Nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng công tác Đội cho 400 chỉ huy Đội khối Tiểu học toàn thành

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31426/572A7442.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trong </strong><strong>hai</strong><strong>&nbsp;ng&agrave;y 29 v&agrave; 30/9</strong><strong>, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức L</strong><strong>ớp Tập huấn Ban Chỉ huy Li&ecirc;n đội to&agrave;n th&agrave;nh Khối tiểu học, năm học 2018 &ndash; 2019</strong><strong>&nbsp;cho</strong><strong>&nbsp;hơn 400 </strong><strong>em l&agrave; </strong><strong>chỉ huy </strong><strong>Đ</strong><strong>ội</strong><strong>, li&ecirc;n Đội trưởng của c&aacute;c trường tiểu học</strong>&nbsp;<strong>ở tất cả</strong><strong>&nbsp;24 quận, huyện</strong><strong>&nbsp;của</strong><strong>&nbsp;th&agrave;nh phố.</strong><strong>&nbsp;Hoạt động diễn ra</strong><strong>&nbsp;tại Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng</strong><strong>.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội, bồi dưỡng nghiệp vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đội tại c&aacute;c li&ecirc;n đội, mở rộng v&agrave; n&acirc;ng cao&nbsp;kiến thức về lịch sử truyền thống tổ chức Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;v&agrave; lịch sử d&acirc;n tộc cho c&aacute;c em học vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Học vi&ecirc;n của lớp đ&atilde; được c&aacute;c thầy c&ocirc; l&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n thuộc c&aacute;c khoa, ph&ograve;ng của Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng tập huấn với những nội dung như: kỹ năng sinh hoạt tập thể, kỹ năng sinh hoạt lửa trại, kỹ năng quản tr&ograve;, thiết kế tr&ograve; chơi s&aacute;ng tạo&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31426/572A7221.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c lớp thảo luận s&ocirc;i nổi về những đề t&agrave;i th&uacute; vị trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đội.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31426/IMG_6183.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Tham gia lớp tập huấn, c&aacute;c em được n&acirc;ng cao kiến thức về lịch sử truyền thống Đội TNTP HCM qua những giờ l&ecirc;n lớp.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">400 học vi&ecirc;n được chia l&agrave;m 4 Chi Đội c&ugrave;ng nhau thi đua học tập, tinh thần tham gia v&agrave; năng lực s&aacute;ng tạo qua 6 b&agrave;i học về nghiệp vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đội, kỹ năng sinh hoạt tập thể, kỹ năng ứng xử, &hellip; Với tinh thần ham học hỏi v&agrave; muốn thể hiện năng lực bản th&acirc;n, mỗi giờ học đều trở n&ecirc;n cực k&igrave; s&ocirc;i động v&agrave; thảo luận rất s&ocirc;i nổi c&aacute;c vấn đề m&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n đặt ra.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c em học vi&ecirc;n c&ograve;n được thỏa sức s&aacute;ng tạo trong đ&ecirc;m lửa trại tập thể với những tiết mục văn nghệ do ch&iacute;nh c&aacute;c lớp tự l&ecirc;n &yacute; tưởng, d&agrave;n dựng, trang tr&iacute; v&agrave; luyện tập để biểu diễn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31426/572A7836.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31426/IMG_6223.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">400 chỉ huy Đội h&agrave;o hứng tham gia c&aacute;c buổi học kĩ năng sinh hoạt v&agrave; điều khiển tr&ograve; chơi tập thể</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trực tiếp hướng dẫn c&aacute;c em, thầy Nguyễn Minh Ho&agrave;ng Hải &ndash; Gi&aacute;o vi&ecirc;n chủ nhiệm của Lớp tập huấn cho biết: &lsquo;Năm nay, c&aacute;c em học vi&ecirc;n học tập tr&ecirc;n tinh thần nghi&ecirc;m t&uacute;c, thi đua rất s&ocirc;i nổi. Đặc biệt rất nhiều em đ&atilde; thể hiện được phong th&aacute;i của một thủ lĩnh Đội, tự tin tham gia v&agrave; thể hiện kĩ năng của m&igrave;nh qua từng hoạt động. Nhiều em cũng đ&atilde; khắc phục được những điểm yếu như: n&oacute;i trước tập thể, s&aacute;ng tạo tr&ograve; chơi, t&aacute;c phong nghi thức &hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31426/IMG_6256.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Tổng kết hai ng&agrave;y tập huấn, c&aacute;c học vi&ecirc;n t&iacute;ch cực nhất được tặng những phần qu&agrave; kh&iacute;ch lệ từ Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>L&Ecirc; VĨNH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;