Công bố chữ hiệu 25 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://tinhnguyenhetphcm.vn/bantin/wp-content/uploads/2018/06/1586.png" style="text-align:justify; width:700px" /></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">&ldquo;T&igrave;nh nguyện&rdquo; c&oacute; thể xem l&agrave; một t&iacute;nh c&aacute;ch đặc trưng lớn của tuổi trẻ. N&oacute;i đến thanh ni&ecirc;n l&agrave; phải n&oacute;i đến sự dấn th&acirc;n, tinh thần xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo, t&igrave;nh nguyện.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Điều n&agrave;y đ&atilde; được đ&uacute;c kết qua nhiều thế hệ thanh ni&ecirc;n Việt Nam, d&ugrave; ở bất kỳ thời điểm lịch sử n&agrave;o của đất nước, tinh thần t&igrave;nh nguyện của thanh ni&ecirc;n lu&ocirc;n l&agrave; cơ sở cho những đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực, tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; hiệu quả của tuổi trẻ trong qu&aacute; tr&igrave;nh g&igrave;n giữ, x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển đất nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">V&agrave; trong th&agrave;nh quả chung ấy, tuổi trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lu&ocirc;n tự h&agrave;o l&agrave; một trong những địa phương c&oacute; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện s&ocirc;i nổi, thiết thực, hiệu quả.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kế thừa tinh thần t&igrave;nh nguyện của c&aacute;c thế hệ đi trước, trong những năm đầu thập kỷ 1990 của thế kỷ trước, tuổi trẻ Th&agrave;nh phố B&aacute;c Hồ đ&atilde; dấy l&ecirc;n phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện trong thời kỳ đổi mới, cống hiến sức trẻ của m&igrave;nh cho sự nghiệp x&acirc;y dựng, bảo vệ, ph&aacute;t triển đất nước v&agrave; Th&agrave;nh phố. Từ chiến dịch &Aacute;nh s&aacute;ng văn h&oacute;a h&egrave;, phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện của thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; lần lượt ph&aacute;t triển th&agrave;nh c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; &quot;M&ugrave;a h&egrave; xanh&quot;, &quot;Kỳ nghỉ hồng&quot;, &quot;H&agrave;nh qu&acirc;n xanh&quot;, &quot;Hoa phượng đỏ&quot; v&agrave; chương tr&igrave;nh &quot;Tiếp sức m&ugrave;a thi&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Gần 25 năm tr&ocirc;i qua, với biết bao s&ocirc;i nổi, h&agrave;o hứng, phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện đ&atilde; trở th&agrave;nh &ldquo;t&agrave;i sản qu&yacute; gi&aacute; của th&agrave;nh phố&rdquo;, ghi đậm dấu ấn kh&ocirc;ng chỉ tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh m&agrave; c&ograve;n lan rộng ra nhiều tỉnh th&agrave;nh, cả nước v&agrave; quốc tế; thể hiện sức sống mạnh mẽ, tập hợp đ&ocirc;ng đảo thanh ni&ecirc;n, mang lại hiệu quả lớn, đầy &yacute; nghĩa.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với &yacute; nghĩa đ&oacute;, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&ocirc;ng bố chữ hiệu kỷ niệm 25 n</span>ăm&nbsp;<span style="font-size:14px">c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave;&nbsp;của Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh (1994 - 2018).</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30847/Logo%201%20RGB%20(1).png" style="height:457px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30847/Logo%202%20RGB%20(1).png" style="height:218px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Link tải về chữ hiệu:&nbsp;</span><br /> <a href="https://bit.ly/2LngFKb" rel="noopener nofollow" style="color: rgb(54, 88, 153); text-decoration-line: none; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;" target="_blank">https://bit.ly/2LngFKb</a><br /> <a href="https://bit.ly/2kJsuyO" rel="noopener nofollow" style="color: rgb(54, 88, 153); text-decoration-line: none; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;" target="_blank">https://bit.ly/2kJsuyO</a></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">BAN TUY&Ecirc;N GI&Aacute;O TH&Agrave;NH ĐO&Agrave;N</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 16.6, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn phối hợp với Công ty Cổ phần Giáo dục và Khoa học Ứng dụng Robot Việt tổ chức vòng chung kết Cuộc thi Robotacon dành cho học sinh khối Tiểu học và Trung học Cơ sở - Cúp ROBOTVIET lần 1 năm 2018 tại Trường Tiểu học An Bình – Quận 2.

Agile Việt Nam
;