Đem hơi thở của tuổi trẻ Thành phố Bác vào các ca khúc cách mạng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Tối 25/10, v&ograve;ng sơ khảo đầu ti&ecirc;n của Li&ecirc;n hoan c&aacute;c nh&oacute;m tuy&ecirc;n truyền ca kh&uacute;c c&aacute;ch mạng năm 2018 đ&atilde; khai mạc tại Hội trường Nh&agrave; điều h&agrave;nh Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh với sự g&oacute;p mặt của 16 đội thi. Kh&ocirc;ng kh&iacute; tại Hội trường v&ocirc; c&ugrave;ng s&ocirc;i nổi với sự cổ vũ của kh&aacute;n giả v&agrave; c&aacute;c tiết mục biểu diễn được d&agrave;n dựng c&ocirc;ng phu đến từ c&aacute;c đội thi.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31554/IMG_0197.JPG" style="height:324px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến tham dự v&ograve;ng sơ khảo c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố, Nguyễn Phương Thảo - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Nguyễn Hồng Ph&uacute;c &ndash; Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm 2018, để chuẩn bị cho Li&ecirc;n hoan c&aacute;c nh&oacute;m truy&ecirc;n truyền ca kh&uacute;c c&aacute;ch mạng, c&aacute;c Quận, Huyện Đo&agrave;n v&agrave; tương đương, Đo&agrave;n cơ sở trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức li&ecirc;n hoan, hội thi cấp cơ sở để tuyển chọn đội tuyển cho cuộc thi cấp th&agrave;nh, thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; người d&acirc;n tại địa phương, đơn vị tham dự. C&aacute;c đội, nh&oacute;m tham gia Li&ecirc;n hoan nh&igrave;n chung đều c&oacute; sự chuẩn bị chu đ&aacute;o từ kh&acirc;u chọn b&agrave;i h&aacute;t, tiết mục, tập luyện v&agrave; đăng tải những h&igrave;nh ảnh tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội tạo kh&ocirc;ng kh&iacute; phấn khởi trước thềm li&ecirc;n hoan.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại v&ograve;ng sơ khảo cụm 1, Ban gi&aacute;m khảo chấm thi&nbsp;c&oacute; Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung &ndash; Hội vi&ecirc;n Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Hội &Acirc;m nhạc TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Nhạc sĩ Xu&acirc;n Nghĩa &ndash; Hội vi&ecirc;n Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Ph&oacute; Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; MC Quỳnh Hoa &ndash; Trường ph&ograve;ng Văn h&oacute;a nghệ thuật, Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh Ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại Lễ khai mạc Li&ecirc;n hoan,&nbsp;đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - UV.BTV, Ph&oacute; Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n chia sẻ&nbsp;<em>&ldquo;Ban Tổ chức Li&ecirc;n hoan cấp Th&agrave;nh thấy rằng c&aacute;c đội nh&oacute;m, th&iacute; sinh đ&atilde; thể hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng những b&agrave;i h&aacute;t ca ngợi c&aacute;c vị anh h&ugrave;ng d&acirc;n tộc, ca ngợi truyền thống vẻ vang của d&acirc;n tộc ta, ca ngợi c&ocirc;ng lao to lớn của Đảng v&agrave; B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u tại v&ograve;ng thi ở cơ sở. Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ban tổ chức Li&ecirc;n hoan đặt kỳ vọng Li&ecirc;n hoan với chủ đề &ldquo;Kh&aacute;t vọng Tuổi trẻ&rdquo; năm nay sẽ g&oacute;p phần tạo hiệu ứng tốt trong x&atilde; hội, định hướng đ&uacute;ng đắn cho giới trẻ về cảm thụ &acirc;m nhạc, đặc biệt l&agrave; d&ograve;ng nhạc truyền thống c&aacute;ch mạng, g&oacute;p phần gi&aacute;o dục l&ograve;ng tự h&agrave;o d&acirc;n tộc v&agrave; y&ecirc;u nước của giới trẻ. Điều đặc biệt nhất l&agrave; ph&aacute;t huy hiệu quả c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c ca kh&uacute;c c&aacute;ch mạng của cơ sở trong c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, cổ vũ phong tr&agrave;o