Tăng cường hợp tác giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM và Đoàn TNND Cách mạng Lào Thủ đô Viêng Chăn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31214/Hai%20ben%20ky%20ket.jpg" style="height:314px; width:650px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>Đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản </em></strong></span><strong><em>Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;</em></strong>&nbsp;<span style="font-size:14px"><strong><em>TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; đồng ch&iacute; Soumaly Thamma Vong &ndash; Quyền B&iacute; thư Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Nh&acirc;n d&acirc;n C&aacute;ch mạng L&agrave;o Thủ đ&ocirc; Vi&ecirc;ng Chăn đ&atilde; k&yacute; kết bản ghi nhớ về thiết lập quan hệ hữu nghị hợp t&aacute;c giữa hai đơn vị v&agrave;o s&aacute;ng 31.7.</em></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tham dự lễ k&yacute; kết, c&oacute; đồng ch&iacute; Somxay Sanam Oune &ndash; Tổng l&atilde;nh sự qu&aacute;n nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o tại TP. Hồ Ch&iacute; minh, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị B&iacute;ch Ngọc &ndash; Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo đại diện hai b&ecirc;n cũng về tham dự.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31214/tong%20quan.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Tổng quan&nbsp;buổi lễ</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại lễ k&yacute; kết, đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; hoan ngh&ecirc;nh v&agrave; nhiệt liệt ch&agrave;o đ&oacute;n đo&agrave;n đại biểu của nước bạn đ&atilde; c&oacute; chuyến thăm &yacute; nghĩa tới Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave;o dịp n&agrave;y. Đồng ch&iacute; đ&atilde; th&ocirc;ng qua một số nội dung quan trọng v&agrave; mong muốn chuyến thăm cũng như lễ k&yacute; kết hợp t&aacute;c giữa hai quốc gia sẽ th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tr&ecirc;n cơ sở mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đo&agrave;n kết, hợp t&aacute;c to&agrave;n diện. Hai b&ecirc;n đ&atilde; trao đổi v&agrave; th&ocirc;ng qua 4 nội dung k&yacute; kết bản ghi nhớ về thiết lập quan hệ hợp t&aacute;c. Theo đ&oacute;, hai b&ecirc;n sẽ lu&acirc;n phi&ecirc;n tổ chức đo&agrave;n đại biểu thanh thiếu nhi sang giao lưu v&agrave; trao đổi kinh nghiệm về c&ocirc;ng t&aacute;c thanh thiếu nhi theo định kỳ h&agrave;ng năm.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh sẽ tổ chức c&aacute;c lớp đ&agrave;o tạo kỹ năng c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Nh&acirc;n d&acirc;n C&aacute;ch mạng L&agrave;o Thủ đ&ocirc; Vi&ecirc;ng Chăn tại Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại lễ k&yacute; kết, đại diện hai đơn vị đ&atilde; đưa ra một số &yacute; kiến, trao đổi bổ sung về bản ghi nhớ. Trong đ&oacute;, Th&agrave;nh đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh sẽ tổ chức đ&agrave;o tạo c&aacute;c lớp kỹ năng quản trị v&agrave; mời c&aacute;c đo&agrave;n tại Vi&ecirc;ng Chăn sang giao lưu, tham dự. Đồng thời Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM sẽ tham gia t&iacute;ch cực c&aacute;c hoạt động x&atilde; hội tại Vi&ecirc;ng Chăn v&agrave; t&igrave;m kiếm c&aacute;c cơ hội hợp t&aacute;c, tổ chức nhiều hoạt động thương mại đa dạng kh&aacute;c nhau&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Lễ k&yacute; kết diễn ra th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp trước sự chứng kiến của hai b&ecirc;n. Bản ghi nhớ sẽ l&agrave; tiền đề g&oacute;p phần th&uacute;c đẩy v&agrave; tăng cường mối quan hệ hớp t&aacute;c giữa hai quốc gia Việt Nam &ndash; L&agrave;o.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau lễ k&yacute; kết, đo&agrave;n đại biểu hai b&ecirc;n sẽ tiến h&agrave;nh đi tham quan c&aacute;c trụ sở l&agrave;m việc v&agrave; c&aacute;c địa điểm nổi bật t&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh như: T&ograve;a nh&agrave; The Landmark 81, thăm v&agrave; l&agrave;m việc với Trung t&acirc;m Dịch vụ Việc l&agrave;m Thanh ni&ecirc;n, khu di t&iacute;ch lịch sử địa đảo Củ Chi&hellip; Đặc biệt, chương tr&igrave;nh giao lưu văn h&oacute;a trong khu&ocirc;n khổ trại h&egrave; 3 nướcViệt Nam &ndash; L&agrave;o &ndash; Campuchia cũng l&agrave; một trải nghiệm trong chuyến tham quan.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>KIM S&Aacute;NG</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 13.12, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức khai mạc Diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN+3 năm 2018.

Agile Việt Nam
;