Kỷ niệm 77 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh: Hai liên đội trưởng đa tài

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong><span style="font-size:14px">TTO - Trong 48 li&ecirc;n đội trưởng ti&ecirc;u biểu to&agrave;n th&agrave;nh vừa được Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM tuy&ecirc;n dương nh&acirc;n dịp mừng sinh nhật Đội (15-5), đa số l&agrave; nữ, c&oacute; hai ch&agrave;ng trai c&oacute; t&agrave;i năng, thu h&uacute;t c&aacute;c đội vi&ecirc;n kh&aacute;c hoạt động. Đ&oacute; l&agrave; bạn Trần Phạm Kh&aacute;nh Duy - li&ecirc;n đội trưởng Trường THCS V&acirc;n Đồn (Q.4) v&agrave; Vũ Đ&igrave;nh Thi - li&ecirc;n đội trưởng Trường THCS Cần Thạnh (huyện Cần Giờ).</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/5/15/ld-1526351428252197381098.jpg" /></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><em>&quot;C&ocirc;ng t&aacute;c Đội cho m&igrave;nh rất nhiều điều từ việc r&egrave;n kỹ năng tự lập, n&oacute;i trước đ&aacute;m đ&ocirc;ng, tư duy s&aacute;ng tạo đến việc phải học tốt để xứng đ&aacute;ng với danh hiệu li&ecirc;n đội trưởng nữa&quot; </em></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px">TRẦN PHẠM KH&Aacute;NH DUY&nbsp;</span></p> <p><strong><span style="font-size:14px">&quot;Thỏi nam ch&acirc;m&quot; h&uacute;t c&aacute;c bạn</span></strong></p> <p><span style="font-size:14px">Duy c&oacute; d&aacute;ng người dong dỏng cao. L&agrave; lớp ph&oacute; học tập, Duy thường gi&uacute;p c&aacute;c bạn trong lớp giải quyết những b&agrave;i to&aacute;n kh&oacute;, đồng thời được c&aacute;c bạn mệnh danh l&agrave; &quot;nh&agrave; sử học nhỏ tuổi&quot;. Bạn cũng l&agrave; học sinh giỏi m&ocirc;n h&oacute;a cấp quận. &quot;M&igrave;nh dự t&iacute;nh mai n&agrave;y sẽ thi v&agrave;o ng&agrave;nh y n&ecirc;n c&agrave;ng say m&ecirc; học m&ocirc;n h&oacute;a&quot; - Duy cho hay.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Học giỏi, biết lắng nghe người xung quanh n&ecirc;n khi đảm nhiệm vai tr&ograve; li&ecirc;n đội trưởng, Duy như thỏi nam ch&acirc;m c&oacute; sức h&uacute;t c&aacute;c bạn trong nhiều hoạt động. V&iacute; như ng&agrave;y hội kế hoạch nhỏ kh&ocirc;ng chỉ để c&aacute;c bạn nộp giấy vụn m&agrave; Duy c&ograve;n tổ chức th&agrave;nh &quot;ng&agrave;y hội t&aacute;i chế&quot;.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Giờ rảnh Duy luyện v&otilde; karatedo, Duy từng đoạt huy chương v&agrave;ng m&ocirc;n v&otilde; cấp quận v&agrave; th&agrave;nh phố. &quot;M&igrave;nh d&ugrave;ng m&ocirc;n v&otilde; để r&egrave;n luyện sức khỏe, đồng thời l&agrave; c&aacute;ch giải tr&iacute; gi&uacute;p tiếp thu b&agrave;i vở tốt hơn&quot; - Duy bộc bạch.</span></p> <p><span style="font-size:14px">C&ocirc; Trần Thị Anh Thư, tổng phụ tr&aacute;ch Đội Trường THCS V&acirc;n Đồn, cho biết Duy l&agrave; người năng động, nhiệt t&igrave;nh v&agrave; thuyết phục bạn b&egrave; khi vừa học giỏi, vừa s&ocirc;i nổi trong mọi hoạt động. &quot;Bạn ấy th&acirc;n thiện v&agrave; lu&ocirc;n hỗ trợ c&aacute;c bạn kh&aacute;c trong học tập cũng như nội dung sinh hoạt kh&aacute;c&quot; - c&ocirc; Thư n&oacute;i.