văn h&oacute;a văn nghệ, l&agrave;m mới v&agrave; đem hơi thở của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố B&aacute;c v&agrave;o c&aacute;c ca kh&uacute;c c&aacute;ch mạng&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Được biết năm nay c&oacute; hơn 84 đội tuyển tham gia Li&ecirc;n hoan cấp Th&agrave;nh phố v&agrave; tham gia v&ograve;ng sơ khảo từ ng&agrave;y 25/10 đến ng&agrave;y 28/10/2018 tại 04 cụm Hội trường Nh&agrave; điều h&agrave;nh Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh; Khu chế xuất T&acirc;n Thuận, Quận 7; Khu di t&iacute;ch D&acirc;n c&ocirc;ng hỏa tuyến Mậu Th&acirc;n 1968, B&igrave;nh Ch&aacute;nh v&agrave; Khu B c&ocirc;ng vi&ecirc;n Gia Định, Ph&uacute; Nhuận.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hầu hết c&aacute;c tiết mục biểu diễn tại v&ograve;ng sơ khảo cụm 1 diễn ra th&agrave;nh c&ocirc;ng. C&aacute;c kh&aacute;n giả đến cổ vũ cho đội m&igrave;nh y&ecirc;u th&iacute;ch rất h&agrave;i l&ograve;ng với phần thi của đội. Chia sẻ sau phần thi, th&iacute; sinh Nguyễn Thị C&uacute;c &ndash;&nbsp; Đội thi Trường Đại học Kinh tế - Luật &ndash; ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute;&nbsp; Minh n&oacute;i: &ldquo;<em>Cảm x&uacute;c b&acirc;y giờ l&agrave; qu&aacute; tuyệt vời bởi v&igrave; tất cả những t&acirc;m huyết, những buổi tập luyện, mồ h&ocirc;i c&ocirc;ng sức của đội đ&atilde; được thể hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng trong b&agrave;i thi. Sự tr&ocirc;ng chờ của thầy c&ocirc;, c&aacute;c anh chị cựu sinh vi&ecirc;n sẽ kh&ocirc;ng khỏi thất vọng v&igrave; tất cả ch&uacute;ng m&igrave;nh đều rất l&agrave; cố gắng hết m&igrave;nh cho buổi biểu diễn h&ocirc;m nay. H&ocirc;m nay ch&uacute;ng m&igrave;nh xem chương tr&igrave;nh kh&ocirc;ng phải l&agrave; một cuộc thi nữa m&agrave; l&agrave; một buổi biểu diễn, được ch&aacute;y hết m&igrave;nh tr&ecirc;n s&acirc;n khấu đ&uacute;ng nghĩa l&agrave; sinh vi&ecirc;n. C&aacute;m ơn Ban tổ chức v&igrave; c&oacute; chương tr&igrave;nh n&agrave;y n&ecirc;n ch&uacute;ng m&igrave;nh c&oacute; cơ hội được giao lưu, tỏa s&aacute;ng, c&oacute; cơ hội để giới thiệu trường Đại học Kinh tế - Luật &ndash; ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;. C&uacute;c chia sẻ th&ecirc;m đối với sinh vi&ecirc;n, để thể hiện được ca kh&uacute;c tuy&ecirc;n truyền thực ra cũng c&oacute; những kh&oacute; khăn do lịch học nhưng với sự cố gắng hết sức c&oacute; thể để trong thời gian ngắn ho&agrave;n th&agrave;nh được một mục ti&ecirc;u chung th&igrave; chắc chắn kh&aacute; l&agrave; &aacute;p lực nhưng cũng rất l&agrave; vui.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tiếp nối th&agrave;nh c&ocirc;ng v&ograve;ng sơ khảo Li&ecirc;n hoan c&aacute;c nh&oacute;m truyền tuy&ecirc;n truyền ca kh&uacute;c c&aacute;ch mạng năm 2018 tại cụm 1. C&aacute;c v&ograve;ng sơ khảo tiếp theo hứa hẹn sẽ c&oacute; nhiều tiết mục biểu diễn đặc sắc.</span></p> <p><em><span style="font-size:14px">Một số h&igrave;nh ảnh của Li&ecirc;n hoan::</span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31554/Quan%20Doan%2012.JPG" style="height:305px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31554/IMG_0338.JPG" style="height:369px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31554/IMG_0237.JPG" style="height:313px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31554/IMG_0192.JPG" style="height:359px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31554/IMG_0305.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31554/IMG_0297.JPG" style="height:284px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31554/IMG_0374.JPG" style="height:331px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>MINH TUẤN</strong></span></p> <div>&nbsp;</div> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;