Sỹ quan trẻ Thành phố kiên định, trí tuệ, đoàn kết, sáng tạo, xung kích và quyết thắng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Hơn 250 c&aacute;n bộ, sỹ quan trẻ - chiến sĩ H&agrave;nh qu&acirc;n xanh Bộ Tư lệnh TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tham dự Tọa đ&agrave;m &quot;C&aacute;n bộ, chiến sĩ trẻ lực lượng v&otilde; trang Th&agrave;nh phố ki&ecirc;n định, tr&iacute; tuệ, đo&agrave;n kết, s&aacute;ng tạo, xung k&iacute;ch v&agrave; quyết thắng&rdquo; vừa qua.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31072/_MG_9993.JPG" style="height:315px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Quang cảnh buổi Tọa đ&agrave;m</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến tham dự v&agrave; chủ tr&igrave; Tọa đ&agrave;m c&oacute; sự tham dự của Thiếu tướng Nguyễn Minh Ho&agrave;ng &ndash; Đại biểu Quốc hội, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đảng ủy, Ph&oacute; Ch&iacute;nh ủy Qu&acirc;n khu 7 v&agrave; Thiếu tướng Ng&ocirc; Tuấn Nghĩa &ndash; Đại biểu Quốc hội, Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Ch&iacute;nh ủy Bộ Tư lệnh Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng dự c&oacute; đồng ch&iacute; Do&atilde;n Trường Quang - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chỉ huy trưởng Chiến dịch H&agrave;nh qu&acirc;n xanh TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đại diện c&aacute;c ph&ograve;ng, ban Qu&acirc;n khu 7, Bộ Tư lệnh Th&agrave;nh phố,...</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31072/_MG_9986.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>&ldquo;Sĩ quan trẻ cần khi&ecirc;m tốn để học hỏi&rdquo;</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tọa đ&agrave;m được tổ chức nhằm lắng nghe những t&acirc;m tư, t&igrave;nh cảm, nguyện vọng v&agrave; những đề xuất của đội ngũ c&aacute;n bộ, sỹ quan trẻ, tham mưu, đề xuất cấp ủy, chỉ huy c&aacute;c cấp về những thuận lợi, kh&oacute; khăn, những chủ trương, biện ph&aacute;p l&atilde;nh đạo, chỉ huy s&aacute;t đ&uacute;ng để ph&aacute;t huy cao nhất t&agrave;i năng, tr&iacute; tuệ, sự năng động, s&aacute;ng tạo, cống hiến v&agrave; trưởng th&agrave;nh của tuổi trẻ lực lượng v&otilde; trang Th&agrave;nh phố&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&aacute;o c&aacute;o đề dẫn tại buổi tọa đ&agrave;m cho biết: Đội ngũ sĩ quan trẻ hiện chiếm 34,2% tổng số sĩ quan của Bộ Tư lệnh Th&agrave;nh phố. Thực hiện Chỉ thị 258 của Đảng ủy Qu&acirc;n khu 7 về tuyển chọn c&aacute;n bộ trẻ ưu t&uacute; c&oacute; tr&igrave;nh độ năng lực giỏi, c&oacute; năng khiếu qu&acirc;n sự để quản l&yacute;, đưa v&agrave;o nguồn qui hoạch v&agrave; định hướng sử dụng l&acirc;u d&agrave;i, thời gian qua, Đảng ủy- Bộ Tư lệnh Th&agrave;nh phố thường xuy&ecirc;n quan t&acirc;m l&atilde;nh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để sĩ quan trẻ ph&aacute;t huy mọi khả năng, cống hiến v&agrave; trưởng th&agrave;nh. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bộ Tư lệnh Th&agrave;nh phố bước đầu đ&atilde; lựa chọn được những c&aacute;n bộ trẻ ưu t&uacute;, mạnh dạn bổ nhiệm chức vụ l&atilde;nh đạo, chỉ huy cấp tiểu đo&agrave;n, trung đo&agrave;n.&nbsp;B&ecirc;n cạnh những điểm mạnh nổi bật, đa số sĩ quan trẻ kinh nghiệm thực tiễn c&ograve;n &iacute;t, c&ograve;n c&oacute; nhiều đồng ch&iacute; l&uacute;ng t&uacute;ng v&atilde; bỡ ngỡ trong phương ph&aacute;p quản l&yacute;, chỉ huy cũng như tổ chức thực hiện nhiệm vụ đơn vị; về kỹ năng hoạt động độc lập c&ograve;n nhiều hạn chế.