32 thanh niên công nhân tiêu biểu vinh dự nhận giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31482/DSC_0095.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 14/10, Lễ tuy&ecirc;n dương v&agrave; trao giải thưởng &ldquo;Nguyễn Văn Trỗi&rdquo; lần thứ 11 &ndash; năm 2018 đ&atilde; diễn ra tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến dự v&agrave; ch&uacute;c mừng c&aacute;c điển h&igrave;nh ti&ecirc;u biểu c&oacute; đồng ch&iacute; V&otilde; Thị Dung &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, đồng ch&iacute; B&ugrave;i Quang Huy - B&iacute; thư Ban chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n,&nbsp;đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Trần Thị Diệu Th&uacute;y &ndash; Chủ tịch Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động TP.HCM, c&ugrave;ng đại diện c&aacute;c Sở, Ban, Ng&agrave;nh của th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi l&agrave; danh hiệu cao qu&yacute; v&agrave; thu h&uacute;t rất nhiều sự quan t&acirc;m, phấn đấu của c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n l&agrave; c&ocirc;ng nh&acirc;n đang hoạt động trong c&aacute;c khu c&ocirc;ng nghiệp, c&aacute;c cơ quan, đơn vị doanh nghiệp tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố. Giải thưởng nhằm mục đ&iacute;ch khơi dậy niềm tự h&agrave;o về truyền thống vẻ vang của giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n Việt nam v&agrave; truyền thống thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n th&agrave;nh phố, những người đ&atilde; đ&oacute;ng g&oacute;p một phần kh&ocirc;ng nhỏ v&agrave;o c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh n&oacute;i ri&ecirc;ng, cả nước n&oacute;i chung.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Năm nay giải thưởng đ&atilde; thu h&uacute;t 89 hồ sơ đến từ 26 cơ sở Đo&agrave;n tr&ecirc;n th&agrave;nh phố, tất cả c&aacute;c gương tham gia x&eacute;t chọn đều c&oacute; một n&eacute;t nổi bật ri&ecirc;ng của m&igrave;nh. Họ đ&atilde; mang c&aacute;c s&aacute;ng kiến, l&ograve;ng y&ecirc;u nghề, sự nhiệt huyết của bản th&acirc;n đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o sự ph&aacute;t triển của đơn vị. Năm nay giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi được trao cho 32 thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n đ&atilde; c&oacute; những đ&oacute;ng g&oacute;p, s&aacute;ng kiến v&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh nổi bật trong lao động, đem lại năng lực sản xuất v&agrave; kinh doanh cao cho đơn vị.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31482/DSC_0062.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại buổi lễ, c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo đ&atilde; lắng nghe v&agrave; chia sẻ với những kh&oacute; khăn, những th&agrave;nh c&ocirc;ng của ba gương điển h&igrave;nh, đ&oacute; l&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn H&ugrave;ng Linh &ndash; B&iacute; thư Chi đo&agrave;n C&ocirc;ng ty TNHH MTV chế t&aacute;c v&agrave; kinh doanh trang sức PNJ, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Thảo Nhi -&nbsp; Uỷ vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n cơ sở trực thuộc Đo&agrave;n TCT C&ocirc;ng nghiệp &ndash; In &ndash; Bao b&igrave; Liksin v&agrave; đồng ch&iacute; Phan Trường Ph&aacute;t &ndash; Đo&agrave;n vi&ecirc;n chi đo&agrave;n C&ocirc;ng ty CP cấp nước Ph&uacute; H&ograve;a T&acirc;n, Đo&agrave;n TCT Cấp nước S&agrave;i G&ograve;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31482/IMG_5148.jpeg" style="height:401px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Lễ tuy&ecirc;n dương nằm trong chuỗi hoạt động ch&agrave;o mừng kỷ ni&ecirc;m 36 năm Ng&agrave;y truyền thống thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố (15/10/1982 &ndash; 15/10/21018). Trong thời gian diễn ra hoạt động, c&aacute;c cấp th&agrave;nh, Ban thường vụ th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; thực hiện những chương tr&igrave;nh thiết thực kh&aacute;c như: tổ chức hội thi &ldquo;B&agrave;n tay v&agrave;ng ng&agrave;nh X&acirc;y dựng&rdquo;; tổ chức ng&agrave;y hội &ldquo;Đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n th&agrave;nh phố; trao tặng 11 &ldquo;Căn ph&ograve;ng mơ ước&rdquo; v&agrave; 200 phần qu&agrave; cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc; n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn &hellip;</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>HẢI H&Agrave;</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

Agile Việt Nam
;