Lễ dâng hoa báo công tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y&nbsp;10/6, Lễ d&acirc;ng hoa tượng đ&agrave;i Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh được diễn ra tại Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh với sự tham gia của đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh Hải &ndash; UV.BTV, Trưởng Ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&ugrave;ng với &nbsp;84 đại biểu khu vực C&ocirc;ng nh&acirc;n Lao động l&agrave; những Thanh ni&ecirc;n Ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c của Th&agrave;nh phố năm 2018.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30878/tuong%20dai%20bac.png" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động nằm trong khu&ocirc;n khổ Li&ecirc;n hoan thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c năm 2018. Đứng trước tượng B&aacute;c, c&aacute;c bạn đại biểu tự hứa với l&ograve;ng, với B&aacute;c về những quyết t&acirc;m, &yacute; ch&iacute; ki&ecirc;n cường nhằm đẩy mạnh sự vững v&agrave;ng v&agrave; ph&aacute;t triển của đất nước: &ldquo;Thế hệ trẻ h&ocirc;m nay quyết t&acirc;m x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ vững chắc l&atilde;nh thổ Tổ quốc VIệt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c đại biểu hứa quyết t&acirc;m học tập, r&egrave;n luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh, trau dồi bản lĩnh ch&iacute;nh trị, đạo đức, lối sống, ph&aacute;t huy tr&iacute; tuệ đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh th&agrave;nh c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau lễ d&acirc;ng hoa c&aacute;c đại biểu tiến h&agrave;nh tham quan Bảo t&agrave;ng T&ocirc;n Đức Thắng, nh&agrave; ga Metro ngầm Ba Son v&agrave; đến thăm, tặng qu&agrave; v&agrave; động vi&ecirc;n c&aacute;c gia đ&igrave;nh l&agrave; c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động kh&oacute; khăn.</span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">* C&ugrave;ng ng&agrave;y, đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c khu vực trường học do đồng ch&iacute; &Ocirc;ng Thị Ngọc Linh - Ủy vi&ecirc;n BCH Trung ương Đo&agrave;n, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Ph&oacute; Ban Thanh ni&ecirc;n trường học&nbsp;Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; ch&uacute; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n - Ph&oacute; Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; 100 đ&atilde; biểu&nbsp;đ&atilde; d&acirc;ng hương, b&aacute;o c&ocirc;ng Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh tại Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố.</span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30878/5D3_0135.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><strong>HẢI H&Agrave;</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;