7 quyển sách kỹ năng đồng hành cùng đội viên, thiếu nhi của Nhà xuất bản Trẻ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Nh&acirc;n kỷ niệm 77 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941 - 15/5/2018), Trang th&ocirc;ng tin điện tử Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh xin giới thiệu đến bạn đọc một số quyển s&aacute;ch &quot;gối đầu&quot; của phụ tr&aacute;ch Đội v&agrave; đội vi&ecirc;n.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>1. SỔ TAY ĐỘI VI&Ecirc;N</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://www.nxbtre.com.vn/Images/Book/nxbtre_thumb_02142018_101446.jpg" style="font-size:14px; height:551px; text-align:justify; width:350px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">S&aacute;ch trang bị những kỹ năng cần thiết cho đội vi&ecirc;n thiếu ni&ecirc;n tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh: những vấn đề chung về tổ chức Đội: lịch sử h&igrave;nh th&agrave;nh, ph&aacute;t triển; những biểu trưng, quy định, kỹ năng đội vi&ecirc;n; Những b&agrave;i h&aacute;t d&ugrave;ng trong sinh hoạt Đội; Những kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội cần thiết của người đội vi&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>2. PHỤ TR&Aacute;CH SAO NHI ĐỒNG CẦN BIẾT</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="https://www.nxbtre.com.vn/Images/Book/NXBTreStoryFull_20562015_015658.jpg" style="height:507px; width:350px" /></strong></span></p> <div><span style="font-size:14px">Phụ tr&aacute;ch sao nhi đồng cần biết gồm 2 tập được in gộp tr&igrave;nh b&agrave;y những nhiệm vụ của Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh đối với nhi đồng; những quy định chung về sao nhi đồng; c&aacute;c nghi lễ thủ tục sao nhi đồng;&hellip; c&ugrave;ng c&aacute;c hướng dẫn nghi thức Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh; hướng dẫn tr&ograve; chơi; tổ chức lễ hội&hellip; Hi vọng cuốn s&aacute;ch sẽ l&agrave; t&agrave;i liệu tham khảo bổ &iacute;ch cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, phụ tr&aacute;ch Đội, Ban gi&aacute;m hiệu, gi&aacute;o vi&ecirc;n chủ nhiệm&hellip; trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, Đội.</span></div> <div> <p><span style="font-size:14px"><strong>3. CẨM NANG D&Atilde; NGOẠI</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="https://www.nxbtre.com.vn/Images/Book/NXBTreStoryThumb_17322016_043232.jpg" style="height:548px; width:350px" /></strong></span></p> <p><span style="font-size:14px">Sinh hoạt d&atilde; ngoại hay sinh hoạt ngo&agrave;i trời l&agrave; những thuật ngữ m&agrave; ng&agrave;y nay kh&ocirc;ng c&ograve;n xa lạ đối với bạn trẻ, c&aacute;c phong tr&agrave;o Đo&agrave;n - Đội - Hội... N&oacute; hấp dẫn v&agrave; cuốn h&uacute;t mọi người kh&ocirc;ng ph&acirc;n biệt tuổi t&aacute;c, giới t&iacute;nh... Nhưng để tổ chức một kỳ sinh hoạt d&atilde; ngoại l&agrave;m sao cho an to&agrave;n, bổ &iacute;ch v&agrave; l&yacute; th&uacute; th&igrave; chưa chắc ai cũng c&oacute; thể l&agrave;m được.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Cuốn s&aacute;ch n&agrave;y sẽ cung cấp cho c&aacute;c bạn những kỹ năng thực h&agrave;nh cần thiết để c&aacute;c buổi sinh hoạt d&atilde; ngoại của c&aacute;c bạn thực sự th&uacute; bị v&agrave; bổ &iacute;ch. Đ&acirc;y cũng l&agrave; quyển s&aacute;ch hữu &iacute;ch cho c&aacute;c c&aacute;n bộ Đo&agrave;n- Hội- Ban chỉ huy Đội, phụ tr&aacute;ch Đội c&aacute;c bậc phụ huynh, c&aacute;c anh chị phụ tr&aacute;ch, thầy c&ocirc; gi&aacute;o... trong việc gi&aacute;o dục kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội cần thiết cho c&aacute;c bạn trẻ.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>4. 100 TR&Ograve; CHƠI ĐỒNG ĐỘI - TEAM BUILDING</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://www.nxbtre.com.vn/Images/Book/NXBTreStoryThumb_20002015_020055.jpg" style="font-size:14px; height:516px; width:350px" /></span></p> <p><span style="font-size:14px">Team building &ndash; tr&ograve; chơi r&egrave;n luyện tinh thần đồng đội l&agrave; một loại h&igrave;nh sinh hoạt phổ biến tr&ecirc;n thế giới c&oacute; nhiều n&eacute;t tương đồng với tr&ograve; chơi sinh hoạt tập thể ở nước ta nhưng n&oacute; c&oacute; sự tương t&aacute;c giữa c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong nh&oacute;m nhiều hơn gi&uacute;p x&acirc;y dựng tinh thần đồng đội cao hơn. Cuốn s&aacute;ch n&agrave;y giới thiệu c&ugrave;ng bạn đọc 100 tr&ograve; chơi đồng đội c&oacute; hướng dẫn chi tiết v&agrave; minh họa cụ thể gi&uacute;p người chơi dễ d&agrave;ng thực hiện khi tham gia chơi.