Công bố thành lập Hội đồng đội Thành phố và Hội đồng huấn luyện giai đoạn 2018 - 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31337/DSC_0190.JPG" style="height:346px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>23 th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố v&agrave; 25 huấn luyện vi&ecirc;n c&ocirc;ng t&aacute;c Đội của&nbsp;Hội đồng huấn luyện Th&agrave;nh phố giai đoạn 2018 - 2022 đ&atilde; ch&iacute;nh thức ra mắt trong Hội nghị c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi giai đoạn 2018 - 2022&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội nghị&nbsp;diễn ra s&aacute;ng 23/8 tại Nh&agrave; Thiếu nhi TP,&nbsp;nhằm đ&aacute;nh gi&aacute; c&aacute;c kết quả đ&atilde; đạt được v&agrave; c&aacute;c vấn đề trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Th&agrave;nh phố chưa được giải quyết dứt điểm trong giai đoạn 2013 &ndash; 2017.&nbsp;B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, hội nghị đ&atilde; đề ra phương hướng c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi trong giai đoạn 2018 - 2022. Trong hội nghị cũng&nbsp;đ&atilde;&nbsp;c&ocirc;ng bố quyết định c&ocirc;ng nhận ủy vi&ecirc;n Hội Đồng đội Th&agrave;nh phố v&agrave; Hội đồng huấn luyện Th&agrave;nh phố giai đoạn 2018 &ndash; 2022.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31337/DSC_0062.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Hội nghị diễn ra s&aacute;ng 23/8 tại Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố với hơn 500 đại biểu&nbsp;tham dự</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Những th&agrave;nh quả đ&atilde; đạt được</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại&nbsp;hội nghị, đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố, đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Th&agrave;nh phố giai đoạn giai đoạn 2013 &ndash; 2017. Theo đ&oacute;, trong giai đoạn vừa qua, C&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi đ&atilde; đạt được nhiều kết quả t&iacute;ch cực.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cụ thể c&oacute; 4 chương tr&igrave;nh nằm trong phong tr&agrave;o &ldquo;Thiếu nhi th&agrave;nh phố l&agrave;m theo 5 điều B&aacute;c Hồ dạy&rdquo; đạt kết quả, bao gồm: Chương tr&igrave;nh &ldquo;Tự h&agrave;o truyền thống &ndash; Tiếp bước cha anh&rdquo;, chương tr&igrave;nh &ldquo;Học tập s&aacute;ng tạo &ndash; Vươn tới tương lai&rdquo;, chương tr&igrave;nh &ldquo;R&egrave;n luyện chăm ngoan &ndash; Thiếu nhi sẵn s&agrave;ng&rdquo; v&agrave; chương tr&igrave;nh &ldquo;L&agrave;m ng&agrave;n việc tốt - Hoa thơm d&acirc;ng B&aacute;c&rdquo;.Với mỗi chương tr&igrave;nh, c&aacute;c Đội vi&ecirc;n đ&atilde; được chủ động trải nghiệm, kh&aacute;m ph&aacute; c&aacute;c hoạt động thực tiễn. Mỗi hoạt động kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; s&acirc;n chơi m&agrave; c&ograve;n lồng gh&eacute;p yếu tố gi&aacute;o dục, qua&nbsp;đ&oacute; gi&uacute;p c&aacute;c em r&egrave;n luyện đạo đức, tinh thần tương thần tương &aacute;i, t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương đất nước, tinh thần đo&agrave;n kết b&egrave; bạn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một số hoạt động cụ thể đạt hiệu quả trong 4 chương t&igrave;nh n&oacute;i tr&ecirc;n như: Đội vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố thực hiện chương tr&igrave;nh &ldquo;Măng non sẵn s&agrave;ng v&igrave; biển đảo qu&ecirc; hương&rdquo; với c&aacute;c hoạt động nu&ocirc;i heo đất v&igrave; biển đảo, thăm tặng qu&agrave; c&aacute;c ch&uacute; bộ đội hải qu&acirc;n,&hellip; Chương tr&igrave;nh &nbsp;&ldquo;Nụ cười hồng&rdquo; gi&uacute;p đỡ đội vi&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn c&oacute; điều kiện đến lớp. Hoạt động giao lưu của c&aacute;c C&acirc;u lạc bộ, đội nh&oacute;m với c&aacute;c s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch như: Hội thi Hướng dẫn vi&ecirc;n du lịch nh&iacute;, h&ugrave;ng biện tiếng Anh, thuyết tr&igrave;nh t&igrave;m hiểu văn h&oacute;a c&aacute;c d&acirc;n tộc, cộng đồng ASEAN&nbsp;&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31337/DSC_0109.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố - đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương tr&igrave;nh b&agrave;y&nbsp;c&aacute;c kết quả của giai đoạn 2013 - 2017</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Song song đ&oacute;, hoạt động bảo vệ, chăm s&oacute;c, gi&aacute;o dục thiếu nhi, c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đội trong 5 năm vừa qua&nbsp;cũng đem đến&nbsp;những hiệu quả t&iacute;ch cực với những hoạt động cụ thể, ng&agrave;y c&agrave;ng đầu tư hơn. Ngo&agrave;i ra, để mỗi chương tr&igrave;nh, hoạt động của thiếu nhi đạt hiệu quả, đội ngũ phụ tr&aacute;ch Đội đ&atilde; tiếp tục thực hiện tốt&nbsp;vai tr&ograve; l&agrave;m người hướng dẫn v&agrave; ph&aacute;t triển hoạt động tại c&aacute;c trường học. Do đ&oacute;, giai đoạn qua, việc n&acirc;ng cao chất lượng đội ngũ phụ tr&aacute;ch Đội v&agrave; hoạt động Hội đồng Đội cũng được đẩy mạnh với nhiều lớp học, lớp tập huấn, c&aacute;c hội thi, ng&agrave;y hội về C&ocirc;ng t&aacute;c Đội&nbsp;với nội dung ng&agrave;y c&agrave;ng được đổi mới, gắn chặt với sự chuyển biến của c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục học sinh v&agrave; sự thay đổi rất nhanh của x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Tại Hội nghị, đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Lương - B&iacute; thư BCH Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương đ&atilde; khẳng định những kết quả đ&oacute; l&agrave; sự nỗ lực đ&aacute;ng ghi nhận của Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31337/DSC_0091.