Hội Liên hiệp Thanh niên VN Thành phố: Tuyên dương 57 Thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Tối 14.10, Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Lễ kỷ niệm 62 năm Ng&agrave;y truyền thống Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2018). Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 57 Thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu năm 2018 tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n Kh&aacute;nh Hội (Quận 4).&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31488/0.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">57 hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n l&agrave; những thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n ưu t&uacute;, l&agrave; hạt nh&acirc;n trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n khắp c&aacute;c địa phương, đơn vị tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde; được tuy&ecirc;n dương, khen thưởng danh hiệu &quot;Thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu&quot; năm 2018.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm nay, Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố&nbsp;vinh danh, khen thưởng 57 hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n l&agrave; những thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n ưu t&uacute;, l&agrave; hạt nh&acirc;n trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n. Đ&acirc;y l&agrave; những người bạn đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng thanh ni&ecirc;n trong lập th&acirc;n, lập nghiệp, l&agrave;m gi&agrave;u ch&iacute;nh đ&aacute;ng, cổ vũ lối sống đẹp, xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng. Từ đ&oacute; x&acirc;y dựng một thế hệ thanh ni&ecirc;n gi&agrave;u nghị lực v&agrave; l&ograve;ng y&ecirc;u nước, xung k&iacute;ch s&aacute;ng tạo trong chinh phục khoa học - c&ocirc;ng nghệ, tự tin hội nhập, xứng đ&aacute;ng l&agrave; m&ugrave;a xu&acirc;n của to&agrave;n x&atilde; hội.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tuy&ecirc;n dương c&aacute;c gương thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu, anh Ng&ocirc; Minh Hải, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội Li&ecirc;n iệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh , cho rằng c&aacute;c bạn thủ lĩnh được tuy&ecirc;n dương trở th&agrave;nh động lực để lớp lớp thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố tiếp tục nỗ lực phấn đấu ở mọi địa phương, đơn vị. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Anh Ng&ocirc; Minh Hải cũng đề nghị c&aacute;c cấp bộ Hội tiếp tục quan t&acirc;m, tập trung x&acirc;y dựng v&agrave; bồi dưỡng đội ngũ c&aacute;n bộ Hội, tạo m&ocirc;i trường v&agrave; điều kiện thuận lợi để n&acirc;ng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, tổ chức c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n, từ đ&oacute; thực hiện tốt nhiệm vụ kết tập thanh ni&ecirc;n tham gia c&aacute;c hoạt động dưới ngọn cờ của tổ chức Hội, xứng đ&aacute;ng l&agrave; người bạn tin cậy của thanh ni&ecirc;n, đồng h&agrave;nh chăm lo v&agrave; bảo vệ quyền lợi ch&iacute;nh đ&aacute;ng của thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">Ban Bi&ecirc;n tập webiste Th&agrave;nh Đo&agrave;n xin giới thiệu đến bạn đọc ch&acirc;n dung&nbsp;57 gương Thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu:</span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31488/1.jpg" style="width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31488/2.jpg" style="width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31488/3.jpg" style="width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31488/4.jpg" style="width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31488/5.jpg" style="width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31488/6.jpg" style="width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31488/7.jpg" style="width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">B&agrave;i: NGUYỄN T&Ugrave;NG</span></strong></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Ảnh: Văn ph&ograve;ng Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố cung cấp</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

Agile Việt Nam
;