HCMUE: Sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm Hóa học K41A và Hóa học K44A - Đoàn khoa Hóa học tháng 9-10/2018 với chủ đề "Sáng tạo: Từ tư duy đến hành động"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(68, 73, 80)"><span style="background-color:#FFFFFF">Chiều Chủ nhật 21/10/2018 vừa qua, tại Giảng đường D, cơ sở An Dương Vương, hai Chi đo&agrave;n H&oacute;a K41A v&agrave; K44A đ&atilde; c&ugrave;ng nhau tổ chức buổi Sinh hoạt Chi đo&agrave;n chủ điểm với chủ đề &quot;S&aacute;ng tạo từ tư duy đến h&agrave;nh động&quot;.</span></span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31567/IMG_0100.JPG" style="width:100%" /><br /> <span style="color:rgb(68, 73, 80)"><span style="background-color:#FFFFFF">C&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong hai Chi đo&agrave;n đ&atilde; c&oacute; dịp nghe c&ocirc; Th&aacute;i Ho&agrave;i Minh, giảng vi&ecirc;n khoa H&oacute;a học trường ĐH Sư phạm TP.HCM chia sẻ về chương tr&igrave;nh m&ocirc;n H&oacute;a học trong dự thảo chương tr&igrave;nh mới. C&aacute;c c&acirc;u hỏi, thắc mắc của c&aacute;c bạn đ&atilde; được c&ocirc; giải đ&aacute;p ngay tại buổi sinh hoạt.</span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31567/IMG_0176.JPG" style="width:100%" /><br /> <span style="color:rgb(68, 73, 80)"><span style="background-color:#FFFFFF">Ngo&agrave;i ra c&aacute;c bạn c&ograve;n được tiếp cận m&ocirc; h&igrave;nh gi&aacute;o dục STEM v&agrave; hoạt động trải nghiệm th&ocirc;ng qua c&aacute;c tr&ograve; chơi, hoạt động theo nh&oacute;m chuy&ecirc;n gia - nh&oacute;m gia đ&igrave;nh, vẽ sơ đồ tư duy, thuyết tr&igrave;nh...</span></span></span></span><br /> <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31567/IMG_0228.JPG" style="width:100%" /></p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31567/IMG_0261.JPG" style="width:100%" /></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

Agile Việt Nam
;