Sỹ quan trẻ Thành phố kiên định, trí tuệ, đoàn kết, sáng tạo, xung kích và quyết thắng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Hơn 250 c&aacute;n bộ, sỹ quan trẻ - chiến sĩ H&agrave;nh qu&acirc;n xanh Bộ Tư lệnh TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tham dự Tọa đ&agrave;m &quot;C&aacute;n bộ, chiến sĩ trẻ lực lượng v&otilde; trang Th&agrave;nh phố ki&ecirc;n định, tr&iacute; tuệ, đo&agrave;n kết, s&aacute;ng tạo, xung k&iacute;ch v&agrave; quyết thắng&rdquo; vừa qua.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31072/_MG_9993.JPG" style="height:315px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Quang cảnh buổi Tọa đ&agrave;m</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến tham dự v&agrave; chủ tr&igrave; Tọa đ&agrave;m c&oacute; sự tham dự của Thiếu tướng Nguyễn Minh Ho&agrave;ng &ndash; Đại biểu Quốc hội, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đảng ủy, Ph&oacute; Ch&iacute;nh ủy Qu&acirc;n khu 7 v&agrave; Thiếu tướng Ng&ocirc; Tuấn Nghĩa &ndash; Đại biểu Quốc hội, Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Ch&iacute;nh ủy Bộ Tư lệnh Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng dự c&oacute; đồng ch&iacute; Do&atilde;n Trường Quang - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chỉ huy trưởng Chiến dịch H&agrave;nh qu&acirc;n xanh TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đại diện c&aacute;c ph&ograve;ng, ban Qu&acirc;n khu 7, Bộ Tư lệnh Th&agrave;nh phố,...</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31072/_MG_9986.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>&ldquo;Sĩ quan trẻ cần khi&ecirc;m tốn để học hỏi&rdquo;</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tọa đ&agrave;m được tổ chức nhằm lắng nghe những t&acirc;m tư, t&igrave;nh cảm, nguyện vọng v&agrave; những đề xuất của đội ngũ c&aacute;n bộ, sỹ quan trẻ, tham mưu, đề xuất cấp ủy, chỉ huy c&aacute;c cấp về những thuận lợi, kh&oacute; khăn, những chủ trương, biện ph&aacute;p l&atilde;nh đạo, chỉ huy s&aacute;t đ&uacute;ng để ph&aacute;t huy cao nhất t&agrave;i năng, tr&iacute; tuệ, sự năng động, s&aacute;ng tạo, cống hiến v&agrave; trưởng th&agrave;nh của tuổi trẻ lực lượng v&otilde; trang Th&agrave;nh phố&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&aacute;o c&aacute;o đề dẫn tại buổi tọa đ&agrave;m cho biết: Đội ngũ sĩ quan trẻ hiện chiếm 34,2% tổng số sĩ quan của Bộ Tư lệnh Th&agrave;nh phố. Thực hiện Chỉ thị 258 của Đảng ủy Qu&acirc;n khu 7 về tuyển chọn c&aacute;n bộ trẻ ưu t&uacute; c&oacute; tr&igrave;nh độ năng lực giỏi, c&oacute; năng khiếu qu&acirc;n sự để quản l&yacute;, đưa v&agrave;o nguồn qui hoạch v&agrave; định hướng sử dụng l&acirc;u d&agrave;i, thời gian qua, Đảng ủy- Bộ Tư lệnh Th&agrave;nh phố thường xuy&ecirc;n quan t&acirc;m l&atilde;nh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để sĩ quan trẻ ph&aacute;t huy mọi khả năng, cống hiến v&agrave; trưởng th&agrave;nh. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bộ Tư lệnh Th&agrave;nh phố bước đầu đ&atilde; lựa chọn được những c&aacute;n bộ trẻ ưu t&uacute;, mạnh dạn bổ nhiệm chức vụ l&atilde;nh đạo, chỉ huy cấp tiểu đo&agrave;n, trung đo&agrave;n.&nbsp;B&ecirc;n cạnh những điểm mạnh nổi bật, đa số sĩ quan trẻ kinh nghiệm thực tiễn c&ograve;n &iacute;t, c&ograve;n c&oacute; nhiều đồng ch&iacute; l&uacute;ng t&uacute;ng v&atilde; bỡ ngỡ trong phương ph&aacute;p quản l&yacute;, chỉ huy cũng như tổ chức thực hiện nhiệm vụ đơn vị; về kỹ năng hoạt động độc lập c&ograve;n nhiều hạn chế.