20.000 sinh viên tình nguyện sẵn sàng cho “Tiếp sức mùa thi” năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 16-6,&nbsp; Lễ ra qu&acirc;n chương tr&igrave;nh &ldquo;Tiếp sức m&ugrave;a thi&quot; năm 2018&nbsp;đ&atilde; diễn ra tại trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n.&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30898/5c.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh do Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Trung t&acirc;m hỗ trợ học sinh, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố phối hợp với B&aacute;o Thanh ni&ecirc;n v&agrave; Tập đo&agrave;n Thi&ecirc;n Long tổ chức; thu h&uacute;t h&agrave;ng ng&agrave;n sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&aacute;c ca sĩ, diễn vi&ecirc;n nổi tiếng: Đại Nghĩa, Ch&iacute; Thiện, Kim Tuyến, Kyo York&nbsp;tham gia, cỗ vũ tinh thần t&igrave;nh nguyện.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại Lễ ra qu&acirc;n, Anh L&ecirc; Xu&acirc;n Dũng - Ủy vi&ecirc;n Ban Thư k&yacute; Hội sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Hỗ trợ Học sinh, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố, Trưởng BTC Chương tr&igrave;nh cho biết:&quot;<em>Chương tr&igrave;nh Tiếp sức m&ugrave;a thi 2018 thu h&uacute;t gần 20.000 lượt sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện, chia l&agrave;m 19 đội h&igrave;nh tham gia hỗ trợ th&iacute; sinh tại 124 điểm thi THPT Quốc gia v&agrave; c&aacute;c đội h&igrave;nh tư vấn, hướng dẫn th&iacute; sinh tại c&aacute;c bến xe tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP như: Bến xe An Sương, Bến xe miền Đ&ocirc;ng, Bến xe Chợ Lớn, Bến xe Chợ Lớn&quot;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm 2018 l&agrave; năm thứ 22 li&ecirc;n tiếp chương tr&igrave;nh hỗ trợ th&iacute; sinh thi đại học, cao đẳng được tổ chức. Năm nay, chương tr&igrave;nh tiếp tục thu h&uacute;t nhiều sự quan t&acirc;m của c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n với 20 000 t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n tham gia.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm nay, 19 đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện v&agrave; được chia l&agrave;m hai giai đoạn: giai đoạn từ ng&agrave;y 16/6 đến 27/6, 8000 sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện tập trung hỗ trợ th&iacute; sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc&nbsp; gia tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Giai đoạn n&agrave;y c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n sẽ th&agrave;nh lập c&aacute;c đội h&igrave;nh tại 124 địa điểm thi với c&aacute;c nội dung như: tư vấn, hướng dẫn ph&ograve;ng thi, xử l&yacute; c&aacute;c t&igrave;nh huống khẩn cấp, hỗ trợ điều tiết giao th&ocirc;ng&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Giai đoạn thứ 2 từ ng&agrave;y 1/8 đến 12/8, với 12.000 t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n, đ&oacute;n, tư vấn, hướng dẫn th&iacute; sinh về th&agrave;nh phố nộp hồ sơ x&aacute;c nhận nhập học v&agrave;o c&aacute;c trường Đại học, Cao đẳng. T&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n sẽ th&agrave;nh lập đội h&igrave;nh sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện tại trường, hỗ trợ c&aacute;c bạn nộp hồ sơ, bố tr&iacute; chỗ ăn, ngủ cho c&aacute;c th&iacute; sinh c&oacute; nhu cầu.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau lễ ra qu&acirc;n, Ban tổ chức đ&atilde; tiến h&agrave;nh tập huấn c&aacute;c th&ocirc;ng tin về kỳ thi THPT Quốc gia v&agrave; x&eacute;t tuyển Đại học Cao đẳng, c&aacute;c kỹ năng điều phối giao th&ocirc;ng đường bộ,....</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chia sẻ cảm x&uacute;c của m&igrave;nh trong ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n của chương tr&igrave;nh, bạn Phạm Tiểu Kiều (Sinh vi&ecirc;n trường ĐH Y Dược TP. Hồ Ch&iacute; Minh) cho biết: &ldquo;Tham gia chương tr&igrave;nh l&agrave; c&aacute;ch m&agrave; sinh vi&ecirc;n thể hiện nhiệt huyết tuổi trẻ, xung k&iacute;ch. Tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện, tiếp th&ecirc;m nguồn sức mạnh qu&yacute; gi&aacute; cho c&aacute;c sĩ tử cũng l&agrave; th&ecirc; hiện tinh thần tr&aacute;ch nhiệm của thế hệ đi trước. Đồng thời để lại những dấu ấn đẹp trong cuộc đời sinh vi&ecirc;n của mỗi người&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">Ch&ugrave;m ảnh do ph&oacute;ng vi&ecirc;n ghi nhận:&nbsp;</span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30898/3d.JPG" style="height:337px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30898/4c.JPG" style="height:337px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30898/6c.JPG" style="height:337px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30898/dong%20nguoi%20ts%20mt.jpg" style="height:380px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30898/sv%20tham%20gia%20tsmt.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30898/thuongtavuongtaphuan.JPG" style="font-size:14px; height:400px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">Tin: &Yacute; NHUNG</span></strong></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Ảnh: &Yacute; NHUNG - MAI PHƯƠNG</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;