TP. Hồ Chí Minh: Tuyên dương 24 gương Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã, phường, thị trấn tiêu biểu năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 03.10, Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Lễ tuy&ecirc;n dương 24 gương Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam phường, x&atilde;, thị trấn ti&ecirc;u biểu năm 2018 tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n Tượng đ&agrave;i Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31439/1.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến dự lễ tuy&ecirc;n dương&nbsp;c&oacute;&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy V&otilde; Thị Dung &nbsp;Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy Nguyễn Thị B&iacute;ch Ngọc,&nbsp;Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Th&agrave;nh phố Nguyễn Th&agrave;nh Trung v&agrave; anh Phạm Hồng Sơn &ndash; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố c&ugrave;ng 284 anh, chị Chủ tịch Hội ở c&aacute;c phường, x&atilde;, thị trấn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong khu&ocirc;n khổ lễ tuy&ecirc;n dương, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; tiến h&agrave;nh nghi thức d&acirc;ng hoa tại Tượng đ&agrave;i Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại lễ tuy&ecirc;n dương, anh Phạm Hồng Sơn &ndash; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố đ&atilde; gửi lời ch&uacute;c mừng đến c&aacute;c gương ti&ecirc;u biểu được tuy&ecirc;n dương. Đồng thời, đồng ch&iacute; cũng mong muốn c&aacute;c gương sẽ tiếp tục ph&aacute;t huy, gắn tinh thần, tr&aacute;ch nhiệm cao với c&ocirc;ng việc; kh&ocirc;ng ngừng r&egrave;n luyện đạo đức, t&aacute;c phong, bản lĩnh, bồi dưỡng kiến thức, ti&ecirc;n phong trong c&aacute;c hoạt động để đưa c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n tại cơ sở đi l&ecirc;n. Hoạt động c&ocirc;ng t&aacute;c Hội tại phường, x&atilde;, thị trấn rất đa dạng v&agrave; c&oacute; vai tr&ograve; đặc biệt quan trọng với đời sống kinh tế - văn h&oacute;a &ndash; x&atilde; hội, mỗi cơ sở l&agrave; một tế b&agrave;o gi&uacute;p Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển v&agrave; vững mạnh hơn, đồng ch&iacute; nhấn mạnh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">24 gương được tuy&ecirc;n dương năm 2018 l&agrave; những c&aacute;n bộ Hội đ&atilde; c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p cho hoạt động c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n tại đơn vị v&agrave; th&agrave;nh phố. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, n&acirc;ng cao nghiệp vụ cho c&ocirc;ng t&aacute;c Hội. Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;sẽ tổ chức lớp tập huấn chức danh Chủ tịch Hội phường, x&atilde;, thị trấn trong 2 ng&agrave;y 03 - 05/10/2018 tại Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31439/2%20(1).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>KIM S&Aacute;NG</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thiết thực chào mừng kỷ niệm kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2018) và kỷ niệm 36 năm Ngày truyền thống Thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (15/10/1982 – 15/10/2018), nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên Khối công nhân lao động – Huyện Đoàn Nhà Bè trong tham gia xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình và chung tay xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn Huyện; sáng ngày 14/10/2018 tại Khu lưu trú công nhân xã Long Thới, các cơ sở Đoàn thuộc cụm Khối công nhân lao động Huyện Đoàn đã phối hợp cùng Đoàn xã Long Thới tổ chức Ngày cao điểm chào mừng ngày truyền thống thanh niên công nhân Thành phố và thực hiện chương trình “Mái ấm thanh niên công nhân” năm 2018.

Agile Việt Nam
;