Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2017 - 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 14-6, Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Hội nghị Tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n năm học 2017 - 2018. </strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30892/HSV.JPG" style="height:395px; width:650px" /></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Hội nghị nhằm điểm lại những kết quả đ&atilde; đạt được v&agrave; nghi&ecirc;m t&uacute;c kiểm điểm những hạn chế trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố trong năm học 2017 &ndash; 2018.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tại Hội nghị, đồng ch&iacute; Phạm Kiều Hưng - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o nhận định kết quả c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n năm học 2017 &ndash; 2018: &ldquo;Trong năm học, Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; triển khai, tổ chức x&eacute;t chọn danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; th&ocirc;ng qua hệ thống trực tuyến tại trang www.tuyenduongtphcm.vn, qua đ&oacute;, số lượng đăng k&yacute; tham gia x&eacute;t chọn tăng hơn 150% so với năm học trước. C&ocirc;ng t&aacute;c ph&aacute;t huy sinh vi&ecirc;n đạt danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; gắn với việc đẩy mạnh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh tiếp tục được quan t&acirc;m đầu tư tổ chức&rdquo;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục lịch sử, truyền thống, t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương đất nước, l&ograve;ng tự h&agrave;o d&acirc;n tộc cho sinh vi&ecirc;n th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động như &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh đến với bảo t&agrave;ng&rdquo;, c&aacute;c chương tr&igrave;nh d&atilde; ngoại về nguồn, t&igrave;m về địa chỉ đỏ, căn cứ truyền thống c&aacute;ch mạng, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hung, c&ocirc;ng t&aacute;c đền ơn đ&aacute;p nghĩa, c&aacute;c hoạt động, lễ hội, hội thi t&igrave;m hiểu truyền thống ng&agrave;nh nghề tiếp tục được duy tr&igrave;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Hoạt động s&aacute;ng tạo trong sinh vi&ecirc;n được c&aacute;c cấp bộ Hội quan t&acirc;m tổ chức với đa dạng h&igrave;nh thức, thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của đ&ocirc;ng đảo sinh vi&ecirc;n. Trong năm học đ&atilde; c&oacute; 216 hội thi, diễn đ&agrave;n, s&acirc;n chơi, kh&ocirc;ng gian s&aacute;ng tạo được tổ chức với sự tham gia của 66.604 sinh vi&ecirc;n. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam, Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố tổ chức &ldquo;Ng&agrave;y sinh vi&ecirc;n sang tạo&rdquo; c&aacute;c tỉnh khu vực ph&iacute;a Nam thu h&uacute;t hơn 5000 sinh vi&ecirc;n của th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c tỉnh Bến Tre, Đồng Th&aacute;p, B&igrave;nh Dương, Đồng Nai tham gia.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Hoạt động khởi nghiệp được c&aacute;c cấp bộ Hội quan t&acirc;m với đa dạng c&aacute;c loại h&igrave;nh. Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố phối hợp với Nh&agrave; Văn h&oacute;a Sinh vi&ecirc;n kh&aacute;nh th&agrave;nh kh&ocirc;ng gian khởi nghiệp sinh vi&ecirc;n, đăng cai tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;Sinh vi&ecirc;n với quản l&yacute; t&agrave;i ch&iacute;nh VISA&rdquo; năm 2017, triển khai chương tr&igrave;nh &ldquo;Kỹ năng quản l&yacute; t&agrave;i ch&iacute;nh c&aacute; nh&acirc;n năm 2018&rdquo; C&uacute;p b&oacute;ng đ&aacute; &ndash; &ldquo;T&agrave;i ch&iacute;nh vững tay, rinh ngay c&uacute;p v&agrave;ng&rdquo; của Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam; phối hợp c&ugrave;ng Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố v&agrave; Trung t&acirc;m hổ trợ thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp tiếp tục tổ chức Cuộc thi &Yacute; tưởng Khởi nghiệp &ndash; Startup Wheel năm 2018.