Kỳ họp thứ 3 Hội đồng Trẻ em: Học sinh đề xuất có trang thông tin điện tử riêng cho trẻ em

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 7/7, Kỳ họp lần 3 của Hội đồng trẻ em Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; diễn ra tại Hội trường Th&agrave;nh Đo&agrave;n với sự tham dự của 50 th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31043/5.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Điều h&agrave;nh cuộc họp l&agrave; đo&agrave;n chủ tịch gồm: bạn Mai Hải Yến (Quận 6, Chủ tịch Hội đồng trẻ em TP. Hồ Ch&iacute; Minh, C&ocirc;ng d&acirc;n Trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2018), bạn Đồng V&acirc;n Anh (Huyện Củ Chi) v&agrave; bạn Trương Văn Ho&agrave;i Khanh (Quận T&acirc;n B&igrave;nh) &ndash; Ph&oacute; Chủ tịch.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kỳ họp lần 3 c&oacute; 50 đại biểu từ c&aacute;c quận huyện của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đến tham dự, c&ugrave;ng thảo luận xoay quanh chủ đề &ldquo;V&igrave; cuộc sống an to&agrave;n, l&agrave;nh mạnh cho trẻ em trong thế giới c&ocirc;ng nghệ số&rdquo;. Nội dung thảo luận hướng đến c&aacute;c &yacute; ch&iacute;nh: đề xuất giải ph&aacute;p cụ thể x&acirc;y dựng cuộc sống an to&agrave;n, l&agrave;nh mạnh cho trẻ em trong thế giới c&ocirc;ng nghệ số, đề xuất những giải ph&aacute;p ở c&aacute;c lĩnh vực kh&aacute;c (học tập, vui chơi, giao th&ocirc;ng, y tế,&hellip;.) nhằm n&acirc;ng cao chất lượng sống của trẻ em ở Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31043/4.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><em>Bạn Cao Thanh Hiếu (Quận G&ograve; Vấp) đề xuất &yacute; kiến tập huấn cho phụ huynh về việc cho con sử dụng mạng x&atilde; hội​</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tổng kết buổi họp c&oacute; 31 &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p, trong đ&oacute; trong đ&oacute; c&oacute; 13 &yacute; kiến li&ecirc;n quan đến chủ đề ch&iacute;nh; vui chơi giải tr&iacute; c&oacute; 2 lượt, m&ocirc;i trường 1 lượt, giao th&ocirc;ng 2 &yacute; kiến, trang bị kĩ năng 2 lượt v&agrave; 9 &yacute; kiến về gi&aacute;o dục.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hầu hết c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n đều mong muốn được tập huấn th&ecirc;m về kĩ năng sử dụng mạng x&atilde; hội để tr&aacute;nh kẻ xấu hay tiếp nhận những th&ocirc;ng tin ti&ecirc;u cực. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, nhiều &yacute; kiến đồng quan điểm về việc mong muốn c&oacute; trang th&ocirc;ng tin điện tử ri&ecirc;ng cho thiếu nhi &ndash; học sinh để cập nhật t&igrave;nh h&igrave;nh thi cử, học tập ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; li&ecirc;n tục.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bạn Thủy An (Quận B&igrave;nh Thạnh) kiến nghị c&oacute; th&ecirc;m c&aacute;c buổi học ngoại kh&oacute;a về kĩ năng sử dụng mạng x&atilde; hội chứ kh&ocirc;ng n&ecirc;n siết chặt việc sử dụng mạng x&atilde; hội, điện thoải của trẻ vị th&agrave;nh ni&ecirc;n. Bạn Cao Thanh Hiếu (Quận G&ograve; Vấp) th&igrave; cho rằng b&ecirc;n cạnh việc tập huấn cho học sinh th&igrave; n&ecirc;n tập huấn cho phụ huynh c&aacute;ch tập cho con c&aacute;i sử dụng điện thoại l&agrave;nh mạnh, an to&agrave;n v&igrave; thực trạng nhiều phụ huynh cho con sử dụng điện thoại rất sớm.