40 năm công trình Đoàn tàu Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="bb-news-detail-meta" style="box-sizing: border-box; border: 1px solid rgb(28, 181, 203); padding: 10px 10px 10px 25px; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; color: rgb(137, 98, 170); font-size: 14px;"> <div class="bb-description" style="box-sizing: border-box; color: rgb(28, 181, 203);"> <blockquote><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">TNTP - Từ th&agrave;nh quả của phong tr&agrave;o l&agrave;m kế hoạch nhỏ được ph&aacute;t động trong thiếu nhi to&agrave;n quốc, một đo&agrave;n t&agrave;u kế hoạch nhỏ mang t&ecirc;n Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; ra đời.</span></span></blockquote> <ul><br /> &nbsp; </ul> </div> </div> <div class="news-detail-content" style="box-sizing: border-box; border-width: 0px 1px 1px; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-color: rgb(28, 181, 203); border-image: initial; border-top-style: initial; text-align: justify; font-family: Roboto-Regular; padding: 10px 25px; color: rgb(61, 61, 61); font-size: 14px;"> <div style="box-sizing: border-box;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Năm 1977-1978 đất nước đứng trước v&ocirc; v&agrave;n th&aacute;ch thức, trở ngại. Ng&agrave;nh Đường sắt Việt Nam kh&ocirc;ng những thiếu than chạy t&agrave;u m&agrave; c&ograve;n thiếu phụ t&ugrave;ng sửa chữa đầu m&aacute;y toa xe, thiếu phương tiện&hellip;Đời sống của CBCNV thực sự kh&oacute; khăn do thiếu thốn, chậm lương, ăn cơm trộn bo bo...</span></span> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trước bối cảnh đ&oacute;, thiếu nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; c&oacute; s&aacute;ng kiến v&agrave; được Trung ương Đo&agrave;n chỉ đạo ph&aacute;t động trong thiếu nhi to&agrave;n quốc phong tr&agrave;o l&agrave;m kế hoạch nhỏ; thu nhặt 4 triệu tấn giấy loại, đ&oacute;ng đo&agrave;n t&agrave;u kế hoạch nhỏ mang t&ecirc;n Đội Thiếu ni&ecirc;n tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh. Nghị quyết Hội nghị lần thứ XXV (mở rộng) của BCH TW Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh họp v&agrave;o th&aacute;ng 1/1978 đ&atilde; n&ecirc;u: &ldquo;&hellip;Cần ho&agrave;n th&agrave;nh kế hoạch nhỏ thiếu ni&ecirc;n tiền phong thu nhặt 4 triệu ki l&ocirc; gam giấy loại v&agrave; ph&aacute;t triển l&ecirc;n th&agrave;nh phong tr&agrave;o thiếu nhi g&oacute;p 4 triệu đồng bằng lao động v&agrave; tiết kiệm l&agrave;m đo&agrave;n t&agrave;u thiếu ni&ecirc;n tiền phong ch&agrave;o mừng Đại hội lần thứ IV của Đo&agrave;n&rdquo;.</span></span></div> <div style="box-sizing: border-box;"> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box; text-align: center;"> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="background-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; width:500px"> <tbody> <tr> <td><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em><img alt="Lễ khánh thành Đoàn tàu Đội TNTP Hồ Chí Minh tại Ga Bắc Giang ngày 1/1/1979" src="http://doanthanhnien.vn/Uploads/khanh%20thanh%20doan%20tau.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:auto; margin:1px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:500px" /></em></span></span></td> </tr> <tr> <td><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Lễ kh&aacute;nh th&agrave;nh Đo&agrave;n t&agrave;u Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh tại Ga Bắc Giang ng&agrave;y 01/01/1979.