Lấy ý kiến của đoàn viên, thanh niên Thành phố góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Thực hiện c&ocirc;ng văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ng&agrave;y 04/9/2018 của Ban B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n về việc tổ chức lấy &yacute; kiến g&oacute;p &yacute; đối với việc sửa đổi Luật Thanh ni&ecirc;n, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức lấy &yacute; kiến g&oacute;p &yacute; đối với việc sửa đổi Luật Thanh ni&ecirc;n.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><strong>1. Nội dung định hướng:</strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- C&aacute;c quyền, nghĩa vụ của thanh ni&ecirc;n nhằm cụ thể h&oacute;a c&aacute;c quyền, nghĩa vụ của c&ocirc;ng d&acirc;n theo Hiến ph&aacute;p năm 2013 v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của thanh ni&ecirc;n trong x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Ch&iacute;nh s&aacute;ch của nh&agrave; nước đối với nh&oacute;m thanh ni&ecirc;n đặc th&ugrave; (bao gồm: thanh ni&ecirc;n từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thanh ni&ecirc;n d&acirc;n tộc thiểu số, thanh ni&ecirc;n xung phong, thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện, thanh ni&ecirc;n c&oacute; t&agrave;i năng, thanh ni&ecirc;n khuyết tật, thanh ni&ecirc;n nhiễm HIV/AIDS, thanh ni&ecirc;n sau cai nghiện ma t&uacute;y, thanh ni&ecirc;n sai cải tạo, thanh ni&ecirc;n di cư);</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Tr&aacute;ch nhiệm của Nh&agrave; nước, gia đ&igrave;nh, nh&agrave; trường v&agrave; x&atilde; hội đối với Thanh ni&ecirc;n;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Về Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, Hội LHTN Việt Nam v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam (vị tr&iacute;, vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm) đối với thanh ni&ecirc;n v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n. Cơ chế ph&aacute;t huy Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh tham gia gi&aacute;m s&aacute;t, phản biện x&atilde; hội về x&acirc;y dựng, thực thi ch&iacute;nh s&aacute;ch, ph&aacute;p luật li&ecirc;n quan trực tiếp đến quyền v&agrave; lợi &iacute;ch hợp ph&aacute;p, ch&iacute;nh đ&aacute;ng của Thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Quản l&yacute; nh&agrave; nước về c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n (Nội dung, tổ chức bộ m&aacute;y ở c&aacute;c cấp); tr&aacute;ch nhiệm của c&aacute;c chủ thể thực hiện nhiệm vụ quản l&yacute; nh&agrave; nước về c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Về tổ chức phối hợp li&ecirc;n ng&agrave;nh về c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n (cấp Trung ương, cấp tỉnh);</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan quản l&yacute; nh&agrave; nước về c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n v&agrave; tổ chức phối hợp li&ecirc;n ng&agrave;nh về c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n trong x&acirc;y dựng, thực hiện ch&iacute;nh s&aacute;ch, ph&aacute;p luật đối với thanh ni&ecirc;n v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Nguồn lực thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n, ch&iacute;nh s&aacute;ch ph&aacute;t triển thanh ni&ecirc;n;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Những vấn đề cụ thể kh&aacute;c nảy sinh từ thực tiễn t&igrave;nh h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n ở địa phương cần được nghi&ecirc;n cứu, đưa v&agrave;o quy định trong Luật Thanh ni&ecirc;n (sửa đổi).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>2. T&agrave;i liệu:</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Luật Thanh ni&ecirc;n năm 2005;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đề cương Luật Thanh ni&ecirc;n sửa đổi.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>* Đường dẫn t&agrave;i liệu:<a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RHqYYddbm2oF15v8ZVH5g8x6kOE08mKR"><span style="color:#FF0000"> </span></a></strong><a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RHqYYddbm2oF15v8ZVH5g8x6kOE08mKR"><span style="color:#FF0000"><strong><em>goo.gl/SegjbH</em></strong></span></a></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><iframe frameborder="0" height="590" src="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerNjttzyC-dFv90nHH9qbkynKTDLzhZ3lHNQwazCj5eXrnFA/viewform?embedded=true" width="800">Đang tải...</iframe></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thiết thực chào mừng kỷ niệm kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2018) và kỷ niệm 36 năm Ngày truyền thống Thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (15/10/1982 – 15/10/2018), nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên Khối công nhân lao động – Huyện Đoàn Nhà Bè trong tham gia xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình và chung tay xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn Huyện; sáng ngày 14/10/2018 tại Khu lưu trú công nhân xã Long Thới, các cơ sở Đoàn thuộc cụm Khối công nhân lao động Huyện Đoàn đã phối hợp cùng Đoàn xã Long Thới tổ chức Ngày cao điểm chào mừng ngày truyền thống thanh niên công nhân Thành phố và thực hiện chương trình “Mái ấm thanh niên công nhân” năm 2018.

Agile Việt Nam
;