Phát huy tiềm năng to lớn của sinh viên Thành phố Bác

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 &ndash; 2020) Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31530/8.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn - Ph&oacute; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam, Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh định hướng nội dung g&oacute;p &yacute; Dự thảo kết quả Nghị quyết Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam lần thứ X (2018 - 2023)</em></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">N&acirc;ng chất danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo;</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&aacute;o c&aacute;o những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, anh Phạm Kiều Hưng, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố cho biết, trong giai đoạn 2015 - 2018, phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; đ&atilde; được triển khai đến to&agrave;n thể hội vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố, qua đ&oacute;, 100% c&aacute;c đơn vị đ&atilde; triển khai thực hiện phong tr&agrave;o với nhiều giải ph&aacute;p hiệu quả, s&aacute;ng tạo.Trong giai đoạn đ&atilde; c&oacute; gần 10.400 sinh vi&ecirc;n 5 tốt cấp trường, 295 sinh vi&ecirc;n 5 tốt cấp th&agrave;nh, 187 sinh vi&ecirc;n 5 tốt cấp trung ương, 522 tập thể sinh vi&ecirc;n 5 tốt cấp trường, 8 tập thể sinh vi&ecirc;n 5 tốt cấp th&agrave;nh v&agrave; 8 tập thể sinh vi&ecirc;n 5 tốt cấp Trung ương.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội Sinh vi&ecirc;n c&aacute;c cấp đ&atilde; đẩy mạnh c&aacute;c hoạt động tạo m&ocirc;i trường học tập, nghi&ecirc;n cứu khoa học, ứng dụng c&ocirc;ng nghệ cho sinh vi&ecirc;n; c&oacute; giải ph&aacute;p tạo điều kiện cho sinh vi&ecirc;n tiếp cận nguồn học liệu ti&ecirc;n tiế ntrong v&agrave; ngo&agrave;i nước; phối hợp với những đơn vị li&ecirc;n quan x&acirc;y dựng cổng th&ocirc;ng tin sinh vi&ecirc;n để hỗ trợ sinh vi&ecirc;n trong việc quảng b&aacute;, giới thiệu kết quả nghi&ecirc;n cứu khoa học, sản phẩm s&aacute;ng tạo đến với c&aacute;c doanh nghiệp&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong giai đoạn n&agrave;y, sinh vi&ecirc;n tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện tiếp tục được n&acirc;ng l&ecirc;n, nội dung hoạt động t&igrave;nh nguyện ng&agrave;y c&agrave;ng đa dạng, ph&aacute;t huy chuy&ecirc;n m&ocirc;n th&ocirc;ng qua c&aacute;c dự &aacute;n t&igrave;nh nguyện.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong nửa cuối nhiệm kỳ V tiếp tục x&acirc;y dựng danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; đồng thời tiếp thu, triển khai thực hiện những gi&aacute; trị h&igrave;nh mẫu của người sinh vi&ecirc;n trong bối cảnh hiện nay; đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c giới thiệu, tuy&ecirc;n truyền phong tr&agrave;o, gi&aacute; trị danh hiệu v&agrave; c&aacute;c tấm gương &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; tới sinh vi&ecirc;n, cấp ủy, ch&iacute;nh quyền địa phương, nh&agrave; trường v&agrave; c&aacute;c doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng lao động. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, tuy&ecirc;n truyền về những tấm gương, h&agrave;nh động đẹp tr&ecirc;n c&aacute;c k&ecirc;nh truyền th&ocirc;ng v&agrave; mạng x&atilde; hội nhằm lan tỏa những gi&aacute; trị tốt đẹp đến đ&ocirc;ng đảo sinh vi&ecirc;n to&agrave;n x&atilde; hội; tiếp tục triển khai cuộc vận động &ldquo;Mỗi ng&agrave;y một tin tốt, mỗi tuần một c&acirc;u chuyện đẹp&rdquo; tr&ecirc;n trang mạng x&atilde; hội của hội vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n...&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Sinh vi&ecirc;n l&agrave; nguồn nh&acirc;n lực chất lượng cao</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31530/1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; L&ecirc; Quốc Phong - Ủy vi&ecirc;n dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam ph&aacute;t biểu tại Hội nghị.​</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại hội nghị, anh L&ecirc; Quốc Phong, Ủy vi&ecirc;n dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam đề nghị Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố quan t&acirc;m, x&aacute;c định th&ecirc;m nhiều giải ph&aacute;p cụ thể, s&aacute;ng tạo đột ph&aacute; để triển khai trong nửa cuối nhiệm kỳ nhằm ph&aacute;t huy tiềm năng to lớn của sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố, tiếp tục tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o thực hiện phong tr&agrave;o v&agrave; l&yacute; luận về c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n. &ldquo;Những y&ecirc;u cầu tr&ecirc;n cần được Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam th&agrave;nh phố tiếp cận trong bối cảnh mới, với sự chuyển động, ph&aacute;t triển nhanh của phong tr&agrave;o, sự thay đổi v&agrave; đ&ograve;i hỏi ng&agrave;y c&agrave;ng cao về nhu cầu, điều kiện học tập, r&egrave;n luyện của sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố; sự t&aacute;c động mạnh mẽ của cuộc c&aacute;ch mạng 4.0 v&agrave; những cơ chế mới của TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;, anh L&ecirc; Quốc Phong đề nghị.