</em></span></span></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Năm 1978 thực sự l&agrave; một năm thanh ni&ecirc;n, thiếu nhi khắp 3 miền đất nước s&ocirc;i nổi hưởng ứng Nghị quyết của Trung ương Đo&agrave;n. Nhiều tỉnh, th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; ph&aacute;t động, triển khai rộng khắp phong tr&agrave;o v&agrave; đứng đầu l&agrave; ở TP Hồ Ch&iacute; Minh. Cuối th&aacute;ng 5/1978, tổng số giấy được thiếu nhi cả nước thu nhặt l&agrave; 2.662 tấn giấy, đưa v&agrave;o nh&agrave; m&aacute;y 1.926.722 kg; trong đ&oacute; TP Hồ Ch&iacute; Minh g&oacute;p 440 tấn, Thanh H&oacute;a 316 tấn, Vĩnh Ph&uacute; 300 tấn, H&agrave; Nam Ninh 300 tấn, H&agrave; Nội 170 tấn. B&aacute;o H&agrave; Bắc đưa tin: đến th&aacute;ng 4/1978, thiếu ni&ecirc;n to&agrave;n tỉnh thu nhặt được 100.500 kg phế liệu (giấy, mảnh chai, bao tải r&aacute;ch&hellip;). Ri&ecirc;ng em Nguyễn Đức Chức, l&agrave; con liệt sĩ ở Trường cấp II Nguyễn Tr&atilde;i, TP Đ&agrave; Nẵng nộp 596 kg giấy vụn - l&agrave; người c&oacute; kỷ lục c&aacute; nh&acirc;n cao nhất cả nước. Hầu khắp c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh đều tổ chức Đại hội chiến sĩ kế hoạch nhỏ để biểu dương c&aacute;c &ldquo;Chiến sĩ kế hoạch nhỏ xuất sắc&rdquo;.</span></span> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Về ph&iacute;a ng&agrave;nh đường sắt, được sự hỗ trợ của l&atilde;nh đạo Tổng cục Đường sắt, C&ocirc;ng đo&agrave;n Đường sắt, Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n Đường sắt Việt Nam đ&atilde; tổ chức triển khai th&agrave;nh c&ocirc;ng C&ocirc;ng tr&igrave;nh kh&ocirc;i phục đầu m&aacute;y; đ&oacute;ng một đo&agrave;n t&agrave;u chở kh&aacute;ch mang t&ecirc;n Đội Thiếu ni&ecirc;n tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng 19-5-1978, 600 thiếu nhi H&agrave; Nội v&agrave; đo&agrave;n đại biểu thiếu nhi TP Hồ Ch&iacute; Minh thay mặt thiếu nhi cả nước đ&atilde; đến Tổng cục Đường sắt (TCĐS) đề nghị TCĐS đ&oacute;ng cho c&aacute;c em một đo&agrave;n t&agrave;u mang t&ecirc;n Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh bằng số tiền của kế hoạch nhỏ. Đồng ch&iacute; Trần Mẫn, Tổng cục trưởng TCĐS đ&atilde; c&ugrave;ng đồng ch&iacute; Nguyễn Ti&ecirc;n Phong, B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n k&yacute; Nghị quyết li&ecirc;n tịch về việc ng&agrave;nh Đường sắt thực hiện C&ocirc;ng tr&igrave;nh đ&oacute;ng Đo&agrave;n t&agrave;u mang t&ecirc;n Đội Thiếu ni&ecirc;n tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh. Đồng ch&iacute; Phạm Đ&igrave;nh Hiệp, ph&oacute; quản đốc Ph&acirc;n xưởng Toa xe Nh&agrave; m&aacute;y xe lửa Dĩ An nơi nhận đ&oacute;ng đo&agrave;n t&agrave;u cho c&aacute;c em thay mặt anh chị em c&ocirc;ng nh&acirc;n ph&aacute;t biểu: &ldquo;Quyết t&acirc;m ho&agrave;n th&agrave;nh sớm c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&agrave;y&rdquo;</span></span> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tổng cục Đường sắt đ&atilde; chọn cử nhiều kỹ sư toa xe giỏi nghi&ecirc;n cứu thiết kế toa xe ph&ugrave; hợp điều kiện nguy&ecirc;n vật liệu v&agrave; khả năng chế tạo trong nước l&uacute;c đ&oacute;. Trong một thời gian ngắn, c&aacute;c bản vẽ thiết kế tổng thể, thiết kế chi tiết được tập thể kỹ sư thiết kế toa xe ho&agrave;n thiện v&agrave; trực tiếp chỉ đạo việc đ&oacute;ng mới đo&agrave;n xe tại Nh&agrave; m&aacute;y xe lửa Dĩ An. Đo&agrave;n t&agrave;u n&agrave;y gồm 15 toa xe, c&oacute; 3 toa giường nằm, 9 toa xe ghế ngồi, 1 toa xe h&agrave;ng cơm, 1 toa xe h&agrave;nh l&yacute;, 1 toa xe trưởng t&agrave;u.