Lễ dâng hoa báo công tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y&nbsp;10/6, Lễ d&acirc;ng hoa tượng đ&agrave;i Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh được diễn ra tại Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh với sự tham gia của đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh Hải &ndash; UV.BTV, Trưởng Ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&ugrave;ng với &nbsp;84 đại biểu khu vực C&ocirc;ng nh&acirc;n Lao động l&agrave; những Thanh ni&ecirc;n Ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c của Th&agrave;nh phố năm 2018.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30878/tuong%20dai%20bac.png" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động nằm trong khu&ocirc;n khổ Li&ecirc;n hoan thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c năm 2018. Đứng trước tượng B&aacute;c, c&aacute;c bạn đại biểu tự hứa với l&ograve;ng, với B&aacute;c về những quyết t&acirc;m, &yacute; ch&iacute; ki&ecirc;n cường nhằm đẩy mạnh sự vững v&agrave;ng v&agrave; ph&aacute;t triển của đất nước: &ldquo;Thế hệ trẻ h&ocirc;m nay quyết t&acirc;m x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ vững chắc l&atilde;nh thổ Tổ quốc VIệt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c đại biểu hứa quyết t&acirc;m học tập, r&egrave;n luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh, trau dồi bản lĩnh ch&iacute;nh trị, đạo đức, lối sống, ph&aacute;t huy tr&iacute; tuệ đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh th&agrave;nh c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau lễ d&acirc;ng hoa c&aacute;c đại biểu tiến h&agrave;nh tham quan Bảo t&agrave;ng T&ocirc;n Đức Thắng, nh&agrave; ga Metro ngầm Ba Son v&agrave; đến thăm, tặng qu&agrave; v&agrave; động vi&ecirc;n c&aacute;c gia đ&igrave;nh l&agrave; c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động kh&oacute; khăn.</span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">* C&ugrave;ng ng&agrave;y, đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c khu vực trường học do đồng ch&iacute; &Ocirc;ng Thị Ngọc Linh - Ủy vi&ecirc;n BCH Trung ương Đo&agrave;n, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Ph&oacute; Ban Thanh ni&ecirc;n trường học&nbsp;Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; ch&uacute; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n - Ph&oacute; Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; 100 đ&atilde; biểu&nbsp;đ&atilde; d&acirc;ng hương, b&aacute;o c&ocirc;ng Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh tại Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố.</span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30878/5D3_0135.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><strong>HẢI H&Agrave;</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;