82 đại biểu khu vực Quận, huyện và lực lượng vũ trang khởi động Liên hoan TNTT làm theo lời Bác TP.HCM năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 09/6/2018, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức c&aacute;c hoạt động khởi động Li&ecirc;n hoan Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c năm 2018 khu vực Quận, huyện v&agrave; Lực lượng vũ trang tại quận B&igrave;nh Thạnh. </strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30854/4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tham dự Li&ecirc;n hoan c&oacute; <strong>26</strong><strong>6</strong> đại biểu (trong đ&oacute; 70 đại biểu khu vực quận, huyện; 12 đại biểu khu vực lực lượng vũ trang; 84 đại biểu lực lượng c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động, 100 đại biểu khu vực trường học) được giới thiệu từ c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc, l&agrave; những đoàn vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu có thành tích xu&acirc;́t sắc trong học t&acirc;̣p, lao đ&ocirc;̣ng, rèn luy&ecirc;̣n; thực sự là những t&acirc;́m gương đi&ecirc;̉n hình trong việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh tại cơ sở, c&oacute; đ&oacute;ng g&oacute;p xứng đ&aacute;ng trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố, c&oacute; uy t&iacute;n v&agrave; ảnh hưởng t&iacute;ch cực trong thanh thiếu nhi v&agrave; x&atilde; hội.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Li&ecirc;n hoan l&agrave; hoạt động kỷ niệm 128 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, 107 năm Ng&agrave;y B&aacute;c Hồ ra đi t&igrave;m đường cứu nước, 70 năm Ng&agrave;y Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;ra Lời k&ecirc;u gọi thi đua &aacute;i quốc, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Li&ecirc;n hoan Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2018, qua đ&oacute; biểu dương, t&ocirc;n vinh những thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến đạt th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c giai đoạn 2016 &ndash; 2018. Năm 2018, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n ph&acirc;n c&ocirc;ng Quận Đo&agrave;n B&igrave;nh Thạnh, Đo&agrave;n trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Th&agrave;nh phố v&agrave; Đo&agrave;n Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng Th&agrave;nh phố đăng cai tổ chức Li&ecirc;n hoan Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c tại 3 khu vực.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chiều nay c&ugrave;ng ng&agrave;y, l&uacute;c&nbsp;14g00, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n sẽ tuy&ecirc;n dương 82 điển h&igrave;nh Thanh ni&ecirc;n l&agrave;m theo lời B&aacute;c khu vực quận, huyện v&agrave; lực lượng vũ trang tại Hội trường Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n Quận B&igrave;nh Thạnh <em>(Số 06 đường Phan Đăng Lưu, Phường 14, quận B&igrave;nh Thạnh).</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong s&aacute;ng h&ocirc;m nay, 82 đại biểu đ&atilde; b&aacute;o c&ocirc;ng tại Đ&agrave;i tưởng niệm c&aacute;c anh h&ugrave;ng Lăng tả qu&acirc;n L&ecirc; Văn Duyệt;&nbsp;Lăng tả qu&acirc;n L&ecirc; Văn Duyệt,...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c đại biểu cũng tham gia tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;Thắp s&aacute;ng ước mơ tuổi trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; thăm, động vi&ecirc;n v&agrave; giao lưu với c&aacute;c em học sinh ở Trường phổ cập t&igrave;nh thương phường 25; tổng vệ sinh v&agrave; sơn mới h&agrave;ng r&agrave;o tại khu sinh hoạt cộng đồng phường 5; tổng vệ sinh v&agrave; sơn mới b&oacute; vỉa chung cư Phạm Viết Ch&aacute;nh phường 19; tổ chức trồng c&acirc;y tại bờ bao phường 28 đẩy mạnh việc thực hiện dự &aacute;n trồng 500.000 c&acirc;y xanh của Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">Ch&ugrave;m ảnh do ph&oacute;ng vi&ecirc;n website Th&agrave;nh Đo&agrave;n ghi nhận:</span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30854/1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30854/2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30854/3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">D&acirc;ng hương tại Đ&agrave;i tưởng niệm AHLS quận B&igrave;nh Thạnh</span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30854/6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30854/5.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Tham quan Nh&agrave; truyền thống quận B&igrave;nh Thạnh&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30854/16.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30854/17.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30854/18.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30854/7.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30854/8.jpg" style="height:504px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30854/9.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Thăm&nbsp;v&agrave; giao lưu với c&aacute;c em học sinh ở Trường phổ cập t&igrave;nh thương phường 25.</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30854/10.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30854/13.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30854/14.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Tổng vệ sinh v&agrave; sơn mới h&agrave;ng r&agrave;o tại khu sinh hoạt cộng đồng phường 5.</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30854/trong%20cay.jpg" style="height:450px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>Trồng c&acirc;y tại bờ bao phường 28</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30854/12.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30854/11.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30854/15.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>Tổng vệ sinh v&agrave; v&agrave; sơn mới b&oacute; vỉa chung cư Phạm Viết Ch&aacute;nh phường 19.​</em></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">L&Ecirc; VĨNH - NGUYỄN THẮNG&nbsp;</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 16.6, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn phối hợp với Công ty Cổ phần Giáo dục và Khoa học Ứng dụng Robot Việt tổ chức vòng chung kết Cuộc thi Robotacon dành cho học sinh khối Tiểu học và Trung học Cơ sở - Cúp ROBOTVIET lần 1 năm 2018 tại Trường Tiểu học An Bình – Quận 2.

Agile Việt Nam
;