Công bố 20 tác phẩm vào chung kết cuộc thi Văn học Tuổi 20

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="imagemain " style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"> <div class="desc " style="box-sizing: border-box; font-size: 16px !important;"> <p><span style="font-size:14px"><em><strong>Diễn ra từ ng&agrave;y 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đ&atilde; nhận được 458 t&aacute;c phẩm, gồm 347 truyện d&agrave;i v&agrave; 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 l&agrave; 328 t&aacute;c phẩm), c&oacute; 20 t&aacute;c phẩm được chọn v&agrave;o v&ograve;ng chung kết.</strong></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31370/Van%20hoc%20tuoi%2020.jpg" style="height:390px; width:600px" /></em></span></p> <div id="ContentPlaceHolder1_Content_rpNewsOne_Panel2_0" style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"> <div class="article-photo " style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><span style="font-size:11px"><em>C&aacute;c t&aacute;c giả trẻ c&oacute; t&aacute;c phẩm v&agrave;o v&ograve;ng chung kết cuộc thi Văn học Tuổi 20 chia sẻ về niềm đam m&ecirc; v&agrave; cơ duy&ecirc;n đến với với việc s&aacute;ng t&aacute;c văn chương&nbsp;</em></span></div> </div> </div> </div> <div class="content " style="box-sizing: border-box; line-height: 28px; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <p><span style="font-size:14px">S&aacute;ng 8/9, Nh&agrave; xuất bản&nbsp;Trẻ đ&atilde; c&ocirc;ng bố 20 t&aacute;c phẩm xuất sắc nhất cuộc thi v&agrave; được in giới thiệu trong Tủ s&aacute;ch &ldquo;Văn học Tuổi 20&rdquo;, l&agrave;: Bữa đời lạc phận - t&aacute;c giả Ka B&igrave;nh Phong, C&ocirc; ấy khi&ecirc;u vũ một m&igrave;nh - Tịnh Bảo, Chuyện b&ecirc;n r&igrave;a thế giới - B&ugrave;i Cẩm Linh, Chuyến t&agrave;u nhật thực - Đinh Phương, Nguyện của đ&ecirc;m - Cao Nguyệt Nguy&ecirc;n, C&aacute;nh đồng ngựa - Nguy&ecirc;n Nguy&ecirc;n, Cỏ dại th&ecirc;nh thang - Tiểu Quy&ecirc;n, Cửa sổ ph&iacute;a đ&ocirc;ng - Nguyễn Thị Kim H&ograve;a, Độc h&agrave;nh - Nguyễn Đinh Khoa, Giấc mộng lang thang tr&ecirc;n đồng cỏ &uacute;a - Hiền Trang, Người lạ - Mai Thảo Y&ecirc;n,&hellip;</span></p> <p><span style="font-size:14px">&Ocirc;ng Dương Th&agrave;nh Truyền - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Hội Xuất bản Việt Nam,&nbsp;Chủ tịch Hội đồng th&agrave;nh vi&ecirc;n C&ocirc;ng ty TNHH MTV NXB Trẻ cho biết: <em>&ldquo;Kể từ khi ph&aacute;t động, từ ng&agrave;y 24.12.2015 đến 31.5.2018, với chủ đề &ldquo;Viết về cuộc sống, với những suy nghĩ, ước mơ, h&agrave;nh động của giới trẻ hiện nay&rdquo;, ban tổ chức nhận được 458 t&aacute;c phẩm dự thi gồm 347 truyện d&agrave;i, 111 truyện ngắn v&agrave; đ&atilde; chọn ra 20 t&aacute;c giả v&agrave;o v&ograve;ng chung khảo. Cuộc thi c&oacute; chất lượng tốt với c&aacute;c b&uacute;t ph&aacute;p c&oacute; thể &ldquo;g&acirc;y ngạc nhi&ecirc;n&rdquo; cho mỗi độc giả. Nhiều trang viết đẹp, cuốn h&uacute;t, tạo n&eacute;t phong c&aacute;ch ri&ecirc;ng, hiện đại v&agrave; mới mẻ. Một số t&aacute;c giả chọn lối kể chuyện thực sinh động, dụ ng&ocirc;n, truyện nối truyện, truyện trong truyện, chuyện m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; chuyện&hellip;để chuy&ecirc;n chở tr&ecirc;n từng trang s&aacute;ch duy&ecirc;n d&aacute;ng v&agrave; hấp dẫn&hellip;&rdquo;</em>.