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>5. CỬ ĐIỆU VUI TRONG SINH HOẠT TẬP THỂ</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://www.nxbtre.com.vn/Images/Book/NXBTreStoryThumb_16572013_105759.jpg" style="font-size:14px; height:525px; width:350px" /></span></p> <p><span style="font-size:14px">Tuy&ecirc;̉n t&acirc;̣p những bài hát được tác giả sưu t&acirc;̀m, chọn lọc, kí &acirc;m, kèm theo ph&acirc;̀n hướng d&acirc;̃n cử đi&ecirc;̣u cho từng bài hát, cùng hình ảnh minh họa sinh đ&ocirc;̣ng. Tác giả đã chọn lọc những cử đi&ecirc;̣u ph&ocirc;̉ bi&ecirc;́n nh&acirc;́t, đơn giản d&ecirc;̃ thực hi&ecirc;̣n đ&ecirc;̉ đưa vào sách, n&ocirc;̣i dung trong sách có tính ứng dụng cao, sách còn góp ph&acirc;̀n lưu giữ lại và truy&ecirc;̀n bá m&ocirc;̣t hoạt đ&ocirc;̣ng văn ngh&ecirc;̣ khá mới mẻ và thú vị trong sinh hoạt đoàn đ&ocirc;̣i. 72 bài hát được chia thành 8 nhóm n&ocirc;̣i dung phù hợp với từng chủ đ&ecirc;̀ trong các bu&ocirc;̉i sinh hoạt. Đ&acirc;y là m&ocirc;t c&acirc;̉m nang hữa ích cho các phụ trách đ&ocirc;̣i, các bạn thanh ni&ecirc;n, các em thi&ecirc;́u nhi tham gia sinh hoạt Đoàn Đ&ocirc;̣i.</span></p> <h2><span style="font-size:14px"><strong>6.&nbsp;<a href="https://www.nxbtre.com.vn/sach/nhung-tro-choi-vui-bo-ich-cho-thieu-nhi-11831.html" style="margin: 0px; box-sizing: border-box; list-style: none; outline: 0px; padding: 0px; border: none; color: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit; text-decoration-line: none;">NHỮNG TR&Ograve; CHƠI VUI, BỔ &Iacute;CH CHO THIẾU NHI</a></strong></span></h2> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://www.nxbtre.com.vn/Images/Book/NXBTreStoryThumb_22432012_034331.jpg" style="font-size:14px; height:515px; width:350px" /></span></p> <p>&nbsp;</p> </div> <ul> </ul> <p><span style="font-size:14px">Tiếp theo quyển&nbsp;Cẩm nang tr&ograve; chơi sinh hoạt tập thể thanh thiếu ni&ecirc;n&nbsp;đ&atilde; được t&aacute;i bản hai lần, t&aacute;c giả Trương Hưởng bi&ecirc;n soạn tiếp quyển&nbsp;Những tr&ograve; chơi vui, bổ &iacute;ch cho thiếu nhi&nbsp;với 108 tr&ograve; chơi chia th&agrave;nh 3 nh&oacute;m:&nbsp;<em>Tr&ograve; chơi thi đua trong c&aacute;c dịp hội thao, Tr&ograve; chơi thi đua trong sinh hoạt nhẹ, Tr&ograve; chơi sinh hoạt v&ograve;ng tr&ograve;n</em>. Đ&acirc;y l&agrave; những tr&ograve; chơi vui, gần gũi với thanh thiếu nhi, c&oacute; t&aacute;c dụng gi&aacute;o dục tốt được t&aacute;c giả diễn tả dễ hiểu, dễ thực hiện. Trong tập s&aacute;ch c&oacute; hơn 70 h&igrave;nh minh họa cho c&aacute;c tr&ograve; chơi gi&uacute;p cho bạn đọc th&ecirc;m hứng th&uacute; khi học tập c&aacute;c tr&ograve; chơi n&agrave;y.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; quyển cẩm nang cần thiết cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh, trường học, tổ chức đo&agrave;n thể thanh thiếu nhi tham khảo để c&oacute; nguồn tr&ograve; chơi phong ph&uacute; đ&aacute;p ứng nhu cầu sinh hoạt tập thể l&agrave;nh mạnh của c&aacute;c bạn trẻ</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>7. 270 TR&Ograve; CHƠI SINH HỌAT V&Ograve;NG TR&Ograve;N</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://www.nxbtre.com.vn/Images/Book/NXBTreStoryThumb_07302010_043005.jpg" style="font-size:14px; height:516px; text-align:justify; width:350px" /></span></p> <p><span style="font-size:14px">Sinh hoạt tập thể kh&ocirc;ng chỉ đem lại cho bạn cảm gi&aacute;c thư gi&atilde;n thoải m&aacute;i, h&agrave;o hứng sau những giờ học căng thẳng m&agrave; th&ocirc;ng qua hoạt động n&agrave;y bạn c&ograve;n được r&egrave;n luyện th&ecirc;m t&iacute;nh năng động, ho&agrave; đồng v&agrave; cả &oacute;c tổ chức nữa. Với 270 tr&ograve; chơi tập thể vui nhộn trong tập s&aacute;ch n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ gi&uacute;p c&aacute;c bạn c&oacute; th&ecirc;m những kỹ năng tr&ograve; chơi phong ph&uacute; m&agrave; c&ograve;n tạo được sự gắn kết qua c&aacute;c tr&ograve; chơi. S&aacute;ch l&agrave; cẩm nang sinh hoạt d&agrave;nh cho c&aacute;n bộ phụ tr&aacute;ch đo&agrave;n, đội.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Những quyển s&aacute;ch tr&ecirc;n, bạn đọc mua tại Nh&agrave; Xuất bản Trẻ (Số&nbsp;161B, đường L&yacute; Ch&iacute;nh Thắng, Phường 7, Quận 3 , TP. Hồ Ch&iacute; Minh); c&aacute;c cửa h&agrave;ng s&aacute;ch của Nh&agrave; xuất bản Trẻ,... hoặc t&igrave;m đọc&nbsp;Thư viện c&aacute;c trường.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">T.L.</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;