Học sinh trường THCS Hoa Lư (Q.9) giành giải nhất cuộc thi sáng tạo

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Với sản phẩm th&ugrave;ng loa 3 trong 1, bạn L&ecirc; T&ugrave;ng B&aacute;ch (lớp 9 trường THCS Hoa Lư, Q.9) đ&atilde; đạt giải nhất Hội thi s&aacute;ng tạo Thanh thiếu ni&ecirc;n TP.HCM năm 2018.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuộc thi do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp với Sở Khoa học C&ocirc;ng nghệ, Sở Gi&aacute;o dục Đ&agrave;o tạo, Li&ecirc;n hiệp c&aacute;c Hội Khoa học v&agrave; Kỹ thuật, Đ&agrave;i truyền h&igrave;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức từ th&aacute;ng 1/2018 đến th&aacute;ng 6/2018.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau thời gian triển khai, Cuộc thi đ&atilde; tổ chức v&ograve;ng sơ loại cấp quận - huyện, tuyển chọn, bồi dưỡng đội tuyển tham gia dự thi cấp th&agrave;nh phố. Ban tổ chức Cuộc thi cấp th&agrave;nh đ&atilde; nhận được 142 sản phẩm đăng k&yacute; tham gia.</span></span></p> <div class="detail" style="box-sizing: border-box; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 20px;"> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/06/11/1528715197_img_6952.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></span></span></div> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sản phẩm tham dự cuộc thi l&agrave; c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, sản phẩm, giải ph&aacute;p kỹ thuật&hellip;thuộc c&aacute;c lĩnh vực Dụng cụ học tập; Dụng cụ sinh hoạt hằng ng&agrave;y, lao động sản xuất, đồ chơi trẻ em; IoT ứng dụng cho giao th&ocirc;ng, n&ocirc;ng nghiệp, m&ocirc;i trường; Bảo vệ m&ocirc;i trường v&agrave; c&aacute;c vấn đề ứng ph&oacute; biến đổi kh&iacute; hậu, bảo vệ nguồn nước; Cải thiện t&igrave;nh h&igrave;nh giao th&ocirc;ng; Cải thiện t&igrave;nh h&igrave;nh ngập nước; C&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, sản phẩm s&aacute;ng tạo kh&aacute;c.​</span></p> </div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/06/11/1528715422_img_2582.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></span></span></p> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/06/11/1528715433_img_6932.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></span></span></div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại v&ograve;ng chung kết, t&aacute;c giả của c&aacute;c sản phẩm tốt nhất thuyết tr&igrave;nh v&agrave; trả lời phản biện của Ban Gi&aacute;m khảo tr&ecirc;n s&acirc;n khấu.</span></span></p> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/06/11/1528715497_img_2579.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/06/11/1528715510_img_2581.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></span></span></div> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết quả chung cuộc, Ban Tổ chức đ&atilde; trao 1 Giải Nhất, 4 Giải Nh&igrave;, 4 Giải Ba v&agrave; 20 Giải Khuyến kh&iacute;ch cho c&aacute;c th&iacute; sinh c&oacute; sản phẩm xuất sắc.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/06/11/1528715593_gi-i-nh-t.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Giải Nhất thuộc về L&ecirc; T&ugrave;ng B&aacute;ch (Trường THCS Hoa Lư, Q.9 với sản phẩm loa th&ugrave;ng 3 trong 1.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau cuộc thi, c&aacute;c sản phẩm ti&ecirc;u biểu sẽ được tuyển chọn, ho&agrave;n thiện tham gia Cuộc thi s&aacute;ng tạo d&agrave;nh cho thanh thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng to&agrave;n quốc lần thứ 14 năm 2017 - 2018 diễn ra tại H&agrave; Nội.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NGUY&Ecirc;N THẢO (MTO)</strong></span></span></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;