Công bố 20 tác phẩm vào chung kết cuộc thi Văn học Tuổi 20

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="imagemain " style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"> <div class="desc " style="box-sizing: border-box; font-size: 16px !important;"> <p><span style="font-size:14px"><em><strong>Diễn ra từ ng&agrave;y 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đ&atilde; nhận được 458 t&aacute;c phẩm, gồm 347 truyện d&agrave;i v&agrave; 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 l&agrave; 328 t&aacute;c phẩm), c&oacute; 20 t&aacute;c phẩm được chọn v&agrave;o v&ograve;ng chung kết.</strong></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31370/Van%20hoc%20tuoi%2020.jpg" style="height:390px; width:600px" /></em></span></p> <div id="ContentPlaceHolder1_Content_rpNewsOne_Panel2_0" style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"> <div class="article-photo " style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><span style="font-size:11px"><em>C&aacute;c t&aacute;c giả trẻ c&oacute; t&aacute;c phẩm v&agrave;o v&ograve;ng chung kết cuộc thi Văn học Tuổi 20 chia sẻ về niềm đam m&ecirc; v&agrave; cơ duy&ecirc;n đến với với việc s&aacute;ng t&aacute;c văn chương&nbsp;</em></span></div> </div> </div> </div> <div class="content " style="box-sizing: border-box; line-height: 28px; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <p><span style="font-size:14px">S&aacute;ng 8/9, Nh&agrave; xuất bản&nbsp;Trẻ đ&atilde; c&ocirc;ng bố 20 t&aacute;c phẩm xuất sắc nhất cuộc thi v&agrave; được in giới thiệu trong Tủ s&aacute;ch &ldquo;Văn học Tuổi 20&rdquo;, l&agrave;: Bữa đời lạc phận - t&aacute;c giả Ka B&igrave;nh Phong, C&ocirc; ấy khi&ecirc;u vũ một m&igrave;nh - Tịnh Bảo, Chuyện b&ecirc;n r&igrave;a thế giới - B&ugrave;i Cẩm Linh, Chuyến t&agrave;u nhật thực - Đinh Phương, Nguyện của đ&ecirc;m - Cao Nguyệt Nguy&ecirc;n, C&aacute;nh đồng ngựa - Nguy&ecirc;n Nguy&ecirc;n, Cỏ dại th&ecirc;nh thang - Tiểu Quy&ecirc;n, Cửa sổ ph&iacute;a đ&ocirc;ng - Nguyễn Thị Kim H&ograve;a, Độc h&agrave;nh - Nguyễn Đinh Khoa, Giấc mộng lang thang tr&ecirc;n đồng cỏ &uacute;a - Hiền Trang, Người lạ - Mai Thảo Y&ecirc;n,&hellip;</span></p> <p><span style="font-size:14px">&Ocirc;ng Dương Th&agrave;nh Truyền - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Hội Xuất bản Việt Nam,&nbsp;Chủ tịch Hội đồng th&agrave;nh vi&ecirc;n C&ocirc;ng ty TNHH MTV NXB Trẻ cho biết: <em>&ldquo;Kể từ khi ph&aacute;t động, từ ng&agrave;y 24.12.2015 đến 31.5.2018, với chủ đề &ldquo;Viết về cuộc sống, với những suy nghĩ, ước mơ, h&agrave;nh động của giới trẻ hiện nay&rdquo;, ban tổ chức nhận được 458 t&aacute;c phẩm dự thi gồm 347 truyện d&agrave;i, 111 truyện ngắn v&agrave; đ&atilde; chọn ra 20 t&aacute;c giả v&agrave;o v&ograve;ng chung khảo. Cuộc thi c&oacute; chất lượng tốt với c&aacute;c b&uacute;t ph&aacute;p c&oacute; thể &ldquo;g&acirc;y ngạc nhi&ecirc;n&rdquo; cho mỗi độc giả. Nhiều trang viết đẹp, cuốn h&uacute;t, tạo n&eacute;t phong c&aacute;ch ri&ecirc;ng, hiện đại v&agrave; mới mẻ. Một số t&aacute;c giả chọn lối kể chuyện thực sinh động, dụ ng&ocirc;n, truyện nối truyện, truyện trong truyện, chuyện m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; chuyện&hellip;để chuy&ecirc;n chở tr&ecirc;n từng trang s&aacute;ch duy&ecirc;n d&aacute;ng v&agrave; hấp dẫn&hellip;&rdquo;</em>.