</span></span> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c c&aacute;n bộ đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Ban quản l&yacute; đường sắt 3 ph&aacute;t động c&aacute;c cơ sở đo&agrave;n thực hiện C&ocirc;ng tr&igrave;nh Thanh ni&ecirc;n &ldquo;V&igrave; đo&agrave;n t&agrave;u thiếu ni&ecirc;n&rdquo;; &ldquo;Lao động s&aacute;ng tạo 6.000 c&ocirc;ng ủng hộ đo&agrave;n t&agrave;u thiếu nhi&rdquo;. Thanh ni&ecirc;n X&iacute; nghiệp đầu m&aacute;y Ch&iacute; H&ograve;a (S&agrave;i G&ograve;n) ho&agrave;n th&agrave;nh trước tiến độ việc kh&ocirc;i phục đầu m&aacute;y đi &ecirc; den BB 930. Thanh ni&ecirc;n khu đường sắt Thuận Hải t&igrave;nh nguyện sửa chữa cầu hỏng ở Suối Kiết&hellip;</span></span></div> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://doanthanhnien.vn/Uploads/ky%20bien%20ban.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; margin:1px auto; max-width:100%; vertical-align:middle; width:500px" /></span></span></div> <div style="box-sizing: border-box;"> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n nh&agrave; m&aacute;y xe lửa Dĩ An xung k&iacute;ch l&agrave;m th&ecirc;m ngo&agrave;i giờ v&agrave; vận động b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n, thanh ni&ecirc;n địa phương chi viện rau, đậu, sắn&hellip;tiếp sức cho c&ocirc;ng nh&acirc;n Dĩ An. Chi đo&agrave;n 6 (Xe lửa Dĩ An) với 13 đo&agrave;n vi&ecirc;n, 94 thanh ni&ecirc;n đều t&iacute;ch cực ng&agrave;y đ&ecirc;m l&agrave;m th&ecirc;m giờ; Chi đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n cơ quan g&oacute;p 1.200 c&ocirc;ng ngo&agrave;i giờ. Nhờ đ&oacute; m&agrave; đo&agrave;n xe chở kh&aacute;ch gắn huy hiệu Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh ho&agrave;n th&agrave;nh vượt tiến độ, như lời đồng ch&iacute; Nguyễn C&ocirc;ng Hoan, B&iacute; thư Đo&agrave;n nh&agrave; m&aacute;y chia sẻ: &ldquo;Đo&agrave;n t&agrave;u đ&atilde; l&agrave;m Dĩ An trưởng th&agrave;nh&rdquo;.</span></span> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại nh&agrave; m&aacute;y xe lửa Gia L&acirc;m, c&ocirc;ng tr&igrave;nh kh&ocirc;i phục lại chiếc đầu m&aacute;y hơi nước Tự lực số 141-215 bị hư hỏng nặng được l&atilde;nh đạo nh&agrave; m&aacute;y giao cho Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n nh&agrave; m&aacute;y chủ tr&igrave; phối hợp triển khai rất t&iacute;ch cực. Trung thu năm 1978, chiếc đầu m&aacute;y hơi nước 141-215 kh&ocirc;i phục xong đ&atilde; chạy thử tr&ecirc;n h&agrave;nh tr&igrave;nh Gia L&acirc;m - Hải Dương trước khi ho&agrave;n thiện; Trung ương Đo&agrave;n đ&atilde; giao cho Tỉnh Đo&agrave;n Hải Dương tổ chức lễ đ&oacute;n trang trọng tại thị x&atilde; Hải Dương.</span></span></div> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 01-01-1979, tại ga H&agrave; Nội đ&atilde; tổ chức trọng thể lễ k&yacute; b&agrave;n giao Đo&agrave;n t&agrave;u Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh giữa đồng ch&iacute; Nguyễn Ti&ecirc;n Phong, B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n v&agrave; đồng ch&iacute; Trần Mẫn, Tống cục trưởng TCĐS. Chuyến t&agrave;u kh&aacute;nh th&agrave;nh chạy từ ga H&agrave; Nội đến ga Bắc Giang với đ&ocirc;ng đảo đại biểu Trung ương, c&aacute;cđịa phương, ng&agrave;nh đường sắt v&agrave; thanh thiếu nhi xuất sắc trong phong tr&agrave;o.</span></span> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; sản phẩm của phong tr&agrave;o kế hoạch nhỏ của thiếu nhi, sản phẩm của &yacute; ch&iacute; tự lực tự cường, khắc phục kh&oacute; khăn của h&agrave;ng ngh&igrave;n kỹ sư, c&ocirc;ng nh&acirc;n trẻ ng&agrave;nh đường sắt m&agrave; chủ yếu l&agrave; những đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n ở 3 đơn vị: Cục đầu m&aacute;y toa xe (Ph&ograve;ng Thiết kế), Nh&agrave; m&aacute;y xe lửa Gia L&acirc;m, Nh&agrave; m&aacute;y xe lửa Dĩ An.