Đem hơi thở của tuổi trẻ Thành phố Bác vào các ca khúc cách mạng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Tối 25/10, v&ograve;ng sơ khảo đầu ti&ecirc;n của Li&ecirc;n hoan c&aacute;c nh&oacute;m tuy&ecirc;n truyền ca kh&uacute;c c&aacute;ch mạng năm 2018 đ&atilde; khai mạc tại Hội trường Nh&agrave; điều h&agrave;nh Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh với sự g&oacute;p mặt của 16 đội thi. Kh&ocirc;ng kh&iacute; tại Hội trường v&ocirc; c&ugrave;ng s&ocirc;i nổi với sự cổ vũ của kh&aacute;n giả v&agrave; c&aacute;c tiết mục biểu diễn được d&agrave;n dựng c&ocirc;ng phu đến từ c&aacute;c đội thi.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31554/IMG_0197.JPG" style="height:324px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến tham dự v&ograve;ng sơ khảo c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố, Nguyễn Phương Thảo - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Nguyễn Hồng Ph&uacute;c &ndash; Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm 2018, để chuẩn bị cho Li&ecirc;n hoan c&aacute;c nh&oacute;m truy&ecirc;n truyền ca kh&uacute;c c&aacute;ch mạng, c&aacute;c Quận, Huyện Đo&agrave;n v&agrave; tương đương, Đo&agrave;n cơ sở trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức li&ecirc;n hoan, hội thi cấp cơ sở để tuyển chọn đội tuyển cho cuộc thi cấp th&agrave;nh, thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; người d&acirc;n tại địa phương, đơn vị tham dự. C&aacute;c đội, nh&oacute;m tham gia Li&ecirc;n hoan nh&igrave;n chung đều c&oacute; sự chuẩn bị chu đ&aacute;o từ kh&acirc;u chọn b&agrave;i h&aacute;t, tiết mục, tập luyện v&agrave; đăng tải những h&igrave;nh ảnh tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội tạo kh&ocirc;ng kh&iacute; phấn khởi trước thềm li&ecirc;n hoan.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại v&ograve;ng sơ khảo cụm 1, Ban gi&aacute;m khảo chấm thi&nbsp;c&oacute; Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung &ndash; Hội vi&ecirc;n Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Hội &Acirc;m nhạc TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Nhạc sĩ Xu&acirc;n Nghĩa &ndash; Hội vi&ecirc;n Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Ph&oacute; Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; MC Quỳnh Hoa &ndash; Trường ph&ograve;ng Văn h&oacute;a nghệ thuật, Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh Ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại Lễ khai mạc Li&ecirc;n hoan,&nbsp;đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - UV.BTV, Ph&oacute; Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n chia sẻ&nbsp;<em>&ldquo;Ban Tổ chức Li&ecirc;n hoan cấp Th&agrave;nh thấy rằng c&aacute;c đội nh&oacute;m, th&iacute; sinh đ&atilde; thể hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng những b&agrave;i h&aacute;t ca ngợi c&aacute;c vị anh h&ugrave;ng d&acirc;n tộc, ca ngợi truyền thống vẻ vang của d&acirc;n tộc ta, ca ngợi c&ocirc;ng lao to lớn của Đảng v&agrave; B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u tại v&ograve;ng thi ở cơ sở. Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ban tổ chức Li&ecirc;n hoan đặt kỳ vọng Li&ecirc;n hoan với chủ đề &ldquo;Kh&aacute;t vọng Tuổi trẻ&rdquo; năm nay sẽ g&oacute;p phần tạo hiệu ứng tốt trong x&atilde; hội, định hướng đ&uacute;ng đắn cho giới trẻ về cảm thụ &acirc;m nhạc, đặc biệt l&agrave; d&ograve;ng nhạc truyền thống c&aacute;ch mạng, g&oacute;p phần gi&aacute;o dục l&ograve;ng tự h&agrave;o d&acirc;n tộc v&agrave; y&ecirc;u nước của giới trẻ. Điều đặc biệt nhất l&agrave; ph&aacute;t huy hiệu quả c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c ca kh&uacute;c c&aacute;ch mạng của cơ sở trong c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, cổ vũ phong tr&agrave;o văn h&oacute;a