Tăng cường hợp tác giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM và Đoàn TNND Cách mạng Lào Thủ đô Viêng Chăn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31214/Hai%20ben%20ky%20ket.jpg" style="height:314px; width:650px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>Đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản </em></strong></span><strong><em>Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;</em></strong>&nbsp;<span style="font-size:14px"><strong><em>TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; đồng ch&iacute; Soumaly Thamma Vong &ndash; Quyền B&iacute; thư Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Nh&acirc;n d&acirc;n C&aacute;ch mạng L&agrave;o Thủ đ&ocirc; Vi&ecirc;ng Chăn đ&atilde; k&yacute; kết bản ghi nhớ về thiết lập quan hệ hữu nghị hợp t&aacute;c giữa hai đơn vị v&agrave;o s&aacute;ng 31.7.</em></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tham dự lễ k&yacute; kết, c&oacute; đồng ch&iacute; Somxay Sanam Oune &ndash; Tổng l&atilde;nh sự qu&aacute;n nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o tại TP. Hồ Ch&iacute; minh, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị B&iacute;ch Ngọc &ndash; Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo đại diện hai b&ecirc;n cũng về tham dự.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31214/tong%20quan.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Tổng quan&nbsp;buổi lễ</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại lễ k&yacute; kết, đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; hoan ngh&ecirc;nh v&agrave; nhiệt liệt ch&agrave;o đ&oacute;n đo&agrave;n đại biểu của nước bạn đ&atilde; c&oacute; chuyến thăm &yacute; nghĩa tới Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave;o dịp n&agrave;y. Đồng ch&iacute; đ&atilde; th&ocirc;ng qua một số nội dung quan trọng v&agrave; mong muốn chuyến thăm cũng như lễ k&yacute; kết hợp t&aacute;c giữa hai quốc gia sẽ th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tr&ecirc;n cơ sở mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đo&agrave;n kết, hợp t&aacute;c to&agrave;n diện. Hai b&ecirc;n đ&atilde; trao đổi v&agrave; th&ocirc;ng qua 4 nội dung k&yacute; kết bản ghi nhớ về thiết lập quan hệ hợp t&aacute;c. Theo đ&oacute;, hai b&ecirc;n sẽ lu&acirc;n phi&ecirc;n tổ chức đo&agrave;n đại biểu thanh thiếu nhi sang giao lưu v&agrave; trao đổi kinh nghiệm về c&ocirc;ng t&aacute;c thanh thiếu nhi theo định kỳ h&agrave;ng năm.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh sẽ tổ chức c&aacute;c lớp đ&agrave;o tạo kỹ năng c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Nh&acirc;n d&acirc;n C&aacute;ch mạng L&agrave;o Thủ đ&ocirc; Vi&ecirc;ng Chăn tại Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại lễ k&yacute; kết, đại diện hai đơn vị đ&atilde; đưa ra một số &yacute; kiến, trao đổi bổ sung về bản ghi nhớ. Trong đ&oacute;, Th&agrave;nh đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh sẽ tổ chức đ&agrave;o tạo c&aacute;c lớp kỹ năng quản trị v&agrave; mời c&aacute;c đo&agrave;n tại Vi&ecirc;ng Chăn sang giao lưu, tham dự. Đồng thời Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM sẽ tham gia t&iacute;ch cực c&aacute;c hoạt động x&atilde; hội tại Vi&ecirc;ng Chăn v&agrave; t&igrave;m kiếm c&aacute;c cơ hội hợp t&aacute;c, tổ chức nhiều hoạt động thương mại đa dạng kh&aacute;c nhau&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Lễ k&yacute; kết diễn ra th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp trước sự chứng kiến của hai b&ecirc;n. Bản ghi nhớ sẽ l&agrave; tiền đề g&oacute;p phần th&uacute;c đẩy v&agrave; tăng cường mối quan hệ hớp t&aacute;c giữa hai quốc gia Việt Nam &ndash; L&agrave;o.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau lễ k&yacute; kết, đo&agrave;n đại biểu hai b&ecirc;n sẽ tiến h&agrave;nh đi tham quan c&aacute;c trụ sở l&agrave;m việc v&agrave; c&aacute;c địa điểm nổi bật t&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh như: T&ograve;a nh&agrave; The Landmark 81, thăm v&agrave; l&agrave;m việc với Trung t&acirc;m Dịch vụ Việc l&agrave;m Thanh ni&ecirc;n, khu di t&iacute;ch lịch sử địa đảo Củ Chi&hellip; Đặc biệt, chương tr&igrave;nh giao lưu văn h&oacute;a trong khu&ocirc;n khổ trại h&egrave; 3 nướcViệt Nam &ndash; L&agrave;o &ndash; Campuchia cũng l&agrave; một trải nghiệm trong chuyến tham quan.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>KIM S&Aacute;NG</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;