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Theo th&ocirc;ng tin từ Ban Tổ chức, trong 20 t&aacute;c giả g&oacute;p mặt ở v&ograve;ng chung khảo, c&oacute; 50% t&aacute;c giả c&oacute; t&aacute;c phẩm đầu tay, nhưng cũng c&oacute; những t&aacute;c giả đ&atilde; ra t&aacute;c phẩm thứ 5, thứ 7 v&agrave; đặc biệt c&oacute; 1 t&aacute;c giả đ&atilde; in quyển s&aacute;ch thứ 15. Đ&aacute;ng mừng hơn, nhiều t&aacute;c giả c&oacute; trong tay đến 3 bản thảo chưa in, chứng tỏ một sức viết, sức s&aacute;ng tạo đ&aacute;ng nể của người viết trẻ.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31370/2_qygv.jpg" style="height:744px; width:665px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Một số t&aacute;c phẩm đ&atilde; được in s&aacute;ch lọt v&agrave;o v&ograve;ng chung khảo</em></span></p> <p><span style="font-size:14px">Ban Tổ chức đ&aacute;nh gi&aacute; cao nội dung 20 t&aacute;c phẩm (17 truyện d&agrave;i v&agrave; 3 tập truyện ngắn) đ&atilde; phản &aacute;nh g&oacute;c nh&igrave;n thẳng thắn, mạnh mẽ v&agrave; đầy cảm x&uacute;c của người trẻ h&ocirc;m nay: từ những l&aacute;t cắt của cuộc sống đời thường h&agrave;ng ng&agrave;y đến những vấn đề nh&acirc;n sinh, vấn đề lớn lao của thế giới (th&acirc;n phận con người, nỗi đau chiến tranh, định kiến văn h&oacute;a, m&ocirc;i trường bị t&agrave;n ph&aacute;&hellip;); những h&agrave;nh tr&igrave;nh kh&aacute;m ph&aacute; bản ng&atilde;, những kh&aacute;t khao, ho&agrave;i b&atilde;o v&agrave; tinh thần g&aacute;nh v&aacute;c của những người trẻ lu&ocirc;n muốn khẳng định c&aacute;i t&ocirc;i giữa cuộc đời. Đặc biệt, c&aacute;c t&aacute;c giả c&oacute; b&uacute;t ph&aacute;p c&oacute; thể g&acirc;y ngạc nhi&ecirc;n cho mỗi bạn đọc với những trang viết đẹp, cuốn h&uacute;t, văn phong hiện đại v&agrave; c&oacute; chất ri&ecirc;ng, lối kể chuyện đa dạng, sinh động v&agrave; tr&iacute; tưởng tượng v&ocirc; c&ugrave;ng phong ph&uacute;, lại biết vận dụng kh&eacute;o l&eacute;o kiến thức phong ph&uacute; ở nhiều lĩnh vực (kiến tr&uacute;c, hội họa, &acirc;m nhạc, thơ ca, văn h&oacute;a d&acirc;n gian&hellip;)&hellip;</span></p> <p><span style="font-size:14px">20 t&aacute;c phẩm được v&agrave;o chung khảo, gồm: Bữa đời lạc phận (Ka B&igrave;nh Phong), C&ocirc; ấy khi&ecirc;u vũ một m&igrave;nh (Tịnh Bảo), Chuyện b&ecirc;n r&igrave;a thế giới (B&ugrave;i Cẩm Linh), Chuyến t&agrave;u nhật thực (Đinh Phương), Nguyện của đ&ecirc;m (Cao Nguyệt Nguy&ecirc;n), C&aacute;nh đồng ngựa (Nguy&ecirc;n Nguy&ecirc;n), Cỏ dại th&ecirc;nh thang (Tiểu Quy&ecirc;n), Cửa sổ ph&iacute;a đ&ocirc;ng (Nguyễn Thị Kim H&ograve;a), Độc h&agrave;nh (Nguyễn Đinh Khoa), Giấc mộng lang thang tr&ecirc;n đồng cỏ &uacute;a (Hiền Trang) Người lạ (Mai Thảo Y&ecirc;n), Nh&acirc;n gian nằm nghi&ecirc;ng (Đặng Hằng), Những c&acirc;u chuyện trong th&agrave;nh phố (Vũ T&ugrave;ng L&acirc;m), Những đứa con cổ t&iacute;ch (Bạch Đằng), Sau những ng&agrave;y mưa (Phạm Thu H&agrave;), Thỏ rơi từ mặt trăng (Nguyễn Dương Quỳnh), Trăng trong c&otilde;i (Phạm Th&uacute;y Quỳnh), Tự nhi&ecirc;n say (Ph&aacute;t Dương), Wittenstein của thi&ecirc;n đường đen (Maik C&acirc;y), Yagon, những kẻ v&ocirc; cảm (Phạm B&aacute; Diệp).</span></p> <p><span style="font-size:14px">Ban Gi&aacute;m khảo của v&ograve;ng chung kết, gồm c&oacute;: PGS.TS Nguyễn Th&agrave;nh Thi, nh&agrave; văn Nguyễn B&igrave;nh Phương, nh&agrave; văn Nguyễn Ngọc Tư, nh&agrave; văn Phan Hồn Nhi&ecirc;n v&agrave; nh&agrave; ph&ecirc; b&igrave;nh văn học Nguyễn Thanh Sơn, sẽ x&eacute;t trao giải theo nguy&ecirc;n tắc hiển danh t&aacute;c giả - t&aacute;c phẩm. Lễ c&ocirc;ng bố v&agrave; trao giải, vinh danh t&aacute;c giả - t&aacute;c phẩm đạt giải sẽ diễn ra v&agrave;o đầu năm 2019.</span></p> <table align="center" border="3" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Với chủ đề ch&iacute;nh l&agrave; viết về cuộc sống v&agrave; ch&acirc;n dung giới trẻ h&ocirc;m nay, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 thu h&uacute;t chủ yếu t&aacute;c giả lứa tuổi 9X (chiếm hơn 50%), đa số l&agrave; sinh vi&ecirc;n; c&ograve;n lại chủ yếu l&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n văn ph&ograve;ng, bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n, bi&ecirc;n kịch, người viết tự do&hellip; C&oacute; 14 bạn trẻ đang học tập, l&agrave;m việc ở nước ngo&agrave;i gửi t&aacute;c phẩm về dự thi (Nhật, Ph&aacute;p, T&acirc;y Ban Nha, H&agrave;n Quốc, Anh, Mỹ, Thụy Điển, Bỉ&hellip;). Cuộc thi lần n&agrave;y cũng c&oacute; sự tham gia của kh&aacute; đ&ocirc;ng c&acirc;y viết chuy&ecirc;n nghiệp (đ&atilde; in v&agrave;i t&aacute;c phẩm v&agrave; cả đạt giải thưởng văn học). Trong đ&oacute;, t&aacute;c giả nhỏ tuổi nhất l&agrave; 1 học sinh lớp 4 ở Nghệ An v&agrave; t&aacute;c giả lớn tuổi nhất sinh năm 1948.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Nhiều t&aacute;c phẩm bộc lộ những t&acirc;m hồn đẹp, tươi tắn v&agrave; lu&ocirc;n trăn trở để đi t&igrave;m một &yacute; nghĩa cuộc sống, một con đường thực hiện ho&agrave;i b&atilde;o, kh&aacute;t khao g&aacute;nh v&aacute;c tr&aacute;ch nhiệm c&ugrave;ng x&atilde; hội, y&ecirc;u qu&yacute; v&agrave; tự h&agrave;o về cội nguồn d&acirc;n tộc.</em></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: right; font-weight: bold; font-size: 18px; color: rgb(0, 0, 0);"> <p><span style="font-size:14px"><em>Ngọc Tuyết (Website Th&agrave;nh ủy)</em></span></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

Agile Việt Nam
;