Thắt chặt tìnhhữu nghị giữa Thành Đoàn TP.HCM (Việt Nam) và Tỉnh Đoàn Attapeu (Lào)

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>Vừa qua, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;v&agrave; Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;C&aacute;ch mạng L&agrave;o tỉnh Attapeu đ&atilde; k&yacute; kết bi&ecirc;n bản ghi nhớ hợp t&aacute;c v&agrave;o s&aacute;ng 10.8. Buổi lễ diễn ra th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp dưới sự ch&iacute;nh kiến của hai b&ecirc;n.</em></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31279/2%20(1).JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tham dự lễ k&yacute; kết, c&oacute; đồng ch&iacute; Somxay Sanam Oune &ndash; Tổng l&atilde;nh sự nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Phạm Dứt Điểm &ndash; Trưởng ph&ograve;ng Văn h&oacute;a - Th&ocirc;ng tin Đối ngoại, Sở Ngoại vụ Th&agrave;nh phố,...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn &ndash; Ủy vi&ecirc;n BCH Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde; ch&agrave;o mừng c&aacute;c đại biểu về tham dự lễ k&yacute; kết. Đồng ch&iacute; nhấn mạnh, trước đ&acirc;y giữa hai nước chỉ phối hợp th&ocirc;ng qua hoạt động t&igrave;nh nguyện tại tỉnh Attapeu v&agrave; hoạt động thiếu nhi tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Qua bi&ecirc;n bản k&yacute; kết n&agrave;y sẽ thắt chặt v&agrave; g&oacute;p phần ph&aacute;t triển mối quan hệ giữa thanh ni&ecirc;n hai nước. Đồng thời, đồng ch&iacute; cũng gửi lời động vi&ecirc;n v&agrave; thăm hỏi t&igrave;nh h&igrave;nh nước bạn qua sự cố vỡ đập thủy điện v&agrave;o th&aacute;ng 7 vừa qua.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bản ghi nhớ đ&atilde; được th&ocirc;ng qua v&agrave; nhất tr&iacute; với c&aacute;c nội dung như sau. Hai b&ecirc;n sẽ lu&acirc;n phi&ecirc;n tổ chức đo&agrave;n đại biểu thanh thiếu nhi sang giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về c&ocirc;ng t&aacute;c thanh thiếu nhi theo định k&igrave;; thực hiện c&aacute;c dự &aacute;n, hoạt động t&igrave;nh nguyện về c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội, m&ocirc;i trường, hỗ trợ kiến thức c&aacute;c lĩnh vực&hellip; Đặc biệt, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;sẽ tổ chức c&aacute;c lớp đ&agrave;o tạo kỹ năng về c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n cho nước bạn tại Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn &ndash; Ủy vi&ecirc;n BCH Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; đồng ch&iacute; đồng ch&iacute; Hadsanay Sybounleung - Ủy vi&ecirc;n BCH Trung ương Đo&agrave;n, B&iacute; thư Tỉnh Đo&agrave;n Attapeu đ&atilde; đại diện hai b&ecirc;n k&yacute; kết bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị hợp t&aacute;c giữa 2 đơn vị. Lễ k&yacute; kết kh&ocirc;ng chỉ thắt chặt tinh thần hữu nghị, đo&agrave;n kết giữa hai quốc gia, m&agrave; sẽ tạo tiền đề cho sự hợp t&aacute;c bền vững, l&acirc;u d&agrave;i giữa Việt Nam v&agrave; L&agrave;o.</span></p> <table align="center" border="2" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:justify"> <p><span style="font-size:10px"><em>Khi sự cố vỡ đập thủy điện Xe Pian - Xe Namnoy xảy ra, c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện K&igrave; nghỉ hồng v&agrave; đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c của Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; c&oacute; mặt kịp thời để động vi&ecirc;n, hỗ trợ b&agrave; con tỉnh Attapeu hồi phục sau sự cố; với số tiền hỗ trợ 500 triệu đồng. Trong đ&oacute;, b&aacute;o Tuổi Trẻ hỗ trợ 100 triệu đồng để mua nhu yếu phẩm. Tại trại h&egrave; thiếu nhi 3 nước Việt Nam &ndash; L&agrave;o - Campuchia, c&aacute;c bạn thiếu nhi Việt Nam đ&atilde; gửi tặng 200 tập trắng v&agrave; 50 triệu tiền mặt cho c&aacute;c bạn thiếu nhi đến từ tỉnh Attapeu. Đ&acirc;y l&agrave; số tiền được quy&ecirc;n g&oacute;p qua phong tr&agrave;o &ldquo;Kế hoạch nhỏ&rdquo;, m&oacute;n qu&agrave; tuy kh&ocirc;ng lớn, nhưng đ&atilde; thể hiện được sự quan t&acirc;m, sẽ chia khi nước bạn gặp kh&oacute; khăn.</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31170/2.jpg" style="font-size:14px; text-align:justify; width:300px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:9px"><em>C&aacute;c chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng hỗ trợ b&agrave; con&nbsp; người d&acirc;n huyện Sanamxay (tỉnh Attapeu, L&agrave;o)</em></span></p> <p><span style="font-size:10px"><em>Những việc l&agrave;m đ&oacute; xuất ph&aacute;t từ t&igrave;nh cảm, mối quan hệ đo&agrave;n kết, thuỷ chung, trong s&aacute;ng của hai d&acirc;n tộc Việt &ndash; L&agrave;o do ch&iacute;nh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Chủ tịch Cay-xỏn Ph&ocirc;mvihản x&acirc;y dựng nền m&oacute;ng, c&ugrave;ng c&aacute;c thế hệ l&atilde;nh đạo kế tục của hai Đảng, hai Nh&agrave; nước v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n hai nước d&agrave;y c&ocirc;ng vun đắp. Trong thời gian tới, tuổi trẻ Th&agrave;nh phố sẽ nối tiếp c&aacute;c thế hệ đi trước đ&atilde; c&oacute; nhiều hoạt động giao lưu, phối hợp, hỗ trợ nhau c&ugrave;ng tiến bộ, g&oacute;p phần củng cố v&agrave; n&acirc;ng cao hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt &ndash; L&agrave;o; đặc biệt l&agrave; thực hiện bi&ecirc;n bản ghi nhớ m&agrave; Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Nh&acirc;n d&acirc;n C&aacute;ch mạng L&agrave;o thủ đ&ocirc; Vi&ecirc;ng Chăn, tỉnh Attapu, tỉnh Champasak đ&atilde; k&yacute; kết trong c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức hoạt động thanh thiếu nhi, c&ocirc;ng t&aacute;c đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng c&aacute;n bộ, chuyển giao khoa học c&ocirc;ng nghệ,...&nbsp;</em></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:right"><br /> <span style="font-size:14px"><strong>KIM S&Aacute;NG - T.L&nbsp;</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;