Kính mời tham gia chương trình kỷ niệm 25 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên thành phố (1994 – 2018)

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ban Thư k&yacute; Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n, Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam th&agrave;nh phố tr&acirc;n trọng k&iacute;nh mời c&aacute;c đồng ch&iacute;, anh, chị nguy&ecirc;n th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban Chỉ huy c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; (Chiến dịch &Aacute;nh s&aacute;ng văn h&oacute;a h&egrave;, Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng v&agrave; H&agrave;nh qu&acirc;n xanh), Ban Tổ chức chương tr&igrave;nh Tiếp sức m&ugrave;a thi c&aacute;c thời kỳ tham dự chương tr&igrave;nh kỷ niệm 25 năm c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố (1994 &ndash; 2018). ​</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31270/thu%20moi%20a5%20-%2025%20nam-bosung%20222222.png" style="width:700px" /></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;