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Để khắc phục mặt lưu &yacute; tr&ecirc;n, Đại &uacute;y Trần Văn Dũng &ndash; Ch&iacute;nh trị vi&ecirc;n Đại đội 2, Tiểu đo&agrave;n Thiết gi&aacute;p đề xuất &ldquo;Thủ trưởng c&aacute;c cấp quan t&acirc;m, tạo điều kiện đưa đội ngũ sĩ quan trẻ kinh qua nhiều cương vị, ở những nơi kh&oacute; khăn kh&aacute;c nhau để tự r&egrave;n luyện v&agrave; trưởng th&agrave;nh&rdquo;. Đồng ch&iacute; Dũng chia sẻ đối với sĩ quan trẻ cần &ldquo;N&acirc;ng cao tinh thần tự gi&aacute;c học tập, r&egrave;n luyện trong tất cả c&aacute;c mặt c&ocirc;ng t&aacute;c&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng t&igrave;nh với &yacute; của Đại &uacute;y Dũng, Thiếu t&aacute; Trần Phong Ph&uacute; &ndash; Ch&iacute;nh trị vi&ecirc;n Tiểu đo&agrave;n Kiểm so&aacute;t Qu&acirc;n sự 31 chia sẻ anh lu&ocirc;n t&acirc;m niệm &ldquo;Sĩ quan trẻ cần khi&ecirc;m tốn để học hỏi&rdquo; v&agrave; qua khảo s&aacute;t tại đơn vị Tiểu đo&agrave;n cho thấy 100% c&aacute;n bộ, chiến sĩ nguyện vọng mong muốn được đi học tiếp.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31072/_MG_9996.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Sĩ quan trẻ tham gia &yacute; kiến tại buổi tọa đ&agrave;m</em></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://media.baoquankhu7.vn//fileman/Uploads/tbNews/9328/thumb/img1516.JPG" style="height:394px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">C&aacute;n bộ Quận Đo&agrave;n 10&nbsp;&nbsp;tham gia &yacute; kiến tại buổi tọa đ&agrave;m</span></span>&nbsp;- Ảnh: Tấn Chi</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>&ldquo;Phải biết đ&aacute;nh gi&aacute; sự vật, hiện tượng trong cuộc sống&rdquo;</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong số 12 &yacute; kiến trao đổi trực tiếp tại tọa đ&agrave;m, nhiều &yacute; kiến của c&aacute;c sĩ sĩ quan trẻ đề xuất hỗ trợ c&ocirc;ng cụ thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c an ninh mạng (hỗ trợ wifi, sim điện thoại 4G,...), được tham gia c&aacute;c lớp học ngoại ngữ - tin học, vấn đề hỗ trợ nh&agrave; c&ocirc;ng vụ cho chiến sĩ cấp Trung &uacute;y đảm bảo cuộc sống khi lập gia đ&igrave;nh, việc hỗ trợ học tập cho con em c&aacute;n bộ, chiến sĩ lực lượng v&otilde; trang, vấn đề n&ecirc;u gương trong &ldquo;x&acirc;y dựng gia đ&igrave;nh hạnh ph&uacute;c&rdquo;,..</span></p> <div style="box-sizing: border-box; text-align: justify; color: rgb(24, 24, 24); font-family: arial; font-size: 16px;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trăn trở với nhiệm vụ tham gia đấu tranh phản b&aacute;c c&aacute;c quan điểm sai tr&aacute;i, th&ugrave; địch tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội, một số &yacute; kiến&nbsp;mong muốn l&atilde;nh đạo, chỉ huy c&aacute;c cơ quan đơn vị v&agrave; c&aacute;n bộ sĩ, quan trẻ cần nhận thức r&otilde; lợi &iacute;ch v&agrave; t&aacute;c động của cuộc c&aacute;ch mạng 4.0 để t&iacute;ch cực học tập, chủ động tham gia đấu tranh tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng. C&ograve;n Thiếu t&aacute; Huỳnh Nam Quốc, Ch&iacute;nh trị vi&ecirc;n ph&oacute; Ban CHQS quận Thủ Đức mong muốn cấp tr&ecirc;n c&oacute; giải ph&aacute;p ph&ugrave; hợp trong việc trang bị mạng internet v&agrave; phương tiện, kinh ph&iacute;, tạo điều kiện để đội ngũ c&aacute;n bộ, sĩ quan trẻ tham gia hiệu quả v&agrave;o mặt trận n&agrave;y.</span></span></div> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://media.baoquankhu7.vn//fileman/Uploads/vwtbNews_QuanLyTin/9329/thumb/img1523.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <div style="box-sizing: border-box; text-align: center; color: rgb(24, 24, 24); font-family: arial; font-size: 16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:12px">Thiếu tướng Nguyễn Minh Ho&agrave;ng, Ph&oacute; Ch&iacute;nh ủy Qu&acirc;n khu 7 ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại buổi tọa đ&agrave;m - Ảnh: Tấn Chi</span></em></span></div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(24, 24, 24); font-family: arial; font-size: 16px; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(24, 24, 24); font-family: arial; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Sau khi lắng nghe t&acirc;m tư, nguyện vọng của c&aacute;n bộ, sĩ quan trẻ, Thiếu tướng Nguyễn Minh Ho&agrave;ng - Ph&oacute; Ch&iacute;nh ủy Qu&acirc;n khu 7 đ&atilde; trao đổi cởi mở v&agrave; trả lời những kiến nghị, đề xuất; chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng, phương ph&aacute;p giải quyết c&aacute;c mối quan hệ trong thực hiện nhiệm vụ cũng như đời sống hằng ng&agrave;y.