Học sinh trường THCS Hoa Lư (Q.9) giành giải nhất cuộc thi sáng tạo

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Với sản phẩm th&ugrave;ng loa 3 trong 1, bạn L&ecirc; T&ugrave;ng B&aacute;ch (lớp 9 trường THCS Hoa Lư, Q.9) đ&atilde; đạt giải nhất Hội thi s&aacute;ng tạo Thanh thiếu ni&ecirc;n TP.HCM năm 2018.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuộc thi do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp với Sở Khoa học C&ocirc;ng nghệ, Sở Gi&aacute;o dục Đ&agrave;o tạo, Li&ecirc;n hiệp c&aacute;c Hội Khoa học v&agrave; Kỹ thuật, Đ&agrave;i truyền h&igrave;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức từ th&aacute;ng 1/2018 đến th&aacute;ng 6/2018.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau thời gian triển khai, Cuộc thi đ&atilde; tổ chức v&ograve;ng sơ loại cấp quận - huyện, tuyển chọn, bồi dưỡng đội tuyển tham gia dự thi cấp th&agrave;nh phố. Ban tổ chức Cuộc thi cấp th&agrave;nh đ&atilde; nhận được 142 sản phẩm đăng k&yacute; tham gia.</span></span></p> <div class="detail" style="box-sizing: border-box; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 20px;"> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/06/11/1528715197_img_6952.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></span></span></div> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sản phẩm tham dự cuộc thi l&agrave; c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, sản phẩm, giải ph&aacute;p kỹ thuật&hellip;thuộc c&aacute;c lĩnh vực Dụng cụ học tập; Dụng cụ sinh hoạt hằng ng&agrave;y, lao động sản xuất, đồ chơi trẻ em; IoT ứng dụng cho giao th&ocirc;ng, n&ocirc;ng nghiệp, m&ocirc;i trường; Bảo vệ m&ocirc;i trường v&agrave; c&aacute;c vấn đề ứng ph&oacute; biến đổi kh&iacute; hậu, bảo vệ nguồn nước; Cải thiện t&igrave;nh h&igrave;nh giao th&ocirc;ng; Cải thiện t&igrave;nh h&igrave;nh ngập nước; C&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, sản phẩm s&aacute;ng tạo kh&aacute;c.​</span></p> </div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/06/11/1528715422_img_2582.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></span></span></p> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/06/11/1528715433_img_6932.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></span></span></div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại v&ograve;ng chung kết, t&aacute;c giả của c&aacute;c sản phẩm tốt nhất thuyết tr&igrave;nh v&agrave; trả lời phản biện của Ban Gi&aacute;m khảo tr&ecirc;n s&acirc;n khấu.</span></span></p> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/06/11/1528715497_img_2579.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/06/11/1528715510_img_2581.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></span></span></div> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết quả chung cuộc, Ban Tổ chức đ&atilde; trao 1 Giải Nhất, 4 Giải Nh&igrave;, 4 Giải Ba v&agrave; 20 Giải Khuyến kh&iacute;ch cho c&aacute;c th&iacute; sinh c&oacute; sản phẩm xuất sắc.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/06/11/1528715593_gi-i-nh-t.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Giải Nhất thuộc về L&ecirc; T&ugrave;ng B&aacute;ch (Trường THCS Hoa Lư, Q.9 với sản phẩm loa th&ugrave;ng 3 trong 1.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau cuộc thi, c&aacute;c sản phẩm ti&ecirc;u biểu sẽ được tuyển chọn, ho&agrave;n thiện tham gia Cuộc thi s&aacute;ng tạo d&agrave;nh cho thanh thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng to&agrave;n quốc lần thứ 14 năm 2017 - 2018 diễn ra tại H&agrave; Nội.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NGUY&Ecirc;N THẢO (MTO)</strong></span></span></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 16.6, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn phối hợp với Công ty Cổ phần Giáo dục và Khoa học Ứng dụng Robot Việt tổ chức vòng chung kết Cuộc thi Robotacon dành cho học sinh khối Tiểu học và Trung học Cơ sở - Cúp ROBOTVIET lần 1 năm 2018 tại Trường Tiểu học An Bình – Quận 2.

Agile Việt Nam
;