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Theo th&ocirc;ng tin từ Ban Tổ chức, trong 20 t&aacute;c giả g&oacute;p mặt ở v&ograve;ng chung khảo, c&oacute; 50% t&aacute;c giả c&oacute; t&aacute;c phẩm đầu tay, nhưng cũng c&oacute; những t&aacute;c giả đ&atilde; ra t&aacute;c phẩm thứ 5, thứ 7 v&agrave; đặc biệt c&oacute; 1 t&aacute;c giả đ&atilde; in quyển s&aacute;ch thứ 15. Đ&aacute;ng mừng hơn, nhiều t&aacute;c giả c&oacute; trong tay đến 3 bản thảo chưa in, chứng tỏ một sức viết, sức s&aacute;ng tạo đ&aacute;ng nể của người viết trẻ.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31370/2_qygv.jpg" style="height:744px; width:665px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Một số t&aacute;c phẩm đ&atilde; được in s&aacute;ch lọt v&agrave;o v&ograve;ng chung khảo</em></span></p> <p><span style="font-size:14px">Ban Tổ chức đ&aacute;nh gi&aacute; cao nội dung 20 t&aacute;c phẩm (17 truyện d&agrave;i v&agrave; 3 tập truyện ngắn) đ&atilde; phản &aacute;nh g&oacute;c nh&igrave;n thẳng thắn, mạnh mẽ v&agrave; đầy cảm x&uacute;c của người trẻ h&ocirc;m nay: từ những l&aacute;t cắt của cuộc sống đời thường h&agrave;ng ng&agrave;y đến những vấn đề nh&acirc;n sinh, vấn đề lớn lao của thế giới (th&acirc;n phận con người, nỗi đau chiến tranh, định kiến văn h&oacute;a, m&ocirc;i trường bị t&agrave;n ph&aacute;&hellip;); những h&agrave;nh tr&igrave;nh kh&aacute;m ph&aacute; bản ng&atilde;, những kh&aacute;t khao, ho&agrave;i b&atilde;o v&agrave; tinh thần g&aacute;nh v&aacute;c của những người trẻ lu&ocirc;n muốn khẳng định c&aacute;i t&ocirc;i giữa cuộc đời. Đặc biệt, c&aacute;c t&aacute;c giả c&oacute; b&uacute;t ph&aacute;p c&oacute; thể g&acirc;y ngạc nhi&ecirc;n cho mỗi bạn đọc với những trang viết đẹp, cuốn h&uacute;t, văn phong hiện đại v&agrave; c&oacute; chất ri&ecirc;ng, lối kể chuyện đa dạng, sinh động v&agrave; tr&iacute; tưởng tượng v&ocirc; c&ugrave;ng phong ph&uacute;, lại biết vận dụng kh&eacute;o l&eacute;o kiến thức phong ph&uacute; ở nhiều lĩnh vực (kiến tr&uacute;c, hội họa, &acirc;m nhạc, thơ ca, văn h&oacute;a d&acirc;n gian&hellip;)&hellip;</span></p> <p><span style="font-size:14px">20 t&aacute;c phẩm được v&agrave;o chung khảo, gồm: Bữa đời lạc phận (Ka B&igrave;nh Phong), C&ocirc; ấy khi&ecirc;u vũ một m&igrave;nh (Tịnh Bảo), Chuyện b&ecirc;n r&igrave;a thế giới (B&ugrave;i Cẩm Linh), Chuyến t&agrave;u nhật thực (Đinh Phương), Nguyện của đ&ecirc;m (Cao Nguyệt Nguy&ecirc;n), C&aacute;nh đồng ngựa (Nguy&ecirc;n Nguy&ecirc;n), Cỏ dại