Tập huấn cho hơn 750 phụ trách Đội toàn thành năm học 2017 – 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31460/tap huan doi.JPG " style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Để chuẩn bị tốt cho c&ocirc;ng t&aacute;c phụ tr&aacute;ch Đội năm học mới 2017 &ndash; 2018, Hội đồng Đội th&agrave;nh phố đ&atilde; kết hợp c&ugrave;ng trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng tổ chức tập huấn cho hơn 750 phụ tr&aacute;ch Đội to&agrave;n th&agrave;nh.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Lễ khai giảng lớp tập huấn diễn ra s&aacute;ng 06/10 tại trường Đo&agrave;n, với sự tham dự của đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Nhung &ndash; UVBCH Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng đội TP, đồng ch&iacute; Nguyễn Trọng Nghĩa &ndash; Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Hội đồng đội TP, thầy Huỳnh Ng&ocirc; Tịnh &ndash; Hiệu trưởng Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng, c&ugrave;ng c&aacute;c thầy c&ocirc; của trường.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với chủ đề: &ldquo;Thiếu nhi th&agrave;nh phố học tập tốt, r&egrave;n luyện chăm&rdquo;, năm học 2018 &ndash; 2019 sẽ tập trung cho 5 nhiệm vụ trọng t&acirc;m: Phong tr&agrave;o thiếu nhi th&agrave;nh phố l&agrave;m theo 5 điều B&aacute;c Hồ dạy&rdquo;; Thực hiện Chương tr&igrave;nh R&egrave;n luyện đội vi&ecirc;n giai đoạn 2018 -2022; N&acirc;ng cao chất lượng Tổng phụ tr&aacute;ch Đội v&agrave; hoạt động Hội đồng Đội quận, huyện; C&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ, chăm s&oacute;c v&agrave; gi&aacute;p dục trẻ em, Tập trung c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền hoạt động Đội. Hoạt động tập huấn sẽ k&eacute;o d&agrave;i từ ng&agrave;y 06/10 đến 14/10, gồm 5 lớp: Lớp 1, 2 diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 06/10, lớp 3, 4 diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 07/10 tại Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng. Lớp 5 được tổ chức từ ng&agrave;y 13/10 -14/10 tại Trung t&acirc;m sinh hoạt d&atilde; ngoại thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố (huyện Cần Giờ).</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">THU H</span>ƯƠNG - NAM TRỌNG</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;