Vinh danh 78 thủ khoa toàn thành phố

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31560/IMG_1516.JPG" style="height:325px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đ&oacute; l&agrave; những sinh vi&ecirc;n nỗ lực vượt l&ecirc;n ho&agrave;n cảnh tr&ecirc;n h&agrave;nh tr&igrave;nh tri thức để trở th&agrave;nh sinh vi&ecirc;n giỏi nhất trường. Lễ vinh danh đ&atilde; diễn ra long trọng tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n s&aacute;ng 27/10.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhằm ch&agrave;o mừng Đại hội Đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n to&agrave;n quốc lần thứ X, Nhiệm kỳ 2018 &ndash; 2023, ng&agrave;y 27/10, Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;Vinh danh thủ khoa&rdquo; năm 2018. Đến dự v&agrave; ch&uacute;c mừng c&aacute;c thủ khoa th&agrave;nh phố c&oacute; đồng ch&iacute; B&ugrave;i Quang Huy &ndash; B&iacute; thư BCH Trung ương Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn - Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, c&ugrave;ng đại diện của Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo c&ugrave;ng c&aacute;c Ban, Ng&agrave;nh th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">78 gương sinh vi&ecirc;n điển h&igrave;nh đạt thủ khoa đầu v&agrave;o v&agrave; đầu ra đến từ c&aacute;c trường Đại học, Cao đẳng tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố. Nhiều bạn cố gắng phần đấu từng ng&agrave;y trong học tập, s&aacute;ng tạo cũng như t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động x&atilde; hội. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, kh&ocirc;ng &iacute;t thủ khoa l&agrave; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n &ndash; Hội đ&atilde; thể hiện t&iacute;nh gương mẫu, đi đầu trong học tập lẫn r&egrave;n luyện. Họ l&agrave; những tấm gương s&aacute;ng, đ&atilde; v&agrave; đang t&iacute;ch cực thể hiện tinh thần của sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố &ldquo;D&aacute;m nghĩ &ndash; Biết&nbsp;l&agrave;m&rdquo;, g&oacute;p phần đưa th&agrave;nh phố ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y cũng l&agrave; dịp vinh danh, tuy&ecirc;n dương c&aacute;c t&acirc;n sinh vi&ecirc;n điển h&igrave;nh đạt th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong kỳ thi Đại học năm 2018 &ndash; 2019 v&agrave; c&aacute;c c&aacute;n bộ Đo&agrave;n &ndash; Hội tốt nghiệp thủ khoa của khoa, ng&agrave;nh học tại c&aacute;c trường Đại học, Cao đẳng, Học viện tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố năm 2108. Qua đ&oacute; g&oacute;p phần kh&iacute;ch lệ sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường cố gắng phấn đấu trong học tập v&agrave; r&egrave;n luyện trong c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o Đo&agrave;n - Hội.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HẢI H&Agrave;</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;