Thành Đoàn và Sở Giáo dục & Đào tạo ký kết liên tịch giai đoạn 2018 - 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31461/IMG_0040.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 05/10, hội nghị tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c li&ecirc;n tịch phối hợp hoạt động giữa Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Sở Gi&aacute;o dục &amp; Đ&agrave;o tạo Th&agrave;nh phố giai đoạn 2013 &ndash; 2017 v&agrave; triển khai kế hoạch li&ecirc;n tịch giai đoạn 2018 &ndash; 2020 đ&atilde; diễn ra tại Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo Th&agrave;nh phố</strong><strong>.</strong>&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến dự c&oacute; đồng ch&iacute; Đặng Th&ugrave;y Kh&aacute;nh V&acirc;n &ndash; Trưởng Ph&ograve;ng Đo&agrave;n thể v&agrave; c&aacute;c Hội,&nbsp;Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy,&nbsp;đồng ch&iacute; Phạm Thanh Sơn &ndash; Ph&oacute; Trưởng Ph&ograve;ng Khoa Gi&aacute;o, Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy,&nbsp;đồng ch&iacute; B&ugrave;i Thị Diễm Thu &ndash; Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo Th&agrave;nh phố,&nbsp;đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn &ndash; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n&nbsp;VN&nbsp;Th&agrave;nh phố; đại diện c&aacute;c Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục, Ban gi&aacute;m hiệu c&aacute;c trường THCS,&nbsp;THPT, đại diện Ban Thường vụ Quận, Huyện Đo&agrave;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong giai đoạn 2013 &ndash; 2017, Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Sở Gi&aacute;o dục &amp; Đ&agrave;o tạo đ&atilde; phối hợp chặc chẽ trong c&aacute;c hoạt động li&ecirc;n kết giữa hai đơn vị đạt nhiều kết quả đ&aacute;ng kể. Trong đ&oacute;, hai b&ecirc;n đ&atilde; đổi mới nội dung, phương thức, n&acirc;ng cao hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục thanh ni&ecirc;n khu vực Trường học,&nbsp;thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m tham gia của học sinh. Hoạt động gi&aacute;o dục truyền thống th&ocirc;ng qua phong tr&agrave;o Trần Quốc Toản&nbsp;&ldquo;tuổi nhỏ l&agrave;m việc nhỏ&rdquo;&nbsp;đ&atilde; thu h&uacute;t gần 800.000&nbsp;lượt học sinh tham gia; Chương tr&igrave;nh &ldquo;Măng non sẵn s&agrave;ng v&igrave; biển đảo qu&ecirc; hương&rdquo; đ&atilde; tổ chức&nbsp;3.713 lần, &hellip; 7.700&nbsp;c&acirc;u lạc bộ học thuật, 1806 c&acirc;u lạc bộ S&aacute;ng tạo&nbsp;với gần 150.000 học sinh tham gia; hơn 700.000 &ldquo;Đ&ocirc;i bạn&nbsp;học tốt&rdquo;, gặt h&aacute;i được hơn 14 triệu hoa điểm mười.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những con&nbsp;số n&agrave;y cho thấy việc tổ chức c&aacute;c phong tr&agrave;o thi đua học tập&nbsp;v&agrave;&nbsp;hỗ trợ học sinh, sinh vi&ecirc;n học tập, s&aacute;ng tạo, nghi&ecirc;n cứu khoa học được ch&uacute; trọng v&agrave; được tổ chức hiệu quả. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, cả hai đơn vị kết hợp tăng cường gi&aacute;o dục thể chất, n&acirc;ng cao đời sống văn h&oacute;a tinh&nbsp;thần v&agrave; đặc biệt l&agrave; kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội. Những chương tr&igrave;nh thực tế &ldquo;Một ng&agrave;y l&agrave;m chiến sĩ&rdquo; hay &ldquo;Một ng&agrave;y l&agrave;m n&ocirc;ng d&acirc;n&rdquo; gi&uacute;p cho học sinh c&aacute;c cấp trải nghiệm được những hoạt động thực tế của cuộc sống.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong giai đoạn vừa qua, phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện trong học sinh, sinh vi&ecirc;n kh&ocirc;ng ngừng lớn mạnh , tạo ra m&ocirc;i trường cho học sinh, sinh vi&ecirc;n r&egrave;n luyện v&agrave; cống hiến v&igrave; th&agrave;nh phố văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh. Những chương tr&igrave;nh cụ thể &nbsp;như &ldquo;V&ograve;ng tay b&egrave; bạn&rdquo; hay &ldquo;V&igrave; người bạn ngoại th&agrave;nh&rdquo; l&agrave; những v&iacute; dụ điển h&igrave;nh. Sự ph&aacute;t triển n&agrave;y nhờ v&agrave;o sự tăng cường c&aacute;c giải ph&aacute;p n&acirc;ng cao chất lượng tổ chức Đo&agrave;n &ndash; Hội v&agrave; x&acirc;y dựng tổ chức Đo&agrave;n &ndash; Đội khu vực trường học vững mạnh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại diện hai đơn vị, đồng ch&iacute; B&ugrave;i Thị Diễm Thu - Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy, ph&oacute; gi&aacute;m đốc Sở GD&amp;ĐT v&agrave; đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; thực hiện k&yacute; kết li&ecirc;n tịch phối hợp hoạt động giai đoạn 2018 - 2020. Trong li&ecirc;n tịch giai đoạn mới, về quan điểm chung của hai đơn vị kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; thay đổi, những hoạt động sắp tới cần c&oacute; sự lồng gh&eacute;p ph&ugrave; hợp sao cho tiết kiệm nhưng vẫn truyền tải được đến cho học sinh, sinh vi&ecirc;n&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31461/IMG_0036.