Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học trực thuộc Quận – Huyện Đoàn năm học 2017- 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 7/8, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n khu vực trường học trực thuộc Quận &ndash; Huyện Đo&agrave;n năm học 2017- 2018 tại trường THPT Ph&uacute; Nhuận (quận Ph&uacute; Nhuận, TP.HCM).</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31261/5%20(2).JPG" style="height:337px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội nghị nhằm điểm lại những th&agrave;nh quả đ&atilde; đạt được v&agrave; nghi&ecirc;m t&uacute;c kiểm điểm những hạn chế của c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n khu vực trong năm học vừa qua, định hướng chương t&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c năm học 2017 &ndash; 2018. Đồng thời, tuy&ecirc;n dương, khen thưởng cho c&aacute;c tập thể đạt th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong năm học vừa qua.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tham dự hội nghị c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn - Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; Vương Thanh Liễu - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Nguyễn Minh &ndash; Trưởng ph&ograve;ng Ch&iacute;nh trị Tư tưởng Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo TP.HCM v&agrave; đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện Ban Thường vụ c&aacute;c Quận Huyện Đo&agrave;n, B&iacute; thư c&aacute;c Đo&agrave;n trường THPT, Trung t&acirc;m GDTX, B&iacute; thư chi đo&agrave;n gi&aacute;o vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại hội nghị,đại diện c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n đ&atilde; chia sẻ m&ocirc; h&igrave;nh hay, giải ph&aacute;p s&aacute;ng tạo hiệu quả tại đơn vị m&igrave;nh để. Nổi bật c&oacute; chuy&ecirc;n đề &ldquo;Tiết học kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, học sinh&rdquo; của đồng ch&iacute; Nguyễn Ho&agrave;i Thu (B&iacute; thư Chi Đo&agrave;n trường THPT Quốc tế Việt &Uacute;c), giải ph&aacute;p chuỗi chuy&ecirc;n đề &ldquo;X- Change&rdquo; &ndash; ph&aacute;t huy Chi đo&agrave;n gi&aacute;o vi&ecirc;n trong trang bị kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội v&agrave; định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 10 của đồng ch&iacute; L&ecirc; Trịnh Minh Vy (B&iacute; thư Chi đo&agrave;n gi&aacute;o vi&ecirc;n tường THPT Nguyễn Huệ, quận 9) v&agrave; chuy&ecirc;n đề &ldquo;Giải ph&aacute;p b&ocirc;i dưỡng đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; v&agrave; n&acirc;ng tỉ lệ ph&aacute;t triển Đảng trong học sinh THPT&rdquo; của đồng ch&iacute; Trương Tấn Hiệp (Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n 7).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Cũng trong hội nghị, đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o t&oacute;m tắt về c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n trường học năm 2017 &ndash; 2018.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo đ&oacute;, kết quả đạt được trong năm học vừa qua cho thấy, c&aacute;c phong tr&agrave;o đ&atilde; được đầu tư hơn trong kh&acirc;u tổ chức, c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục truyền thống c&oacute; nhiều đổi mới, đặc biệt trong c&aacute;c dịp lễ lớn. Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c hoạt động hướng nghiệp, chương t&igrave;nh &ldquo;Khi t&ocirc;i 18&rdquo;, phong tr&agrave;o tuổi trẻ s&aacute;ng tạo đ&atilde; biết dứng dụng những m&ocirc; h&igrave;nh mới, ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin v&agrave; mạng x&atilde; hội để ph&aacute;t huy hiệu quả. Đồng thời, năm học vừa qua l&agrave; năm học c&oacute; số lượng học sinh THPT được kết nạp Đảng lớn nhất từ trước tới nay.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c hoạt động của đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n vẫn tồn tại một số hạn chế như: c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng tư tưởng cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n chưa được quan t&acirc;m tận t&igrave;nh, chất lượng sinh hoạt đo&agrave;n vi&ecirc;n chưa được đảm bảo, nhiều hoạt động mang t&iacute;nh h&igrave;nh thức, chỉ đạo của cơ sở chưa đầy đủ, kịp thời,&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ những hạn chế ấy, đồng ch&iacute; Ph&oacute; B&iacute; thư cũng đưa ra một số giải ph&aacute;p để khắc phục. Cần lắng nghe, quan t&acirc;m đến nhu cầu c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, c&aacute;c bạn trẻ cũng cần t&iacute;ch cực, chủ động hơn trong mọi hoạt động. Đầu tư v&agrave; chuẩn bị tốt cho mỗi hoạt động để mỗi phong tr&agrave;o được tổ chức sẽ thực sự c&oacute; &yacute; nghĩa đối với c&aacute;c bạn trẻ.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>&Yacute; NHUNG&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;