Giới trẻ sáng tạo cùng thuật ngữ "Resilience"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="body_content" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: Arial, Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;; font-weight: bold; vertical-align: baseline; font-size: 12px; text-align: justify; color: gray;">Thiết thực ch&agrave;o mừng kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Ph&aacute;p v&agrave; 5 năm quan hệ đối t&aacute;c chiến lược, Cổng th&ocirc;ng tin điện tử Trung ương Đo&agrave;n phối hợp với Cơ quan ph&aacute;t triển Ph&aacute;p (AFD) tổ chức gặp mặt b&aacute;o ch&iacute; th&ocirc;ng tin về Cuộc thi &quot;S&aacute;ng tạo c&ugrave;ng Resilience&quot; dịch v&agrave; s&aacute;ng t&aacute;c infographic/video clip thuật ngữ &ldquo;Resilience&rdquo; sang ng&ocirc;n ngữ tiếng Việt.</div> <p>&nbsp;</p> <div class="body_description" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: Arial, Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;; vertical-align: baseline; font-size: 12px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 1.5; clear: both; float: left;"> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;">&nbsp;</div> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:0px none; font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-style:inherit; font-weight:inherit; margin:0px auto; padding:0px; vertical-align:baseline; width:501px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center; vertical-align:baseline"><span style="font-family:arial"><img alt="" src="http://doanthanhnien.vn/Uploads/00(270).jpg" style="border:5px solid rgb(204, 204, 204); font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-style:inherit; font-weight:inherit; height:328px; margin:0px; padding:0px; vertical-align:baseline; width:500px" /></span></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:arial"><span style="color:rgb(0, 0, 255); font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">Ban Tổ chức Cuộc thi trao đổi với ph&oacute;ng vi&ecirc;n b&aacute;o ch&iacute;. Ảnh: Bảo Anh</span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;"> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">Với chủ đề cuộc thi: Dịch kh&aacute;i niệm &ldquo;Resilience&rdquo; sang ng&ocirc;n ngữ tiếng Việt hoặc s&aacute;ng t&aacute;c infographic/video clip bằng tiếng Việt cho thuật ngữ &quot;Resilience&quot; . Đối tượng tham gia cuộc thi l&agrave; một hoặc một nh&oacute;m t&aacute;c giả kh&ocirc;ng qu&aacute; 05 người, l&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n mang quốc tịch Việt Nam, kh&ocirc;ng qu&aacute; 35 tuổi; với thể loại dự thi gồm: Dịch thuật v&agrave; infographic/video clip.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">Y&ecirc;u cầu về t&aacute;c phẩm dịch thuật kh&aacute;i niệm &ldquo;Resilience&rdquo; sang tiếng Việt bằng một từ/ một cụm từ tiếng Việt. Khuyến kh&iacute;ch k&egrave;m theo phần giải th&iacute;ch khoảng 100 từ dưới dạng phi&ecirc;n bản Word, ph&ocirc;ng chữ Times new roman, cỡ chữ 14 v&agrave; mỗi c&aacute; nh&acirc;n/nh&oacute;m chỉ được gửi một đề xuất.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">Đối với thể loại inforgraphic, mỗi c&aacute; nh&acirc;n/nh&oacute;m chỉ gửi t&aacute;c phẩm c&oacute; định dạng .JPEG hoặc .PNG, độ ph&acirc;n giải 800px X 600px trở l&ecirc;n, dung lượng từ 1Mb trở l&ecirc;n. Đối với videoclip, tất&nbsp; cả c&aacute;c b&agrave;i&nbsp; dự thi phải thực hiện&nbsp; dưới định&nbsp; dạng video. Chất&nbsp; lượng h&igrave;nh&nbsp; ảnh&nbsp; c&oacute; độ ph&acirc;n giải m&agrave;n h&igrave;nh 720 x 576 hoặc 1920 x 1080. Trong đ&oacute;, mỗi clip c&oacute; thời lượng tối đa kh&ocirc;ng qu&aacute; 05 ph&uacute;t v&agrave; chưa từng được đăng tải tr&ecirc;n mạng internet. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c Video clip c&oacute; chất lượng tốt, h&igrave;nh ảnh v&agrave; &acirc;m thanh r&otilde; r&agrave;ng, c&oacute; thể sử dụng c&aacute;c hiệu ứng, kỹ xảo về h&igrave;nh ảnh, &acirc;m thanh. Nội dung độc đ&aacute;o, &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo, c&oacute; th&ocirc;ng điệp r&otilde; r&agrave;ng. Mỗi nh&oacute;m hoặc c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; thể dự thi tối đa với 01 video clip.