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Để khắc phục mặt lưu &yacute; tr&ecirc;n, Đại &uacute;y Trần Văn Dũng &ndash; Ch&iacute;nh trị vi&ecirc;n Đại đội 2, Tiểu đo&agrave;n Thiết gi&aacute;p đề xuất &ldquo;Thủ trưởng c&aacute;c cấp quan t&acirc;m, tạo điều kiện đưa đội ngũ sĩ quan trẻ kinh qua nhiều cương vị, ở những nơi kh&oacute; khăn kh&aacute;c nhau để tự r&egrave;n luyện v&agrave; trưởng th&agrave;nh&rdquo;. Đồng ch&iacute; Dũng chia sẻ đối với sĩ quan trẻ cần &ldquo;N&acirc;ng cao tinh thần tự gi&aacute;c học tập, r&egrave;n luyện trong tất cả c&aacute;c mặt c&ocirc;ng t&aacute;c&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng t&igrave;nh với &yacute; của Đại &uacute;y Dũng, Thiếu t&aacute; Trần Phong Ph&uacute; &ndash; Ch&iacute;nh trị vi&ecirc;n Tiểu đo&agrave;n Kiểm so&aacute;t Qu&acirc;n sự 31 chia sẻ anh lu&ocirc;n t&acirc;m niệm &ldquo;Sĩ quan trẻ cần khi&ecirc;m tốn để học hỏi&rdquo; v&agrave; qua khảo s&aacute;t tại đơn vị Tiểu đo&agrave;n cho thấy 100% c&aacute;n bộ, chiến sĩ nguyện vọng mong muốn được đi học tiếp.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31072/_MG_9996.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Sĩ quan trẻ tham gia &yacute; kiến tại buổi tọa đ&agrave;m</em></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://media.baoquankhu7.vn//fileman/Uploads/tbNews/9328/thumb/img1516.JPG" style="height:394px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">C&aacute;n bộ Quận Đo&agrave;n 10&nbsp;&nbsp;tham gia &yacute; kiến tại buổi tọa đ&agrave;m</span></span>&nbsp;- Ảnh: Tấn Chi</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>&ldquo;Phải biết đ&aacute;nh gi&aacute; sự vật, hiện tượng trong cuộc sống&rdquo;</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong số 12 &yacute; kiến trao đổi trực tiếp tại tọa đ&agrave;m, nhiều &yacute; kiến của c&aacute;c sĩ sĩ quan trẻ đề xuất hỗ trợ c&ocirc;ng cụ thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c an ninh mạng (hỗ trợ wifi, sim điện thoại 4G,...), được tham gia c&aacute;c lớp học ngoại ngữ - tin học, vấn đề hỗ trợ nh&agrave; c&ocirc;ng vụ cho chiến sĩ cấp Trung &uacute;y đảm bảo cuộc sống khi lập gia đ&igrave;nh, việc hỗ trợ học tập cho con em c&aacute;n bộ, chiến sĩ lực lượng v&otilde; trang, vấn đề n&ecirc;u gương trong &ldquo;x&acirc;y dựng gia đ&igrave;nh hạnh ph&uacute;c&rdquo;,..</span></p> <div style="box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(24, 24, 24); font-family: arial; font-size: 16px;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trăn trở với nhiệm vụ tham gia đấu tranh phản b&aacute;c c&aacute;c quan điểm sai tr&aacute;i, th&ugrave; địch tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội, một số &yacute; kiến&nbsp;mong muốn l&atilde;nh đạo, chỉ huy c&aacute;c cơ quan đơn vị v&agrave; c&aacute;n bộ sĩ, quan trẻ cần nhận thức r&otilde; lợi &iacute;ch v&agrave; t&aacute;c động của cuộc c&aacute;ch mạng 4.0 để t&iacute;ch cực học tập, chủ động tham gia đấu tranh tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng. C&ograve;n Thiếu t&aacute; Huỳnh Nam Quốc, Ch&iacute;nh trị vi&ecirc;n ph&oacute; Ban CHQS quận Thủ Đức mong muốn cấp tr&ecirc;n c&oacute; giải ph&aacute;p ph&ugrave; hợp trong việc trang bị mạng internet v&agrave; phương tiện, kinh ph&iacute;, tạo điều kiện để đội ngũ c&aacute;n bộ, sĩ quan trẻ tham gia hiệu quả v&agrave;o mặt trận n&agrave;y.</span></span></div> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://media.baoquankhu7.vn//fileman/Uploads/vwtbNews_QuanLyTin/9329/thumb/img1523.