Kỷ niệm 77 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh: Hai liên đội trưởng đa tài

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong><span style="font-size:14px">TTO - Trong 48 li&ecirc;n đội trưởng ti&ecirc;u biểu to&agrave;n th&agrave;nh vừa được Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM tuy&ecirc;n dương nh&acirc;n dịp mừng sinh nhật Đội (15-5), đa số l&agrave; nữ, c&oacute; hai ch&agrave;ng trai c&oacute; t&agrave;i năng, thu h&uacute;t c&aacute;c đội vi&ecirc;n kh&aacute;c hoạt động. Đ&oacute; l&agrave; bạn Trần Phạm Kh&aacute;nh Duy - li&ecirc;n đội trưởng Trường THCS V&acirc;n Đồn (Q.4) v&agrave; Vũ Đ&igrave;nh Thi - li&ecirc;n đội trưởng Trường THCS Cần Thạnh (huyện Cần Giờ).</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/5/15/ld-1526351428252197381098.jpg" /></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><em>&quot;C&ocirc;ng t&aacute;c Đội cho m&igrave;nh rất nhiều điều từ việc r&egrave;n kỹ năng tự lập, n&oacute;i trước đ&aacute;m đ&ocirc;ng, tư duy s&aacute;ng tạo đến việc phải học tốt để xứng đ&aacute;ng với danh hiệu li&ecirc;n đội trưởng nữa&quot; </em></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px">TRẦN PHẠM KH&Aacute;NH DUY&nbsp;</span></p> <p><strong><span style="font-size:14px">&quot;Thỏi nam ch&acirc;m&quot; h&uacute;t c&aacute;c bạn</span></strong></p> <p><span style="font-size:14px">Duy c&oacute; d&aacute;ng người dong dỏng cao. L&agrave; lớp ph&oacute; học tập, Duy thường gi&uacute;p c&aacute;c bạn trong lớp giải quyết những b&agrave;i to&aacute;n kh&oacute;, đồng thời được c&aacute;c bạn mệnh danh l&agrave; &quot;nh&agrave; sử học nhỏ tuổi&quot;. Bạn cũng l&agrave; học sinh giỏi m&ocirc;n h&oacute;a cấp quận. &quot;M&igrave;nh dự t&iacute;nh mai n&agrave;y sẽ thi v&agrave;o ng&agrave;nh y n&ecirc;n c&agrave;ng say m&ecirc; học m&ocirc;n h&oacute;a&quot; - Duy cho hay.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Học giỏi, biết lắng nghe người xung quanh n&ecirc;n khi đảm nhiệm vai tr&ograve; li&ecirc;n đội trưởng, Duy như thỏi nam ch&acirc;m c&oacute; sức h&uacute;t c&aacute;c bạn trong nhiều hoạt động. V&iacute; như ng&agrave;y hội kế hoạch nhỏ kh&ocirc;ng chỉ để c&aacute;c bạn nộp giấy vụn m&agrave; Duy c&ograve;n tổ chức th&agrave;nh &quot;ng&agrave;y hội t&aacute;i chế&quot;.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Giờ rảnh Duy luyện v&otilde; karatedo, Duy từng đoạt huy chương v&agrave;ng m&ocirc;n v&otilde; cấp quận v&agrave; th&agrave;nh phố. &quot;M&igrave;nh d&ugrave;ng m&ocirc;n v&otilde; để r&egrave;n luyện sức khỏe, đồng thời l&agrave; c&aacute;ch giải tr&iacute; gi&uacute;p tiếp thu b&agrave;i vở tốt hơn&quot; - Duy bộc bạch.</span></p> <p><span style="font-size:14px">C&ocirc; Trần Thị Anh Thư, tổng phụ tr&aacute;ch Đội Trường THCS V&acirc;n Đồn, cho biết Duy l&agrave; người năng động, nhiệt t&igrave;nh v&agrave; thuyết phục bạn b&egrave; khi vừa học giỏi, vừa s&ocirc;i nổi trong mọi hoạt động. &quot;Bạn ấy th&acirc;n thiện v&agrave; lu&ocirc;n hỗ trợ c&aacute;c bạn kh&aacute;c trong học tập cũng như nội dung sinh hoạt kh&aacute;c&quot; - c&ocirc; Thư n&oacute;i.