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo anh L&ecirc; Quốc Phong, với vị tr&iacute; l&agrave; trung t&acirc;m đ&agrave;o tạo ĐH-CĐ lớn của đất nước, c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố c&oacute; ảnh hưởng lớn đến phong tr&agrave;o chung của cả nước. Những đặc trưng của sinh vi&ecirc;n, những t&aacute;c động của sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố phần lớn đều c&oacute; t&aacute;c động đến diện mạo, t&igrave;nh h&igrave;nh sinh vi&ecirc;n Việt Nam. Phong tr&agrave;o Sinh vi&ecirc;n 5 tốt, chương tr&igrave;nh tư vấn, hỗ trợ sinh vi&ecirc;n v&agrave; chương tr&igrave;nh x&acirc;y dựng Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam vững mạnh giai đoạn 2018 - 2023 đang chờ đợi v&agrave; kỳ vọng nhiều v&agrave;o sự đ&oacute;ng g&oacute;p đa dạng, nhạy b&eacute;n, s&aacute;ng tạo của c&aacute;c cấp bộ Hội tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&ldquo;Sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố l&agrave; lực lượng quan trọng trong thanh ni&ecirc;n, l&agrave; nguồn nh&acirc;n lực chất lượng cao, hội tụ từ nhiều địa phương trong cả nước; tập hợp, r&egrave;n luyện, ph&aacute;t huy lực lượng n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; &yacute; nghĩa trong phạm vi tổ chức Hội của TPHCM m&agrave; c&ograve;n c&oacute; &yacute; nghĩa, gi&aacute; trị kh&ocirc;ng nhỏ trong việc ph&aacute;t triển của nhiều địa phương, của th&agrave;nh phố v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p cho sự ph&aacute;t triển đất nước&rdquo;, anh L&ecirc; Quốc Phong nhấn mạnh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&Ocirc;ng Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh đề nghị Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố tiếp tục nỗ lực đưa phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; đi v&agrave;o thực chất, trở th&agrave;nh nhu cầu r&egrave;n luyện, phấn đấu của sinh vi&ecirc;n. &Ocirc;ng Hiệp kỳ vọng Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố&nbsp;đ&oacute;ng vai tr&ograve; t&iacute;ch cực trong khơi gợi tinh thần s&aacute;ng tạo, đam m&ecirc; nghi&ecirc;n cứu khoa học trong sinh vi&ecirc;n; chủ động phối hợp c&aacute;c tổ chức th&uacute;c đẩy c&aacute;c &yacute; tưởng, s&aacute;ng kiến khả thi, thiết thực trong sinh vi&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><strong><em><span style="font-size:14px">Một số h&igrave;nh ảnh trong hội nghị:</span></em></strong></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31530/4.jpg" style="height:341px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Ra mắt đo&agrave;n đại biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh dự Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.​</em></span></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31530/2.jpg" style="height:336px; width:600px" /></em><br /> <span style="font-size:12px"><em>Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố tr&acirc;n trọng ghi nhận những đ&oacute;ng g&oacute;p qu&yacute; b&aacute;u, đầy tr&aacute;ch nhiệm của c&aacute;c đồng ch&iacute; Nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Ban Kiểm tra Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố.</em></span></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31530/3.jpg" style="height:293px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Ra mắt c&aacute;c đồng ch&iacute; Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Ban Thư k&yacute;, Ban Kiểm tra Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố kh&oacute;a V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được kiện to&agrave;n tại hội nghị.</em></span></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31530/6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n L&ecirc; Quốc Phong (thứ hai từ phải qua) tham quan kh&ocirc;ng gian triển l&atilde;m sản phẩm s&aacute;ng tạo của sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31530/10.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31530/5.jpg" style="height:336px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đại biểu phấn khởi &quot;check-in&quot; với biểu trưng Đại hội X của Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam.</em></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">TUẤN L&Ecirc; - NGUYỄN THẮNG - KIM PHỤNG</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

Agile Việt Nam
;