Tuổi Trẻ Online trở lại với giao diện mới

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Dự kiến, đ&uacute;ng 0 giờ ng&agrave;y 17.10<em>, Tuổi Trẻ Online, Tuổi Trẻ News&nbsp;</em>v&agrave;&nbsp;<em>Tuổi Trẻ Video Online</em>&nbsp;trở lại với giao diện mới, sau 3 th&aacute;ng tạm xa độc giả.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31514/Anh%20Chu.jpg" style="height:412px; width:653px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tối 16.10, tại T&ograve;a soạn B&aacute;o&nbsp;<em>Tuổi Trẻ&nbsp;</em>(60A Ho&agrave;ng Văn Thụ, P.9, Q.Ph&uacute; Nhuận, TP. Hồ Ch&iacute; Minh) diễn ra lễ ra mắt giao diện mới c&aacute;c sản phẩm&nbsp;<em>Tuổi Trẻ Online, Tuổi Trẻ News&nbsp;</em>v&agrave;<em>&nbsp;Tuổi Trẻ Video Online.&nbsp;</em>Rất đ&ocirc;ng bạn đọc, đồng nghiệp, đối t&aacute;c v&agrave; c&aacute;c cơ quan, doanh nghiệp đ&atilde; đến tham dự để ch&agrave;o mừng sự trở lại của c&aacute;c ấn phẩm điện tử&nbsp;<em>Tuổi Trẻ</em>.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31514/Ban%20doc%20bao.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Đ&ocirc;ng đảo bạn đọc th&acirc;n thiết đ&atilde; đến dự lễ ra mắt. ẢNH: THANH TUYỀN.</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong lần ra mắt giao diện mới,&nbsp;<em>Tuổi Trẻ Online, Tuổi Trẻ News</em>&nbsp;v&agrave;&nbsp;<em>Tuổi Trẻ Video Online</em>&nbsp;đ&atilde; được đầu tư, cải tiến nhiều về thiết kế v&agrave; chức năng hướng đến tối ưu h&oacute;a trải nghiệm của bạn đọc.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong suốt ba th&aacute;ng qua, tập thể những người l&agrave;m b&aacute;o ở&nbsp;<em>Tuổi Trẻ</em>&nbsp;đ&atilde; nỗ lực chuẩn bị cho sự trở lại n&agrave;y. Giao diện của cả ba ấn phẩm điện tử được đầu tư cải tiến nhiều về thiết kế v&agrave; chức năng, hướng đến tối ưu h&oacute;a trải nghiệm của bạn đọc. C&aacute;c ấn phẩm cũng sẽ mang đến nhiều nội dung đa dạng, phong ph&uacute;, c&oacute; chất lượng cao để đ&aacute;p ứng ng&agrave;y c&agrave;ng tốt hơn nhu cầu của bạn đọc.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31514/Giao%20dien%20moi.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em>0 giờ 00 ph&uacute;t ng&agrave;y 17-10, bạn đọc c&oacute; thể đăng k&yacute; với t&agrave;i khoản tr&ecirc;n Tuổi Trẻ Online. ẢNH: THANH TUYỀN.</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tổng Bi&ecirc;n tập b&aacute;o&nbsp;<em>Tuổi Trẻ</em>&nbsp;L&ecirc; Thế Chữ, đ&atilde; c&oacute; những chia sẻ trong lần trở lại n&agrave;y. &Ocirc;ng gửi lời cảm ơn đến tất cả bạn đọc trong suốt 43 năm đồng h&agrave;nh, sẻ chia với&nbsp;<em>Tuổi Trẻ</em>. &ldquo;Trong ba th&aacute;ng qua, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; rất nhớ bạn đọc của m&igrave;nh. M&atilde;i m&atilde;i với ch&uacute;ng t&ocirc;i, bạn đọc l&agrave; một t&agrave;i sản v&ocirc; gi&aacute;&rdquo;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tổng bi&ecirc;n tập cũng nhấn mạnh rằng ch&iacute;nh sự trao gửi niềm tin của bạn đọc đ&atilde; tạo ra một&nbsp;<em>Tuổi Trẻ</em>&nbsp;với bản sắc v&agrave; gi&aacute; trị ri&ecirc;ng biệt. Như ch&iacute;nh trong l&aacute; thư gửi bạn đọc,&nbsp;<em>Tuổi Trẻ</em>&nbsp;viết &ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n nhớ điều đ&oacute;. V&agrave; lu&ocirc;n nhớ th&ocirc;ng điệp truyền đi qua nhiều thế hệ nh&agrave; b&aacute;o: V&igrave; một cuộc sống ng&agrave;y mai tốt đẹp v&agrave; tử tế,&nbsp;<em>Tuổi Trẻ</em>&nbsp;sẽ m&atilde;i m&atilde;i phụng sự bạn đọc!&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31514/ttotrolai_nwgm.png" style="height:270px; width:480px" /></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>TH</strong></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>Ảnh: Thanh Tuyền PLO</strong></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

Agile Việt Nam
;