Tuổi trẻ thành phố gửi lòng tri ân vào hàng ngàn ngọn nến tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="margin-left:-0.05pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31163/DSC_0079.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="margin-left:-0.05pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>L&agrave;m tr&ograve;n đạo l&yacute; &ldquo;Uống nước nhớ nguồn&rdquo;, nh&acirc;n kỉ niệm 71 năm Ng&agrave;y Thương binh Liệt sỹ 27/7, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đ&atilde; thắp s&aacute;ng tất cả c&aacute;c phần mộ liệt sĩ tại tất cả c&aacute;c nghĩa trang liệt sĩ tr&ecirc;n khắp th&agrave;nh phố</strong></span></span></p> <p style="margin-left:-0.05pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng với 24 quận, huyện, Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức lễ thắp nến tri &acirc;n, tưởng niệm c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ đ&atilde; hi sinh trong cuộc hai đấu tranh giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước v&agrave; thực hiện nghĩa vụ quốc tế, với sự tham gia củac&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n, học sinh, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; lực lượng vũ trang tại Nghĩa trang Liệt sĩ Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="margin-left:-0.05pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31163/DSC_0064.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="margin-left:-0.05pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự buổi lễ c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: </span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">B&ugrave;i Quang Huy - B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh&nbsp;Trung ương Đo&agrave;n, Nguyễn Minh Triết - UV.BTV, Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Trung ương Đo&agrave;n,&nbsp;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&otilde; Thị Dung - Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy,&nbsp;Nguyễn Văn Đua - nguy&ecirc;n Ph&oacute; b&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh ủy,&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Nguyễn Thị Thu - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Chủ tịch UBND Th&agrave;nh phố&nbsp;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">c&ugrave;ng nhiều đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo, c&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n, c&aacute;c đồng ch&iacute; ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; hơn 1.550 bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n d&acirc;ng hương v&agrave; đặt nến tr&ecirc;n từng phần mộ, b&agrave;y tỏ l&ograve;ng biết ơn v&agrave; tưởng nhớ c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ đ&atilde; hi sinh xương m&aacute;u v&igrave; độc lập, tự do của d&acirc;n tộc.</span></span></p> <p style="margin-left:-0.05pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31163/DSC_0084.JPG" style="height:418px; width:600px" /></span></span></p> <p style="margin-left:-0.05pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31163/DSC_0093.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="margin-left:-0.05pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại diện cho tuổi trẻ th&agrave;nh phố, bạn T&ocirc; Thị Hạnh Nh&acirc;n - giảng vi&ecirc;n trẻ trường ĐH Sư phạm TPHCM - b&agrave;y tỏ l&ograve;ng tri &acirc;n của thế hệ h&ocirc;m nay trước sự hi sinh anh dũng cho Tổ quốc được h&ograve;a b&igrave;nh của lớp lớp cha anh đi trước: &ldquo;<em>Bằng tất cả tấm l&ograve;ng tri &acirc;n, tuổi trẻ th&agrave;nh phố xin nghi&ecirc;ng m&igrave;nh tưởng nhớ đến sự hi sinh của c&aacute;c anh c&aacute;c chị, đ&oacute; m&atilde;i m&atilde;i l&agrave; niềm tự h&agrave;o, nguồn cổ vũ v&agrave; động vi&ecirc;n to lớn đối với tuổi trẻ h&ocirc;m nay &hellip;&nbsp;Đặt tay l&ecirc;n tr&aacute;i tim m&igrave;nh, mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&agrave;ng thấy r&otilde; tinh thần tr&aacute;ch nhiệm của m&igrave;nh với qu&ecirc; hương, đất nước v&agrave; th&agrave;nh phố th&acirc;n y&ecirc;u, th&ecirc;m cảm phục tinh thần&nbsp;c&aacute;ch mạng ki&ecirc;n cường của c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ !&rdquo;</em></span></span></p> <p style="margin-left:-0.05pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31163/DSC_0099.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="margin-left:-0.05pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31163/DSC_0108.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="margin-left:-0.05pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31163/DSC_0112.JPG" style="height:434px; width:600px" /></span></span></p> <p style="margin-left:-0.05pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng chỉ ri&ecirc;ng Nghĩa trang liệt sĩ Th&agrave;nh phố, 6 nghĩa trang liệt sĩ tại Thủ Đức, Nh&agrave; B&egrave;, Củ Chi, Cần Giờ, B&igrave;nh Ch&aacute;nh, H&oacute;c M&ocirc;n v&agrave; tất cả đ&agrave;i liệt sĩ tr&ecirc;n khắp th&agrave;nh phố cũng rực s&aacute;ng &aacute;nh nến tri &acirc;n. Đặt &aacute;nh nến tr&ecirc;n từng ng&ocirc;i mộ liệt sĩ, c&aacute;c bạn trẻ vừa thấm th&iacute;a nỗi đau của chiến tranh, vừa th&ecirc;m tr&acirc;n trọng gi&aacute; trị của h&ograve;a b&igrave;nh. Từ đ&oacute; c&agrave;ng th&ecirc;m tự h&agrave;o về lịch sử h&agrave;o h&ugrave;ng của d&acirc;n tộc v&agrave; &yacute; thức hơn về tr&aacute;ch nhiệm x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển đất nước của thế hệ thanh ni&ecirc;n h&ocirc;m nay.</span></span></p> <p style="margin-left:-0.05pt; text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐỨC DUY</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;