Công bố chữ hiệu 25 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://tinhnguyenhetphcm.vn/bantin/wp-content/uploads/2018/06/1586.png" style="text-align:justify; width:700px" /></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">&ldquo;T&igrave;nh nguyện&rdquo; c&oacute; thể xem l&agrave; một t&iacute;nh c&aacute;ch đặc trưng lớn của tuổi trẻ. N&oacute;i đến thanh ni&ecirc;n l&agrave; phải n&oacute;i đến sự dấn th&acirc;n, tinh thần xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo, t&igrave;nh nguyện.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Điều n&agrave;y đ&atilde; được đ&uacute;c kết qua nhiều thế hệ thanh ni&ecirc;n Việt Nam, d&ugrave; ở bất kỳ thời điểm lịch sử n&agrave;o của đất nước, tinh thần t&igrave;nh nguyện của thanh ni&ecirc;n lu&ocirc;n l&agrave; cơ sở cho những đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực, tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; hiệu quả của tuổi trẻ trong qu&aacute; tr&igrave;nh g&igrave;n giữ, x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển đất nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">V&agrave; trong th&agrave;nh quả chung ấy, tuổi trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lu&ocirc;n tự h&agrave;o l&agrave; một trong những địa phương c&oacute; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện s&ocirc;i nổi, thiết thực, hiệu quả.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kế thừa tinh thần t&igrave;nh nguyện của c&aacute;c thế hệ đi trước, trong những năm đầu thập kỷ 1990 của thế kỷ trước, tuổi trẻ Th&agrave;nh phố B&aacute;c Hồ đ&atilde; dấy l&ecirc;n phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện trong thời kỳ đổi mới, cống hiến sức trẻ của m&igrave;nh cho sự nghiệp x&acirc;y dựng, bảo vệ, ph&aacute;t triển đất nước v&agrave; Th&agrave;nh phố. Từ chiến dịch &Aacute;nh s&aacute;ng văn h&oacute;a h&egrave;, phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện của thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; lần lượt ph&aacute;t triển th&agrave;nh c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; &quot;M&ugrave;a h&egrave; xanh&quot;, &quot;Kỳ nghỉ hồng&quot;, &quot;H&agrave;nh qu&acirc;n xanh&quot;, &quot;Hoa phượng đỏ&quot; v&agrave; chương tr&igrave;nh &quot;Tiếp sức m&ugrave;a thi&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Gần 25 năm tr&ocirc;i qua, với biết bao s&ocirc;i nổi, h&agrave;o hứng, phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện đ&atilde; trở th&agrave;nh &ldquo;t&agrave;i sản qu&yacute; gi&aacute; của th&agrave;nh phố&rdquo;, ghi đậm dấu ấn kh&ocirc;ng chỉ tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh m&agrave; c&ograve;n lan rộng ra nhiều tỉnh th&agrave;nh, cả nước v&agrave; quốc tế; thể hiện sức sống mạnh mẽ, tập hợp đ&ocirc;ng đảo thanh ni&ecirc;n, mang lại hiệu quả lớn, đầy &yacute; nghĩa.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với &yacute; nghĩa đ&oacute;, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&ocirc;ng bố chữ hiệu kỷ niệm 25 n</span>ăm&nbsp;<span style="font-size:14px">c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave;&nbsp;của Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh (1994 - 2018).</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30847/Logo%201%20RGB%20(1).png" style="height:457px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30847/Logo%202%20RGB%20(1).png" style="height:218px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Link tải về chữ hiệu:&nbsp;</span><br /> <a href="https://bit.ly/2LngFKb" rel="noopener nofollow" style="color: rgb(54, 88, 153); text-decoration-line: none; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;" target="_blank">https://bit.ly/2LngFKb</a><br /> <a href="https://bit.ly/2kJsuyO" rel="noopener nofollow" style="color: rgb(54, 88, 153); text-decoration-line: none; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;" target="_blank">https://bit.ly/2kJsuyO</a></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">BAN TUY&Ecirc;N GI&Aacute;O TH&Agrave;NH ĐO&Agrave;N</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;