Anh Nguyễn Việt Quế Sơn giữ chức Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">TTO - Hội nghị BCH Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam (mở rộng) lần thứ 8, kh&oacute;a IX vừa kiện to&agrave;n nh&acirc;n sự ban chấp h&agrave;nh, ban kiểm tra v&agrave; c&aacute;c chức danh chủ chốt của Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam. </span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31073/logo-logo-ddt4674-15312844167871072582676.jpg" style="height:466px; width:700px" /></span></strong></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Anh Nguyễn Việt Quế Sơn (phải), anh B&ugrave;i Minh Tuấn (giữa) v&agrave; anh Nguyễn Duy Minh được bầu giữ chức ph&oacute; chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam - Ảnh: DƯƠNG TRIỀU </span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng 11-7 tại Hải Ph&ograve;ng, Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam bế mạc hội nghị BCH Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam (mở rộng) lần thứ 8, kh&oacute;a IX. Hội nghị vừa kiện to&agrave;n chức danh ph&oacute; chủ tịch Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam, kh&oacute;a IX, bầu th&ecirc;m 3 đồng ch&iacute; giữ chức ph&oacute; chủ tịch.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo đ&oacute;, anh Nguyễn Việt Quế Sơn, ủy vi&ecirc;n BCH Trung ương Đo&agrave;n, ph&oacute; b&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh đo&agrave;n, chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n TP.HCM, giữ chức ph&oacute; chủ tịch Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng giữ chức ph&oacute; chủ tịch Hội l&agrave; anh B&ugrave;i Minh Tuấn, ủy vi&ecirc;n BCH, ph&oacute; trưởng ban thanh ni&ecirc;n trường học Trung ương Đo&agrave;n; anh Nguyễn Duy Minh, ủy vi&ecirc;n BTV, b&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n, chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n TP. Đ&agrave; Nẵng. Như vậy, sau khi kiện to&agrave;n số lượng ph&oacute; chủ tịch Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n gồm 5 người. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong đ&oacute;, 2 ph&oacute; chủ tịch cơ cấu l&atilde;nh đạo Ban thanh ni&ecirc;n trường học Trung ương Đo&agrave;n v&agrave; 3 ph&oacute; chủ tịch l&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n c&aacute;c TP. H&agrave; Nội, TP. HCM, TP. Đ&agrave; Nẵng. </span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/700/2018/7/11/logo-ddt4654-1531284417679908676670.jpg" style="height:466px; width:700px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em>Tặng cờ thi đua cho Hội Sinh vi&ecirc;n cho đơn vị xuất sắc c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n năm học 2017 - 2018. Hội Sinh vi&ecirc;n TP.HCM vinh dự được nhận cờ thi đua trong s&aacute;ng 11-7 - Ảnh: DƯƠNG TRIỀU</em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tại hội nghị lần n&agrave;y cũng cho r&uacute;t t&ecirc;n khỏi BCH Trung ương Hội kh&oacute;a IX 36 ủy vi&ecirc;n BCH l&agrave; sinh vi&ecirc;n đ&atilde; tốt nghiệp, th&ocirc;i tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c Hội, c&aacute;n bộ đ&atilde; chuyển c&ocirc;ng t&aacute;c kh&aacute;c, kh&ocirc;ng c&oacute; điều kiện tham gia BCH. Tr&ecirc;n cơ sở ti&ecirc;u chuẩn, cơ cấu v&agrave; kết quả hiệp thương, Hội vừa kiện to&agrave;n 44 người tham gia ban chấp h&agrave;nh Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>H&Agrave; THANH (Tuổi Trẻ)</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo học sinh,sinh viên đã tham gia tiết mục đồng diễn "Nhớ ơn thầy cô" trong chương trình Tuổi xanh tôi hát 2018

Agile Việt Nam
;