Đoàn khu vực trường học triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Đo&agrave;n khu vực trường học t</strong><strong>riển khai nhiệm vụ năm học 2018 &ndash; 2019</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31386/IMG_5709.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng 13/9, Hội nghị Giao ban c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n Khu vực Trường học trực thuộc Quận, huyện đo&agrave;n, học k&igrave; I, năm học 2018 &ndash; 2019 đ&atilde; được diễn ra tại Trường THPT Chuy&ecirc;n L&ecirc; Hồng Phong. Tại Hội nghị, đồng ch&iacute; Phạm Kiều Hưng đ&atilde; triển khai chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n trong học k&igrave; I, năm học 2018 &ndash; 2019 đến c&aacute;c trường v&agrave; c&aacute;c đơn vị.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Theo đ&oacute;, năm học n&agrave;y c&aacute;c tổ chức đo&agrave;n khu vực trường học sẽ thực hiện c&aacute;c&nbsp;nhiệm vụ trọng t&acirc;m như: Tiếp tục triển khai chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động thực hiện nghị quyết đại hội đo&agrave;n th&agrave;nh phố lần thứ X, Đại hội đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 trong đo&agrave;n vi&ecirc;n,&nbsp;học sinh, sinh vi&ecirc;n;&nbsp;Tăng cường gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức, lối sống văn h&oacute;a cho học sinh, sinh vi&ecirc;n, ch&uacute; trọng gi&aacute;o dục th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o;&nbsp;Triển khai c&oacute; hiệu quả cuộc vận động &ldquo;Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu&rdquo; trong gi&aacute;o vi&ecirc;n, phong tr&agrave;o &ldquo;Học sinh &nbsp;3 tốt&rdquo; trong học sinh trung học phổ th&ocirc;ng, c&aacute;c trung t&acirc;m gi&aacute;o dục nghề nghiệp &ndash; gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n v&agrave; phong tr&agrave;o &ldquo;Học sinh 3 r&egrave;n luyện&rdquo; trong học sinh Trung cấp chuy&ecirc;n nghiệp, Trung cấp nghề.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c đơn vị &nbsp;tiếp tục đầu tư c&aacute;c hoạt động th&uacute;c đẩy tinh thần s&aacute;ng tạo trong gi&aacute;o vi&ecirc;n, học sinh v&agrave; c&aacute;c hoạt động trang bị kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội, kiến thức, kỹ năng hội nhập, hướng nghiệp v&agrave; tư vấn t&acirc;m l&yacute;, sức khỏe tinh thần cho học sinh;&nbsp;N&acirc;ng cao chất lượng sinh hoạt Chi Đo&agrave;n chủ điểm,&nbsp;tăng cường định hướng hoạt động của c&aacute;c Chi Đo&agrave;n gi&aacute;o vi&ecirc;n,&nbsp;tiếp tục đẩy mạnh&nbsp;c&ocirc;ng t&aacute;c ph&aacute;t triển Đảng từ đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; l&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n trẻ v&agrave; học sinh&nbsp;l&agrave; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n;&nbsp;Triển khai c&aacute;c nội dung mới về x&acirc;y dựng Đo&agrave;n: chủ trương &ldquo;1 + 1&rdquo;, chương tr&igrave;nh R&egrave;n luyện đo&agrave;n vi&ecirc;n giai đoạn 2018 &ndash; 2022, x&acirc;y dựng tổ chức cơ sở Đo&agrave;n &ldquo;3 chủ động&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31386/IMG_5712.JPG" style="height:419px; width:600px" /></span></span><br /> <em><span style="font-size:12px">Đồng ch&iacute; Phạm Kiều Hưng - Trưởng ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n - triển khai nhiệm vụ năm học mới tại hội nghị</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cũng tại Hội nghị, đại diện c&aacute;c cơ sở đo&agrave;n đ&atilde; n&ecirc;u ra những kh&oacute; khăn trong năm học vừa qua, t&igrave;m c&aacute;ch khắc phục c&aacute;c nhược điểm, chia sẻ những kinh nghiệm trong c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n với đại diện c&aacute;c đơn vị cơ sở tham gia Hội nghị. Theo đ&oacute;, nhiều &yacute; kiến cho rằng việc tổ chức c&aacute;c hoạt động trải nghiệm thực tế cho học sinh c&ograve;n gặp nhiều kh&oacute; khăn về nguồn kinh ph&iacute;, Đo&agrave;n trường kh&ocirc;ng đủ kinh ph&iacute; để tổ chức cho học sinh. Đa số c&aacute;c &yacute; kiến đều cho rằng Đo&agrave;n Trường cần phải phối hơp chặt chẽ với gi&aacute;o vi&ecirc;n bộ m&ocirc;n để tổ chức c&aacute;c hoạt động trải nghiệm thực tế cho học sinh, b&ecirc;n cạnh đ&oacute;, nh&agrave; trường cũng cần hỗ trợ kinh ph&iacute; cho Đo&agrave;n Trường tổ chức c&aacute;c hoạt động n&oacute;i tr&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tổng kết Hội nghị, đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn -&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP&nbsp;mong muốn c&aacute;c đơn vị đổi mới hoạt động phong tr&agrave;o để ph&ugrave; hợp với t&acirc;m sinh l&yacute; của c&aacute;c em học sinh; C&aacute;c đơn vị quận, huyện tổ chức nhiều s&acirc;n chơi để n&acirc;ng cao chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ cho gi&aacute;o vi&ecirc;n ở cấp phường, x&atilde;. Đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn mong muốn c&aacute;c cơ sở đo&agrave;n tại c&aacute;c trường học n&ecirc;n tổ chức Đại hội Đo&agrave;n Trường với h&igrave;nh thức mới mẻ, sinh động hơn, tuy nhi&ecirc;n vẫn phải đảm bảo y&ecirc;u cầu của một Đại hội.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>L&Ecirc; VĨNH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đó là mong muốn của Chương trình “Trí thức khoa học trẻ tình nguyện TP. Hồ Chí Minh” được thực hiện trong suốt thời gian qua. Và là một trong 8 chương trình nhận giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2019.

Agile Việt Nam
;