Công bố chữ hiệu 25 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://tinhnguyenhetphcm.vn/bantin/wp-content/uploads/2018/06/1586.png" style="text-align:justify; width:700px" /></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">&ldquo;T&igrave;nh nguyện&rdquo; c&oacute; thể xem l&agrave; một t&iacute;nh c&aacute;ch đặc trưng lớn của tuổi trẻ. N&oacute;i đến thanh ni&ecirc;n l&agrave; phải n&oacute;i đến sự dấn th&acirc;n, tinh thần xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo, t&igrave;nh nguyện.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Điều n&agrave;y đ&atilde; được đ&uacute;c kết qua nhiều thế hệ thanh ni&ecirc;n Việt Nam, d&ugrave; ở bất kỳ thời điểm lịch sử n&agrave;o của đất nước, tinh thần t&igrave;nh nguyện của thanh ni&ecirc;n lu&ocirc;n l&agrave; cơ sở cho những đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực, tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; hiệu quả của tuổi trẻ trong qu&aacute; tr&igrave;nh g&igrave;n giữ, x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển đất nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">V&agrave; trong th&agrave;nh quả chung ấy, tuổi trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lu&ocirc;n tự h&agrave;o l&agrave; một trong những địa phương c&oacute; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện s&ocirc;i nổi, thiết thực, hiệu quả.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kế thừa tinh thần t&igrave;nh nguyện của c&aacute;c thế hệ đi trước, trong những năm đầu thập kỷ 1990 của thế kỷ trước, tuổi trẻ Th&agrave;nh phố B&aacute;c Hồ đ&atilde; dấy l&ecirc;n phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện trong thời kỳ đổi mới, cống hiến sức trẻ của m&igrave;nh cho sự nghiệp x&acirc;y dựng, bảo vệ, ph&aacute;t triển đất nước v&agrave; Th&agrave;nh phố. Từ chiến dịch &Aacute;nh s&aacute;ng văn h&oacute;a h&egrave;, phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện của thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; lần lượt ph&aacute;t triển th&agrave;nh c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; &quot;M&ugrave;a h&egrave; xanh&quot;, &quot;Kỳ nghỉ hồng&quot;, &quot;H&agrave;nh qu&acirc;n xanh&quot;, &quot;Hoa phượng đỏ&quot; v&agrave; chương tr&igrave;nh &quot;Tiếp sức m&ugrave;a thi&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Gần 25 năm tr&ocirc;i qua, với biết bao s&ocirc;i nổi, h&agrave;o hứng, phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện đ&atilde; trở th&agrave;nh &ldquo;t&agrave;i sản qu&yacute; gi&aacute; của th&agrave;nh phố&rdquo;, ghi đậm dấu ấn kh&ocirc;ng chỉ tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh m&agrave; c&ograve;n lan rộng ra nhiều tỉnh th&agrave;nh, cả nước v&agrave; quốc tế; thể hiện sức sống mạnh mẽ, tập hợp đ&ocirc;ng đảo thanh ni&ecirc;n, mang lại hiệu quả lớn, đầy &yacute; nghĩa.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với &yacute; nghĩa đ&oacute;, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&ocirc;ng bố chữ hiệu kỷ niệm 25 n</span>ăm&nbsp;<span style="font-size:14px">c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave;&nbsp;của Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh (1994 - 2018).</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30847/Logo%201%20RGB%20(1).png" style="height:457px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30847/Logo%202%20RGB%20(1).png" style="height:218px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Link tải về chữ hiệu:&nbsp;</span><br /> <a href="https://bit.ly/2LngFKb" rel="noopener nofollow" style="color: rgb(54, 88, 153); text-decoration-line: none; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;" target="_blank">https://bit.ly/2LngFKb</a><br /> <a href="https://bit.ly/2kJsuyO" rel="noopener nofollow" style="color: rgb(54, 88, 153); text-decoration-line: none; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;" target="_blank">https://bit.ly/2kJsuyO</a></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">BAN TUY&Ecirc;N GI&Aacute;O TH&Agrave;NH ĐO&Agrave;N</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;