Đội viên và đoàn viên hào hứng tìm hiểu Luật An toàn giao thông

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31585/IMG_0565.JPG" style="height:337px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Th&agrave;nh Đo&agrave;n phối hợp với ban An to&agrave;n giao th&ocirc;ng TP.Hồ Ch&iacute; Minh </strong><strong>đ&atilde; </strong><strong>tổ chức </strong><strong>c</strong><strong>hương tr&igrave;nh &ldquo;Ng&agrave;y hội an to&agrave;n giao th&ocirc;ng&rdquo; năm 2018&nbsp;với chủ đề &ldquo;An to&agrave;n giao th&ocirc;ng cho trẻ em&rdquo; đ&atilde; diễn ra tại Nh&agrave; Thiếu nhi quận 10</strong><strong>.</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y hội nhằm n&acirc;ng cao kiến thức, kỹ năng cũng như x&acirc;y dựng th&oacute;i quen ứng xử văn h&oacute;a khi tham gia giao th&ocirc;ng cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi v&agrave; người d&acirc;n. Đến dự c&oacute; đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Nguyễn Bắc Nam - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban d&acirc;n vận Quận ủy quận 10, đồng ch&iacute; Mai Nhật Phương &ndash; B&iacute; thư quận đo&agrave;n 10, đặc biệt l&agrave; hơn 500 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi c&ugrave;ng tham gia.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại ng&agrave;y hội, c&aacute;c em&nbsp;đội vi&ecirc;n, thiếu nhi&nbsp;c&ugrave;ng c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n&nbsp;đ&atilde; được tham gia nhiều hoạt động như: &nbsp;được tập huấn kiến thức an to&agrave;n giao th&ocirc;ng v&agrave; hướng dẫn kỹ năng l&aacute;i xe an to&agrave;n, kiểm tra thay nhớt v&agrave; b&atilde;o dưỡng xe miễn ph&iacute;, hướng dẫn kỹ thuật l&aacute;i xe an to&agrave;n tr&ecirc;n m&aacute;y RT. Ban tổ chức cũng tiến h&agrave;nh tặng qu&agrave; v&agrave; n&oacute;n bảo hiểm cho thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho nạn nh&acirc;n tai nạn giao th&ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31585/IMG_0578.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Trải&nbsp; nghiệm với m&ocirc; h&igrave;nh l&aacute;i xe m&ocirc; t&ocirc; thực tế ảo</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31585/IMG_0533.JPG" style="height:337px; width:600px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31585/IMG_0551.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> C&aacute;c em học sinh h&agrave;o hứng c&ugrave;ng nhau tham gia s&acirc;n chơi Thực h&agrave;nh tu&acirc;n thủ Luật An to&agrave;n giao th&ocirc;ng</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch d&agrave;nh cho c&aacute;c bạn thiếu nhi như: khu vực chụp h&igrave;nh chủ đề &ldquo;X&acirc;y dựng văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng&rdquo;, s&acirc;n chơi vận động đi bộ an to&agrave;n tr&ecirc;n sa h&igrave;nh, kh&ocirc;ng gian sắc m&agrave;u với chủ đề &ldquo;an to&agrave;n giao th&ocirc;ng cho trẻ em&rdquo; l&agrave; nơi c&aacute;c bạn nhỏ thể hiện t&agrave;i năng hội họa, hội thi trực tuyến t&igrave;m hiểu kiến thức ph&aacute;p luật giao th&ocirc;ng qua phần mềm,&hellip; Với mỗi san chơi n&agrave;y, c&aacute;c kiến thức về giao th&ocirc;ng đều được lồng gh&eacute;p v&agrave;o luật chơi. Từ đ&oacute; gi&uacute;p c&aacute;c em nhỏ vừa vui chơi, vừa tiếp nhận c&aacute;c kiến thức giao th&ocirc;ng dễ d&agrave;ng, kh&ocirc;ng theo h&igrave;nh thức l&yacute; thuyết kh&ocirc; khan, kh&oacute; hiểu th&ocirc;ng thường.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31585/IMG_0463.JPG" style="height:337px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại ng&agrave;y hội, đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n nhấn mạnh: &ldquo;Th&ocirc;ng qua chương tr&igrave;nh, ban tổ chức mong muốn trang bị kiến thức, kỹ năng, gi&uacute;p đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố biết c&aacute;ch tự bảo vệ m&igrave;nh, giảm nguy cơ tai nạn giao th&ocirc;ng tr&ecirc;n đường, đồng thời tham gia x&acirc;y dựng văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng của Th&agrave;nh phố&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Yacute; NHUNG</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

Agile Việt Nam
;