Đoàn viên và thanh thiếu nhi thi tài kiến thức cùng Ngày Pháp luật

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31587/IMG_7971.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 4/11, chương tr&igrave;nh &ldquo;Ng&agrave;y Ph&aacute;p luật nước Cộng h&ograve;a X&atilde; hội Chủ Nghĩa Việt Nam&rdquo; năm 2018 Khu vực Quận &ndash; Huyện đ&atilde; diễn ra s&ocirc;i nổi với nhiều hoạt động hấp dẫn, thu h&uacute;t rất nhiều đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tham gia. </strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hoạt động hưởng ứng Ng&agrave;y Ph&aacute;p luật nước Cộng h&ograve;a X&atilde; hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 (Ng&agrave;y Ph&aacute;p luật Việt Nam), qua đ&oacute; n&acirc;ng cao &yacute; thức chấp h&agrave;nh ph&aacute;p luật trong đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố. Chủ đề Ng&agrave;y Ph&aacute;p luật Việt Nam năm 2018 l&agrave; &ldquo;Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố g&oacute;p phần n&acirc;ng cao hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng, thực thi, bảo vệ ph&aacute;p luật, &yacute; thức tu&acirc;n thủ ph&aacute;p luật, x&acirc;y dựng nh&agrave; nước li&ecirc;m ch&iacute;nh, h&agrave;nh động, kỷ cương, s&aacute;ng tạo, hiệu quả; x&atilde; hội d&acirc;n chủ, c&ocirc;ng bằng, văn minh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh đ&atilde; diễn ra c&aacute;c hoạt động như: Hội thi &ldquo;Tuổi trẻ cụm 2 hiểu luật, chấp h&agrave;nh luật&rdquo;, thực h&agrave;nh l&aacute;i xe an to&agrave;n, S&acirc;n chơi &ldquo;Rung chu&ocirc;ng v&agrave;ng&rdquo; t&igrave;m hiểu ph&aacute;p luật; S&acirc;n chơi ph&aacute;p luật d&agrave;nh cho thiếu nhi. Đặc biệt c&ograve;n c&oacute; hoạt động thay nhớt miễn ph&iacute; d&agrave;nh tặng cho c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n t&iacute;ch cực tham gia chương tr&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31587/IMG_7753.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Năm nay, c&aacute;c nội dung luật được tập trung đẩy mạnh tuy&ecirc;n truyền: Hiến ph&aacute;p nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật biển Việt Nam, Luật bi&ecirc;n giới Quốc gia, Luật Thanh ni&ecirc;n, Luật Giao th&ocirc;ng đường bộ, Luật Căn cước c&ocirc;ng d&acirc;n, Luật An ninh mạng, Luật Trẻ em, Bộ Luật H&igrave;nh sự. Trong đ&oacute;, khu vực Quận &ndash; Huyện tập trung tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c Luật như: Luật Nghĩa vụ qu&acirc;n sự (sửa đổi), Luật An to&agrave;n thực phẩm, Luật cư tr&uacute;, Luật H&ocirc;n nh&acirc;n v&agrave; Gia đ&igrave;nh, Luật Bảo hiểm X&atilde; hội, Luật Bảo hiểm Y tế, Luật Nh&agrave; ở, Luật Đất đai.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31587/IMG_7847.JPG" style="height:403px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Ng&agrave;y Ph&aacute;p luật khu vực quận - huyện năm nay tập trung tuy&ecirc;n truyền về Luật An to&agrave;n giao th&ocirc;ng cho thanh ni&ecirc;n v&agrave; thiếu nhi.</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31587/IMG_2815.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <em><span style="font-size:12px">C&aacute;c em học sinh thảo luận s&ocirc;i nổi những kiến thức an to&agrave;n giao th&ocirc;ng</span></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:12px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31587/IMG_7782.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></em></span><br /> <em><span style="font-size:12px">Đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n h&agrave;o hứng tranh t&agrave;i với cuộc thi Rung chu&ocirc;ng v&agrave;ng &quot; t&igrave;m hiểu luật ph&aacute;p nước CHXHVN Việt Nam.</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhiều bạn sinh vi&ecirc;n ĐH Luật TPHCM đến tham gia chương tr&igrave;nh cho biết: &ldquo;Tham dự chương tr&igrave;nh Ng&agrave;y Ph&aacute;p luật nước Cộng h&ograve;a X&atilde; hội Chủ Nghĩa Việt Nam, m&igrave;nh được hiểu s&acirc;u hơn về những quy định của ph&aacute;p luật Việt Nam. Những kiến thức luật m&agrave; m&igrave;nh học được trong ng&agrave;y h&ocirc;m nay kh&ocirc;ng chỉ bổ trợ rất nhiều cho việc học trong trường, m&agrave; c&ograve;n gi&uacute;p m&igrave;nh nhận thức r&otilde; những h&agrave;nh vi vi phạm ph&aacute;p luật, qua đ&oacute; gi&uacute;p bản th&acirc;n v&agrave; những người xung quanh tr&aacute;nh được t&igrave;nh trạng vi phạm ph&aacute;p luật do sự thiếu hiểu biết&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>L&Ecirc; VĨNH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

Agile Việt Nam
;