TP. Hồ Chí Minh: Hội nghị học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 14/9, Ban </strong><strong>T</strong><strong>hường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n</strong><strong> TP. Hồ Ch&iacute; Minh</strong><strong> đ&atilde; tổ chức </strong><strong>Hội nghị học tập chuy&ecirc;n đề về tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch H</strong><strong>ồ Ch&iacute; Minh tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP.</strong> <strong>Hồ Ch&iacute; Minh.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31387/1-co%20Ninh.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội nghị được tổ chức với mong muốn tiếp tục n&acirc;ng cao nhận thức của đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, thiếu nhi Th&agrave;nh phố về những nội dung cơ bản v&agrave; gi&aacute; trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh, tạo sự thống nhất về nhận thức v&agrave; h&agrave;nh động gắn liền với thực hiện triển khai c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại hội nghị, Tiến sĩ&nbsp;Trần Thị Ngọc Ninh, Ph&oacute; Tổng bi&ecirc;n tập Tạp ch&iacute; Khoa học Ch&iacute;nh trị, Học viện Ch&iacute;nh trị khu vực II, Học viện Ch&iacute;nh trị quốc gia Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; c&oacute; những chia sẻ&nbsp;xoay quanh ba chuy&ecirc;n đề: Thực h&agrave;nh tiết kiệm, chống l&atilde;ng ph&iacute; theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh; R&egrave;n luyện t&aacute;c phong c&aacute;n bộ Đo&agrave;n s&aacute;ng tạo, tr&aacute;ch nhiệm, ti&ecirc;n phong, gương mẫu, s&acirc;u s&aacute;t cơ sở theo v&agrave; X&acirc;y dựng phong c&aacute;ch, t&aacute;c phong c&ocirc;ng t&aacute;c của người đứng đầu, của c&aacute;n bộ, Đảng vi&ecirc;n trong học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội nghị diễn ra với sự tham gia đ&ocirc;ng đảo của đội ngũ c&aacute;n bộ Th&agrave;nh phố, cung cấp th&ecirc;m nhiều kiến thức, chất liệu về chỉ thị 05 v&agrave; 3 chuy&ecirc;n đề năm 2018 để triển khai đến c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n .<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">&nbsp;HUỆ MẪN</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Cuộc gặp diễn ra sáng ngày 26.3, đúng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Agile Việt Nam
;