Mời tham gia Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div style="text-align: justify;"><strong>&quot;KH&Aacute;T VỌNG TUỔI TRẺ&quot; l&agrave; chủ đề của Li&ecirc;n hoan c&aacute;c nh&oacute;m tuy&ecirc;n truyền ca kh&uacute;c c&aacute;ch mạng năm 2018 do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức năm 2018.&nbsp;</strong></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31545/IMG_1946%20(1)%20(Large).JPG" style="height:376px; width:600px" /></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em>H&igrave;nh ảnh trong chương tr&igrave;nh biểu diễn phục vụ người d&acirc;n của c&aacute;c đội thi đạt giải trong Li&ecirc;n hoan</em></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">Li&ecirc;n hoan được tổ chức với mục ti&ecirc;u gi&aacute;o&nbsp;dục truyền thống c&aacute;ch mạng, bồi đắp tinh thần y&ecirc;u nước, l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, l&ograve;ng tự h&agrave;o về truyền thống đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, gi&aacute;o dục đạo đức, lối sống trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố, kỷ niệm 320 năm th&agrave;nh lập Th&agrave;nh phố S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (1698 &ndash; 2018).</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">Đồng thời, ph&aacute;t huy hiệu quả của c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m tuy&ecirc;n truyền ca kh&uacute;c c&aacute;ch mạng từ cơ sở trong c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, cổ vũ phong tr&agrave;o văn h&oacute;a, văn nghệ trong quần ch&uacute;ng g&oacute;p phần định hướng thẩm mỹ &acirc;m nhạc, văn h&oacute;a thưởng thức trong thanh thiếu nhi, triển khai thực thiện c&oacute; hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022.&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">84 l&agrave; con số thống k&ecirc; (t&iacute;nh đến ng&agrave;y 24/10/2018) c&aacute;c đội tuyển đăng k&yacute; v&ograve;ng thi sơ khảo của Li&ecirc;n hoan.&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><strong>1. V&ograve;ng sơ khảo cụm thi số 1:</strong></div> <div style="text-align: justify;">- Thời gian: 17g30 ng&agrave;y 25/10/2018 (Thứ Năm).</div> <div style="text-align: justify;">- Địa điểm:&nbsp; Hội trường nh&agrave; điều h&agrave;nh Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh (Phường Linh Trung, Thủ Đức).</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><strong>2. V&ograve;ng sơ khảo cụm thi số 2:</strong></div> <div style="text-align: justify;">- Thời gian: 17g30 ng&agrave;y 26/10/2018 (Thứ S&aacute;u). .</div> <div style="text-align: justify;">- Địa điểm:&nbsp; Khu chế xuất T&acirc;n Thuận&nbsp; (Phường T&acirc;n Thuận Đ&ocirc;ng, Quận 7)</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><strong>3. V&ograve;ng sơ khảo cụm thi số 3:</strong></div> <div style="text-align: justify;">- Thời gian: 17g30 ng&agrave;y 27/10/2018 (Thứ Bảy).</div> <div style="text-align: justify;">- Địa điểm:&nbsp; Khu di t&iacute;ch lịch sử&nbsp; D&acirc;n c&ocirc;ng hỏa tuyến Mậu Th&acirc;n 1968&nbsp; (X&atilde; Vĩnh Lộc A, Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh).</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><strong>4. V&ograve;ng sơ khảo cụm thi số 4:</strong></div> <div style="text-align: justify;">- Thời gian: 17g30 ng&agrave;y 28/10/2018 (Chủ nhật)</div> <div style="text-align: justify;">- Địa điểm:&nbsp; Khu B, C&ocirc;ng vi&ecirc;n Gia Định&nbsp; &nbsp;(Đường Ho&agrave;ng Minh Gi&aacute;m, Phường 9, Quận Ph&uacute; Nhuận).</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">Th&acirc;n mời c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ugrave;ng theo d&otilde;i c&aacute;c phần thi hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ v&agrave; tr&agrave;n đầy cảm x&uacute;c từ c&aacute;c đội thi.&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">---</div> <div style="text-align: justify;"><strong>Xem th&ecirc;m:&nbsp;</strong></div> <div style="text-align: justify;"><strong><u><a href="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/vanphong/tintuc/default.aspx?cat_id=1224&amp;news_id=18696#content">1. Kế hoạch v&agrave; Điều lệ của Li&ecirc;n hoan.</a></u></strong></div> <div style="text-align: justify;"><strong><u><a href="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/News/31544">2.&nbsp;4 địa điểm thi v&ograve;ng sơ khảo Li&ecirc;n hoan c&aacute;c nh&oacute;m tuy&ecirc;n truyền ca kh&uacute;c c&aacute;ch mạng năm 2018</a></u></strong></div> <div style="text-align: justify;"><strong><u><a href="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/vanphong/data/news/2018/10/18749/kem%20TB%20510-thu%20tu%20thi.docx">3. Danh s&aacute;ch c&aacute;c đội thi.</a></u></strong></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: right;"><strong>T.L</strong></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

Agile Việt Nam
;