Tuyên dương 21 gương Học sinh 3 rèn luyện 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31584/HS3RL%20(96).JPG" style="height:394px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;đ&atilde; tuy&ecirc;n dương v&agrave; trao bằng khen cho 21 đạt danh hiệu &quot;Học sinh 3 r&egrave;n luyện&quot; năm 2018 v&agrave;o s&aacute;ng 4/11.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">21 gương được tuy&ecirc;n dương danh hiệu Học sinh 3 r&egrave;n luyện l&agrave; những bạn học sinh đang theo học tại c&aacute;c trường trung cấp, trung cấp nghề, hệ trung cấp của c&aacute;c trường đại học, cao đẳng tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố, c&oacute; điểm học tập từ 8.0 trở l&ecirc;n v&agrave; điểm r&egrave;n luyện tốt trở l&ecirc;n, đ&atilde; đạt những giải thưởng trong c&aacute;c kỳ thi tay nghề cấp th&agrave;nh phố, cấp quốc gia v&agrave; quốc tế. C&aacute;c bạn&nbsp;được b&igrave;nh chọn tr&ecirc;n c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; r&egrave;n luyện đạo đức, t&aacute;c phong; n&acirc;ng cao kiến thức, r&egrave;n luyện tay nghề; r&egrave;n luyện kỹ năng, th&aacute;i độ nghề nghiệp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại lễ tuy&ecirc;n dương, đồng ch&iacute;&nbsp;Ng&ocirc; Minh Hải -&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;cho biết: &quot;Được triển khai từ năm 2012,&nbsp;Học sinh 3 r&egrave;n luyện đ&atilde; trở th&agrave;nh danh hiệu chứng nhận cho sự phấn đấu của học sinh c&aacute;c trường trung cấp, trung cấp nghề. Năm 2018, Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;đ&atilde; nhận 114 hồ sơ đề cử v&agrave; b&igrave;nh chọn được 21 gương Học sinh 3 r&egrave;n luyện cấp th&agrave;nh phố. Đ&acirc;y&nbsp;l&agrave; c&aacute;c học sinh điển h&igrave;nh về&nbsp;nỗ lực trong học tập v&agrave; r&egrave;n luyện, l&agrave; tấm gương để c&aacute;c học sinh kh&aacute;c&nbsp;noi theo, kh&ocirc;ng ngừng&nbsp;phấn đấu để n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ, kỹ năng, trở th&agrave;nh người giỏi tay nghề, đ&aacute;p ứng cho c&ocirc;ng việc trong tương lai.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31584/HS3RL%20(57).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Giao lưu c&ugrave;ng 4 gương Học sinh 3 r&egrave;n luyện tại chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Từng học 2 năm tại ĐH&nbsp;Giao th&ocirc;ng vận tải TPHCM</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;nhưng đ&atilde;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;chuyển sang học trung cấp nghề,</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;Cao Văn Minh -&nbsp;học sinh&nbsp;Khoa Bảo tr&igrave; hệ thống thiết bị cơ kh&iacute; của Trường trung cấp nghề kỹ thuật c&ocirc;ng nghệ H&ugrave;ng Vương,&nbsp;huy chương v&agrave;ng kỳ thi Tay nghề quốc gia năm 2018 v&agrave;&nbsp;huy chương v&agrave;ng kỳ thi Tay nghề ASEAN năm 2018 tại Bangkok, Th&aacute;i Lan đ&atilde;&nbsp;chia sẻ: &quot;Chuyển từ đại học sang trung cấp v&igrave; nhận thấy khi học nghề sẽ tiếp cận với thực h&agrave;nh nhiều hơn, hỗ trợ nhiều kỹ năng phục vụ cho c&ocirc;ng việc trong tương lai.&quot; Cao Văn Minh đặt ra phương ch&acirc;m trong học tập v&agrave; cuộc sống cho m&igrave;nh:&nbsp;&ldquo;Xuất ph&aacute;t điểm của mỗi người l&agrave; kh&aacute;c nhau nhưng nếu lựa chọn đ&uacute;ng con đường v&agrave; sở th&iacute;ch của bản th&acirc;n th&igrave; sẽ đạt được th&agrave;nh c&ocirc;ng&rdquo;. &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong khi đ&oacute;, bạn&nbsp;Nhan Mỹ Huyền -&nbsp;Khoa Kinh tế Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh, đạt&nbsp;danh hiệu học sinh giỏi tại Hội thi học sinh giỏi cấp trường năm học 2017 - 2018, c&oacute; điểm học tập 9.1 v&agrave; điểm r&egrave;n luyện tối đa&nbsp;100 - đ&atilde;&nbsp;chia sẻ về kinh nghiệm học tập: &quot;Lu&ocirc;n học ngay tại trường để mau nhớ v&agrave; dễ nhờ thầy c&ocirc; giảng giải th&ecirc;m những vấn đề chưa hiểu, sau đ&oacute; về nh&agrave; học qua s&aacute;ch vở v&agrave; c&aacute;c k&ecirc;nh th&ocirc;ng tin.