Gương mặt tiêu biểu 20 năm Euréka: Vũ Thị Hạnh Thu – Nữ phó giáo sư cống hiến hết mình cho khoa học Vật lý

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31618/Huynh%20Kim%20Tuoc.jpg" style="height:447px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">PGS. TS Vũ Thị Hạnh Thu hiện l&agrave; giảng vi&ecirc;n khoa Vật l&yacute; &ndash; Vật l&iacute; kỹ thuật, ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n &ndash; ĐHQG TP HCM. C&ocirc; l&agrave; nh&agrave; khoa học đ&atilde; đạt nhiều giải thưởng lớn như: Giải nh&igrave; giải thưởng nghi&ecirc;n cứu khoa học sinh vi&ecirc;n &Eacute;reuka&nbsp; lần 3 năm 2001, học bổng nghi&ecirc;n cứu cấp quốc gia L&rsquo;Oreal &ndash; Unesco &ldquo;V&igrave; sự ph&aacute;t triển của phụ nữ trong khoa học c&ocirc;ng nghệ&rdquo; năm 2013, giải thưởng khoa học kỹ thuật Thanh ni&ecirc;n &ldquo;Quả cầu v&agrave;ng&rdquo; năm 2012 của Trung ương Đo&agrave;n v&agrave; Bộ Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ, giảng vi&ecirc;n trẻ xuất sắc của trường nhiều năm liền</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Ứng dụng</strong> <strong>kim loại h&oacute;a m&agrave;ng mỏng tr&ecirc;n đế PET cho bao b&igrave; sản phẩm</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Với đề t&agrave;i &ldquo;Kim loại h&oacute;a m&agrave;ng mỏng Al tr&ecirc;n đế PET bằng phương ph&aacute;p ph&uacute;n xạ Magnetron c&acirc;n bằng theo chế độ li&ecirc;n tục&rdquo; &ndash; đề t&agrave;i n&agrave;y đ&atilde; gi&uacute;p c&ocirc; đạt được giải nh&igrave; giải thưởng nghi&ecirc;n cứu khoa học &Eacute;ureka được tổ chức lần 3 v&agrave;o năm 2001. Đ&acirc;y l&agrave; loại m&agrave;ng mỏng bằng kim loại được phủ tr&ecirc;n một c&aacute;i đế PET, với t&iacute;nh chất chống thẩm thấu Oxi v&agrave; chống nhiệt từ b&ecirc;n ngo&agrave;i v&agrave;o, ứng dụng n&agrave;y được d&ugrave;ng nhiều cho c&ocirc;ng nghiệp bao b&igrave; thực phẩm. Khi m&agrave; thời điểm v&agrave;o năm 2001, bao b&igrave; trong nước ph&aacute;t triển rất &iacute;t v&agrave; hầu như l&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute;. Với lớp m&agrave;ng mỏng n&agrave;y, n&oacute; c&oacute; thể chống thẩm thấu kh&ocirc;ng kh&iacute;, chống nhiệt g&acirc;y ra n&oacute;ng trong thực phẩm v&agrave; tất cả những yếu tố n&agrave;y l&agrave;m cho vật liệu bao b&igrave; chất lượng cao c&oacute; một c&aacute;i gi&aacute; th&agrave;nh rẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Để nghi&ecirc;n cứu v&agrave; đạt được kết quả ấy th&igrave; c&ocirc; đ&atilde; gặp kh&ocirc;ng &iacute;t kh&oacute; khăn, khi thời điểm đ&oacute; hệ thống c&ocirc;ng nghệ cơ kh&iacute; của Việt Nam chưa ph&aacute;t triển, c&ocirc; sinh vi&ecirc;n Vũ Thị Hạnh Thu đ&atilde; phải nỗ lực hết sức để ho&agrave;n thiện đề t&agrave;i của m&igrave;nh. Đề t&agrave;i n&agrave;y của c&ocirc; c&ograve;n được giới thiệu rộng r&atilde;i tr&ecirc;n to&agrave;n quốc v&agrave;o thời điểm đ&oacute;. Một v&agrave;i doanh nghiệp đ&atilde; đặt h&agrave;ng ứng dụng m&agrave; c&ocirc; đ&atilde; nghi&ecirc;n cứu với mong muốn diệt c&aacute;c vi khuẩn trong chiết xuất cao m&agrave; họ chưng cất, đồng thời sẽ t&aacute;ch được đường ra khỏi cao đ&oacute;. Bằng c&aacute;ch l&agrave; gi&uacute;p họ kh&acirc;u xử l&iacute; t&aacute;ch cao của một loại c&acirc;y sử dụng cho c&aacute;c bệnh nh&acirc;n trị bệnh tiểu đường. Điều đ&oacute; cũng l&agrave;m cho nh&oacute;m của c&ocirc; cảm thấy vui v&igrave; đề t&agrave;i của m&igrave;nh &iacute;t nhất cũng đ&atilde; được c&aacute;c doanh nghiệp n&agrave;y c&ocirc;ng nhận l&agrave; c&oacute; t&iacute;nh thực tế.