Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2017 - 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 14-6, Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Hội nghị Tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n năm học 2017 - 2018. </strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30892/HSV.JPG" style="height:395px; width:650px" /></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Hội nghị nhằm điểm lại những kết quả đ&atilde; đạt được v&agrave; nghi&ecirc;m t&uacute;c kiểm điểm những hạn chế trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố trong năm học 2017 &ndash; 2018.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tại Hội nghị, đồng ch&iacute; Phạm Kiều Hưng - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o nhận định kết quả c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n năm học 2017 &ndash; 2018: &ldquo;Trong năm học, Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; triển khai, tổ chức x&eacute;t chọn danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; th&ocirc;ng qua hệ thống trực tuyến tại trang www.tuyenduongtphcm.vn, qua đ&oacute;, số lượng đăng k&yacute; tham gia x&eacute;t chọn tăng hơn 150% so với năm học trước. C&ocirc;ng t&aacute;c ph&aacute;t huy sinh vi&ecirc;n đạt danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; gắn với việc đẩy mạnh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh tiếp tục được quan t&acirc;m đầu tư tổ chức&rdquo;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục lịch sử, truyền thống, t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương đất nước, l&ograve;ng tự h&agrave;o d&acirc;n tộc cho sinh vi&ecirc;n th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động như &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh đến với bảo t&agrave;ng&rdquo;, c&aacute;c chương tr&igrave;nh d&atilde; ngoại về nguồn, t&igrave;m về địa chỉ đỏ, căn cứ truyền thống c&aacute;ch mạng, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hung, c&ocirc;ng t&aacute;c đền ơn đ&aacute;p nghĩa, c&aacute;c hoạt động, lễ hội, hội thi t&igrave;m hiểu truyền thống ng&agrave;nh nghề tiếp tục được duy tr&igrave;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Hoạt động s&aacute;ng tạo trong sinh vi&ecirc;n được c&aacute;c cấp bộ Hội quan t&acirc;m tổ chức với đa dạng h&igrave;nh thức, thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của đ&ocirc;ng đảo sinh vi&ecirc;n. Trong năm học đ&atilde; c&oacute; 216 hội thi, diễn đ&agrave;n, s&acirc;n chơi, kh&ocirc;ng gian s&aacute;ng tạo được tổ chức với sự tham gia của 66.604 sinh vi&ecirc;n. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam, Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố tổ chức &ldquo;Ng&agrave;y sinh vi&ecirc;n sang tạo&rdquo; c&aacute;c tỉnh khu vực ph&iacute;a Nam thu h&uacute;t hơn 5000 sinh vi&ecirc;n của th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c tỉnh Bến Tre, Đồng Th&aacute;p, B&igrave;nh Dương, Đồng Nai tham gia.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Hoạt động khởi nghiệp được c&aacute;c cấp bộ Hội quan t&acirc;m với đa dạng c&aacute;c loại h&igrave;nh. Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố phối hợp với Nh&agrave; Văn h&oacute;a Sinh vi&ecirc;n kh&aacute;nh th&agrave;nh kh&ocirc;ng gian khởi nghiệp sinh vi&ecirc;n, đăng cai tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;Sinh vi&ecirc;n với quản l&yacute; t&agrave;i ch&iacute;nh VISA&rdquo; năm 2017, triển khai chương tr&igrave;nh &ldquo;Kỹ năng quản l&yacute; t&agrave;i ch&iacute;nh c&aacute; nh&acirc;n năm 2018&rdquo; C&uacute;p b&oacute;ng đ&aacute; &ndash; &ldquo;T&agrave;i ch&iacute;nh vững tay, rinh ngay c&uacute;p v&agrave;ng&rdquo; của Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam; phối hợp c&ugrave;ng Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố v&agrave; Trung t&acirc;m hổ trợ thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp tiếp tục tổ chức Cuộc thi &Yacute; tưởng Khởi nghiệp &ndash; Startup Wheel năm 2018.