Ra mắt Không gian khởi nghiệp cho thanh niên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Gần 150 doanh nghiệp đ&atilde; tham dự lễ kh&aacute;nh th&agrave;nh Kh&ocirc;ng gian khởi nghiệp d&agrave;nh cho thanh ni&ecirc;n - The Youth Five (Y5) v&agrave;o tối 24/7 tại 135 Hai B&agrave; Trưng, phường Bến Ngh&eacute;, Quận 1.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lễ kh&aacute;nh th&agrave;nh c&oacute; sự tham dự của &ocirc;ng Nguyễn Hữu Hiệp - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy; đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn &ndash; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội LHTN VN TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; đại diện l&atilde;nh đạo sở, ng&agrave;nh, Hiệp hội, doanh nghiệp&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31149/4 (2).JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đồng ch&iacute;&nbsp;l&atilde;nh đạo tham dự lễ kh&aacute;nh th&agrave;nh Kh&ocirc;ng gian khởi nghiệp&nbsp;cho thanh ni&ecirc;n.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng gian khởi nghiệp c&oacute; tổng diện t&iacute;ch khoảng 500m2, với 12 ph&ograve;ng l&agrave;m việc. T&ecirc;n gọi mang nhiều &yacute; nghĩa &ndash; một thế hệ s&aacute;ng tạo v&agrave; năng động với 5 gi&aacute; trị cốt l&otilde;i của cộng đồng khởi nghiệp l&agrave;: Passion &ndash; đam m&ecirc;, Entrepreneurship &ndash; tinh thần doanh chủ, Innovation &ndash; sự s&aacute;ng tạo v&agrave; Community &ndash; cộng đồng. C&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; m&agrave; Y5 đặt ra cho startup l&agrave;: độ tuổi; chất lượng, tiềm năng về c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh của doanh nghiệp v&agrave; đặc biệt ưu ti&ecirc;n c&aacute;c doanh nghiệp c&oacute; nhiều hoạt động hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp&hellip;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Y5 được cải tạo từ c&aacute;c văn ph&ograve;ng cũ để tạo n&ecirc;n kh&ocirc;ng gian l&agrave;m việc, chia sẻ &yacute; tưởng, gặp gỡ, kết nối cho hoạt động khởi nghiệp s&aacute;ng tạo của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố. Qua đ&oacute; nhằm kết nối c&aacute;c nh&agrave; đầu tư, hệ thống doanh nghiệp v&agrave; cung cấp th&ocirc;ng tin, định hướng cho hoạt động khởi nghiệp của bạn trẻ&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31149/5 (2).JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng gian khởi nghiệp&nbsp;l&agrave; nơi để bạn trẻ khơi dậy cảm hứng khởi nghiệp s&aacute;ng tạo.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Kh&ocirc;ng gian chỉ l&agrave; một phần nhỏ v&agrave; l&agrave; khởi đầu cho hoạt động khởi nghiệp. Y5 sẽ mở rộng hoạt động với c&aacute;c nguồn lực về t&agrave;i ch&iacute;nh, thương mại h&oacute;a sản phẩm v&agrave; kết nối c&aacute;c k&ecirc;nh để tiếp cận thị trường. Đặc biệt, v&agrave;o th&aacute;ng 8 sẽ tổ chức chương tr&igrave;nh s&agrave;n giao dịch v&agrave; đầu tư khởi nghiệp. Kh&ocirc;ng gian hứa hẹn sẽ l&agrave; nơi cho c&aacute;c doanh nghiệp giới thiệu khoảng 200 m&ocirc; h&igrave;nh khởi nghiệp, trong đ&oacute; c&oacute; hơn 10 m&ocirc; h&igrave;nh đến từ c&aacute;c nước trong khu vực. BSSC l&agrave; đơn vị cung cấp nguồn lực để hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp&rdquo;, b&agrave; Trương L&yacute; Ho&agrave;ng Phi &ndash; Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n Khởi nghiệp chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuy chỉ mới khai trương, nhưng hiện tại 50% kh&ocirc;ng gian khởi nghiệp đ&atilde; được lấp đầy. Kh&ocirc;ng gian khởi nghiệp do Th&agrave;nh Đo&agrave;n phối hợp với Hội LHTN VN TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức v&agrave; do BSSC l&agrave;m quản l&yacute;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM S&Aacute;NG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;