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đam m&ecirc; kh&ocirc;ng dừng lại ở đ&oacute;, c&ocirc; tiếp tục thực hiện nghi&ecirc;n cứu về &ldquo;m&agrave;ng mỏng&rdquo; với đề t&agrave;i &ldquo;Nghi&ecirc;n cứu chế tạo m&agrave;ng quang x&uacute;c t&aacute;c TiO2 v&agrave; TiO2:N, cho ứng dụng l&agrave;m sạch vi khuẩn trong nước v&agrave; chống đọng nước bề mặt&rdquo;. C&ocirc;ng tr&igrave;nh n&agrave;y của c&ocirc; đ&atilde; đạt giải nh&igrave; giải thưởng S&aacute;ng tạo khoa học c&ocirc;ng nghệ Việt Nam (VIFOTEC) năm 2010 v&agrave; bằng khen của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ năm 2011. Năm 2012 c&ocirc; trở th&agrave;nh một trong mười thanh ni&ecirc;n trẻ đạt giải quả cầu v&agrave;ng do Trung ương Đo&agrave;n v&agrave; Bộ Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ trao tặng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Sứ mệnh truyền cảm hứng</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau khi tốt nghiệp, thay v&igrave; lựa chọn l&agrave;m việc tại c&aacute;c doanh nghiệp, c&ocirc; Vũ Thị Hạnh Thu đ&atilde; lựa chọn đi theo con đường giảng dạy v&agrave; nghi&ecirc;n cứu. N&oacute;i về điều n&agrave;y c&ocirc; bộc bạch:<strong> &ldquo;</strong>C&ocirc; chọn đi theo hướng n&agrave;y l&agrave; bởi v&igrave; c&ocirc; hiểu gi&aacute; trị của việc nghi&ecirc;n cứu khoa học v&agrave; thấy n&oacute; ph&ugrave; hợp với bản th&acirc;n.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; người từng đạt giải thưởng trong nghi&ecirc;n cứu cũng như giảng dạy, PGS.TS Vũ Thị Hạnh Thu c&ograve;n l&agrave; người truyền đam m&ecirc; n&agrave;y cho sinh vi&ecirc;n của m&igrave;nh. Giải cao nhất m&agrave; sinh vi&ecirc;n của c&ocirc; đạt được l&agrave; giải ba nghi&ecirc;n cứu khoa học sinh vi&ecirc;n &Eacute;reuka v&agrave; nhiều giải khuyến kh&iacute;ch kh&aacute;c. Hiện nay c&ocirc; đang hướng dẫn ba nghi&ecirc;n cứu sinh, trong đ&oacute; một nghi&ecirc;n cứu sinh đ&atilde; tốt nghiệp tiến sĩ, c&ograve;n hai nghi&ecirc;n cứu sinh hiện tại đang l&agrave;m việc trong nh&oacute;m nghi&ecirc;n cứu của c&ocirc;. C&ocirc; cho rằng: &ldquo;Đối với những em thật sự c&oacute; t&acirc;m huyết th&igrave; m&igrave;nh cũng phải tạo điều kiện v&agrave; c&oacute; t&acirc;m huyết với c&aacute;c em ấy&rdquo;. Đối với PGS.TS Vũ Thị Hạnh Thu, phần thưởng c&ocirc; nghĩ gi&aacute; trị nhất ch&iacute;nh l&agrave; nh&igrave;n thấy học tr&ograve; của m&igrave;nh trưởng th&agrave;nh v&agrave; khẳng định được vị tr&iacute; trong lĩnh vực về nghi&ecirc;n cứu khoa học.</span></span></p> <p style="margin-left:4.5pt; text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chia sẻ những lời t&acirc;m huyết d&agrave;nh cho sinh vi&ecirc;n n&oacute;i ri&ecirc;ng cũng như những ai đang tr&ecirc;n đường l&agrave;m nghi&ecirc;n cứu khoa học n&oacute;i chung, theo nữ ph&oacute; gi&aacute;o sư, l&agrave;m khoa học phải c&oacute; đam m&ecirc; v&agrave; phải biết nu&ocirc;i dưỡng c&aacute;i đam m&ecirc; của m&igrave;nh. &ldquo;Nếu m&igrave;nh kh&ocirc;ng nu&ocirc;i dưỡng th&igrave; đến một l&uacute;c n&agrave;o đ&oacute; th&igrave; m&igrave;nh sẽ bu&ocirc;ng bỏ, l&uacute;c đ&oacute; m&igrave;nh kh&ocirc;ng c&ograve;n m&ecirc; n&oacute; nữa&rdquo; &ndash; PGS.TS Vũ Thị Hạnh Thu chia sẻ.</span></span></p> <p style="margin-left:4.5pt; text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>ĐỨC DUY - ANH THƠ</strong></span></span></p> <p style="margin-left:4.5pt; text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>CLB Truyền th&ocirc;ng Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển KH&amp;CN Trẻ</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Với tư cách là “đội dự bị tin cậy của Ðảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Ðảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”, việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc tự giác, thường xuyên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Agile Việt Nam
;