TP. Hồ Chí Minh: Hội nghị học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 14/9, Ban </strong><strong>T</strong><strong>hường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n</strong><strong> TP. Hồ Ch&iacute; Minh</strong><strong> đ&atilde; tổ chức </strong><strong>Hội nghị học tập chuy&ecirc;n đề về tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch H</strong><strong>ồ Ch&iacute; Minh tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP.</strong> <strong>Hồ Ch&iacute; Minh.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31387/1-co%20Ninh.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội nghị được tổ chức với mong muốn tiếp tục n&acirc;ng cao nhận thức của đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, thiếu nhi Th&agrave;nh phố về những nội dung cơ bản v&agrave; gi&aacute; trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh, tạo sự thống nhất về nhận thức v&agrave; h&agrave;nh động gắn liền với thực hiện triển khai c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại hội nghị, Tiến sĩ&nbsp;Trần Thị Ngọc Ninh, Ph&oacute; Tổng bi&ecirc;n tập Tạp ch&iacute; Khoa học Ch&iacute;nh trị, Học viện Ch&iacute;nh trị khu vực II, Học viện Ch&iacute;nh trị quốc gia Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; c&oacute; những chia sẻ&nbsp;xoay quanh ba chuy&ecirc;n đề: Thực h&agrave;nh tiết kiệm, chống l&atilde;ng ph&iacute; theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh; R&egrave;n luyện t&aacute;c phong c&aacute;n bộ Đo&agrave;n s&aacute;ng tạo, tr&aacute;ch nhiệm, ti&ecirc;n phong, gương mẫu, s&acirc;u s&aacute;t cơ sở theo v&agrave; X&acirc;y dựng phong c&aacute;ch, t&aacute;c phong c&ocirc;ng t&aacute;c của người đứng đầu, của c&aacute;n bộ, Đảng vi&ecirc;n trong học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội nghị diễn ra với sự tham gia đ&ocirc;ng đảo của đội ngũ c&aacute;n bộ Th&agrave;nh phố, cung cấp th&ecirc;m nhiều kiến thức, chất liệu về chỉ thị 05 v&agrave; 3 chuy&ecirc;n đề năm 2018 để triển khai đến c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n .<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">&nbsp;HUỆ MẪN</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo học sinh,sinh viên đã tham gia tiết mục đồng diễn "Nhớ ơn thầy cô" trong chương trình Tuổi xanh tôi hát 2018

Agile Việt Nam
;