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bạn Đo&agrave;n L&ecirc; Sơn (đơn vị b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ) đề xuất đến Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo TP.HCM : &ldquo;Đợt thi tuyển sinh lớp 10 vừa rồi th&igrave; em c&oacute; đọc được những th&ocirc;ng tin tr&ocirc;i nổi tr&ecirc;n mạng về việc ở H&agrave; Nội cho học sinh thi tổ hợp m&ocirc;n v&agrave; c&aacute;c bạn rất hoang mang kh&ocirc;ng biết ở Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh th&igrave; thế n&agrave;o? L&uacute;c đ&oacute;, tụi em rất cần một trang th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh thống để tham khảo.&rdquo;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bổ sung &yacute; kiến của Sơn về trang th&ocirc;ng tin điện tử về gi&aacute;o dục, bạn Nguyễn Đức Kiệt (Quận Ph&uacute; Nhuận) mong muốn: &ldquo;Một số kiến thức tr&ecirc;n lớp ch&uacute;ng em chưa hiểu được hết v&agrave; rất cần một trang tổng hợp kiến thức từ s&aacute;ch gi&aacute;o khoa tin ch&iacute;nh thống để tự học th&ecirc;m tại nh&agrave;.&rdquo;Ngo&agrave;i ra, Đức Kiệt cũng đề xuất c&oacute; những trụ ph&aacute;t wifi miễn ph&iacute;, chất lượng tốt ở c&aacute;c tuyến đường gần trường để học sinh c&oacute; thể truy cập l&uacute;c khẩn cấp như t&igrave;m đường hay tra cứu th&ocirc;ng tin&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Hồng H&agrave; (Ph&oacute; Trưởng Ban Văn h&oacute;a - X&atilde; hội, Hội đồng Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố) ph&aacute;t biểu: &ldquo;Th&agrave;nh phố h&agrave;ng năm cũng tổ chức c&aacute;c buổi để trẻ em đối thoại với l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố. Qua những buổi đối thoại hay như buổi họp h&ocirc;m nay, c&aacute;c em đều c&oacute; những đ&oacute;ng g&oacute;p rất thực tế. Ban l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố sẽ ghi nhận v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o với Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c ban ng&agrave;nh li&ecirc;n quan để sớm c&oacute; giải ph&aacute;p, c&acirc;u trả lời cho vấn đề c&aacute;c em trăn trở.&rdquo;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31043/3.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><em>Đại biểu Hội đồng Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố Nguyễn Hồng H&agrave; ph&aacute;t biểu​</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại kỳ họp n&agrave;y, Hội đồng trẻ em b&igrave;nh chọn trực tiếp chủ đề kỳ họp lần 4 l&agrave; &ldquo;R&egrave;n luyện kĩ năng&rdquo;.</span></p> <table align="center" border="2" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">Nhằm thực hiện c&oacute; hiệu quả Luật Trẻ em năm 2016; Quyết định số 1235/QĐ-TTg ng&agrave;y 03/8/2015 của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ ph&ecirc; duyệt &ldquo;Chương tr&igrave;nh th&uacute;c đẩy quyền tham gia của trẻ em v&agrave;o c&aacute;c vấn đề về trẻ em, giai đoạn 2016 - 2020&rdquo;, m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Hội đồng trẻ em&rdquo; được th&agrave;nh lập do Đo&agrave;n TNCS TP.HCM chủ tr&igrave; thực hiện v&agrave; đi v&agrave;o hoạt động từ th&aacute;ng 06/2017.&nbsp; Năm tỉnh th&agrave;nh phố: Y&ecirc;n B&aacute;i, H&agrave; Nội, Quảng Ninh, B&igrave;nh Định v&agrave; th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; c&aacute;c đơn vị được chọn để x&acirc;y dựng v&agrave; triển khai th&iacute; điểm m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Hội đồng trẻ em&rdquo; cấp tỉnh, th&agrave;nh phố giai đoạn 2017 - 2020.</span></em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Yến Nhi</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

Agile Việt Nam
;