Đoàn - Hội các trường đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh và tư tưởng cho sinh viên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31480/IMG_4517.JPG" style="height:452px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Hội nghị th&ocirc;ng tin cấp ủy c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n - Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n khu vực Đại học, cao đẳng, trung cấp học k&igrave; I đ&atilde; diễn ra tại Hội trường Th&agrave;nh đo&agrave;n v&agrave;o s&aacute;ng 12/10. </strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến dự Hội nghị c&oacute; đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn - Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP, đồng ch&iacute; Phạm Kiều Hưng - Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; L&ecirc; Ngọc Hạnh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường Vụ, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o đảng ủy khối Đại học - Cao đẳng TP.HCM, c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện Ph&ograve;ng Ch&iacute;nh trị Nội Bộ PA03 - C&ocirc;ng An TP.HCM c&ugrave;ng c&aacute;c thầy c&ocirc; đại diện Cấp ủy, Ban gi&aacute;m hiệu c&aacute;c trường Đại học - Cao đẳng - trung cấp tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội nghị thảo luận c&aacute;c vấn đề trọng t&acirc;m như: chỉ đạo của c&aacute;c Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường trong c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng v&agrave; thực hiện hiệu quả chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n năm học 2018 - 2019, chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c, kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t năm học 2018 - 2019, lưu &yacute; quan t&acirc;m, ph&aacute;t huy đội ngũ đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n l&agrave; giảng vi&ecirc;n, gi&aacute;o vi&ecirc;n, vi&ecirc;n chức trẻ của đơn vị, triển khai hiệu quả chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần thứ X, Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2020.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31480/IMG_4508.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Ban Thường Vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n mong muốn c&aacute;c Đo&agrave;n trường tập trung tăng cường nắm bắt t&igrave;nh h&igrave;nh tư tưởng sinh vi&ecirc;n, an ninh sinh vi&ecirc;n trong trường v&agrave; tại c&aacute;c khu vực k&yacute; t&uacute;c x&aacute;, chỉ đạo Đo&agrave;n trường, Hội Sinh vi&ecirc;n trường thường xuy&ecirc;n phối hợp với Ph&ograve;ng c&ocirc;ng t&aacute;c sinh vi&ecirc;n b&aacute;o c&aacute;o, th&ocirc;ng tin t&igrave;nh h&igrave;nh an ninh sinh vi&ecirc;n với Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố. Đặc biệt, hy vọng Đo&agrave;n trường, Hội Sinh vi&ecirc;n trường thực hiện đảm bảo t&iacute;nh kỷ cương, kỷ luật, t&iacute;nh chấp h&agrave;nh trong c&ocirc;ng t&aacute;c th&ocirc;ng tin, b&aacute;o c&aacute;o, hội họp đ&uacute;ng thời gian, đ&uacute;ng th&agrave;nh phần.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội nghị cũng chỉ đạo Ban Thư K&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n trường đẩy mạnh c&aacute;c hoạt động tuy&ecirc;n truyền, giới thiệu h&igrave;nh ảnh c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c hoạt động ch&agrave;o mừng Hội Nghị đại biểu giữa nhiệm k&igrave; V 2015 - 2020.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>PHƯƠNG THẢO</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;