82 đại biểu khu vực Quận, huyện và lực lượng vũ trang khởi động Liên hoan TNTT làm theo lời Bác TP.HCM năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 09/6/2018, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức c&aacute;c hoạt động khởi động Li&ecirc;n hoan Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c năm 2018 khu vực Quận, huyện v&agrave; Lực lượng vũ trang tại quận B&igrave;nh Thạnh. </strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30854/4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tham dự Li&ecirc;n hoan c&oacute; <strong>26</strong><strong>6</strong> đại biểu (trong đ&oacute; 70 đại biểu khu vực quận, huyện; 12 đại biểu khu vực lực lượng vũ trang; 84 đại biểu lực lượng c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động, 100 đại biểu khu vực trường học) được giới thiệu từ c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc, l&agrave; những đoàn vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu có thành tích xu&acirc;́t sắc trong học t&acirc;̣p, lao đ&ocirc;̣ng, rèn luy&ecirc;̣n; thực sự là những t&acirc;́m gương đi&ecirc;̉n hình trong việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh tại cơ sở, c&oacute; đ&oacute;ng g&oacute;p xứng đ&aacute;ng trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố, c&oacute; uy t&iacute;n v&agrave; ảnh hưởng t&iacute;ch cực trong thanh thiếu nhi v&agrave; x&atilde; hội.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Li&ecirc;n hoan l&agrave; hoạt động kỷ niệm 128 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, 107 năm Ng&agrave;y B&aacute;c Hồ ra đi t&igrave;m đường cứu nước, 70 năm Ng&agrave;y Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;ra Lời k&ecirc;u gọi thi đua &aacute;i quốc, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Li&ecirc;n hoan Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2018, qua đ&oacute; biểu dương, t&ocirc;n vinh những thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến đạt th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c giai đoạn 2016 &ndash; 2018. Năm 2018, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n ph&acirc;n c&ocirc;ng Quận Đo&agrave;n B&igrave;nh Thạnh, Đo&agrave;n trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Th&agrave;nh phố v&agrave; Đo&agrave;n Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng Th&agrave;nh phố đăng cai tổ chức Li&ecirc;n hoan Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c tại 3 khu vực.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chiều nay c&ugrave;ng ng&agrave;y, l&uacute;c&nbsp;14g00, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n sẽ tuy&ecirc;n dương 82 điển h&igrave;nh Thanh ni&ecirc;n l&agrave;m theo lời B&aacute;c khu vực quận, huyện v&agrave; lực lượng vũ trang tại Hội trường Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n Quận B&igrave;nh Thạnh <em>(Số 06 đường Phan Đăng Lưu, Phường 14, quận B&igrave;nh Thạnh).</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong s&aacute;ng h&ocirc;m nay, 82 đại biểu đ&atilde; b&aacute;o c&ocirc;ng tại Đ&agrave;i tưởng niệm c&aacute;c anh h&ugrave;ng Lăng tả qu&acirc;n L&ecirc; Văn Duyệt;&nbsp;Lăng tả qu&acirc;n L&ecirc; Văn Duyệt,...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c đại biểu cũng tham gia tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;Thắp s&aacute;ng ước mơ tuổi trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; thăm, động vi&ecirc;n v&agrave; giao lưu với c&aacute;c em học sinh ở Trường phổ cập t&igrave;nh thương phường 25; tổng vệ sinh v&agrave; sơn mới h&agrave;ng r&agrave;o tại khu sinh hoạt cộng đồng phường 5; tổng vệ sinh v&agrave; sơn mới b&oacute; vỉa chung cư Phạm Viết Ch&aacute;nh phường 19; tổ chức trồng c&acirc;y tại bờ bao phường 28 đẩy mạnh việc thực hiện dự &aacute;n trồng 500.000 c&acirc;y xanh của Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">Ch&ugrave;m ảnh do ph&oacute;ng vi&ecirc;n website Th&agrave;nh Đo&agrave;n ghi nhận:</span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30854/1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30854/2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30854/3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">D&acirc;ng hương tại Đ&agrave;i tưởng niệm AHLS quận B&igrave;nh Thạnh</span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30854/6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30854/5.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Tham quan Nh&agrave; truyền thống quận B&igrave;nh Thạnh&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30854/16.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30854/17.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30854/18.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30854/7.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30854/8.jpg" style="height:504px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30854/9.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Thăm&nbsp;v&agrave; giao lưu với c&aacute;c em học sinh ở Trường phổ cập t&igrave;nh thương phường 25.</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30854/10.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30854/13.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30854/14.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Tổng vệ sinh v&agrave; sơn mới h&agrave;ng r&agrave;o tại khu sinh hoạt cộng đồng phường 5.</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30854/trong%20cay.jpg" style="height:450px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>Trồng c&acirc;y tại bờ bao phường 28</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30854/12.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30854/11.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30854/15.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>Tổng vệ sinh v&agrave; v&agrave; sơn mới b&oacute; vỉa chung cư Phạm Viết Ch&aacute;nh phường 19.​</em></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">L&Ecirc; VĨNH - NGUYỄN THẮNG&nbsp;</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;