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Lương - B&iacute; thư BCH Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương ph&aacute;t biểu tại hội nghị</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;C&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi của TP Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; c&oacute; nhiều bước ph&aacute;t triển, thực sự l&agrave; l&aacute; cờ đấu trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đội của c&aacute; nước. Mỗi hoạt động đều được triển khai to&agrave;n diện, mạng đậm dấu ấn ri&ecirc;ng của Th&agrave;nh phố, ph&aacute;t huy tốt hệ thống nh&agrave; thiếu nhi c&aacute;c cấp&rdquo;. Đồng ch&iacute; cũng nhấn mạnh về sự chủ động, tinh thần t&iacute;ch cực trong triển khai hoạt động của to&agrave;n thể Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố&nbsp;nhiệm kỳ 2013 - 2017</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Cụ thể h&oacute;a hơn nữa c&aacute;c hoạt động</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Triển khai kế hoạch trong giai đoạn 2018 - 2022,&nbsp;đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương nhấn mạnh đến việc mỗi hoạt động, phong tr&agrave;o đều&nbsp;sẽ được x&acirc;y dựng nội dung hoạt động&nbsp;c&oacute; trọng t&acirc;m ri&ecirc;ng v&agrave; c&oacute; giải ph&aacute;p cụ thể để ph&aacute;t huy điểm mạnh, &nbsp;khắc phục điểm yếu của giai đoạn qua.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;L&agrave;m sao để mỗi chương tr&igrave;nh hoạt động đều được sự đ&oacute;n nhận của nhiều thiếu nhi, đạt hiệu quả cao trong cả c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục v&agrave; cả vui chơi cho c&aacute;c em&nbsp;?&rdquo; - đồng ch&iacute; Thanh Phương nhấn mạnh với Hội đồng Đội TP n&oacute;i chung v&agrave; c&aacute;c thầy c&ocirc; phụ tr&aacute;ch Đội n&oacute;i ri&ecirc;ng. Đ&oacute; l&agrave; sự cụ thể h&oacute;a kh&ocirc;ng chỉ trong mỗi hoạt động,&nbsp;m&agrave; c&ograve;n l&agrave;&nbsp;sự đầu tư trong mỗi chương t&igrave;nh được tổ chức. Đồng thời, hiệu quả c&ograve;n đến từ c&aacute;n bộ Đội, Chỉ huy Đội từ c&aacute;c cơ sở. Những yếu tố n&agrave;y đều cần được quan t&acirc;m v&agrave; đầu tư nhiều hơn. Những phong tr&agrave;o, hội thi, lớp tập huấn đ&atilde; đạt hiệu sẽ tiếp tục thực hiện.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31337/572A1816.JPG" style="height:430px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c em học sinh h&agrave;o hứng&nbsp;tham gia Hội thi nghi thức Đội to&agrave;n th&agrave;nh v&agrave;o th&aacute;ng 4/2018</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31337/IMG_5277.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Một m&agrave;n biểu diễn trống k&egrave;n rất &quot;ph&aacute; c&aacute;ch&quot; thể hiện sự tự do s&aacute;ng tạo của c&aacute;c em học sinh tại Li&ecirc;n hoan &quot;Tiếng k&egrave;n Đội ta&quot; to&agrave;n th&agrave;nh năm 2018</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31337/572A8418.JPG" style="height:423px; width:600px" /><br /> Trong Ng&agrave;y hội đội vi&ecirc;n, c&aacute;c s&acirc;n chơi khoa học vui lu&ocirc;n thu h&uacute;t rất đ&ocirc;ng c&aacute;c em đội vi&ecirc;n đến xem v&agrave; tự l&agrave;m những th&iacute; nghiệm khoa học &quot;si&ecirc;u&quot; ấn tượng</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31337/GGTN%20(27).JPG" style="height:414px; width:600px" /><br /> Chương tr&igrave;nh &quot;L&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố gặp gỡ thiếu nhi&quot; diễn ra v&agrave;o mỗi dịp đầu năm mới được trung ương v&agrave; l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố đ&aacute;nh gi&aacute; rất cao khi được trực tiếp lắng nghe những t&acirc;m tư, nguyện vọng của ch&iacute;nh mỗi em đội vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu&nbsp;đại diện cho h&agrave;ng vạn đội vi&ecirc;n v&agrave;&nbsp;thiếu nhi th&agrave;nh phố</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31337/DSC_0986.