Thắt chặt tìnhhữu nghị giữa Thành Đoàn TP.HCM (Việt Nam) và Tỉnh Đoàn Attapeu (Lào)

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>Vừa qua, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;v&agrave; Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;C&aacute;ch mạng L&agrave;o tỉnh Attapeu đ&atilde; k&yacute; kết bi&ecirc;n bản ghi nhớ hợp t&aacute;c v&agrave;o s&aacute;ng 10.8. Buổi lễ diễn ra th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp dưới sự ch&iacute;nh kiến của hai b&ecirc;n.</em></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31279/2%20(1).JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tham dự lễ k&yacute; kết, c&oacute; đồng ch&iacute; Somxay Sanam Oune &ndash; Tổng l&atilde;nh sự nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Phạm Dứt Điểm &ndash; Trưởng ph&ograve;ng Văn h&oacute;a - Th&ocirc;ng tin Đối ngoại, Sở Ngoại vụ Th&agrave;nh phố,...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn &ndash; Ủy vi&ecirc;n BCH Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde; ch&agrave;o mừng c&aacute;c đại biểu về tham dự lễ k&yacute; kết. Đồng ch&iacute; nhấn mạnh, trước đ&acirc;y giữa hai nước chỉ phối hợp th&ocirc;ng qua hoạt động t&igrave;nh nguyện tại tỉnh Attapeu v&agrave; hoạt động thiếu nhi tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Qua bi&ecirc;n bản k&yacute; kết n&agrave;y sẽ thắt chặt v&agrave; g&oacute;p phần ph&aacute;t triển mối quan hệ giữa thanh ni&ecirc;n hai nước. Đồng thời, đồng ch&iacute; cũng gửi lời động vi&ecirc;n v&agrave; thăm hỏi t&igrave;nh h&igrave;nh nước bạn qua sự cố vỡ đập thủy điện v&agrave;o th&aacute;ng 7 vừa qua.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bản ghi nhớ đ&atilde; được th&ocirc;ng qua v&agrave; nhất tr&iacute; với c&aacute;c nội dung như sau. Hai b&ecirc;n sẽ lu&acirc;n phi&ecirc;n tổ chức đo&agrave;n đại biểu thanh thiếu nhi sang giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về c&ocirc;ng t&aacute;c thanh thiếu nhi theo định k&igrave;; thực hiện c&aacute;c dự &aacute;n, hoạt động t&igrave;nh nguyện về c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội, m&ocirc;i trường, hỗ trợ kiến thức c&aacute;c lĩnh vực&hellip; Đặc biệt, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;sẽ tổ chức c&aacute;c lớp đ&agrave;o tạo kỹ năng về c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n cho nước bạn tại Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn &ndash; Ủy vi&ecirc;n BCH Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; đồng ch&iacute; đồng ch&iacute; Hadsanay Sybounleung - Ủy vi&ecirc;n BCH Trung ương Đo&agrave;n, B&iacute; thư Tỉnh Đo&agrave;n Attapeu đ&atilde; đại diện hai b&ecirc;n k&yacute; kết bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị hợp t&aacute;c giữa 2 đơn vị. Lễ k&yacute; kết kh&ocirc;ng chỉ thắt chặt tinh thần hữu nghị, đo&agrave;n kết giữa hai quốc gia, m&agrave; sẽ tạo tiền đề cho sự hợp t&aacute;c bền vững, l&acirc;u d&agrave;i giữa Việt Nam v&agrave; L&agrave;o.</span></p> <table align="center" border="2" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:justify"> <p><span style="font-size:10px"><em>Khi sự cố vỡ đập thủy điện Xe Pian - Xe Namnoy xảy ra, c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện K&igrave; nghỉ hồng v&agrave; đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c của Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; c&oacute; mặt kịp thời để động vi&ecirc;n, hỗ trợ b&agrave; con tỉnh Attapeu hồi phục sau sự cố; với số tiền hỗ trợ 500 triệu đồng. Trong đ&oacute;, b&aacute;o Tuổi Trẻ hỗ trợ 100 triệu đồng để mua nhu yếu phẩm. Tại trại h&egrave; thiếu nhi 3 nước Việt Nam &ndash; L&agrave;o - Campuchia, c&aacute;c bạn thiếu nhi Việt Nam đ&atilde; gửi tặng 200 tập trắng v&agrave; 50 triệu tiền mặt cho c&aacute;c bạn thiếu nhi đến từ tỉnh Attapeu. Đ&acirc;y l&agrave; số tiền được quy&ecirc;n g&oacute;p qua phong tr&agrave;o &ldquo;Kế hoạch nhỏ&rdquo;, m&oacute;n qu&agrave; tuy kh&ocirc;ng lớn, nhưng đ&atilde; thể hiện được sự quan t&acirc;m, sẽ chia khi nước bạn gặp kh&oacute; khăn.</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31170/2.jpg" style="font-size:14px; text-align:justify; width:300px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:9px"><em>C&aacute;c chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng hỗ trợ b&agrave; con&nbsp; người d&acirc;n huyện Sanamxay (tỉnh Attapeu, L&agrave;o)</em></span></p> <p><span style="font-size:10px"><em>Những việc l&agrave;m đ&oacute; xuất ph&aacute;t từ t&igrave;nh cảm, mối quan hệ đo&agrave;n kết, thuỷ chung, trong s&aacute;ng của hai d&acirc;n tộc Việt &ndash; L&agrave;o do ch&iacute;nh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Chủ tịch Cay-xỏn Ph&ocirc;mvihản x&acirc;y dựng nền m&oacute;ng, c&ugrave;ng c&aacute;c thế hệ l&atilde;nh đạo kế tục của hai Đảng, hai Nh&agrave; nước v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n hai nước d&agrave;y c&ocirc;ng vun đắp. Trong thời gian tới, tuổi trẻ Th&agrave;nh phố sẽ nối tiếp c&aacute;c thế hệ đi trước đ&atilde; c&oacute; nhiều hoạt động giao lưu, phối hợp, hỗ trợ nhau c&ugrave;ng tiến bộ, g&oacute;p phần củng cố v&agrave; n&acirc;ng cao hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt &ndash; L&agrave;o; đặc biệt l&agrave; thực hiện bi&ecirc;n bản ghi nhớ m&agrave; Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Nh&acirc;n d&acirc;n C&aacute;ch mạng L&agrave;o thủ đ&ocirc; Vi&ecirc;ng Chăn, tỉnh Attapu, tỉnh Champasak đ&atilde; k&yacute; kết trong c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức hoạt động thanh thiếu nhi, c&ocirc;ng t&aacute;c đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng c&aacute;n bộ, chuyển giao khoa học c&ocirc;ng nghệ,...&nbsp;</em></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:right"><br /> <span style="font-size:14px"><strong>KIM S&Aacute;NG - T.L&nbsp;</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;