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; B&ugrave;i Thị Diễm Thu v&agrave; đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải thực hiện k&yacute; kết li&ecirc;n tịch phối hợp hoạt động giai đoạn 2018 - 2022</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong giai đoạn mới 2018 &ndash; 2020, cả hai đơn vị thống nhất đưa ra kế hoạch phối hợp hoạt động ch&uacute; trọng v&agrave;o hai vấn đề ch&iacute;nh:&nbsp;một l&agrave; n&acirc;ng cao hiệu quả hoạt động phong tr&agrave;o Đo&agrave;n, Hội trong trường học. Hai l&agrave; tăng cường c&aacute;c giải ph&aacute;p n&acirc;ng cao chất lượng tổ chức Đo&agrave;n, Đội trong trường học.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31461/IMG_0149.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Tại buổi lễ, đại diện 24 quận - huyện đo&agrave;n v&agrave; ph&ograve;ng GD&amp;ĐT cũng k&yacute; kết li&ecirc;n tịch giữa c&aacute;c đơn vị</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại hội nghị, đại diện Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 5 đ&atilde; c&oacute; b&agrave;i tham luận về C&ocirc;ng t&aacute;c phối hợp giữa Quận Đo&agrave;n v&agrave; Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục &amp; Đ&agrave;o tạo Quận g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng hoạt động Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận 5 giai đoạn 2013 &ndash; 2017. Hai đơn vị đ&atilde; phối hợp nhịp nh&agrave;ng, c&oacute; sự th&ocirc;ng nhất, r&otilde; r&agrave;ng trong chỉ đạo hoạt động tại khối trường học, g&oacute;p phần định hướng chung hoạt động, tạo t&iacute;nh chủ động v&agrave; s&aacute;ng tạo cho cơ sở.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31461/IMG_0007-2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham luận &ldquo;Đổi mới tư duy quản l&yacute; c&ocirc;ng t&aacute;c ph&aacute;t triển thanh ni&ecirc;n, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao hiệu quả gi&aacute;o dục to&agrave;n diện học sinh&rdquo;&nbsp;của trường THCS &ndash; THPT Hồng H&agrave; đặt ra vấn đề chương tr&igrave;nh ph&aacute;t triển thanh ni&ecirc;n, n&acirc;ng cao chất lượng gi&aacute;o dục to&agrave;n diện học sinh l&agrave; một trong những biện ph&aacute;p đột ph&aacute; nhằm thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng việc x&acirc;y dựng nguồn nh&acirc;n lực chất lượng cao cho đất nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31461/IMG_0011.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại hội nghị, đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;nhận định: &ldquo;Trong c&ocirc;ng t&aacute;c phối hợp cơ bản đ&atilde; l&agrave;m tốt. Tuy nhi&ecirc;n, trong qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m c&oacute; một số vấn đề m&agrave; hai ng&agrave;nh đ&aacute;nh gi&aacute;&nbsp;lại, t&igrave;m giải ph&aacute;p tốt hơn.&rdquo;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n cũng cho biết việc phối hợp giữa ng&agrave;nh gi&aacute;o dục v&agrave; tổ chức Đo&agrave;n, Hội hiện nay&nbsp;kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; địa phương quan t&acirc;m m&agrave; ở cấp Trung Ương Đo&agrave;n v&agrave; Bộ Gi&aacute;o dục &amp; Đ&agrave;o tạo cũng đặt việc phối hợp n&agrave;y l&agrave; một nội dung quan trọng trong chương tr&igrave;nh hoạt động của cả hai.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31461/IMG_0025.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n - đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn - ph&aacute;t biểu tại lễ k&yacute; kết li&ecirc;n tịch</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&igrave;n chung hoạt động phối hợp giữa hai ng&agrave;nh đ&atilde; l&agrave;m rất nhịp nh&agrave;ng, c&aacute;c trường, thầy c&ocirc;, ban gi&aacute;m hiệu, l&atilde;nh đạo c&aacute;c ph&ograve;ng của quận,&nbsp;huyện đ&atilde; tạo điều kiện tốt cho việc phối hợp hoạt động trong nh&agrave; trường. Nhiều nơi, c&aacute;c thầy c&ocirc; rất chủ động&nbsp;quan t&acirc;m c&ocirc;ng t&aacute;c phối hợp với tổ chức Đo&agrave;n. Qua quan s&aacute;t, những trường c&oacute; phong tr&agrave;o thi đua Đo&agrave;n, Hội s&ocirc;i nổi chắc chắn hoạt động thi đua học tập cũng rất tốt, việc lồng gh&eacute;p hoạt động Đo&agrave;n, Hội v&agrave; học tập được tổ chức rất sinh động, hiệu quả.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo đ&atilde; tặng&nbsp;bằng khen, giấy khen cho c&aacute;c tập thể v&agrave; c&aacute;c nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c phối hợp hoạt động giữa hai ng&agrave;nh. Trong đ&oacute;,&nbsp;8 tập thể Ban Thường vụ Quận Huyện Đo&agrave;n, 24 c&aacute; nh&acirc;n thường trực Quận Huyện Đo&agrave;n nhận bằng khen của Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n,&nbsp;32 tập thể c&aacute;c Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo Quận Huyện v&agrave; c&aacute;c trường THPT nhận giấy khen của Sở GD&amp;ĐT&nbsp;Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31461/IMG_0150.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">MINH TUẤN</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;