Lễ dâng hoa báo công tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y&nbsp;10/6, Lễ d&acirc;ng hoa tượng đ&agrave;i Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh được diễn ra tại Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh với sự tham gia của đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh Hải &ndash; UV.BTV, Trưởng Ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&ugrave;ng với &nbsp;84 đại biểu khu vực C&ocirc;ng nh&acirc;n Lao động l&agrave; những Thanh ni&ecirc;n Ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c của Th&agrave;nh phố năm 2018.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30878/tuong%20dai%20bac.png" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động nằm trong khu&ocirc;n khổ Li&ecirc;n hoan thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c năm 2018. Đứng trước tượng B&aacute;c, c&aacute;c bạn đại biểu tự hứa với l&ograve;ng, với B&aacute;c về những quyết t&acirc;m, &yacute; ch&iacute; ki&ecirc;n cường nhằm đẩy mạnh sự vững v&agrave;ng v&agrave; ph&aacute;t triển của đất nước: &ldquo;Thế hệ trẻ h&ocirc;m nay quyết t&acirc;m x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ vững chắc l&atilde;nh thổ Tổ quốc VIệt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c đại biểu hứa quyết t&acirc;m học tập, r&egrave;n luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh, trau dồi bản lĩnh ch&iacute;nh trị, đạo đức, lối sống, ph&aacute;t huy tr&iacute; tuệ đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh th&agrave;nh c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau lễ d&acirc;ng hoa c&aacute;c đại biểu tiến h&agrave;nh tham quan Bảo t&agrave;ng T&ocirc;n Đức Thắng, nh&agrave; ga Metro ngầm Ba Son v&agrave; đến thăm, tặng qu&agrave; v&agrave; động vi&ecirc;n c&aacute;c gia đ&igrave;nh l&agrave; c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động kh&oacute; khăn.</span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">* C&ugrave;ng ng&agrave;y, đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c khu vực trường học do đồng ch&iacute; &Ocirc;ng Thị Ngọc Linh - Ủy vi&ecirc;n BCH Trung ương Đo&agrave;n, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Ph&oacute; Ban Thanh ni&ecirc;n trường học&nbsp;Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; ch&uacute; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n - Ph&oacute; Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; 100 đ&atilde; biểu&nbsp;đ&atilde; d&acirc;ng hương, b&aacute;o c&ocirc;ng Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh tại Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố.</span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30878/5D3_0135.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><strong>HẢI H&Agrave;</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 16.6, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn phối hợp với Công ty Cổ phần Giáo dục và Khoa học Ứng dụng Robot Việt tổ chức vòng chung kết Cuộc thi Robotacon dành cho học sinh khối Tiểu học và Trung học Cơ sở - Cúp ROBOTVIET lần 1 năm 2018 tại Trường Tiểu học An Bình – Quận 2.

Agile Việt Nam
;