Truy tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho “hiệp sĩ” bị cướp sát hại

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Hiệp sĩ Nguyễn Ho&agrave;ng Nam được Trung ương Đo&agrave;n truy tặng huy hiệu &quot;Tuổi trẻ dũng cảm&quot;...</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chiều&nbsp;ng&agrave;y 15.5.2018, thừa ủy quyền của Ban Thường vụ&nbsp;Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; đồng ch&iacute; Đ&agrave;o Quang Dũng - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh,&nbsp;Ph&oacute; Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Trung ương Đo&agrave;n đ&atilde; đến ấp 5, x&atilde; S&ocirc;ng Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai&nbsp;viếng tang, trao quyết định truy tặng Huy hiệu &quot;Tuổi trẻ dũng cảm&quot; cho Anh Nguyễn Ho&agrave;ng Nam với&nbsp;th&agrave;nh t&iacute;ch dũng cảm qu&ecirc;n m&igrave;nh bảo vệ t&agrave;i sản của Nh&acirc;n d&acirc;n. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng thời, đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn cũng đ&atilde; thay mặt Bạn đọc B&aacute;o Tuổi trẻ trao tặng cho gia đ&igrave;nh anh Nam số tiền hỗ trợ 50,000,000 đồng.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30703/Guitanghuyhieuttdc.JPG" style="height:400px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30703/truytang.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Đại diện gia đ&igrave;nh Anh Nguyễn Ho&agrave;ng Nam nhận Huy hiệu</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Lưu b&uacute;t sổ tang, đồng ch&iacute;&nbsp;Phạm Hồng Sơn khẳng định: &quot;<em>Tuổi trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; tuổi trẻ cả nước hết sức cảm phục trước tinh thần quả cảm của anh Nguyễn Ho&agrave;ng Nam, bạn l&agrave; tấm gương s&aacute;ng để tuổi trẻ ch&uacute;ng t&ocirc;i học tập, noi theo. Ch&uacute;ng t&ocirc;i tin rằng sự hy sinh của bạn sẽ kh&ocirc;ng bao giờ v&ocirc; nghĩa, sẽ c&oacute; rất nhiều bạn trẻ tiếp tục kh&ocirc;ng ngại gian khổ, hy sinh ki&ecirc;n quyết đấu tranh với tội phạm để giữ g&igrave;n sự b&igrave;nh y&ecirc;n cho x&atilde; hội&quot;.</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30703/Thamquy.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Thăm Anh Đinh Ph&uacute; Qu&yacute; - sinh vi&ecirc;n trường Đại học C&ocirc;ng nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Ch&iacute; Minh</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chiều c&ugrave;ng ng&agrave;y, đo&agrave;n đ&atilde; đến Bệnh viện Thống Nhất để thăm hỏi v&agrave; trao tặng Huy hiệu &quot;Tuổi trẻ dũng cảm&quot; cho Anh Đinh Ph&uacute; Qu&yacute; v&agrave; Anh Nguyễn Đức Huy. Sau đ&oacute; đồng ch&iacute; đ&atilde; đến Bệnh viện 115 thăm hỏi v&agrave; trao tặng Bằng khen Trung ương Đo&agrave;n cho Anh Trần Văn Ho&agrave;ng. Đồng ch&iacute; cũng đ&atilde; gửi phần kinh ph&iacute; hỗ trợ của Bạn đọc B&aacute;o Tuổi trẻ cho mỗi c&aacute; nh&acirc;n l&agrave; 30,000,000 đồng.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30703/Traotanganhuy.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em>Thăm Anh Nguyễn Đức Huy&nbsp;- sinh vi&ecirc;n trường Đại học C&ocirc;ng nghiệp&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh</em></p> <div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30703/Tham%20chu%20Tran%20Van%20Hoang.JPG" style="height:400px; width:600px" /></div> <div style="text-align: center;"><em>Thăm ch&uacute; Trần Văn Ho&agrave;ng</em></div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trung ương Đo&agrave;n sẽ thực hiện truy tặng Bằng khen Trung ương Đo&agrave;n cho Anh Nguyễn Văn Th&ocirc;i tại tỉnh B&igrave;nh Định.</span></p> <table align="center" border="2" cellpadding="1.1" cellspacing="1.1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">Tối 13.5, nh&oacute;m &quot;hiệp sĩ&quot; đang tr&ecirc;n đường tuần tra th&igrave; ph&aacute;t hiện 2 thanh ni&ecirc;n đi tr&ecirc;n 1 xe m&aacute;y hiệu Exciter m&agrave;u đỏ, c&oacute; biểu hiện nghi vấn n&ecirc;n b&aacute;m theo. Khi đến số nh&agrave; 348C đường C&aacute;ch Mạng Th&aacute;ng T&aacute;m (P.10, Q.3), ph&aacute;t hiện chiếc xe SH đậu b&ecirc;n đường, người ngồi sau xe Exciter đ&atilde; xuống bẻ kh&oacute;a. L&uacute;c n&agrave;y nh&oacute;m &quot;hiệp sĩ&quot; lao v&agrave;o khống chế.Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c &quot;hiệp sĩ đường phố&quot; đ&atilde; bị một nghi can d&ugrave;ng dao chống trả, g&acirc;y thương t&iacute;ch cho 5 người gồm anh Nguyễn Văn Th&ocirc;i, anh Nguyễn Ho&agrave;ng Nam, anh Trần Văn Ho&agrave;ng, anh Đinh Ph&uacute; Qu&yacute; v&agrave; anh Nguyễn Đức Huy (anh Huy kh&ocirc;ng nằm trong nh&oacute;m &quot;hiệp sĩ Q.T&acirc;n B&igrave;nh). Do thương t&iacute;ch qu&aacute; nặng n&ecirc;n anh Th&ocirc;i v&agrave; anh Nam tử vong.</span></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>ĐỨC DUY</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;