</span></div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thiếu tướng Nguyễn Minh Ho&agrave;ng cho rằng 12 &yacute; kiến đều thể hiện t&iacute;nh xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo, ki&ecirc;n định của sĩ quan trẻ v&agrave; những nội dung ph&aacute;t biểu trong tọa đ&agrave;m b&aacute;m s&aacute;t nội dung, t&iacute;nh ch&acirc;n thật trong tư duy duy của sĩ quan trẻ v&agrave; nhấn mạnh Hiện nay, trong bối cảnh đất nước v&agrave; hội nhập, &ldquo;Tuổi trẻ phải phấn đấu nhiều hơn. L&agrave; thanh ni&ecirc;n Việt Nam, ch&uacute;ng ta phải l&agrave;m g&igrave; cho đất nước ph&aacute;t triển&rdquo;. &ldquo;Ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thể sống m&atilde;i với h&igrave;nh tượng Anh h&ugrave;ng thời kỳ chống Mĩ được&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ thực tiễn đất nước hiện nay, Thiếu tướng Nguyễn Minh Ho&agrave;ng n<span style="color:rgb(24, 24, 24); font-family:arial,helvetica,sans-serif">hắc lại lời B&aacute;c Hồ dạy &ldquo;C&aacute;n bộ l&agrave; c&aacute;i gốc của mọi c&ocirc;ng việc....&rdquo;, đồng ch&iacute; Ph&oacute; Ch&iacute;nh ủy Qu&acirc;n khu lưu &yacute; đời binh nghiệp của c&aacute;n bộ, sĩ quan trẻ c&ograve;n d&agrave;i, do đ&oacute; cần t&iacute;ch lũy kiến thức, kinh nghiệm; &yacute; thức được sự chăm lo của đơn vị để nỗ lực vượt kh&oacute;, thực hiện tốt nhiệm vụ. Do đ&oacute;,&nbsp;</span>&ldquo;Sĩ quan trẻ cần lưu t&acirc;m hai điểm sau: Thứ nhất, cần l&yacute; giản những vấn đề trong cuộc sống ph&aacute;t sinh, giải quyết t&igrave;nh huống thực tế, đặc biệt xử l&yacute; mối quan hệ với c&aacute;c cơ quan tại địa phương, c&aacute;c đo&agrave;n thể trong c&ocirc;ng việc. Thứ hai, cần đ&aacute;nh gi&aacute; sự vật, hiện tượng trong cuộc sống để r&uacute;t ra cho bản th&acirc;n m&igrave;nh v&agrave; tổ chức&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Mỗi sĩ quan trẻ &ldquo;phải c&oacute; kế hoạch cụ thể cho bản th&acirc;n m&igrave;nh; phải gắn b&oacute; mật thiết với Nh&acirc;n d&acirc;n, đơn vị, &nbsp;ph&aacute;t huy tinh thần d&acirc;n chủ, tự tin thể hiện bản th&acirc;n m&igrave;nh để r&egrave;n luyện, cống hiến v&agrave; trưởng th&agrave;nh&rdquo;, &ldquo;Gương mẫu, năng lực thực tiễn trong h&agrave;nh động&rdquo; &ndash; Thiếu tướng Nguyễn Minh Ho&agrave;ng đặt kỳ vọng ở sĩ quan trẻ Th&agrave;nh phố.</span></p> <table align="center" border="2" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:justify"><em>Trong cuộc khảo s&aacute;t t&igrave;nh h&igrave;nh c&aacute;n bộ, sĩ quan trẻ lực lượng v&otilde; trang Th&agrave;nh phố năm 2018 cho thấy 100% sĩ quan trẻ mong muốn được đi học tiếp; 92,52% cho biết nếu được chọn lại nghề nghiệp sẽ vẫn chọn &ldquo;Nghề trong Qu&acirc;n đội&rdquo;; 93,20% cho biết mức lương hiện nay l&agrave; hợp l&yacute;; 92,86% cho biết mối quan hệ giữa l&atilde;nh đạo, chỉ huy với c&aacute;n bộ, sĩ quan trẻ l&agrave; &ldquo;Tốt&rdquo;,...</em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">&nbsp;TIẾN LỘC&nbsp;-</span></strong><strong><span style="font-size:14px">&nbsp;HUỲNH NGỌC</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Với tư cách là “đội dự bị tin cậy của Ðảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Ðảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”, việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc tự giác, thường xuyên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Agile Việt Nam
;