Lấy ý kiến của đoàn viên, thanh niên Thành phố góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Thực hiện c&ocirc;ng văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ng&agrave;y 04/9/2018 của Ban B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n về việc tổ chức lấy &yacute; kiến g&oacute;p &yacute; đối với việc sửa đổi Luật Thanh ni&ecirc;n, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức lấy &yacute; kiến g&oacute;p &yacute; đối với việc sửa đổi Luật Thanh ni&ecirc;n.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><strong>1. Nội dung định hướng:</strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- C&aacute;c quyền, nghĩa vụ của thanh ni&ecirc;n nhằm cụ thể h&oacute;a c&aacute;c quyền, nghĩa vụ của c&ocirc;ng d&acirc;n theo Hiến ph&aacute;p năm 2013 v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của thanh ni&ecirc;n trong x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Ch&iacute;nh s&aacute;ch của nh&agrave; nước đối với nh&oacute;m thanh ni&ecirc;n đặc th&ugrave; (bao gồm: thanh ni&ecirc;n từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thanh ni&ecirc;n d&acirc;n tộc thiểu số, thanh ni&ecirc;n xung phong, thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện, thanh ni&ecirc;n c&oacute; t&agrave;i năng, thanh ni&ecirc;n khuyết tật, thanh ni&ecirc;n nhiễm HIV/AIDS, thanh ni&ecirc;n sau cai nghiện ma t&uacute;y, thanh ni&ecirc;n sai cải tạo, thanh ni&ecirc;n di cư);</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Tr&aacute;ch nhiệm của Nh&agrave; nước, gia đ&igrave;nh, nh&agrave; trường v&agrave; x&atilde; hội đối với Thanh ni&ecirc;n;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Về Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, Hội LHTN Việt Nam v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam (vị tr&iacute;, vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm) đối với thanh ni&ecirc;n v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n. Cơ chế ph&aacute;t huy Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh tham gia gi&aacute;m s&aacute;t, phản biện x&atilde; hội về x&acirc;y dựng, thực thi ch&iacute;nh s&aacute;ch, ph&aacute;p luật li&ecirc;n quan trực tiếp đến quyền v&agrave; lợi &iacute;ch hợp ph&aacute;p, ch&iacute;nh đ&aacute;ng của Thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Quản l&yacute; nh&agrave; nước về c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n (Nội dung, tổ chức bộ m&aacute;y ở c&aacute;c cấp); tr&aacute;ch nhiệm của c&aacute;c chủ thể thực hiện nhiệm vụ quản l&yacute; nh&agrave; nước về c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Về tổ chức phối hợp li&ecirc;n ng&agrave;nh về c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n (cấp Trung ương, cấp tỉnh);</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan quản l&yacute; nh&agrave; nước về c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n v&agrave; tổ chức phối hợp li&ecirc;n ng&agrave;nh về c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n trong x&acirc;y dựng, thực hiện ch&iacute;nh s&aacute;ch, ph&aacute;p luật đối với thanh ni&ecirc;n v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Nguồn lực thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n, ch&iacute;nh s&aacute;ch ph&aacute;t triển thanh ni&ecirc;n;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Những vấn đề cụ thể kh&aacute;c nảy sinh từ thực tiễn t&igrave;nh h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n ở địa phương cần được nghi&ecirc;n cứu, đưa v&agrave;o quy định trong Luật Thanh ni&ecirc;n (sửa đổi).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>2. T&agrave;i liệu:</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Luật Thanh ni&ecirc;n năm 2005;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đề cương Luật Thanh ni&ecirc;n sửa đổi.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>* Đường dẫn t&agrave;i liệu:<a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RHqYYddbm2oF15v8ZVH5g8x6kOE08mKR"><span style="color:#FF0000"> </span></a></strong><a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RHqYYddbm2oF15v8ZVH5g8x6kOE08mKR"><span style="color:#FF0000"><strong><em>goo.gl/SegjbH</em></strong></span></a></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><iframe frameborder="0" height="590" src="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerNjttzyC-dFv90nHH9qbkynKTDLzhZ3lHNQwazCj5eXrnFA/viewform?embedded=true" width="800">Đang tải...</iframe></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;