Thiếu nhi thành phố bắt đầu một năm học tập tốt và rèn luyện chăm

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31363/DSC_0063.JPG" style="height:392px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>H&ograve;a chung&nbsp;kh&ocirc;ng kh&iacute; tươi vui của Ng&agrave;y to&agrave;n d&acirc;n đưa trẻ đến trường, s&aacute;ng 5/9&nbsp;Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức lễ ph&aacute;t động chủ đề hoạt động Đội năm học 2018 - 2019: &ldquo;Thiếu nhi th&agrave;nh phố học tập tốt - r&egrave;n luyện chăm&quot;</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31363/DSC_0127.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Diễn ra tại trường tiểu học Hồ Văn Hu&ecirc;, lễ ph&aacute;t động chủ đề năm học mới đ&atilde; tạo n&ecirc;n bầu kh&ocirc;ng kh&iacute; v&ocirc; c&ugrave;ng s&ocirc;i nổi v&agrave; h&agrave;o hứng cho h&agrave;ng trăm em học sinh trong ng&agrave;y lễ khai giảng. Đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố c&ugrave;ng qu&yacute; l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố v&agrave; quận Ph&uacute; Nhuận đ&atilde; về dự v&agrave; động vi&ecirc;n thầy v&agrave; tr&ograve; nh&agrave; trường sẽ c&oacute; một năm học thật hiệu quả.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31363/DSC_0107.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31363/DSC_0176.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i nổi, tươi vui v&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng h&agrave;o hứng của học sinh trường tiểu học Hồ Văn Hu&ecirc; trong ng&agrave;y khai giảng v&agrave; lễ ph&aacute;t động chủ đề hoạt động Đội cho năm học mới</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t động chủ đề năm học đến c&aacute;c em học sinh, Hội đồng Đội cho biết với những kết quả t&iacute;ch cực đ&atilde; đạt được trong năm học vừa qua, cả về chăm lo cho việc học tập, vui chơi v&agrave; ph&aacute;t triển đa dạng c&aacute;c hoạt động của Đội Thiếu ni&ecirc;n tiền phong, chủ đề năm học 2018 - 2019 sẽ tập trung v&agrave;o việc đầu tư c&oacute; chiều s&acirc;u hơn nữa trong tất cả c&aacute;c hoạt động gi&aacute;o dục v&agrave; ph&aacute;t triển kĩ năng cho c&aacute;c em học sinh, đặc biệt l&agrave; trong việc tổ chức phong tr&agrave;o tại trường của c&aacute;c Li&ecirc;n Đội. Hội đồng Đội cũng mong muốn chủ đề &ldquo;Thiếu nhi th&agrave;nh phố học tập tốt - r&egrave;n luyện chăm&rdquo; kh&ocirc;ng chỉ thể hiện ở trường v&agrave; trong c&aacute;c hoạt động Đội m&agrave; c&ograve;n được c&aacute;c em thiếu nhi, c&aacute;c em học sinh thực h&agrave;nh ngay trong ch&iacute;nh gia đ&igrave;nh v&agrave; đời sống của c&aacute;c em.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31363/DSC_0068.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Chủ tịch Hội đồng Đội TP - đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương ph&aacute;t động chủ đề hoạt động Đội năm học 2018 - 2019: &quot;</em></span></span><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thiếu nhi th&agrave;nh phố học tập tốt - r&egrave;n luyện chăm&rdquo;</span></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31363/DSC_0091.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại diện cho đội vi&ecirc;n th&agrave;nh phố, em Nguyễn Thị Thu An - Li&ecirc;n Đội trưởng trường tiểu học Hồ Văn Hu&ecirc; đ&atilde; thể hiện quyết t&acirc;m sẽ c&ugrave;ng c&aacute;c bạn đội vi&ecirc;n thực hiện thật tốt chủ đề hoạt động Đội của năm học mới bằng những việc l&agrave;m cụ thể như: t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động, t&iacute;ch cực gi&uacute;p đỡ lẫn nhau, v&agrave; t&iacute;ch cực thực hiện tốt 5 điều B&aacute;c Hồ dạy.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại buổi lễ, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố cũng trao tặng 20 suất học bổng Nụ cười hồng cho c&aacute;c bạn đội vi&ecirc;n của trường đ&atilde; t&iacute;ch cực trong học tập v&agrave; năng nổ tham gia c&aacute;c phong tr&agrave;o v&agrave; hoạt động Đội. Đ&acirc;y l&agrave; sự động vi&ecirc;n kh&iacute;ch lệ lớn gi&uacute;p c&aacute;c em tiếp tục hăng h&aacute;i trong c&aacute;c hoạt động Đội của trường v&agrave; ở địa phương.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31363/DSC_0099.JPG" style="height:402px; width:600px" /></span><br /> <em><span style="font-size:12px">C&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo Hội đồng Đội TP ch&uacute;c mừng 20 em được tặng học bổng&nbsp;</span></em></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhiều khu vực s&acirc;n chơi kiến thức, s&acirc;n chơi kĩ thuật, s&acirc;n chơi t&agrave;i năng đ&atilde; được tổ chức tại lễ ph&aacute;t động, thu h&uacute;t rất đ&ocirc;ng c&aacute;c em học sinh tập trung đến tham gia như: biểu diễn s&acirc;n khấu h&oacute;a nghệ thuật cải lương, quầy đọc s&aacute;ch v&agrave; b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ lưu động, s&acirc;n chơi kh&eacute;o tay tạo h&igrave;nh, s&acirc;n chơi mỹ thuật t&ocirc; tượng, khu vực chiếu phim &ldquo;Con rồng ch&aacute;u ti&ecirc;n&rdquo; v&agrave; t&aacute;c phẩm &ldquo;Lịch sử nước ta&rdquo;.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31363/DSC_0146.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31363/DSC_0160.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31363/DSC_0166.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Những khu vực s&acirc;n chơi trải nghiệm được c&aacute;c em rất y&ecirc;u th&iacute;ch v&agrave; tập trung rất đ&ocirc;ng</em></span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31363/DSC_0184.JPG" style="height:401px; width:600px" /><br /> V&agrave; c&ugrave;ng nhau&nbsp;t&igrave;m hiểu về Luật An to&agrave;n giao th&ocirc;ng</em></span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c em c&ograve;n được c&aacute;c chiến sĩ cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng hướng dẫn việc thực h&agrave;nh đ&uacute;ng quy định an to&agrave;n giao th&ocirc;ng như l&agrave;m quen với những biển b&aacute;o giao th&ocirc;ng, giả định t&igrave;nh huống v&agrave; gi&uacute;p học sinh biết xử l&yacute; đ&uacute;ng c&aacute;ch &hellip; nhằm đảm ho&agrave;n th&agrave;nh đ&uacute;ng y&ecirc;u cầu đề ra của năm 2018 &ldquo;An to&agrave;n giao th&ocirc;ng cho trẻ em&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">ĐỨC DUY</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Cuộc gặp diễn ra sáng ngày 26.3, đúng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Agile Việt Nam
;