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span><br /> <em>Để gi&uacute;p c&aacute;c em đội vi&ecirc;n t&igrave;m hiểu về hoạt động của c&aacute;c lực lượng qu&acirc;n đội bảo vệ bi&ecirc;n giới, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức nhiều chuyến H&agrave;nh tr&igrave;nh măng non sẵn s&agrave;ng v&igrave; bi&ecirc;n giới, biển, đảo d&agrave;nh cho h&agrave;ng trăm em đội vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu, diễn ra tại nhiều đơn vị qu&acirc;n đội</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những nội dung c&ograve;n thiếu t&iacute;nh thực tế, chưa thu h&uacute;t sẽ được đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động để mang lại hiệu quả hơn như: ph&aacute;t động học sinh &ldquo;N&oacute;i lời hay l&agrave;m việc tốt&rdquo; ngay tại lớp, tại nh&agrave; v&agrave; cả nơi c&ocirc;ng cộng, đầu tư c&aacute;c giải ph&aacute;p bồi dưỡng, chăm lo v&agrave; gi&aacute;o dục đối với thiếu nhi chưa ngoan,&hellip; Để mỗi chương tr&igrave;nh kh&ocirc;ng c&ograve;n mang t&iacute;nh l&yacute; thuyết m&agrave; đi v&agrave;o thực tiễn cuộc sống của ch&iacute;nh mỗi&nbsp;em&nbsp;học sinh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khẳng định những th&agrave;nh quả đạt được trong giai đoạn qua, song đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Lương cũng nhấn mạnh những điểm cần lưu &yacute; để C&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o Thiếu nhi đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới. Hội đồng Đội Trung ương rất&nbsp;kỳ vọng TP. Hồ Ch&iacute; Minh sẽ tiếp tục&nbsp;l&agrave; đơn vị dẫn đầu trong C&ocirc;ng t&aacute;c Đội của Hội đồng Đội Trung ương, c&oacute; nhiều s&aacute;ng tạo, đổi mới, hỗ trợ Hội đồng Đội c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh kh&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại hội nghị, đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn - Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n VN TP v&agrave; đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương đ&atilde; k&yacute; kết </span></span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;Kế hoạch li&ecirc;n tịch chương tr&igrave;nh Hội Sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường Đại học &ndash; Cao đẳng nhận hỗ trợ, định hướng nghề nghiệp v&agrave; n&acirc;ng cao chất lượng hoạt động c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ, đội nh&oacute;m tại c&aacute;c li&ecirc;n đội Tr</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">ung học cơ sở tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31337/DSC_0143.JPG" style="height:419px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn v&agrave; đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương k&yacute; kết&nbsp;</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif">&nbsp;Kế hoạch li&ecirc;n tịch giữa Hội SVVN TP với Hội đồng Đội TP giai đoạn 2018 - 2022</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Hội nghị&nbsp;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">cũng đ&atilde; ra mắt c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n của Hội Đồng đội Th&agrave;nh phố v&agrave; Hội đồng Huấn luyện Th&agrave;nh phố giai đoạn 2018 - 2022.&nbsp;Theo đ&oacute;, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố c&oacute; 23 th&agrave;nh&nbsp;vi&ecirc;n, Hội đồng Huấn luyện c&oacute; 25 th&agrave;nh&nbsp;vi&ecirc;n. Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố, hai đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Nhung v&agrave; đồng ch&iacute; Trần Ngọc Sơn l&agrave;&nbsp;Ph&oacute; Chủ tịch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31337/DSC_0128.JPG" style="height:391px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố giai đoạn 2018 - 2022</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31337/DSC_0140.JPG" style="height:391px; width:600px" /><br /> Hội đồng Huấn luyện Th&agrave;nh phố giai đoạn 2018 - 2022</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ghi nhận sự nỗ lực v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p của Hội đồng Đội thời gian qua, l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố c&ugrave;ng Trung ương Đo&agrave;n v&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; trao tặng bằng khen cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n tập thể c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi giai đoạn 2013 &ndash; 2017.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31337/DSC_0166.JPG" style="height:419px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31337/DSC_0169.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31337/DSC_0179.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Lương - B&iacute; thư BCH&nbsp;Trung ương Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp - Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy, đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn - Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n trao tặng bằng khen cho c&aacute;c tập thể v&agrave; c&aacute;&nbsp;nh&acirc;n xuất sắc trong giai đoạn 2013 - 2017</em></span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐỨC DUY - &Yacute; NHUNG</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

Agile Việt Nam
;