th&ecirc;nh thang (Tiểu Quy&ecirc;n), Cửa sổ ph&iacute;a đ&ocirc;ng (Nguyễn Thị Kim H&ograve;a), Độc h&agrave;nh (Nguyễn Đinh Khoa), Giấc mộng lang thang tr&ecirc;n đồng cỏ &uacute;a (Hiền Trang) Người lạ (Mai Thảo Y&ecirc;n), Nh&acirc;n gian nằm nghi&ecirc;ng (Đặng Hằng), Những c&acirc;u chuyện trong th&agrave;nh phố (Vũ T&ugrave;ng L&acirc;m), Những đứa con cổ t&iacute;ch (Bạch Đằng), Sau những ng&agrave;y mưa (Phạm Thu H&agrave;), Thỏ rơi từ mặt trăng (Nguyễn Dương Quỳnh), Trăng trong c&otilde;i (Phạm Th&uacute;y Quỳnh), Tự nhi&ecirc;n say (Ph&aacute;t Dương), Wittenstein của thi&ecirc;n đường đen (Maik C&acirc;y), Yagon, những kẻ v&ocirc; cảm (Phạm B&aacute; Diệp).</span></p> <p><span style="font-size:14px">Ban Gi&aacute;m khảo của v&ograve;ng chung kết, gồm c&oacute;: PGS.TS Nguyễn Th&agrave;nh Thi, nh&agrave; văn Nguyễn B&igrave;nh Phương, nh&agrave; văn Nguyễn Ngọc Tư, nh&agrave; văn Phan Hồn Nhi&ecirc;n v&agrave; nh&agrave; ph&ecirc; b&igrave;nh văn học Nguyễn Thanh Sơn, sẽ x&eacute;t trao giải theo nguy&ecirc;n tắc hiển danh t&aacute;c giả - t&aacute;c phẩm. Lễ c&ocirc;ng bố v&agrave; trao giải, vinh danh t&aacute;c giả - t&aacute;c phẩm đạt giải sẽ diễn ra v&agrave;o đầu năm 2019.</span></p> <table align="center" border="3" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Với chủ đề ch&iacute;nh l&agrave; viết về cuộc sống v&agrave; ch&acirc;n dung giới trẻ h&ocirc;m nay, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 thu h&uacute;t chủ yếu t&aacute;c giả lứa tuổi 9X (chiếm hơn 50%), đa số l&agrave; sinh vi&ecirc;n; c&ograve;n lại chủ yếu l&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n văn ph&ograve;ng, bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n, bi&ecirc;n kịch, người viết tự do&hellip; C&oacute; 14 bạn trẻ đang học tập, l&agrave;m việc ở nước ngo&agrave;i gửi t&aacute;c phẩm về dự thi (Nhật, Ph&aacute;p, T&acirc;y Ban Nha, H&agrave;n Quốc, Anh, Mỹ, Thụy Điển, Bỉ&hellip;). Cuộc thi lần n&agrave;y cũng c&oacute; sự tham gia của kh&aacute; đ&ocirc;ng c&acirc;y viết chuy&ecirc;n nghiệp (đ&atilde; in v&agrave;i t&aacute;c phẩm v&agrave; cả đạt giải thưởng văn học). Trong đ&oacute;, t&aacute;c giả nhỏ tuổi nhất l&agrave; 1 học sinh lớp 4 ở Nghệ An v&agrave; t&aacute;c giả lớn tuổi nhất sinh năm 1948.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Nhiều t&aacute;c phẩm bộc lộ những t&acirc;m hồn đẹp, tươi tắn v&agrave; lu&ocirc;n trăn trở để đi t&igrave;m một &yacute; nghĩa cuộc sống, một con đường thực hiện ho&agrave;i b&atilde;o, kh&aacute;t khao g&aacute;nh v&aacute;c tr&aacute;ch nhiệm c&ugrave;ng x&atilde; hội, y&ecirc;u qu&yacute; v&agrave; tự h&agrave;o về cội nguồn d&acirc;n tộc.</em></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: right; font-weight: bold; font-size: 18px; color: rgb(0, 0, 0);"> <p><span style="font-size:14px"><em>Ngọc Tuyết (Website Th&agrave;nh ủy)</em></span></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;