văn nghệ, l&agrave;m mới v&agrave; đem hơi thở của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố B&aacute;c v&agrave;o c&aacute;c ca kh&uacute;c c&aacute;ch mạng&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Được biết năm nay c&oacute; hơn 84 đội tuyển tham gia Li&ecirc;n hoan cấp Th&agrave;nh phố v&agrave; tham gia v&ograve;ng sơ khảo từ ng&agrave;y 25/10 đến ng&agrave;y 28/10/2018 tại 04 cụm Hội trường Nh&agrave; điều h&agrave;nh Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh; Khu chế xuất T&acirc;n Thuận, Quận 7; Khu di t&iacute;ch D&acirc;n c&ocirc;ng hỏa tuyến Mậu Th&acirc;n 1968, B&igrave;nh Ch&aacute;nh v&agrave; Khu B c&ocirc;ng vi&ecirc;n Gia Định, Ph&uacute; Nhuận.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hầu hết c&aacute;c tiết mục biểu diễn tại v&ograve;ng sơ khảo cụm 1 diễn ra th&agrave;nh c&ocirc;ng. C&aacute;c kh&aacute;n giả đến cổ vũ cho đội m&igrave;nh y&ecirc;u th&iacute;ch rất h&agrave;i l&ograve;ng với phần thi của đội. Chia sẻ sau phần thi, th&iacute; sinh Nguyễn Thị C&uacute;c &ndash;&nbsp; Đội thi Trường Đại học Kinh tế - Luật &ndash; ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute;&nbsp; Minh n&oacute;i: &ldquo;<em>Cảm x&uacute;c b&acirc;y giờ l&agrave; qu&aacute; tuyệt vời bởi v&igrave; tất cả những t&acirc;m huyết, những buổi tập luyện, mồ h&ocirc;i c&ocirc;ng sức của đội đ&atilde; được thể hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng trong b&agrave;i thi. Sự tr&ocirc;ng chờ của thầy c&ocirc;, c&aacute;c anh chị cựu sinh vi&ecirc;n sẽ kh&ocirc;ng khỏi thất vọng v&igrave; tất cả ch&uacute;ng m&igrave;nh đều rất l&agrave; cố gắng hết m&igrave;nh cho buổi biểu diễn h&ocirc;m nay. H&ocirc;m nay ch&uacute;ng m&igrave;nh xem chương tr&igrave;nh kh&ocirc;ng phải l&agrave; một cuộc thi nữa m&agrave; l&agrave; một buổi biểu diễn, được ch&aacute;y hết m&igrave;nh tr&ecirc;n s&acirc;n khấu đ&uacute;ng nghĩa l&agrave; sinh vi&ecirc;n. C&aacute;m ơn Ban tổ chức v&igrave; c&oacute; chương tr&igrave;nh n&agrave;y n&ecirc;n ch&uacute;ng m&igrave;nh c&oacute; cơ hội được giao lưu, tỏa s&aacute;ng, c&oacute; cơ hội để giới thiệu trường Đại học Kinh tế - Luật &ndash; ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;. C&uacute;c chia sẻ th&ecirc;m đối với sinh vi&ecirc;n, để thể hiện được ca kh&uacute;c tuy&ecirc;n truyền thực ra cũng c&oacute; những kh&oacute; khăn do lịch học nhưng với sự cố gắng hết sức c&oacute; thể để trong thời gian ngắn ho&agrave;n th&agrave;nh được một mục ti&ecirc;u chung th&igrave; chắc chắn kh&aacute; l&agrave; &aacute;p lực nhưng cũng rất l&agrave; vui.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tiếp nối th&agrave;nh c&ocirc;ng v&ograve;ng sơ khảo Li&ecirc;n hoan c&aacute;c nh&oacute;m truyền tuy&ecirc;n truyền ca kh&uacute;c c&aacute;ch mạng năm 2018 tại cụm 1. C&aacute;c v&ograve;ng sơ khảo tiếp theo hứa hẹn sẽ c&oacute; nhiều tiết mục biểu diễn đặc sắc.</span></p> <p><em><span style="font-size:14px">Một số h&igrave;nh ảnh của Li&ecirc;n hoan::</span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31554/Quan%20Doan%2012.JPG" style="height:305px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31554/IMG_0338.JPG" style="height:369px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31554/IMG_0237.JPG" style="height:313px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31554/IMG_0192.JPG" style="height:359px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31554/IMG_0305.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31554/IMG_0297.JPG" style="height:284px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31554/IMG_0374.JPG" style="height:331px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>MINH TUẤN</strong></span></p> <div>&nbsp;</div> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

Agile Việt Nam
;