Hành trình của niềm tin năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Vừa qua, Ban Chỉ huy Chiến dịch H&agrave;nh qu&acirc;n xanh TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ 12 năm 2018 đ&atilde; tổ chức chuyến thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho c&aacute;c học vi&ecirc;n tại Cơ sở cai nghiện Ma t&uacute;y số 1, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk N&ocirc;ng v&agrave;o 2 ng&agrave;y 7 v&agrave; 8.8.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31266/1.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn C&ocirc;ng Danh &ndash; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố trao qu&agrave; cho c&aacute;c học vi&ecirc;n tại Trung t&acirc;m cai nghiện Ma t&uacute;y số 1, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắc N&ocirc;ng.</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hơn 60 chiến sĩ đại diện Ban chỉ huy Chiến dịch t&igrave;nh nguyện H&agrave;nh qu&acirc;n xanh ở 24 quận, huyện; lực lượng C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong CLB Sức sống trẻ đ&atilde; b&agrave;n giao c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;M&aacute;y nước n&oacute;ng năng lượng mặt trời&rdquo; trị gi&aacute; 13 triệu 900 ng&agrave;n đồng cho nh&agrave; trường. Đồng thời trao 250 suất qu&agrave;, mỗi phần trị gi&aacute; 150.000 đồng cho c&aacute;c học vi&ecirc;n r&egrave;n luyện v&agrave; chấp h&agrave;nh tốt kỷ luật trong qu&aacute; tr&igrave;nh cải tạo.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31266/8.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, tiếp bước &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh của niềm tin&rdquo; c&ograve;n c&oacute; hoạt động tuy&ecirc;n truyền về thủ tục ph&aacute;p l&yacute;, x&eacute;t nhập lại hộ khẩu, giấy tờ t&ugrave;y th&acirc;n, giới thiệu việc l&agrave;m v&agrave; c&aacute;c nguồn vay vốn cho c&aacute;n bộ v&agrave; học vi&ecirc;n tại địa phương. Đặc biệt, chương tr&igrave;nh c&ograve;n tổ chức nhiều gian h&agrave;ng tr&ograve; chơi d&acirc;n gian v&agrave; đ&ecirc;m giao lưu văn nghệ đặc sắc d&agrave;nh cho c&aacute;c học vi&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Trọng Khả - Trưởng khu Quảng T&acirc;n chia sẻ: &ldquo;Nh&agrave; trường rất vui v&igrave; được đ&oacute;n tiếp c&aacute;c đo&agrave;n đến thăm v&agrave; tặng qu&agrave; c&aacute;c c&aacute;n bộ, học vi&ecirc;n ở đ&acirc;y. D&ugrave; ở địa h&igrave;nh v&ugrave;ng cao kh&aacute; kh&oacute; khăn, nhưng nh&agrave; nước lu&ocirc;n c&oacute; nhiều ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i v&agrave; chăm lo, tạo điều kiện tốt nhất cho c&aacute;c học vi&ecirc;n. Nh&igrave;n chung c&aacute;c học vi&ecirc;n ở đ&acirc;y chấp h&agrave;nh v&agrave; r&egrave;n luyện tốt theo đ&uacute;ng nội quy nh&agrave; trường đề ra&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hiện tại, Trung t&acirc;m cai nghiện Ma t&uacute;y số 1 c&oacute; hơn 1.300 học vi&ecirc;n nam tr&ecirc;n 18 tuổi đang tham gia học tập. &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh của niềm tin&rdquo; như cầu nối để động vi&ecirc;n, kh&iacute;ch lệ tinh thần v&agrave; gi&uacute;p c&aacute;c học vi&ecirc;n c&oacute; th&ecirc;m &yacute; ch&iacute;, nghị lực từ bỏ ma t&uacute;y v&agrave; sớm quay về với cộng đồng.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>KIM S&Aacute;NG</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;