Ra quân Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng lần thứ 17

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>Hơn 2.000 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n đ&atilde; tham dự Lễ ra qu&acirc;n Chiến dịch t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng lần thứ 17 năm 2018 diễn ra v&agrave;o s&aacute;ng ng&agrave;y 08.7 tại Khu lưu tr&uacute; c&ocirc;ng nh&acirc;n Sadeco, Quận 7.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31044/DSC_0180.JPG" style="height:401px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>Lấy chuy&ecirc;n m&ocirc;n l&agrave; t&igrave;nh nguyện</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">K&eacute;o d&agrave;i từ ng&agrave;y 08.7 đến ng&agrave;y 12.8, Chiến dịch t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng lần thứ 17 diễn ra tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh, một số tỉnh khu vực Đ&ocirc;ng Nam Bộ, T&acirc;y Nam Bộ, miền Trung, T&acirc;y Nguy&ecirc;n. Đồng thời, tại đảo Thổ Chu (tỉnh Ki&ecirc;n Giang) v&agrave; tại nước bạn L&agrave;o.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Với khẩu hiệu &ldquo;Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh lấy chuy&ecirc;n m&ocirc;n l&agrave;m t&igrave;nh nguyện, lấy chuy&ecirc;n m&ocirc;n phục vụ cộng đồng&ldquo;, c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng sẽ tham gia nhiều hoạt động để g&oacute;p phần bảo vệ m&ocirc;i trường, x&acirc;y dựng nếp sống văn minh đ&ocirc; thị v&agrave; an sinh x&atilde; hội, uống nước nhớ nguồn, x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới, t&igrave;nh nguyện hướng về biển, đảo qu&ecirc; hương cũng như hoạt động t&igrave;nh nguyện quốc tế. Song song đ&oacute;, những hoạt động của chiến dịch c&ograve;n gắn với định hướng ph&aacute;t triển của th&agrave;nh phố, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31044/DSC_0195.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em>Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy V&otilde; Thị Dung v&agrave; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Phạm Hồng Sơn thăm v&agrave; tặng qu&agrave; động vi&ecirc;n cho thanh ni&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Chiến dịch t&igrave;nh nguyện &ldquo;Kỳ nghỉ hồng&rdquo; l&agrave; phương thức hoạt động t&igrave;nh nguyện của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, vi&ecirc;n chức v&agrave; người lao động th&agrave;nh phố nhằm ph&aacute;t huy vai tr&ograve; xung k&iacute;ch của thanh ni&ecirc;n trong việc vận dụng kiến thức, chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ tham gia c&aacute;c hoạt động c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội, phục vụ cộng đồng. Với n&eacute;t đặc trưng của chiến dịch l&agrave; h&igrave;nh th&agrave;nh những đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện c&oacute; chuy&ecirc;n m&ocirc;n cao, đến từ c&aacute;c cơ quan, doanh nghiệp trong to&agrave;n th&agrave;nh phố để thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ trọng t&acirc;m đ&atilde; được x&aacute;c lập.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Ph&ugrave;ng Th&aacute;i Quang, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng ban C&ocirc;ng nh&acirc;n Lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Chỉ huy trưởng Chiến dịch Kỳ nghỉ hồn năm 2018 &nbsp;cho biết: Năm nay c&oacute; 9 đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện gắn với chuy&ecirc;n m&ocirc;n của thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, vi&ecirc;n chức v&agrave; người lao động trẻ đ&oacute; l&agrave;: Đội h&igrave;nh tuy&ecirc;n truyền ph&aacute;p luật, tư vấn ph&aacute;p l&yacute; v&agrave; thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh; Đội h&igrave;nh tập huấn kiến thức, kỹ thuật n&ocirc;ng, l&acirc;m, ngư nghiệp; Đội h&igrave;nh cải tạo hệ thống điện, nước; tập huấn kiến thức sử dụng điện, nước an to&agrave;n, hiệu quả v&agrave; tiết kiệm; Đội h&igrave;nh sửa chữa v&agrave; x&acirc;y dựng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh<em> (nh&agrave; t&igrave;nh bạn, tuyến đường, tuyến hẻm, cầu giao th&ocirc;ng...); </em>Đội h&igrave;nh tổ chức truyền th&ocirc;ng, tư vấn v&agrave; chăm s&oacute;c sức khỏe; Đội h&igrave;nh tổ chức văn h&oacute;a văn nghệ, thể dục thể thao, tập huấn, trang bị kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội; Đội h&igrave;nh b&aacute;n h&agrave;ng lưu động b&igrave;nh ổn thị trường, tổ chức phi&ecirc;n chợ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; tuy&ecirc;n truyền cuộc vận động &ldquo;Người Việt Nam ưu ti&ecirc;n d&ugrave;ng h&agrave;ng Việt Nam&rdquo;; Đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện hướng về biển, đảo qu&ecirc; hương; Đội h&igrave;nh tổ chức c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện quốc tế.