Anh Nguyễn Việt Quế Sơn giữ chức Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">TTO - Hội nghị BCH Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam (mở rộng) lần thứ 8, kh&oacute;a IX vừa kiện to&agrave;n nh&acirc;n sự ban chấp h&agrave;nh, ban kiểm tra v&agrave; c&aacute;c chức danh chủ chốt của Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam. </span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31073/logo-logo-ddt4674-15312844167871072582676.jpg" style="height:466px; width:700px" /></span></strong></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Anh Nguyễn Việt Quế Sơn (phải), anh B&ugrave;i Minh Tuấn (giữa) v&agrave; anh Nguyễn Duy Minh được bầu giữ chức ph&oacute; chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam - Ảnh: DƯƠNG TRIỀU </span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng 11-7 tại Hải Ph&ograve;ng, Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam bế mạc hội nghị BCH Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam (mở rộng) lần thứ 8, kh&oacute;a IX. Hội nghị vừa kiện to&agrave;n chức danh ph&oacute; chủ tịch Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam, kh&oacute;a IX, bầu th&ecirc;m 3 đồng ch&iacute; giữ chức ph&oacute; chủ tịch.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo đ&oacute;, anh Nguyễn Việt Quế Sơn, ủy vi&ecirc;n BCH Trung ương Đo&agrave;n, ph&oacute; b&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh đo&agrave;n, chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n TP.HCM, giữ chức ph&oacute; chủ tịch Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng giữ chức ph&oacute; chủ tịch Hội l&agrave; anh B&ugrave;i Minh Tuấn, ủy vi&ecirc;n BCH, ph&oacute; trưởng ban thanh ni&ecirc;n trường học Trung ương Đo&agrave;n; anh Nguyễn Duy Minh, ủy vi&ecirc;n BTV, b&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n, chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n TP. Đ&agrave; Nẵng. Như vậy, sau khi kiện to&agrave;n số lượng ph&oacute; chủ tịch Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n gồm 5 người. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong đ&oacute;, 2 ph&oacute; chủ tịch cơ cấu l&atilde;nh đạo Ban thanh ni&ecirc;n trường học Trung ương Đo&agrave;n v&agrave; 3 ph&oacute; chủ tịch l&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n c&aacute;c TP. H&agrave; Nội, TP. HCM, TP. Đ&agrave; Nẵng. </span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/700/2018/7/11/logo-ddt4654-1531284417679908676670.jpg" style="height:466px; width:700px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em>Tặng cờ thi đua cho Hội Sinh vi&ecirc;n cho đơn vị xuất sắc c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n năm học 2017 - 2018. Hội Sinh vi&ecirc;n TP.HCM vinh dự được nhận cờ thi đua trong s&aacute;ng 11-7 - Ảnh: DƯƠNG TRIỀU</em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tại hội nghị lần n&agrave;y cũng cho r&uacute;t t&ecirc;n khỏi BCH Trung ương Hội kh&oacute;a IX 36 ủy vi&ecirc;n BCH l&agrave; sinh vi&ecirc;n đ&atilde; tốt nghiệp, th&ocirc;i tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c Hội, c&aacute;n bộ đ&atilde; chuyển c&ocirc;ng t&aacute;c kh&aacute;c, kh&ocirc;ng c&oacute; điều kiện tham gia BCH. Tr&ecirc;n cơ sở ti&ecirc;u chuẩn, cơ cấu v&agrave; kết quả hiệp thương, Hội vừa kiện to&agrave;n 44 người tham gia ban chấp h&agrave;nh Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>H&Agrave; THANH (Tuổi Trẻ)</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

Agile Việt Nam
;