Mời tham dự Ngày hội “Học sinh 3 rèn luyện” và chương trình tuyên dương “Học sinh 3 rèn luyện” năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Ban Tổ chức&nbsp;</strong></span><strong>Ng&agrave;y hội &ldquo;Học sinh 3 r&egrave;n luyện&rdquo; v&agrave; chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương &ldquo;Học sinh 3 r&egrave;n luyện&rdquo; năm 2018</strong><span style="font-size:14px"><strong>&nbsp;th&acirc;n mời qu&yacute; thầy, c&ocirc; gi&aacute;o, phụ huynh v&agrave; c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, học sinh tham dự chương tr&igrave;nh ng&agrave;y 04/11/2018:</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>1</strong><strong>. </strong><strong>Lễ d&acirc;ng hoa b&aacute;o c&ocirc;ng Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh</strong><strong>:</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>-</strong> <strong>Thời gian:</strong> 06g30 - 08g00 ng&agrave;y 04/11/2018 (Chủ nhật).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>-</strong><strong> Địa điểm:</strong> Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh - chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh <em>(Số 01</em><em> Nguyễn Tất Th&agrave;nh, Phường 12, Quận 4)</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>2</strong><strong>. </strong><strong>Ng&agrave;y hội &ldquo;Học sinh 3 r&egrave;n luyện TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; năm 2018</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>-</strong><strong> Đối tượng: </strong>Học sinh đang theo học tại c&aacute;c trường Trung cấp, Trung cấp nghề, hệ Trung cấp của c&aacute;c trường Đại học, Cao đẳng tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>-</strong> <strong>Thời gian:</strong> 08g00 - 10g00 ng&agrave;y 04/11/2018 (Chủ nhật).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>-</strong><strong> Địa điểm:</strong> Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh <em>(500-502 Huỳnh Tấn Ph&aacute;t, </em><em>phường </em><em>B&igrave;nh Thuận, Quận 7)</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>-</strong><strong> Nội dung Ng&agrave;y hội: </strong>Tổ chức c&aacute;c hoạt động gắn với từng ti&ecirc;u ch&iacute; của phong tr&agrave;o &ldquo;Học sinh 3 r&egrave;n luyện&rdquo;:</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>+ </em></strong><strong><em>&nbsp;Khu vực triển l&atilde;m v&agrave; giao lưu</em></strong><strong><em> c&aacute;c </em></strong><strong><em>gương điển h&igrave;nh trong phong tr&agrave;o &ldquo;Học sinh 3 r&egrave;n luyện&rdquo;</em></strong><strong><em>:</em></strong> Triển l&atilde;m gương &ldquo;Học sinh 3 r&egrave;n luyện TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;; Chương tr&igrave;nh giao lưu, chia sẻ về h&agrave;nh tr&igrave;nh y&ecirc;u trường, y&ecirc;u nghề của c&aacute;c gương &ldquo;Học sinh 3 r&egrave;n luyện&rdquo; cấp Th&agrave;nh, cấp Trung ương qua c&aacute;c năm.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>+ </em></strong><strong><em>Khu vực &ldquo;r&egrave;n luyện đạo đức - t&aacute;c phong&rdquo;: </em></strong>Tổ chức phần thi tương t&aacute;c trực tiếp th&ocirc;ng qua thiết bị di động tr&ecirc;n ứng dụng Kahoot về nội dung học tập, l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh; c&aacute;c văn bản Luật gắn với đối tượng học sinh trung cấp: Luật Giao th&ocirc;ng đường bộ, Luật Thanh ni&ecirc;n, Luật Gi&aacute;o dục, Luật Lao động; c&aacute;c văn bản Luật về biển đảo: c&ocirc;ng ước Li&ecirc;n Hiệp Quốc về Luật biển, Luật biển Việt Nam; khảo s&aacute;t nhanh về c&aacute;c vấn để gắn với học sinh trung cấp bằng ứng dụng Menti; chuy&ecirc;n đề tập huấn kỹ năng ứng xử tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội v&agrave; quản l&yacute; cảm x&uacute;c bản th&acirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>+ </em></strong><strong><em>&nbsp;Khu vực &ldquo;r&egrave;n luyện tay nghề&rdquo;: </em></strong>Triển l&atilde;m c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, học cụ được s&aacute;ng tạo, cải tiến trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập, l&agrave;m việc của c&aacute;c bạn học sinh; cương tr&igrave;nh giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với c&aacute;c gương đạt giải trong c&aacute;c cuộc thi tay nghề c&aacute;c cấp trong nước v&agrave; khu vực; chuy&ecirc;n đề tập huấn t&aacute;c phong c&ocirc;ng nghiệp giai đoạn 4.0.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>+ </em></strong><strong><em>&nbsp;Khu vực &ldquo;r&egrave;n luyện kỹ năng, thể lực&rdquo;: </em></strong>&nbsp;Tổ chức gian h&agrave;ng, s&acirc;n chơi kiểm tra kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề, xử l&yacute; t&igrave;nh huống; gian h&agrave;ng kiểm tra thể lực qua c&aacute;c tr&ograve; chơi vận động: k&eacute;o co, đua ghe ngo, nhảy d&acirc;y, bật xa&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>+ </em></strong><strong><em>&nbsp;Chương tr&igrave;nh giao lưu &ldquo;C&acirc;u lạc bộ của t&ocirc;i&rdquo;: </em></strong>&nbsp;Tổ chức c&aacute;c gian h&agrave;ng giới thiệu c&aacute;c C&acirc;u lạc bộ - Đội - Nh&oacute;m học thuật, kỹ năng của c&aacute;c trường Trung cấp; chương tr&igrave;nh biểu diễn nghệ thuật tr&ecirc;n s&acirc;n khấu của c&aacute;c C&acirc;u lạc bộ - Đội - Nh&oacute;m sở th&iacute;ch thuộc c&aacute;c trường Trung cấp v&agrave; chương tr&igrave;nh &ldquo;&Acirc;m nhạc d&acirc;n tộc học đường&rdquo; của Nh&agrave; Văn h&oacute;a Sinh vi&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>3.</strong> <strong>Chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương danh hiệu &ldquo;Học sinh 3 r&egrave;n luyện&rdquo; năm 2018</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>-</strong><strong> Thời gian:</strong> 10g00 - 12g00 ng&agrave;y 04/11/2018 (Chủ nhật).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>- </strong><strong>&nbsp;Địa điểm:</strong> Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh &nbsp;<em>(500-502 Huỳnh Tấn Ph&aacute;t, phường B&igrave;nh Thuận, Quận 7)</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tr&acirc;n trọng.</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

Agile Việt Nam
;