</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong style="font-size:14px">&Yacute; nghĩa từ những việc l&agrave;m thiết thực</strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Ngay sau Lễ ra qu&acirc;n, c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đ&atilde; tham gia nhiều hoạt động &yacute; nghĩa như hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện &ldquo;Giọt m&aacute;u hồng - Chia sẻ y&ecirc;u thương&rdquo; tại Khu lưu tr&uacute; c&ocirc;ng nh&acirc;n Sadeco.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31044/DSC_0227.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tại huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh, c&aacute;c chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng cụm H&agrave;nh ch&iacute;nh &ndash; Sự nghiệp: Hỗ trợ kinh ph&iacute; 50 triệu đồng thực hiện b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a 01 tuyến hẻm tổ 5, Ấp 4, X&atilde; Đa Phước, Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh; sửa chữa, cải tạo hệ thống điện cho 10 hộ gia đ&igrave;nh kh&oacute; khăn; trao tặng 10 suất học bổng (trị gi&aacute; 700.000 đồng/suất), 158 bộ s&aacute;ch gi&aacute;o khoa, 1.580 cuốn tập cho học sinh ngh&egrave;o; tổ chức s&acirc;n chơi cho 200 em thiếu nhi; trao tặng 01 tủ s&aacute;ch cho X&atilde; Đo&agrave;n Đa Phước; tổ chức tuy&ecirc;n truyền về bảo vệ m&ocirc;i trường, th&iacute;ch ứng với biến đổi kh&iacute; hậu, ph&acirc;n loại r&aacute;c tại nguồn.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tại huyện H&oacute;c M&ocirc;n, c&aacute;c chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng cụm Dịch vụ tổ chức b&aacute;n h&agrave;ng chất lượng, b&igrave;nh ổn thị trường cho người d&acirc;n; tuy&ecirc;n truyền về vệ sinh, an to&agrave;n thực phẩm cho người d&acirc;n; kh&aacute;m bệnh, tư vấn sức khỏe cho 200 người d&acirc;n; tổ chức thăm v&agrave; tặng 06 phần qu&agrave; cho c&aacute;c Mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng; kh&aacute;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a 01 tuyến đường giao th&ocirc;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n với tổng kinh ph&iacute; 25 triệu đồng; tổ chức H&agrave;nh tr&igrave;nh trải nghiệm ước mơ cho c&aacute;c em thiếu nhi; trao tặng 100 v&eacute; tham quan c&ocirc;ng vi&ecirc;n Văn h&oacute;a Đầm Sen, 10 xe đạp, 10 g&oacute;c học tập cho thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tại huyện Nh&agrave; B&egrave;, chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng&nbsp; cụm Sản xuất thực hiện sửa chữa, cải tạo hệ thống điện tại 50 hộ gia đ&igrave;nh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn với tổng kinh ph&iacute; 50 triệu đồng; thực hiện lắp đặt hệ thống đ&egrave;n chiếu s&aacute;ng d&acirc;n lập tại 02 tuyến hẻm tại X&atilde; Long Thới v&agrave; X&atilde; Hiệp Phước với tổng kinh ph&iacute; 30 triệu đồng; Hỗ trợ kinh ph&iacute; 30 triệu đồng sửa chữa 01 căn nh&agrave; cho hộ ngh&egrave;o c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn; tổ chức s&acirc;n chơi cho thiếu nhi, trao tặng 1.200 tập trắng, 20 phần qu&agrave;, 20 suất học bổng cho học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn; trao tặng 05 phần qu&agrave; cho Mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng, 06 tủ thuốc y tế gia đ&igrave;nh cho người d&acirc;n với tổng kinh ph&iacute; 21 triệu đồng. Trao tặng 01 phương tiện sinh kế cho gia đ&igrave;nh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn; tập huấn, chuyển giao kỹ thuật n&ocirc;ng nghiệp, trao tặng giống c&acirc;y trồng cho người d&acirc;n; tổ chức kh&aacute;m bệnh, tư vấn sức khỏe v&agrave; ph&aacute;t thuốc miễn ph&iacute; cho 300 người d&acirc;n.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ ra qu&acirc;n, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy V&otilde; Thị Dung đ&atilde; đề nghị &ldquo;mỗi chiến sĩ cần x&aacute;c định tinh thần tham gia chiến dịch l&agrave; cơ hội tự refn luyện, l&agrave; đại diện cho h&igrave;nh th&agrave;nh thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trong mắt người d&acirc;n c&aacute;c địa phương v&agrave; c&aacute;c nước bạn&rdquo;. Do đ&oacute;, &ldquo;cần phấn đấu, nỗ lực, s&aacute;ng tạo, tận t&acirc;m thực hiện c&oacute; hiệu quả cao nhất những mục ti&ecirc;u nhiệm vụ đ&atilde; đạt ra, xứng đ&aacute;ng l&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n th&agrave;nh phố, xứng đ&aacute;ng với sự mong đọi của tổ chức Đo&agrave;n, cơ quan, đơn vị v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n&rdquo;.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31044/DSC_0215.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px">Trao tặng trụ uống nước tại v&ograve;i</span></em></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><strong>TIẾN LỘC</strong></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;