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <div style="box-sizing: border-box; text-align: center; color: rgb(24, 24, 24); font-family: arial; font-size: 16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:12px">Thiếu tướng Nguyễn Minh Ho&agrave;ng, Ph&oacute; Ch&iacute;nh ủy Qu&acirc;n khu 7 ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại buổi tọa đ&agrave;m - Ảnh: Tấn Chi</span></em></span></div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(24, 24, 24); font-family: arial; font-size: 16px; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(24, 24, 24); font-family: arial; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Sau khi lắng nghe t&acirc;m tư, nguyện vọng của c&aacute;n bộ, sĩ quan trẻ, Thiếu tướng Nguyễn Minh Ho&agrave;ng - Ph&oacute; Ch&iacute;nh ủy Qu&acirc;n khu 7 đ&atilde; trao đổi cởi mở v&agrave; trả lời những kiến nghị, đề xuất; chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng, phương ph&aacute;p giải quyết c&aacute;c mối quan hệ trong thực hiện nhiệm vụ cũng như đời sống hằng ng&agrave;y.</span></div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thiếu tướng Nguyễn Minh Ho&agrave;ng cho rằng 12 &yacute; kiến đều thể hiện t&iacute;nh xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo, ki&ecirc;n định của sĩ quan trẻ v&agrave; những nội dung ph&aacute;t biểu trong tọa đ&agrave;m b&aacute;m s&aacute;t nội dung, t&iacute;nh ch&acirc;n thật trong tư duy duy của sĩ quan trẻ v&agrave; nhấn mạnh Hiện nay, trong bối cảnh đất nước v&agrave; hội nhập, &ldquo;Tuổi trẻ phải phấn đấu nhiều hơn. L&agrave; thanh ni&ecirc;n Việt Nam, ch&uacute;ng ta phải l&agrave;m g&igrave; cho đất nước ph&aacute;t triển&rdquo;. &ldquo;Ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thể sống m&atilde;i với h&igrave;nh tượng Anh h&ugrave;ng thời kỳ chống Mĩ được&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ thực tiễn đất nước hiện nay, Thiếu tướng Nguyễn Minh Ho&agrave;ng n<span style="color:rgb(24, 24, 24); font-family:arial,helvetica,sans-serif">hắc lại lời B&aacute;c Hồ dạy &ldquo;C&aacute;n bộ l&agrave; c&aacute;i gốc của mọi c&ocirc;ng việc....&rdquo;, đồng ch&iacute; Ph&oacute; Ch&iacute;nh ủy Qu&acirc;n khu lưu &yacute; đời binh nghiệp của c&aacute;n bộ, sĩ quan trẻ c&ograve;n d&agrave;i, do đ&oacute; cần t&iacute;ch lũy kiến thức, kinh nghiệm; &yacute; thức được sự chăm lo của đơn vị để nỗ lực vượt kh&oacute;, thực hiện tốt nhiệm vụ. Do đ&oacute;,&nbsp;</span>&ldquo;Sĩ quan trẻ cần lưu t&acirc;m hai điểm sau: Thứ nhất, cần l&yacute; giản những vấn đề trong cuộc sống ph&aacute;t sinh, giải quyết t&igrave;nh huống thực tế, đặc biệt xử l&yacute; mối quan hệ với c&aacute;c cơ quan tại địa phương, c&aacute;c đo&agrave;n thể trong c&ocirc;ng việc. Thứ hai, cần đ&aacute;nh gi&aacute; sự vật, hiện tượng trong cuộc sống để r&uacute;t ra cho bản th&acirc;n m&igrave;nh v&agrave; tổ chức&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Mỗi sĩ quan trẻ &ldquo;phải c&oacute; kế hoạch cụ thể cho bản th&acirc;n m&igrave;nh; phải gắn b&oacute; mật thiết với Nh&acirc;n d&acirc;n, đơn vị, &nbsp;ph&aacute;t huy tinh thần d&acirc;n chủ, tự tin thể hiện bản th&acirc;n m&igrave;nh để r&egrave;n luyện, cống hiến v&agrave; trưởng th&agrave;nh&rdquo;, &ldquo;Gương mẫu, năng lực thực tiễn trong h&agrave;nh động&rdquo; &ndash; Thiếu tướng Nguyễn Minh Ho&agrave;ng đặt kỳ vọng ở sĩ quan trẻ Th&agrave;nh phố.</span></p> <table align="center" border="2" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:justify"><em>Trong cuộc khảo s&aacute;t t&igrave;nh h&igrave;nh c&aacute;n bộ, sĩ quan trẻ lực lượng v&otilde; trang Th&agrave;nh phố năm 2018 cho thấy 100% sĩ quan trẻ mong muốn được đi học tiếp; 92,52% cho biết nếu được chọn lại nghề nghiệp sẽ vẫn chọn &ldquo;Nghề trong Qu&acirc;n đội&rdquo;; 93,20% cho biết mức lương hiện nay l&agrave; hợp l&yacute;; 92,86% cho biết mối quan hệ giữa l&atilde;nh đạo, chỉ huy với c&aacute;n bộ, sĩ quan trẻ l&agrave; &ldquo;Tốt&rdquo;,...</em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">&nbsp;TIẾN LỘC&nbsp;-</span></strong><strong><span style="font-size:14px">&nbsp;HUỲNH NGỌC</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

Agile Việt Nam
;