Tuyên dương 100 gương TNTT TP.HCM làm theo Bác khu vực trường học

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px">Chiều 10/6, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 100 Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c năm 2018 khu vực trường học tại trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Th&agrave;nh phố.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30881/14m.JPG" style="height:337px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tham dự buổi lễ c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Đặng Th&ugrave;y Kh&aacute;nh V&acirc;n - Trưởng ph&ograve;ng Đo&agrave;n thể Nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; c&aacute;c hội - Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy, Phan Thị Thanh Phương - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố v&agrave; Nguyễn Phương Thảo &ndash; UV.BTV, Trưởng Ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n, c&ugrave;ng đại diện Đảng ủy, Ban Gi&aacute;m hiệu tr<span style="font-family:inherit">ường Đại học C&ocirc;ng nghệ Th&agrave;nh phố,...</span></span></p> <div class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Danh hiệu nhằm ghi nhận những th&agrave;nh t&iacute;ch, đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực m&agrave; c&aacute;c đại biểu đ&atilde; đạt được trong thời gian qua, đồng thời l&agrave; b&agrave;n đạp để c&aacute;c thanh ni&ecirc;n tiếp tục phấn đấu, trở th&agrave;nh những thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu của đất nước.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30881/12m.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tại buổi lễ, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; c&oacute; dịp giao lưu 3 thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c to&agrave;n quốc năm 2018 bao gồm: Chị Vũ B&iacute;ch Ngọc (nghi&ecirc;n cứu vi&ecirc;n Viện Tế b&agrave;o gốc &ndash; trường ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n ĐHQGH. TP. Hồ Ch&iacute; Minh), bạn Trần Ho&agrave;ng Lộc (Ph&oacute; Chủ tịch Hội sinh vi&ecirc;n trường ĐH C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP, nghệ sĩ piano B&ugrave;i Vũ Nguyệt Minh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">C&aacute;c bạn đ&atilde; b&agrave;y tỏ những kh&oacute; khăn trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập, r&egrave;n luyện, cũng như chia sẻ kinh nghiệm, b&iacute; quyết trước những th&agrave;nh t&iacute;ch đ&atilde; đạt được. Đ&oacute; l&agrave; sự nỗ lực trong từng nghi&ecirc;n cứu của chị B&iacute;ch Ngọc, sự t&igrave;m t&ograve;i học hỏi từ bạn b&egrave; quốc tế của ch&agrave;ng trai Ho&agrave;ng Lộc, sự ki&ecirc;n tr&igrave; trong từng ph&iacute;m đ&agrave;n của c&ocirc; b&eacute; Nguyệt Minh, người từng đạt nhiều giải thưởng quốc tế về &acirc;m nhạc.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Chia sẻ về cảm x&uacute;c khi đạt được danh hiệu Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c, bạn To&agrave;n Thịnh (Trường ĐH Kinh tế - T&agrave;i ch&iacute;nh) cho hay: &ldquo;M&igrave;nh cảm thấy v&ocirc; c&ugrave;ng h&atilde;nh diện v&agrave; tự h&agrave;o. Danh hiệu n&agrave;y l&agrave; động lực để m&igrave;nh cải thiện bản th&acirc;n, kh&ocirc;ng dừng lại ở những th&agrave;nh t&iacute;ch đ&atilde; đạt được m&agrave; tiếp tục cố gắng để ph&aacute;t triển bản th&acirc;n&rdquo;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Trong buổi s&aacute;ng c&ugrave;ng ng&agrave;y, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; d&acirc;ng hoa b&aacute;o c&ocirc;ng tại Tượng đ&agrave;i Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh tại Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố; tham quan doanh nghiệp khởi nghiệp th&agrave;nh c&ocirc;ng cửu cựu sinh vi&ecirc;n HUTECH - C&ocirc;ng ty CP SX mỹ phẩm Ngọc Huế; thư viện truyền cảm hứng của trường Đại học T&ocirc;n Đức Thắng. V&agrave; đặc biệt l&agrave; giao lưu, tặng qu&agrave; cho c&aacute;c em thiếu nhi tại Trung t&acirc;m Nu&ocirc;i dưỡng trẻ em quận G&ograve; Vấp.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: right;"><strong>&Yacute; NHUNG</strong></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px">Ảnh: Nh&oacute;m Truyền th&ocirc;ng Đo&agrave;n HUTECH</span></strong></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;