Ra quân Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng lần thứ 17

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>Hơn 2.000 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n đ&atilde; tham dự Lễ ra qu&acirc;n Chiến dịch t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng lần thứ 17 năm 2018 diễn ra v&agrave;o s&aacute;ng ng&agrave;y 08.7 tại Khu lưu tr&uacute; c&ocirc;ng nh&acirc;n Sadeco, Quận 7.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31044/DSC_0180.JPG" style="height:401px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>Lấy chuy&ecirc;n m&ocirc;n l&agrave; t&igrave;nh nguyện</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">K&eacute;o d&agrave;i từ ng&agrave;y 08.7 đến ng&agrave;y 12.8, Chiến dịch t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng lần thứ 17 diễn ra tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh, một số tỉnh khu vực Đ&ocirc;ng Nam Bộ, T&acirc;y Nam Bộ, miền Trung, T&acirc;y Nguy&ecirc;n. Đồng thời, tại đảo Thổ Chu (tỉnh Ki&ecirc;n Giang) v&agrave; tại nước bạn L&agrave;o.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Với khẩu hiệu &ldquo;Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh lấy chuy&ecirc;n m&ocirc;n l&agrave;m t&igrave;nh nguyện, lấy chuy&ecirc;n m&ocirc;n phục vụ cộng đồng&ldquo;, c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng sẽ tham gia nhiều hoạt động để g&oacute;p phần bảo vệ m&ocirc;i trường, x&acirc;y dựng nếp sống văn minh đ&ocirc; thị v&agrave; an sinh x&atilde; hội, uống nước nhớ nguồn, x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới, t&igrave;nh nguyện hướng về biển, đảo qu&ecirc; hương cũng như hoạt động t&igrave;nh nguyện quốc tế. Song song đ&oacute;, những hoạt động của chiến dịch c&ograve;n gắn với định hướng ph&aacute;t triển của th&agrave;nh phố, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31044/DSC_0195.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em>Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy V&otilde; Thị Dung v&agrave; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Phạm Hồng Sơn thăm v&agrave; tặng qu&agrave; động vi&ecirc;n cho thanh ni&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Chiến dịch t&igrave;nh nguyện &ldquo;Kỳ nghỉ hồng&rdquo; l&agrave; phương thức hoạt động t&igrave;nh nguyện của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, vi&ecirc;n chức v&agrave; người lao động th&agrave;nh phố nhằm ph&aacute;t huy vai tr&ograve; xung k&iacute;ch của thanh ni&ecirc;n trong việc vận dụng kiến thức, chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ tham gia c&aacute;c hoạt động c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội, phục vụ cộng đồng. Với n&eacute;t đặc trưng của chiến dịch l&agrave; h&igrave;nh th&agrave;nh những đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện c&oacute; chuy&ecirc;n m&ocirc;n cao, đến từ c&aacute;c cơ quan, doanh nghiệp trong to&agrave;n th&agrave;nh phố để thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ trọng t&acirc;m đ&atilde; được x&aacute;c lập.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Ph&ugrave;ng Th&aacute;i Quang, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng ban C&ocirc;ng nh&acirc;n Lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Chỉ huy trưởng Chiến dịch Kỳ nghỉ hồn năm 2018 &nbsp;cho biết: Năm nay c&oacute; 9 đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện gắn với chuy&ecirc;n m&ocirc;n của thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, vi&ecirc;n chức v&agrave; người lao động trẻ đ&oacute; l&agrave;: Đội h&igrave;nh tuy&ecirc;n truyền ph&aacute;p luật, tư vấn ph&aacute;p l&yacute; v&agrave; thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh; Đội h&igrave;nh tập huấn kiến thức, kỹ thuật n&ocirc;ng, l&acirc;m, ngư nghiệp; Đội h&igrave;nh cải tạo hệ thống điện, nước; tập huấn kiến thức sử dụng điện, nước an to&agrave;n, hiệu quả v&agrave; tiết kiệm; Đội h&igrave;nh sửa chữa v&agrave; x&acirc;y dựng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh<em> (nh&agrave; t&igrave;nh bạn, tuyến đường, tuyến hẻm, cầu giao th&ocirc;ng...); </em>Đội h&igrave;nh tổ chức truyền th&ocirc;ng, tư vấn v&agrave; chăm s&oacute;c sức khỏe; Đội h&igrave;nh tổ chức văn h&oacute;a văn nghệ, thể dục thể thao, tập huấn, trang bị kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội; Đội h&igrave;nh b&aacute;n h&agrave;ng lưu động b&igrave;nh ổn thị trường, tổ chức phi&ecirc;n chợ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; tuy&ecirc;n truyền cuộc vận động &ldquo;Người Việt Nam ưu ti&ecirc;n d&ugrave;ng h&agrave;ng Việt Nam&rdquo;; Đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện hướng về biển, đảo qu&ecirc; hương; Đội h&igrave;nh tổ chức c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện quốc tế.