Vinh danh 78 thủ khoa toàn thành phố

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31560/IMG_1516.JPG" style="height:325px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đ&oacute; l&agrave; những sinh vi&ecirc;n nỗ lực vượt l&ecirc;n ho&agrave;n cảnh tr&ecirc;n h&agrave;nh tr&igrave;nh tri thức để trở th&agrave;nh sinh vi&ecirc;n giỏi nhất trường. Lễ vinh danh đ&atilde; diễn ra long trọng tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n s&aacute;ng 27/10.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhằm ch&agrave;o mừng Đại hội Đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n to&agrave;n quốc lần thứ X, Nhiệm kỳ 2018 &ndash; 2023, ng&agrave;y 27/10, Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;Vinh danh thủ khoa&rdquo; năm 2018. Đến dự v&agrave; ch&uacute;c mừng c&aacute;c thủ khoa th&agrave;nh phố c&oacute; đồng ch&iacute; B&ugrave;i Quang Huy &ndash; B&iacute; thư BCH Trung ương Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn - Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, c&ugrave;ng đại diện của Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo c&ugrave;ng c&aacute;c Ban, Ng&agrave;nh th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">78 gương sinh vi&ecirc;n điển h&igrave;nh đạt thủ khoa đầu v&agrave;o v&agrave; đầu ra đến từ c&aacute;c trường Đại học, Cao đẳng tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố. Nhiều bạn cố gắng phần đấu từng ng&agrave;y trong học tập, s&aacute;ng tạo cũng như t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động x&atilde; hội. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, kh&ocirc;ng &iacute;t thủ khoa l&agrave; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n &ndash; Hội đ&atilde; thể hiện t&iacute;nh gương mẫu, đi đầu trong học tập lẫn r&egrave;n luyện. Họ l&agrave; những tấm gương s&aacute;ng, đ&atilde; v&agrave; đang t&iacute;ch cực thể hiện tinh thần của sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố &ldquo;D&aacute;m nghĩ &ndash; Biết&nbsp;l&agrave;m&rdquo;, g&oacute;p phần đưa th&agrave;nh phố ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y cũng l&agrave; dịp vinh danh, tuy&ecirc;n dương c&aacute;c t&acirc;n sinh vi&ecirc;n điển h&igrave;nh đạt th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong kỳ thi Đại học năm 2018 &ndash; 2019 v&agrave; c&aacute;c c&aacute;n bộ Đo&agrave;n &ndash; Hội tốt nghiệp thủ khoa của khoa, ng&agrave;nh học tại c&aacute;c trường Đại học, Cao đẳng, Học viện tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố năm 2108. Qua đ&oacute; g&oacute;p phần kh&iacute;ch lệ sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường cố gắng phấn đấu trong học tập v&agrave; r&egrave;n luyện trong c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o Đo&agrave;n - Hội.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HẢI H&Agrave;</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;