Đoàn khu vực trường học triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Đo&agrave;n khu vực trường học t</strong><strong>riển khai nhiệm vụ năm học 2018 &ndash; 2019</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31386/IMG_5709.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng 13/9, Hội nghị Giao ban c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n Khu vực Trường học trực thuộc Quận, huyện đo&agrave;n, học k&igrave; I, năm học 2018 &ndash; 2019 đ&atilde; được diễn ra tại Trường THPT Chuy&ecirc;n L&ecirc; Hồng Phong. Tại Hội nghị, đồng ch&iacute; Phạm Kiều Hưng đ&atilde; triển khai chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n trong học k&igrave; I, năm học 2018 &ndash; 2019 đến c&aacute;c trường v&agrave; c&aacute;c đơn vị.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Theo đ&oacute;, năm học n&agrave;y c&aacute;c tổ chức đo&agrave;n khu vực trường học sẽ thực hiện c&aacute;c&nbsp;nhiệm vụ trọng t&acirc;m như: Tiếp tục triển khai chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động thực hiện nghị quyết đại hội đo&agrave;n th&agrave;nh phố lần thứ X, Đại hội đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 trong đo&agrave;n vi&ecirc;n,&nbsp;học sinh, sinh vi&ecirc;n;&nbsp;Tăng cường gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức, lối sống văn h&oacute;a cho học sinh, sinh vi&ecirc;n, ch&uacute; trọng gi&aacute;o dục th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o;&nbsp;Triển khai c&oacute; hiệu quả cuộc vận động &ldquo;Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu&rdquo; trong gi&aacute;o vi&ecirc;n, phong tr&agrave;o &ldquo;Học sinh &nbsp;3 tốt&rdquo; trong học sinh trung học phổ th&ocirc;ng, c&aacute;c trung t&acirc;m gi&aacute;o dục nghề nghiệp &ndash; gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n v&agrave; phong tr&agrave;o &ldquo;Học sinh 3 r&egrave;n luyện&rdquo; trong học sinh Trung cấp chuy&ecirc;n nghiệp, Trung cấp nghề.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c đơn vị &nbsp;tiếp tục đầu tư c&aacute;c hoạt động th&uacute;c đẩy tinh thần s&aacute;ng tạo trong gi&aacute;o vi&ecirc;n, học sinh v&agrave; c&aacute;c hoạt động trang bị kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội, kiến thức, kỹ năng hội nhập, hướng nghiệp v&agrave; tư vấn t&acirc;m l&yacute;, sức khỏe tinh thần cho học sinh;&nbsp;N&acirc;ng cao chất lượng sinh hoạt Chi Đo&agrave;n chủ điểm,&nbsp;tăng cường định hướng hoạt động của c&aacute;c Chi Đo&agrave;n gi&aacute;o vi&ecirc;n,&nbsp;tiếp tục đẩy mạnh&nbsp;c&ocirc;ng t&aacute;c ph&aacute;t triển Đảng từ đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; l&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n trẻ v&agrave; học sinh&nbsp;l&agrave; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n;&nbsp;Triển khai c&aacute;c nội dung mới về x&acirc;y dựng Đo&agrave;n: chủ trương &ldquo;1 + 1&rdquo;, chương tr&igrave;nh R&egrave;n luyện đo&agrave;n vi&ecirc;n giai đoạn 2018 &ndash; 2022, x&acirc;y dựng tổ chức cơ sở Đo&agrave;n &ldquo;3 chủ động&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31386/IMG_5712.JPG" style="height:419px; width:600px" /></span></span><br /> <em><span style="font-size:12px">Đồng ch&iacute; Phạm Kiều Hưng - Trưởng ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n - triển khai nhiệm vụ năm học mới tại hội nghị</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cũng tại Hội nghị, đại diện c&aacute;c cơ sở đo&agrave;n đ&atilde; n&ecirc;u ra những kh&oacute; khăn trong năm học vừa qua, t&igrave;m c&aacute;ch khắc phục c&aacute;c nhược điểm, chia sẻ những kinh nghiệm trong c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n với đại diện c&aacute;c đơn vị cơ sở tham gia Hội nghị. Theo đ&oacute;, nhiều &yacute; kiến cho rằng việc tổ chức c&aacute;c hoạt động trải nghiệm thực tế cho học sinh c&ograve;n gặp nhiều kh&oacute; khăn về nguồn kinh ph&iacute;, Đo&agrave;n trường kh&ocirc;ng đủ kinh ph&iacute; để tổ chức cho học sinh. Đa số c&aacute;c &yacute; kiến đều cho rằng Đo&agrave;n Trường cần phải phối hơp chặt chẽ với gi&aacute;o vi&ecirc;n bộ m&ocirc;n để tổ chức c&aacute;c hoạt động trải nghiệm thực tế cho học sinh, b&ecirc;n cạnh đ&oacute;, nh&agrave; trường cũng cần hỗ trợ kinh ph&iacute; cho Đo&agrave;n Trường tổ chức c&aacute;c hoạt động n&oacute;i tr&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tổng kết Hội nghị, đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn -&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP&nbsp;mong muốn c&aacute;c đơn vị đổi mới hoạt động phong tr&agrave;o để ph&ugrave; hợp với t&acirc;m sinh l&yacute; của c&aacute;c em học sinh; C&aacute;c đơn vị quận, huyện tổ chức nhiều s&acirc;n chơi để n&acirc;ng cao chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ cho gi&aacute;o vi&ecirc;n ở cấp phường, x&atilde;. Đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn mong muốn c&aacute;c cơ sở đo&agrave;n tại c&aacute;c trường học n&ecirc;n tổ chức Đại hội Đo&agrave;n Trường với h&igrave;nh thức mới mẻ, sinh động hơn, tuy nhi&ecirc;n vẫn phải đảm bảo y&ecirc;u cầu của một Đại hội.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>L&Ecirc; VĨNH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

Agile Việt Nam
;