&quot; Đạt danh hiệu Học sinh 3 r&egrave;n luyện l&agrave; niềm tự h&agrave;o của bản th&acirc;n, đồng thời cũng l&agrave; động lực để Nhan Mỹ Huyền&nbsp;tiếp tục phấn đấu học tập, r&egrave;n luyện trong thời gian tới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31584/HS3RL%20(80).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <em><span style="font-size:12px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Thu Ho&agrave;i - Ph&oacute; trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o&nbsp;Th&agrave;nh ủy v&agrave; đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n trao tặng bằng khen v&agrave; kỷ niệm chương cho c&aacute;c gương Học sinh 3 r&egrave;n luyện 2018.</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31584/HS3RL%20(88).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <em><span style="font-size:12px">&nbsp;Đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn - Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP.HCM v&agrave; đ</span></em></span><em><span style="font-size:12px">ồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n </span></em><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">trao tặng bằng khen v&agrave; kỷ niệm chương cho c&aacute;c gương Học sinh 3 r&egrave;n luyện 2018.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31584/HS3RL%20(1).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng trong s&aacute;ng 4/11,</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;c&aacute;c gương Học sinh 3 r&egrave;n luyện đ&atilde; d&acirc;ng hoa, d&acirc;ng hương Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh tại Bảo t&agrave;ng HCM.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31584/HS3RL%20(27).JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> C&aacute;c bạn cũng&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">đ&atilde; c&ugrave;ng nhiều học sinh kh&aacute;c tham gia</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Ng&agrave;y hội Học sinh 3 r&egrave;n luyện tại Trường Trung cấp KT-KT Nguyễn Hữu Cảnh.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31584/HS3RL%20(36).JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Ng&agrave;y hội đ&atilde; diễn ra&nbsp;nhiều&nbsp;hoạt động&nbsp;giao lưu, chia sẻ về h&agrave;nh tr&igrave;nh y&ecirc;u nghề của c&aacute;c gương Học sinh 3 r&egrave;n luyện qua c&aacute;c năm, tổ chức thi tương t&aacute;c trực tiếp th&ocirc;ng qua thiết bị di động tr&ecirc;n ứng dụng Kahoot về nội dung học tập, l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh, thi kiến thức ph&aacute;p luật ..., tập huấn</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;kỹ năng sử dụng mạng x&atilde; hội an to&agrave;n - hiệu quả, c&aacute;c s&acirc;n chơi vận động tập thể, giao lưu văn nghệ ...</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31584/HS3RL%20(23).JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Ng&agrave;y hội c&ograve;n c&oacute; triển l&atilde;m c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, học cụ s&aacute;ng tạo, cải tiến trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập của&nbsp;&nbsp;học sinh, s&acirc;n chơi kiểm tra kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề, xử l&yacute; t&igrave;nh huống, giới thiệu c&aacute;c C&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m học thuật, kỹ năng của c&aacute;c trường trung cấp ...</span></span></em></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">ĐỨC DUY</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

Agile Việt Nam
;