</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong style="font-size:14px">&Yacute; nghĩa từ những việc l&agrave;m thiết thực</strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Ngay sau Lễ ra qu&acirc;n, c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đ&atilde; tham gia nhiều hoạt động &yacute; nghĩa như hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện &ldquo;Giọt m&aacute;u hồng - Chia sẻ y&ecirc;u thương&rdquo; tại Khu lưu tr&uacute; c&ocirc;ng nh&acirc;n Sadeco.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31044/DSC_0227.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tại huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh, c&aacute;c chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng cụm H&agrave;nh ch&iacute;nh &ndash; Sự nghiệp: Hỗ trợ kinh ph&iacute; 50 triệu đồng thực hiện b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a 01 tuyến hẻm tổ 5, Ấp 4, X&atilde; Đa Phước, Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh; sửa chữa, cải tạo hệ thống điện cho 10 hộ gia đ&igrave;nh kh&oacute; khăn; trao tặng 10 suất học bổng (trị gi&aacute; 700.000 đồng/suất), 158 bộ s&aacute;ch gi&aacute;o khoa, 1.580 cuốn tập cho học sinh ngh&egrave;o; tổ chức s&acirc;n chơi cho 200 em thiếu nhi; trao tặng 01 tủ s&aacute;ch cho X&atilde; Đo&agrave;n Đa Phước; tổ chức tuy&ecirc;n truyền về bảo vệ m&ocirc;i trường, th&iacute;ch ứng với biến đổi kh&iacute; hậu, ph&acirc;n loại r&aacute;c tại nguồn.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tại huyện H&oacute;c M&ocirc;n, c&aacute;c chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng cụm Dịch vụ tổ chức b&aacute;n h&agrave;ng chất lượng, b&igrave;nh ổn thị trường cho người d&acirc;n; tuy&ecirc;n truyền về vệ sinh, an to&agrave;n thực phẩm cho người d&acirc;n; kh&aacute;m bệnh, tư vấn sức khỏe cho 200 người d&acirc;n; tổ chức thăm v&agrave; tặng 06 phần qu&agrave; cho c&aacute;c Mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng; kh&aacute;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a 01 tuyến đường giao th&ocirc;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n với tổng kinh ph&iacute; 25 triệu đồng; tổ chức H&agrave;nh tr&igrave;nh trải nghiệm ước mơ cho c&aacute;c em thiếu nhi; trao tặng 100 v&eacute; tham quan c&ocirc;ng vi&ecirc;n Văn h&oacute;a Đầm Sen, 10 xe đạp, 10 g&oacute;c học tập cho thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tại huyện Nh&agrave; B&egrave;, chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng&nbsp; cụm Sản xuất thực hiện sửa chữa, cải tạo hệ thống điện tại 50 hộ gia đ&igrave;nh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn với tổng kinh ph&iacute; 50 triệu đồng; thực hiện lắp đặt hệ thống đ&egrave;n chiếu s&aacute;ng d&acirc;n lập tại 02 tuyến hẻm tại X&atilde; Long Thới v&agrave; X&atilde; Hiệp Phước với tổng kinh ph&iacute; 30 triệu đồng; Hỗ trợ kinh ph&iacute; 30 triệu đồng sửa chữa 01 căn nh&agrave; cho hộ ngh&egrave;o c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn; tổ chức s&acirc;n chơi cho thiếu nhi, trao tặng 1.200 tập trắng, 20 phần qu&agrave;, 20 suất học bổng cho học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn; trao tặng 05 phần qu&agrave; cho Mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng, 06 tủ thuốc y tế gia đ&igrave;nh cho người d&acirc;n với tổng kinh ph&iacute; 21 triệu đồng. Trao tặng 01 phương tiện sinh kế cho gia đ&igrave;nh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn; tập huấn, chuyển giao kỹ thuật n&ocirc;ng nghiệp, trao tặng giống c&acirc;y trồng cho người d&acirc;n; tổ chức kh&aacute;m bệnh, tư vấn sức khỏe v&agrave; ph&aacute;t thuốc miễn ph&iacute; cho 300 người d&acirc;n.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ ra qu&acirc;n, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy V&otilde; Thị Dung đ&atilde; đề nghị &ldquo;mỗi chiến sĩ cần x&aacute;c định tinh thần tham gia chiến dịch l&agrave; cơ hội tự refn luyện, l&agrave; đại diện cho h&igrave;nh th&agrave;nh thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trong mắt người d&acirc;n c&aacute;c địa phương v&agrave; c&aacute;c nước bạn&rdquo;. Do đ&oacute;, &ldquo;cần phấn đấu, nỗ lực, s&aacute;ng tạo, tận t&acirc;m thực hiện c&oacute; hiệu quả cao nhất những mục ti&ecirc;u nhiệm vụ đ&atilde; đạt ra, xứng đ&aacute;ng l&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n th&agrave;nh phố, xứng đ&aacute;ng với sự mong đọi của tổ chức Đo&agrave;n, cơ quan, đơn vị v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n&rdquo;.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31044/DSC_0215.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px">Trao tặng trụ uống nước tại v&ograve;i</span></em></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><strong>TIẾN LỘC</strong></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Công trình “Biến bãi rác thành vườn hoa” của Đoàn Sở Tài nguyên và môi trường TP. Hồ Chí Minh thực hiện trong thời gian qua và là một trong 8 công trình được trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2019.

Agile Việt Nam
;