20.000 sinh viên tình nguyện sẵn sàng cho “Tiếp sức mùa thi” năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 16-6,&nbsp; Lễ ra qu&acirc;n chương tr&igrave;nh &ldquo;Tiếp sức m&ugrave;a thi&quot; năm 2018&nbsp;đ&atilde; diễn ra tại trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n.&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30898/5c.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh do Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Trung t&acirc;m hỗ trợ học sinh, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố phối hợp với B&aacute;o Thanh ni&ecirc;n v&agrave; Tập đo&agrave;n Thi&ecirc;n Long tổ chức; thu h&uacute;t h&agrave;ng ng&agrave;n sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&aacute;c ca sĩ, diễn vi&ecirc;n nổi tiếng: Đại Nghĩa, Ch&iacute; Thiện, Kim Tuyến, Kyo York&nbsp;tham gia, cỗ vũ tinh thần t&igrave;nh nguyện.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại Lễ ra qu&acirc;n, Anh L&ecirc; Xu&acirc;n Dũng - Ủy vi&ecirc;n Ban Thư k&yacute; Hội sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Hỗ trợ Học sinh, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố, Trưởng BTC Chương tr&igrave;nh cho biết:&quot;<em>Chương tr&igrave;nh Tiếp sức m&ugrave;a thi 2018 thu h&uacute;t gần 20.000 lượt sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện, chia l&agrave;m 19 đội h&igrave;nh tham gia hỗ trợ th&iacute; sinh tại 124 điểm thi THPT Quốc gia v&agrave; c&aacute;c đội h&igrave;nh tư vấn, hướng dẫn th&iacute; sinh tại c&aacute;c bến xe tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP như: Bến xe An Sương, Bến xe miền Đ&ocirc;ng, Bến xe Chợ Lớn, Bến xe Chợ Lớn&quot;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm 2018 l&agrave; năm thứ 22 li&ecirc;n tiếp chương tr&igrave;nh hỗ trợ th&iacute; sinh thi đại học, cao đẳng được tổ chức. Năm nay, chương tr&igrave;nh tiếp tục thu h&uacute;t nhiều sự quan t&acirc;m của c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n với 20 000 t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n tham gia.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm nay, 19 đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện v&agrave; được chia l&agrave;m hai giai đoạn: giai đoạn từ ng&agrave;y 16/6 đến 27/6, 8000 sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện tập trung hỗ trợ th&iacute; sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc&nbsp; gia tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Giai đoạn n&agrave;y c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n sẽ th&agrave;nh lập c&aacute;c đội h&igrave;nh tại 124 địa điểm thi với c&aacute;c nội dung như: tư vấn, hướng dẫn ph&ograve;ng thi, xử l&yacute; c&aacute;c t&igrave;nh huống khẩn cấp, hỗ trợ điều tiết giao th&ocirc;ng&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Giai đoạn thứ 2 từ ng&agrave;y 1/8 đến 12/8, với 12.000 t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n, đ&oacute;n, tư vấn, hướng dẫn th&iacute; sinh về th&agrave;nh phố nộp hồ sơ x&aacute;c nhận nhập học v&agrave;o c&aacute;c trường Đại học, Cao đẳng. T&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n sẽ th&agrave;nh lập đội h&igrave;nh sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện tại trường, hỗ trợ c&aacute;c bạn nộp hồ sơ, bố tr&iacute; chỗ ăn, ngủ cho c&aacute;c th&iacute; sinh c&oacute; nhu cầu.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau lễ ra qu&acirc;n, Ban tổ chức đ&atilde; tiến h&agrave;nh tập huấn c&aacute;c th&ocirc;ng tin về kỳ thi THPT Quốc gia v&agrave; x&eacute;t tuyển Đại học Cao đẳng, c&aacute;c kỹ năng điều phối giao th&ocirc;ng đường bộ,....</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chia sẻ cảm x&uacute;c của m&igrave;nh trong ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n của chương tr&igrave;nh, bạn Phạm Tiểu Kiều (Sinh vi&ecirc;n trường ĐH Y Dược TP. Hồ Ch&iacute; Minh) cho biết: &ldquo;Tham gia chương tr&igrave;nh l&agrave; c&aacute;ch m&agrave; sinh vi&ecirc;n thể hiện nhiệt huyết tuổi trẻ, xung k&iacute;ch. Tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện, tiếp th&ecirc;m nguồn sức mạnh qu&yacute; gi&aacute; cho c&aacute;c sĩ tử cũng l&agrave; th&ecirc; hiện tinh thần tr&aacute;ch nhiệm của thế hệ đi trước. Đồng thời để lại những dấu ấn đẹp trong cuộc đời sinh vi&ecirc;n của mỗi người&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">Ch&ugrave;m ảnh do ph&oacute;ng vi&ecirc;n ghi nhận:&nbsp;</span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30898/3d.JPG" style="height:337px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30898/4c.JPG" style="height:337px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30898/6c.JPG" style="height:337px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30898/dong%20nguoi%20ts%20mt.jpg" style="height:380px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30898/sv%20tham%20gia%20tsmt.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30898/thuongtavuongtaphuan.JPG" style="font-size:14px; height:400px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">Tin: &Yacute; NHUNG</span></strong></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Ảnh: &Yacute; NHUNG - MAI PHƯƠNG</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 17.03.2019, Quận Đoàn 1 phối hợp với Đoàn Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) đã tổ chức lắp đặt và bàn giao sân chơi thiếu nhi cho trẻ em tại phường Cầu Kho, Quận 1.

Agile Việt Nam
;