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:0px none; font-style:inherit; font-weight:inherit; margin:0px auto; padding:0px; vertical-align:baseline; width:501px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center; vertical-align:baseline"><span style="font-family:arial"><img alt="" src="http://doanthanhnien.vn/Uploads/0(280).jpg" style="border:5px solid rgb(204, 204, 204); font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-style:inherit; font-weight:inherit; height:333px; margin:0px; padding:0px; vertical-align:baseline; width:500px" /></span></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:arial"><span style="color:rgb(0, 0, 255); font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">Quang cảnh buổi gặp mặt b&aacute;o ch&iacute;. Ảnh: Bảo Anh</span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;">V&ograve;ng chung khảo diễn ra từ ng&agrave;y 01/11/2018 đến ng&agrave;y 10/11/2018. Từ 20 t&aacute;c phẩm, Hội đồng Gi&aacute;m khảo sẽ lựa chọn 10 t&aacute;c phẩm v&agrave;o Top 10 v&agrave; chấm giải của mỗi thể loại. <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> </div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;">&nbsp;</div> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:0px none; font-style:inherit; font-weight:inherit; margin:0px auto; padding:0px; vertical-align:baseline; width:504px"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:arial"><img alt="v" src="http://doanthanhnien.vn/Uploads/9091.jpg" style="border:5px solid rgb(204, 204, 204); font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-style:inherit; font-weight:inherit; height:288px; margin:0px; padding:0px; vertical-align:baseline; width:504px" /></span></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:arial"><span style="color:rgb(0, 0, 255); font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">Đồng ch&iacute; Nguyễn B&igrave;nh Minh - Ủy vi&ecirc;n BTV, Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Trung ương Đo&agrave;n, Trưởng Ban bi&ecirc;n tập Cổng th&ocirc;ng tin điện tử Trung ương Đo&agrave;n ph&aacute;t biểu tại buổi gặp mặt b&aacute;o ch&iacute;. Ảnh Bảo Anh</span></span></td> </tr> </tbody> </table> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;</div> </div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;"> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial"><span style="font-size:12px">&nbsp;</span></span></span></div> </div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;"> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">Ph&aacute;t biểu tại buổi gặp mặt b&aacute;o ch&iacute;, đồng ch&iacute; Nguyễn B&igrave;nh Minh - Ủy vi&ecirc;n BTV, Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng&nbsp;<span style="font-family:arial">Trung ương Đo&agrave;n</span>, Trưởng Ban bi&ecirc;n tập Cổng th&ocirc;ng tin điện tử cho biết, th&ocirc;ng qua cuộc thi nhằm tạo s&acirc;n chơi để đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n t&igrave;m hiểu, ph&aacute;t huy sức s&aacute;ng tạo để dịch v&agrave; s&aacute;ng tạo c&aacute;c sản phẩm tuy&ecirc;n truyền về &ldquo;Resilience&rdquo;. Đồng thời, qua đ&oacute; n&acirc;ng cao nhận thức bản th&acirc;n v&agrave; cộng đồng về sự ảnh hưởng cũng như về c&aacute;ch xử l&yacute;, ứng ph&oacute; v&agrave; khắc phục với c&aacute;c vấn đề trong x&atilde; hội đang diễn ra tại Việt Nam đặc biệt c&aacute;c &aacute;p lực về m&ocirc;i trường, biến đổi kh&iacute; hậu, hay hậu quả của qu&aacute; tr&igrave;nh tăng trưởng kinh tế v&agrave; đ&ocirc; thị h&oacute;a nhanh như t&igrave;nh trạng ngh&egrave;o đ&oacute;i, khoảng c&aacute;ch gi&agrave;u ngh&egrave;o ng&agrave;y c&agrave;ng tăng,&hellip;</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">&quot;Đ&acirc;y l&agrave; cuộc thi được C&ocirc;ng th&ocirc;ng tin điện tử Trung ương Đo&agrave;n tập trung truy&ecirc;n truy&ecirc;n truyền tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội nhằm tạo sức thu h&uacute;t, sự lan toả rộng r&atilde;i trong x&atilde; hội, nhất l&agrave; giới trẻ&quot;, đồng ch&iacute; Nguyễn B&igrave;nh Minh n&oacute;i.