Hãy cùng chia sẻ câu chuyện của bạn qua ứng dụng "Hành trình tình nguyện của tôi"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Sản phẩm tuy&ecirc;n truyền H&agrave;nh tr&igrave;nh t&igrave;nh nguyện của t&ocirc;i l&agrave; một phương thức tuy&ecirc;n truyền mới do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh thực hiện nh&acirc;n kỷ niệm 25 năm c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố (1994 - 2018).</span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31275/info_final.jpg" style="height:699px; width:700px" /></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ứng dụng&nbsp;c&oacute; thể tạo video từ h&igrave;nh ảnh của người d&ugrave;ng cung cấp (theo kịch bản định trước).Tối ng&agrave;y 10., sản phẩm&nbsp; tr&agrave;o lưu &ldquo;H&Agrave;NH TR&Igrave;NH T&Igrave;NH NGUYỆN CỦA T&Ocirc;I&rdquo; đ&atilde; ch&iacute;nh thức ra mắt.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bước 1: Truy cập trang http://hanhtrinh.tinhnguyenhetphcm.vn v&agrave; nhấp chuột v&agrave;o n&uacute;t &ldquo;TẠO H&Agrave;NH TR&Igrave;NH T&Igrave;NH NGUYỆN CỦA BẠN&rdquo;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bước 2: Tải v&agrave; chỉnh sửa &ldquo;h&igrave;nh ảnh&rdquo; tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện của bạn theo gợi &yacute;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bước 3: Nhấp chuột v&agrave;o n&uacute;t &ldquo;TẠO VIDEO&rdquo; v&agrave; chờ khoảng 02 ph&uacute;t, để hệ thống ho&agrave;n tất xử l&yacute; video.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bước 4: Bạn c&oacute; thể tải video về chia sẻ hoặc bấm chia sẻ trực tiếp tr&ecirc;n Facebook, Zalo, Google+ với hashtag#hanhtrinhtinhnguyen #5kyniemtinhnguyen #25namtinhnguyenhetphcm </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bạn v&agrave; t&ocirc;i &ndash; những người chiến sĩ t&igrave;nh nguyện của Th&agrave;nh phố B&aacute;c đ&atilde; c&ugrave;ng nhau đi qua những m&ugrave;a h&egrave; đẹp nhất v&agrave; viết n&ecirc;n những c&acirc;u chuyện &yacute; nghĩa của tuổi trẻ. Đi để chia sẻ, để cống hiến cho x&atilde; hội v&agrave; để tự bản th&acirc;n r&egrave;n luyện, trưởng th&agrave;nh. Nh&igrave;n về 25 năm &ndash; Tuổi xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện của bao thế hệ thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố, để tự h&agrave;o, tr&acirc;n trọng v&agrave; để bạn c&ugrave;ng t&ocirc;i viết tiếp những th&aacute;ng ng&agrave;y thanh xu&acirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Giờ th&igrave; c&ograve;n chờ g&igrave; nữa, nhanh tay tạo clip H&Agrave;NH TR&Igrave;NH T&Igrave;NH NGUYỆN CỦA BẠN n&agrave;o!</em></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;