TP. Hồ Chí Minh: Tuyên dương 24 gương Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã, phường, thị trấn tiêu biểu năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 03.10, Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Lễ tuy&ecirc;n dương 24 gương Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam phường, x&atilde;, thị trấn ti&ecirc;u biểu năm 2018 tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n Tượng đ&agrave;i Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31439/1.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến dự lễ tuy&ecirc;n dương&nbsp;c&oacute;&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy V&otilde; Thị Dung &nbsp;Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy Nguyễn Thị B&iacute;ch Ngọc,&nbsp;Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Th&agrave;nh phố Nguyễn Th&agrave;nh Trung v&agrave; anh Phạm Hồng Sơn &ndash; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố c&ugrave;ng 284 anh, chị Chủ tịch Hội ở c&aacute;c phường, x&atilde;, thị trấn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong khu&ocirc;n khổ lễ tuy&ecirc;n dương, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; tiến h&agrave;nh nghi thức d&acirc;ng hoa tại Tượng đ&agrave;i Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại lễ tuy&ecirc;n dương, anh Phạm Hồng Sơn &ndash; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố đ&atilde; gửi lời ch&uacute;c mừng đến c&aacute;c gương ti&ecirc;u biểu được tuy&ecirc;n dương. Đồng thời, đồng ch&iacute; cũng mong muốn c&aacute;c gương sẽ tiếp tục ph&aacute;t huy, gắn tinh thần, tr&aacute;ch nhiệm cao với c&ocirc;ng việc; kh&ocirc;ng ngừng r&egrave;n luyện đạo đức, t&aacute;c phong, bản lĩnh, bồi dưỡng kiến thức, ti&ecirc;n phong trong c&aacute;c hoạt động để đưa c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n tại cơ sở đi l&ecirc;n. Hoạt động c&ocirc;ng t&aacute;c Hội tại phường, x&atilde;, thị trấn rất đa dạng v&agrave; c&oacute; vai tr&ograve; đặc biệt quan trọng với đời sống kinh tế - văn h&oacute;a &ndash; x&atilde; hội, mỗi cơ sở l&agrave; một tế b&agrave;o gi&uacute;p Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển v&agrave; vững mạnh hơn, đồng ch&iacute; nhấn mạnh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">24 gương được tuy&ecirc;n dương năm 2018 l&agrave; những c&aacute;n bộ Hội đ&atilde; c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p cho hoạt động c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n tại đơn vị v&agrave; th&agrave;nh phố. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, n&acirc;ng cao nghiệp vụ cho c&ocirc;ng t&aacute;c Hội. Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;sẽ tổ chức lớp tập huấn chức danh Chủ tịch Hội phường, x&atilde;, thị trấn trong 2 ng&agrave;y 03 - 05/10/2018 tại Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31439/2%20(1).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>KIM S&Aacute;NG</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;