Truy tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho “hiệp sĩ” bị cướp sát hại

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Hiệp sĩ Nguyễn Ho&agrave;ng Nam được Trung ương Đo&agrave;n truy tặng huy hiệu &quot;Tuổi trẻ dũng cảm&quot;...</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chiều&nbsp;ng&agrave;y 15.5.2018, thừa ủy quyền của Ban Thường vụ&nbsp;Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; đồng ch&iacute; Đ&agrave;o Quang Dũng - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh,&nbsp;Ph&oacute; Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Trung ương Đo&agrave;n đ&atilde; đến ấp 5, x&atilde; S&ocirc;ng Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai&nbsp;viếng tang, trao quyết định truy tặng Huy hiệu &quot;Tuổi trẻ dũng cảm&quot; cho Anh Nguyễn Ho&agrave;ng Nam với&nbsp;th&agrave;nh t&iacute;ch dũng cảm qu&ecirc;n m&igrave;nh bảo vệ t&agrave;i sản của Nh&acirc;n d&acirc;n. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng thời, đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn cũng đ&atilde; thay mặt Bạn đọc B&aacute;o Tuổi trẻ trao tặng cho gia đ&igrave;nh anh Nam số tiền hỗ trợ 50,000,000 đồng.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30703/Guitanghuyhieuttdc.JPG" style="height:400px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30703/truytang.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Đại diện gia đ&igrave;nh Anh Nguyễn Ho&agrave;ng Nam nhận Huy hiệu</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Lưu b&uacute;t sổ tang, đồng ch&iacute;&nbsp;Phạm Hồng Sơn khẳng định: &quot;<em>Tuổi trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; tuổi trẻ cả nước hết sức cảm phục trước tinh thần quả cảm của anh Nguyễn Ho&agrave;ng Nam, bạn l&agrave; tấm gương s&aacute;ng để tuổi trẻ ch&uacute;ng t&ocirc;i học tập, noi theo. Ch&uacute;ng t&ocirc;i tin rằng sự hy sinh của bạn sẽ kh&ocirc;ng bao giờ v&ocirc; nghĩa, sẽ c&oacute; rất nhiều bạn trẻ tiếp tục kh&ocirc;ng ngại gian khổ, hy sinh ki&ecirc;n quyết đấu tranh với tội phạm để giữ g&igrave;n sự b&igrave;nh y&ecirc;n cho x&atilde; hội&quot;.</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30703/Thamquy.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Thăm Anh Đinh Ph&uacute; Qu&yacute; - sinh vi&ecirc;n trường Đại học C&ocirc;ng nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Ch&iacute; Minh</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chiều c&ugrave;ng ng&agrave;y, đo&agrave;n đ&atilde; đến Bệnh viện Thống Nhất để thăm hỏi v&agrave; trao tặng Huy hiệu &quot;Tuổi trẻ dũng cảm&quot; cho Anh Đinh Ph&uacute; Qu&yacute; v&agrave; Anh Nguyễn Đức Huy. Sau đ&oacute; đồng ch&iacute; đ&atilde; đến Bệnh viện 115 thăm hỏi v&agrave; trao tặng Bằng khen Trung ương Đo&agrave;n cho Anh Trần Văn Ho&agrave;ng. Đồng ch&iacute; cũng đ&atilde; gửi phần kinh ph&iacute; hỗ trợ của Bạn đọc B&aacute;o Tuổi trẻ cho mỗi c&aacute; nh&acirc;n l&agrave; 30,000,000 đồng.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30703/Traotanganhuy.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em>Thăm Anh Nguyễn Đức Huy&nbsp;- sinh vi&ecirc;n trường Đại học C&ocirc;ng nghiệp&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh</em></p> <div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30703/Tham%20chu%20Tran%20Van%20Hoang.JPG" style="height:400px; width:600px" /></div> <div style="text-align: center;"><em>Thăm ch&uacute; Trần Văn Ho&agrave;ng</em></div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trung ương Đo&agrave;n sẽ thực hiện truy tặng Bằng khen Trung ương Đo&agrave;n cho Anh Nguyễn Văn Th&ocirc;i tại tỉnh B&igrave;nh Định.</span></p> <table align="center" border="2" cellpadding="1.1" cellspacing="1.1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">Tối 13.5, nh&oacute;m &quot;hiệp sĩ&quot; đang tr&ecirc;n đường tuần tra th&igrave; ph&aacute;t hiện 2 thanh ni&ecirc;n đi tr&ecirc;n 1 xe m&aacute;y hiệu Exciter m&agrave;u đỏ, c&oacute; biểu hiện nghi vấn n&ecirc;n b&aacute;m theo. Khi đến số nh&agrave; 348C đường C&aacute;ch Mạng Th&aacute;ng T&aacute;m (P.10, Q.3), ph&aacute;t hiện chiếc xe SH đậu b&ecirc;n đường, người ngồi sau xe Exciter đ&atilde; xuống bẻ kh&oacute;a. L&uacute;c n&agrave;y nh&oacute;m &quot;hiệp sĩ&quot; lao v&agrave;o khống chế.Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c &quot;hiệp sĩ đường phố&quot; đ&atilde; bị một nghi can d&ugrave;ng dao chống trả, g&acirc;y thương t&iacute;ch cho 5 người gồm anh Nguyễn Văn Th&ocirc;i, anh Nguyễn Ho&agrave;ng Nam, anh Trần Văn Ho&agrave;ng, anh Đinh Ph&uacute; Qu&yacute; v&agrave; anh Nguyễn Đức Huy (anh Huy kh&ocirc;ng nằm trong nh&oacute;m &quot;hiệp sĩ Q.T&acirc;n B&igrave;nh). Do thương t&iacute;ch qu&aacute; nặng n&ecirc;n anh Th&ocirc;i v&agrave; anh Nam tử vong.</span></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>ĐỨC DUY</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 13.12, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức khai mạc Diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN+3 năm 2018.

Agile Việt Nam
;