</span></p> <p><strong><span style="font-size:14px">B&iacute; quyết học giỏi, sinh hoạt Đội giỏi</span></strong></p> <p><span style="font-size:14px">L&agrave; một trong ba nh&acirc;n vật ti&ecirc;u biểu tham gia giao lưu tại lễ tuy&ecirc;n dương Li&ecirc;n đội trưởng ti&ecirc;u biểu to&agrave;n th&agrave;nh, Vũ Đ&igrave;nh Thi, lớp 8/5, li&ecirc;n đội trưởng Trường THCS Cần Thạnh, lu&ocirc;n to&aacute;t l&ecirc;n vẻ tự tin, bản lĩnh.</span></p> <p><span style="font-size:14px">L&agrave;m sao vừa học giỏi vừa c&oacute; thể l&agrave;m một li&ecirc;n đội trưởng xuất sắc? Thi cười hiền: &quot;B&iacute; quyết của m&igrave;nh l&agrave; biết ph&acirc;n chia thời kh&oacute;a biểu rạch r&ograve;i giữa việc học v&agrave; hoạt động Đội. Cũng như c&aacute;c bạn ở đ&acirc;y, m&igrave;nh ưu ti&ecirc;n đặt việc học l&ecirc;n h&agrave;ng đầu.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">T&aacute;m năm, m&igrave;nh chưa bao giờ đi học th&ecirc;m m&agrave; tự học bằng phương ph&aacute;p vẽ sơ đồ tư duy. Sau thời gian học tập, m&igrave;nh trau dồi th&ecirc;m kiến thức về kỹ năng Đội&quot;.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Thi từng đoạt giải nhất hội thi giải to&aacute;n tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh cầm tay, tham dự v&ograve;ng loại quốc gia cuộc thi V&ocirc; địch tin học văn ph&ograve;ng... Bạn cũng gi&agrave;nh nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch trong hoạt động Đội như giải nhất chỉ huy Đội giỏi, giải nh&igrave; Nh&agrave; sử học nhỏ tuổi cấp huyện.</span></p> <p><span style="font-size:14px">M&ecirc; đọc s&aacute;ch&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/5/15/ld-1-15263514154481901783234.jpg" style="height:329px; width:640px" /><br /> <em>Vũ Đ&igrave;nh Thi (thứ hai từ phải) l&agrave; một trong 48 gương li&ecirc;n đội trưởng ti&ecirc;u biểu cấp th&agrave;nh được tuy&ecirc;n dương - Ảnh: MINH PHƯỢNG</em></span></p> <p><span style="font-size:14px">Vũ Đ&igrave;nh Thi rất m&ecirc; đọc s&aacute;ch. B&ecirc;n cạnh s&aacute;ch mượn ở thư viện, Thi c&ograve;n đọc tr&ecirc;n mạng v&agrave; thường xuy&ecirc;n đạp xe đến nh&agrave; bạn b&egrave; trong lớp để mượn s&aacute;ch. &quot;Đọc s&aacute;ch l&agrave; c&aacute;ch tốt để mở mang kiến thức v&agrave; tăng vốn hiểu biết cho bản th&acirc;n&quot; - Thi n&oacute;i.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Thi cho biết ước mơ sau n&agrave;y của bạn l&agrave; trở th&agrave;nh lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n hay người l&agrave;m việc trong ng&agrave;nh y.</span></p> <p style="text-align: right;"><br /> <span style="font-size:14px"><strong>KIM ANH - MINH PHƯỢNG</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 13.12, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức khai mạc Diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN+3 năm 2018.

Agile Việt Nam
;