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Hoạt động Chi hội, Li&ecirc;n Chi hội trong năm học qua tiếp tục được Hội Sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường quan t&acirc;m với nhiều giải ph&aacute;p ph&aacute;t huy tốt c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh Li&ecirc;n Chi hội, Chi hội K&yacute; t&uacute;c x&aacute;, Li&ecirc;n Chi hội Sinh vi&ecirc;n ngoại tr&uacute;. C&aacute;c hoạt động thi đua, giao lưu giữa c&aacute;c cơ sở Hội, tạo sự gắn b&oacute; giữa c&aacute;c hội vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n mỗi đơn vị, ph&aacute;t huy năng lực của c&aacute;n bộ Hội c&aacute;c cấp được quan t&acirc;m tổ chức.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh những th&agrave;nh t&iacute;ch đ&atilde; đạt được trong năm học qua, đồng ch&iacute; Phạm Kiều Hưng cũng đ&atilde; thẳng thắn chỉ ra những mặt c&ograve;n hạn chế, thiếu s&oacute;t của Hội trong năm học 2017 &ndash; 2018. Đối với phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n 5 tốt, tiến độ triển khai v&agrave; tổ chức tuy&ecirc;n dương tại một số cơ sở Hội chưa được đảm bảo, c&aacute;c hoạt động ph&aacute;t huy Sinh vi&ecirc;n 5 tốt sau tuy&ecirc;n dương c&ograve;n hạn chế; c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, giới thiệu Sinh vi&ecirc;n 5 tốt với x&atilde; hội, với c&aacute;c đơn vị c&oacute; nhu cầu lao động chưa được đầu tư đ&uacute;ng mức; việc nắm bắt t&igrave;nh h&igrave;nh tư tưởng, nhu cầu, nguyện vọng ch&iacute;nh đ&aacute;ng của sinh vi&ecirc;n chưa được quan t&acirc;m tại một số đơn vị.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng t&aacute;c quy hoạch c&aacute;n bộ Hội chủ chốt, x&acirc;y dựng đội ngũ c&aacute;n bộ kế thừa chưa được thực hiện tốt tại một số đơn vị ; c&aacute;c đơn vị trung b&igrave;nh, yếu chưa c&oacute; nhiều chuyển biến t&iacute;ch cực, tiến bộ tổ chức Đại hội Hội Sinh vi&ecirc;n trường chưa đảm bảo; việc tham mưu c&ocirc;ng nhận Hội Sinh vi&ecirc;n ch&iacute;nh thức cho c&aacute;c đơn vị theo nghị định 45/2010/NĐ-CP của Ch&iacute;nh phủ vẫn chưa ho&agrave;n th&agrave;nh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i ra, chế độ th&ocirc;ng tin b&aacute;o c&aacute;o, tổng hợp số liệu, kết quả hoạt động của một số đơn vị chưa nghi&ecirc;m t&uacute;c, ch&iacute;nh x&aacute;c; c&ocirc;ng t&aacute;c nh&acirc;n rộng m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p hiệu quả chưa được thực hiện tốt.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị B&iacute;ch Ngọc &ndash; Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy nhấn mạnh: &ldquo;<em>Hội cần phải đ&aacute;nh gi&aacute; đ&uacute;ng đắn thực trạng, t&igrave;nh h&igrave;nh của sinh vi&ecirc;n; nắm bắt được t&acirc;m tư, nguyện vọng của Hội vi&ecirc;n. Cần phải tập trung đổi mới nội dung v&agrave; phương thức hoạt động của Hội để thu h&uacute;t sự tham gia của đ&ocirc;ng đảo sinh vi&ecirc;n trong th&agrave;nh phố. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Hội cũng phải đầu tư hơn nữa cho gi&aacute;o dục truyền thống, gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng nhằm n&acirc;ng cao l&ograve;ng y&ecirc;u nước trong sinh vi&ecirc;n&rdquo;. </em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Hội nghị cũng đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 10 c&aacute;n bộ Hội ti&ecirc;u biểu, khen thưởng cho 8 tập thể ti&ecirc;n tiến, 37 tập thể xuất sắc, 05 đơn vị xuất sắc, dẫn đầu c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n của Th&agrave;nh phố năm học 2017 - 2018.</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><strong>L&Ecirc; VĨNH</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;