Vinh danh 78 thủ khoa toàn thành phố

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31560/IMG_1516.JPG" style="height:325px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đ&oacute; l&agrave; những sinh vi&ecirc;n nỗ lực vượt l&ecirc;n ho&agrave;n cảnh tr&ecirc;n h&agrave;nh tr&igrave;nh tri thức để trở th&agrave;nh sinh vi&ecirc;n giỏi nhất trường. Lễ vinh danh đ&atilde; diễn ra long trọng tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n s&aacute;ng 27/10.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhằm ch&agrave;o mừng Đại hội Đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n to&agrave;n quốc lần thứ X, Nhiệm kỳ 2018 &ndash; 2023, ng&agrave;y 27/10, Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;Vinh danh thủ khoa&rdquo; năm 2018. Đến dự v&agrave; ch&uacute;c mừng c&aacute;c thủ khoa th&agrave;nh phố c&oacute; đồng ch&iacute; B&ugrave;i Quang Huy &ndash; B&iacute; thư BCH Trung ương Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn - Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, c&ugrave;ng đại diện của Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo c&ugrave;ng c&aacute;c Ban, Ng&agrave;nh th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">78 gương sinh vi&ecirc;n điển h&igrave;nh đạt thủ khoa đầu v&agrave;o v&agrave; đầu ra đến từ c&aacute;c trường Đại học, Cao đẳng tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố. Nhiều bạn cố gắng phần đấu từng ng&agrave;y trong học tập, s&aacute;ng tạo cũng như t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động x&atilde; hội. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, kh&ocirc;ng &iacute;t thủ khoa l&agrave; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n &ndash; Hội đ&atilde; thể hiện t&iacute;nh gương mẫu, đi đầu trong học tập lẫn r&egrave;n luyện. Họ l&agrave; những tấm gương s&aacute;ng, đ&atilde; v&agrave; đang t&iacute;ch cực thể hiện tinh thần của sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố &ldquo;D&aacute;m nghĩ &ndash; Biết&nbsp;l&agrave;m&rdquo;, g&oacute;p phần đưa th&agrave;nh phố ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y cũng l&agrave; dịp vinh danh, tuy&ecirc;n dương c&aacute;c t&acirc;n sinh vi&ecirc;n điển h&igrave;nh đạt th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong kỳ thi Đại học năm 2018 &ndash; 2019 v&agrave; c&aacute;c c&aacute;n bộ Đo&agrave;n &ndash; Hội tốt nghiệp thủ khoa của khoa, ng&agrave;nh học tại c&aacute;c trường Đại học, Cao đẳng, Học viện tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố năm 2108. Qua đ&oacute; g&oacute;p phần kh&iacute;ch lệ sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường cố gắng phấn đấu trong học tập v&agrave; r&egrave;n luyện trong c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o Đo&agrave;n - Hội.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HẢI H&Agrave;</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 546 bạn sinh, viên đến từ 27 trường đại học, cao đẳng, trung cấp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đào tạo bậc cao đẳng, trung cấp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã tham gia Lễ khai mạc Hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi nghề" lần thứ 11 năm 2019.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hướng đến Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam (19.4), cùng với chuỗi hoạt động kỉ niệm 73 năm ngày Bác Hồ gửi thư tới Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam (19.04.1946 - 19.04.2019 ), tối ngày 20.4, Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc và "Tuyên dương thanh niên dân tộc tiêu biểu" năm 2019.

Agile Việt Nam
;