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">Theo &ocirc;ng Fabrice Richy - Gi&aacute;m đốc Cơ quan ph&aacute;t triển Ph&aacute;p (AFD) cho biết, Việt Nam đ&atilde; tạo ra một động lực tăng trưởng chưa từng c&oacute;. Tuy nhi&ecirc;n, nơi đ&acirc;y đang phải chịu nhiều t&aacute;c động của những &quot;biến động&quot; đang diễn ra hằng ng&agrave;y như qu&aacute; tr&igrave;nh đ&ocirc; thị h&oacute;a nhanh, những hiện tượng bất thường của thời tiết v&agrave; thi&ecirc;n tai do biến đổi kh&iacute; hậu. C&aacute;c hiện tượng như: ngập lụt, b&atilde;o, lốc, sạt lở, lũ qu&eacute;t v&agrave; hạn h&aacute;n xảy ra tại Việt Nam v&agrave; ng&agrave;y c&agrave;ng diễn ra thường xuy&ecirc;n hơn v&agrave; với cường độ lớn hơn&hellip;</span></div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;</div> </div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;">&nbsp;</div> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:0px none; font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-style:inherit; font-weight:inherit; margin:0px auto; padding:0px; vertical-align:baseline; width:504px"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:arial"><img alt="cs" src="http://doanthanhnien.vn/Uploads/9145.jpg" style="border:5px solid rgb(204, 204, 204); font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-style:inherit; font-weight:inherit; height:307px; margin:0px; padding:0px; vertical-align:baseline; width:504px" /></span></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:arial"><span style="color:rgb(0, 0, 255); font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">&Ocirc;ng Fabrice Richy, Gi&aacute;m đốc Cơ quan ph&aacute;t triển Ph&aacute;p (AFD) ph&aacute;t biểu tại buổi gặp mặt b&aacute;o ch&iacute;. Ảnh Bảo Anh</span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;"> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size:11px"><span style="font-family:arial"><span style="font-size:12px">&quot;Th&ocirc;ng qua cuộc thi n&agrave;y, ch&uacute;ng t&ocirc;i hy vọng kh&ocirc;ng chỉ thu được một sự chuyển ngữ th&agrave;nh c&acirc;u từ thuật ngữ, m&agrave; hơn nữa sẽ hiểu r&otilde; hơn những kinh nghiệm v&agrave; những điều m&agrave; c&aacute;c bạn đ&atilde; chứng kiến; đồng thời đề xuất để giải quyết những vấn đề về ph&aacute;t triển. Ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn thiết lập một quan hệ đối t&aacute;c bền vững v&agrave; d&agrave;i hạn giữa AFD v&agrave; Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, cũng như mong muốn triển khai những h&agrave;nh động ph&ugrave; hợp, hiệu quả tr&ecirc;n phương diện truyền th&ocirc;ng,&nbsp; huy động c&aacute;c bạn trẻ c&ugrave;ng tham gia giải quyết những vấn đề li&ecirc;n quan tới ph&aacute;t triển bền vững, trong đ&oacute; c&oacute; vấn đề biến đổi kh&iacute; hậu&quot;, &ocirc;ng Fabrice Richy n&oacute;i.</span></span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> </div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;">&nbsp;</div> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:0px none; font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-style:inherit; font-weight:inherit; margin:0px auto; padding:0px; vertical-align:baseline; width:500px"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:arial"><img alt="vs" src="http://doanthanhnien.vn/Uploads/9212(1).jpg" style="border:5px solid rgb(204, 204, 204); font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-style:inherit; font-weight:inherit; height:343px; margin:0px; padding:0px; vertical-align:baseline; width:500px" /></span></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:arial"><span style="color:rgb(0, 0, 