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Hoạt động Chi hội, Li&ecirc;n Chi hội trong năm học qua tiếp tục được Hội Sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường quan t&acirc;m với nhiều giải ph&aacute;p ph&aacute;t huy tốt c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh Li&ecirc;n Chi hội, Chi hội K&yacute; t&uacute;c x&aacute;, Li&ecirc;n Chi hội Sinh vi&ecirc;n ngoại tr&uacute;. C&aacute;c hoạt động thi đua, giao lưu giữa c&aacute;c cơ sở Hội, tạo sự gắn b&oacute; giữa c&aacute;c hội vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n mỗi đơn vị, ph&aacute;t huy năng lực của c&aacute;n bộ Hội c&aacute;c cấp được quan t&acirc;m tổ chức.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh những th&agrave;nh t&iacute;ch đ&atilde; đạt được trong năm học qua, đồng ch&iacute; Phạm Kiều Hưng cũng đ&atilde; thẳng thắn chỉ ra những mặt c&ograve;n hạn chế, thiếu s&oacute;t của Hội trong năm học 2017 &ndash; 2018. Đối với phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n 5 tốt, tiến độ triển khai v&agrave; tổ chức tuy&ecirc;n dương tại một số cơ sở Hội chưa được đảm bảo, c&aacute;c hoạt động ph&aacute;t huy Sinh vi&ecirc;n 5 tốt sau tuy&ecirc;n dương c&ograve;n hạn chế; c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, giới thiệu Sinh vi&ecirc;n 5 tốt với x&atilde; hội, với c&aacute;c đơn vị c&oacute; nhu cầu lao động chưa được đầu tư đ&uacute;ng mức; việc nắm bắt t&igrave;nh h&igrave;nh tư tưởng, nhu cầu, nguyện vọng ch&iacute;nh đ&aacute;ng của sinh vi&ecirc;n chưa được quan t&acirc;m tại một số đơn vị.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng t&aacute;c quy hoạch c&aacute;n bộ Hội chủ chốt, x&acirc;y dựng đội ngũ c&aacute;n bộ kế thừa chưa được thực hiện tốt tại một số đơn vị ; c&aacute;c đơn vị trung b&igrave;nh, yếu chưa c&oacute; nhiều chuyển biến t&iacute;ch cực, tiến bộ tổ chức Đại hội Hội Sinh vi&ecirc;n trường chưa đảm bảo; việc tham mưu c&ocirc;ng nhận Hội Sinh vi&ecirc;n ch&iacute;nh thức cho c&aacute;c đơn vị theo nghị định 45/2010/NĐ-CP của Ch&iacute;nh phủ vẫn chưa ho&agrave;n th&agrave;nh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i ra, chế độ th&ocirc;ng tin b&aacute;o c&aacute;o, tổng hợp số liệu, kết quả hoạt động của một số đơn vị chưa nghi&ecirc;m t&uacute;c, ch&iacute;nh x&aacute;c; c&ocirc;ng t&aacute;c nh&acirc;n rộng m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p hiệu quả chưa được thực hiện tốt.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị B&iacute;ch Ngọc &ndash; Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy nhấn mạnh: &ldquo;<em>Hội cần phải đ&aacute;nh gi&aacute; đ&uacute;ng đắn thực trạng, t&igrave;nh h&igrave;nh của sinh vi&ecirc;n; nắm bắt được t&acirc;m tư, nguyện vọng của Hội vi&ecirc;n. Cần phải tập trung đổi mới nội dung v&agrave; phương thức hoạt động của Hội để thu h&uacute;t sự tham gia của đ&ocirc;ng đảo sinh vi&ecirc;n trong th&agrave;nh phố. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Hội cũng phải đầu tư hơn nữa cho gi&aacute;o dục truyền thống, gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng nhằm n&acirc;ng cao l&ograve;ng y&ecirc;u nước trong sinh vi&ecirc;n&rdquo;. </em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Hội nghị cũng đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 10 c&aacute;n bộ Hội ti&ecirc;u biểu, khen thưởng cho 8 tập thể ti&ecirc;n tiến, 37 tập thể xuất sắc, 05 đơn vị xuất sắc, dẫn đầu c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n của Th&agrave;nh phố năm học 2017 - 2018.</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><strong>L&Ecirc; VĨNH</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Công trình “Biến bãi rác thành vườn hoa” của Đoàn Sở Tài nguyên và môi trường TP. Hồ Chí Minh thực hiện trong thời gian qua và là một trong 8 công trình được trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2019.

Agile Việt Nam
;