Hội Liên hiệp Thanh niên VN Thành phố: Tuyên dương 57 Thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Tối 14.10, Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Lễ kỷ niệm 62 năm Ng&agrave;y truyền thống Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2018). Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 57 Thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu năm 2018 tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n Kh&aacute;nh Hội (Quận 4).&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31488/0.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">57 hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n l&agrave; những thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n ưu t&uacute;, l&agrave; hạt nh&acirc;n trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n khắp c&aacute;c địa phương, đơn vị tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde; được tuy&ecirc;n dương, khen thưởng danh hiệu &quot;Thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu&quot; năm 2018.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm nay, Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố&nbsp;vinh danh, khen thưởng 57 hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n l&agrave; những thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n ưu t&uacute;, l&agrave; hạt nh&acirc;n trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n. Đ&acirc;y l&agrave; những người bạn đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng thanh ni&ecirc;n trong lập th&acirc;n, lập nghiệp, l&agrave;m gi&agrave;u ch&iacute;nh đ&aacute;ng, cổ vũ lối sống đẹp, xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng. Từ đ&oacute; x&acirc;y dựng một thế hệ thanh ni&ecirc;n gi&agrave;u nghị lực v&agrave; l&ograve;ng y&ecirc;u nước, xung k&iacute;ch s&aacute;ng tạo trong chinh phục khoa học - c&ocirc;ng nghệ, tự tin hội nhập, xứng đ&aacute;ng l&agrave; m&ugrave;a xu&acirc;n của to&agrave;n x&atilde; hội.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tuy&ecirc;n dương c&aacute;c gương thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu, anh Ng&ocirc; Minh Hải, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội Li&ecirc;n iệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh , cho rằng c&aacute;c bạn thủ lĩnh được tuy&ecirc;n dương trở th&agrave;nh động lực để lớp lớp thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố tiếp tục nỗ lực phấn đấu ở mọi địa phương, đơn vị. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Anh Ng&ocirc; Minh Hải cũng đề nghị c&aacute;c cấp bộ Hội tiếp tục quan t&acirc;m, tập trung x&acirc;y dựng v&agrave; bồi dưỡng đội ngũ c&aacute;n bộ Hội, tạo m&ocirc;i trường v&agrave; điều kiện thuận lợi để n&acirc;ng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, tổ chức c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n, từ đ&oacute; thực hiện tốt nhiệm vụ kết tập thanh ni&ecirc;n tham gia c&aacute;c hoạt động dưới ngọn cờ của tổ chức Hội, xứng đ&aacute;ng l&agrave; người bạn tin cậy của thanh ni&ecirc;n, đồng h&agrave;nh chăm lo v&agrave; bảo vệ quyền lợi ch&iacute;nh đ&aacute;ng của thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">Ban Bi&ecirc;n tập webiste Th&agrave;nh Đo&agrave;n xin giới thiệu đến bạn đọc ch&acirc;n dung&nbsp;57 gương Thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu:</span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31488/1.jpg" style="width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31488/2.jpg" style="width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31488/3.jpg" style="width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31488/4.jpg" style="width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31488/5.jpg" style="width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31488/6.jpg" style="width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31488/7.jpg" style="width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">B&agrave;i: NGUYỄN T&Ugrave;NG</span></strong></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Ảnh: Văn ph&ograve;ng Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố cung cấp</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đó là phát biểu của anh Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tại buổi tọa đàm "Tấm gương Lý Tự Trọng và con đường cách mạng của thanh niên trong thời kì mới" diễn ra sáng 17/10/2019.

Agile Việt Nam
;