255); font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">&Ocirc;ng Fabrice Richy trao đổi với c&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n b&aacute;o ch&iacute; b&ecirc;n lề buổi gặp mặt. Ảnh Bảo Anh</span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;"> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> </div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;">&nbsp;</div> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:0px none; font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-style:inherit; font-weight:inherit; margin:0px auto; padding:0px; vertical-align:baseline; width:501px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center; vertical-align:baseline"><span style="font-family:arial"><img alt="" src="http://doanthanhnien.vn/Uploads/000(257).jpg" style="border:5px solid rgb(204, 204, 204); font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-style:inherit; font-weight:inherit; height:334px; margin:0px; padding:0px; vertical-align:baseline; width:500px" /></span></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:arial"><span style="color:rgb(0, 0, 255); font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">Ban Tổ chức cuộc thi chụp h&igrave;nh lưu niệm với c&aacute;c bạn trẻ. Ảnh Bảo Anh</span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;"> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> </div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;">&nbsp;</div> <table align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="border:0px none; font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-style:inherit; font-weight:inherit; height:203px; margin:0px auto; padding:0px; vertical-align:baseline; width:430px"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align:baseline"><span style="font-family:arial"><strong><span style="color:rgb(128, 0, 128); font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">Thời hạn nhận b&agrave;i dự thi bắt đầu từ ng&agrave;y 27/8 đến hết ng&agrave;y 14/10/2018 (7 tuần). Lễ Tổng kết, trao giải dự kiến v&agrave;o đầu th&aacute;ng 11, tại H&agrave; Nội.</span></strong></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial"><strong><span style="color:rgb(128, 0, 128); font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">T&aacute;c phẩm dự thi gửi về Ban tổ chức th&ocirc;ng qua email: cuocthiresilience@gmail.com.</span></strong></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial"><strong><span style="color:rgb(128, 0, 128); font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">+ Ghi r&otilde; dự thi ở thể loại: + Dịch thuật;</span></strong></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial"><strong><span style="color:rgb(128, 0, 128); font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Inforgraphic/video clip;</span></strong></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial"><strong><span style="color:rgb(128, 0, 128); font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">+ Họ v&agrave; t&ecirc;n người dự thi (năm sinh, địa chỉ, đơn vị c&ocirc;ng t&aacute;c hoặc học tập, điện thoại, email).</span></strong></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial"><strong><span style="color:rgb(128, 0, 128); font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">+ T&ecirc;n nh&oacute;m dự thi; danh s&aacute;ch c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n tham gia trong nh&oacute;m (năm sinh, địa chỉ, đơn vị c&ocirc;ng t&aacute;c hoặc học tập, điện thoại, email). N&ecirc;u r&otilde; th&ocirc;ng tin của trưởng nh&oacute;m.</span></strong></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;"> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <div class="news_author" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: Arial, Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;; font-weight: bold; vertical-align: baseline; font-size: 12px; color: rgb(0, 0, 0); float: right;">Trịnh L&yacute;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;