</span></p> <p><strong><span style="font-size:14px">B&iacute; quyết học giỏi, sinh hoạt Đội giỏi</span></strong></p> <p><span style="font-size:14px">L&agrave; một trong ba nh&acirc;n vật ti&ecirc;u biểu tham gia giao lưu tại lễ tuy&ecirc;n dương Li&ecirc;n đội trưởng ti&ecirc;u biểu to&agrave;n th&agrave;nh, Vũ Đ&igrave;nh Thi, lớp 8/5, li&ecirc;n đội trưởng Trường THCS Cần Thạnh, lu&ocirc;n to&aacute;t l&ecirc;n vẻ tự tin, bản lĩnh.</span></p> <p><span style="font-size:14px">L&agrave;m sao vừa học giỏi vừa c&oacute; thể l&agrave;m một li&ecirc;n đội trưởng xuất sắc? Thi cười hiền: &quot;B&iacute; quyết của m&igrave;nh l&agrave; biết ph&acirc;n chia thời kh&oacute;a biểu rạch r&ograve;i giữa việc học v&agrave; hoạt động Đội. Cũng như c&aacute;c bạn ở đ&acirc;y, m&igrave;nh ưu ti&ecirc;n đặt việc học l&ecirc;n h&agrave;ng đầu.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">T&aacute;m năm, m&igrave;nh chưa bao giờ đi học th&ecirc;m m&agrave; tự học bằng phương ph&aacute;p vẽ sơ đồ tư duy. Sau thời gian học tập, m&igrave;nh trau dồi th&ecirc;m kiến thức về kỹ năng Đội&quot;.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Thi từng đoạt giải nhất hội thi giải to&aacute;n tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh cầm tay, tham dự v&ograve;ng loại quốc gia cuộc thi V&ocirc; địch tin học văn ph&ograve;ng... Bạn cũng gi&agrave;nh nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch trong hoạt động Đội như giải nhất chỉ huy Đội giỏi, giải nh&igrave; Nh&agrave; sử học nhỏ tuổi cấp huyện.</span></p> <p><span style="font-size:14px">M&ecirc; đọc s&aacute;ch&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/5/15/ld-1-15263514154481901783234.jpg" style="height:329px; width:640px" /><br /> <em>Vũ Đ&igrave;nh Thi (thứ hai từ phải) l&agrave; một trong 48 gương li&ecirc;n đội trưởng ti&ecirc;u biểu cấp th&agrave;nh được tuy&ecirc;n dương - Ảnh: MINH PHƯỢNG</em></span></p> <p><span style="font-size:14px">Vũ Đ&igrave;nh Thi rất m&ecirc; đọc s&aacute;ch. B&ecirc;n cạnh s&aacute;ch mượn ở thư viện, Thi c&ograve;n đọc tr&ecirc;n mạng v&agrave; thường xuy&ecirc;n đạp xe đến nh&agrave; bạn b&egrave; trong lớp để mượn s&aacute;ch. &quot;Đọc s&aacute;ch l&agrave; c&aacute;ch tốt để mở mang kiến thức v&agrave; tăng vốn hiểu biết cho bản th&acirc;n&quot; - Thi n&oacute;i.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Thi cho biết ước mơ sau n&agrave;y của bạn l&agrave; trở th&agrave;nh lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n hay người l&agrave;m việc trong ng&agrave;nh y.</span></p> <p style="text-align: right;"><br /> <span style="font-size:14px"><strong>KIM ANH - MINH PHƯỢNG</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;