</span></span></div> </div> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="background-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; width:500px"> <tbody> <tr> <td><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="Phong trào kế hoạch nhỏ được đăng trên Báo Tiền Phong" src="http://doanthanhnien.vn/Uploads/IMG_2541(1).JPG" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:auto; margin:1px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:500px" /></span></span></td> </tr> <tr> <td><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Phong tr&agrave;o kế hoạch nhỏ được đăng tr&ecirc;n B&aacute;o Tiền Phong năm 1978.</em></span></span> <div style="box-sizing: border-box;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>&nbsp;</em></span></span></div> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="box-sizing: border-box;"> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&aacute;o Nh&acirc;n d&acirc;n số ra ng&agrave;y 01-01-1979 đ&atilde; đăng b&agrave;i viết như sau: &ldquo;&hellip; Cho đến h&ocirc;m nay, thiếu nhi thu nhặt gần 3 triệu tấn giấy loại, gần 95.000 kg c&aacute;c loại vật liệu kh&aacute;c; 94.000 kg th&oacute;c rơi, chăn nu&ocirc;i được gần 152.000 con gia s&uacute;c, gia cầm. Ở 18 tỉnh v&agrave; th&agrave;nh phố, c&aacute;c em đ&atilde; gửi v&agrave;o t&agrave;i khoản số 549 gần 681.000 đồng; dẫn đầu l&agrave; thiếu nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh gửi 300.000 đồng, thiếu nhi H&agrave; Nội gửi 106.000 đồng.</span></span> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Việc đ&oacute;ng đo&agrave;n t&agrave;u Đội Thiếu ni&ecirc;n tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh được thực hiện ngo&agrave;i kế hoạch năm 1978. Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; C&ocirc;ng đo&agrave;n ng&agrave;nh đường sắt ph&aacute;t động phong tr&agrave;o 40 ngh&igrave;n ng&agrave;y c&ocirc;ng lao động s&aacute;ng tạo đ&oacute;ng g&oacute;p cho Đo&agrave;n t&agrave;u Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong, Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n đường sắt nhận việc đ&oacute;ng đo&agrave;n t&agrave;u l&agrave; một C&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n v&agrave; giao cho Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n Cục đầu m&aacute;y toaxe, Nh&agrave; m&aacute;y xe lửa Gia L&acirc;m, Nh&agrave; m&aacute;y xe lửa Dĩ An đảm nhận việc thiết kế v&agrave; thi c&ocirc;ng.</span></span> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n chi đo&agrave;n Ph&ograve;ng thiết kế (Cục Đầu m&aacute;y toaxe) lao động khẩn trương v&agrave; s&aacute;ng tạo, ho&agrave;n th&agrave;nh bản vẽ tổng thể thiết kế trong 3 tuần. Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n Nh&agrave; m&aacute;y xe lửa Gia L&acirc;m g&oacute;p gần 1.000 c&ocirc;ng lao động cộng sản chủ nghĩa. Đầu m&aacute;y hơi nước 141-215 của c&aacute;c em được ho&agrave;n th&agrave;nh trong gần 80 ng&agrave;y, xong trước thời hạn 45 ng&agrave;y, tiết kiệm 265 c&ocirc;ng. Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Nh&agrave; m&aacute;y xe lửa Dĩ An l&agrave;m th&ecirc;m mỗi ng&agrave;y 4 giờ, nhận những việc kh&oacute; khăn nhất; sản xuất v&agrave; lắp đặt c&aacute;c thiết bị điện, nước, trang tr&iacute; mỹ thuật toaxe. C&aacute;c toaxe đều c&oacute; chiều d&agrave;i 20,6m. Toa xe được thiết kế tho&aacute;ng m&aacute;t, hợp với kh&iacute; hậu nhiệt đới, kết cấu th&ugrave;ng bệ l&agrave; kết cấn g&acirc;n (loại kết cấu ti&ecirc;n tiến hiện nay); cửa sổ d&ugrave;ng kết cấu đối trọng mở dễ d&agrave;ng, ph&ograve;ng tr&aacute;nh được tai nạn .v..v..C&aacute;c toa đều sơn m&agrave;u trang nh&atilde;, trang bị hiện đại, đủ tiện nghi cho kh&aacute;ch đi t&agrave;u tr&ecirc;n chặng đường sắt&hellip;.&rdquo;.</span></span> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau 40 năm nh&igrave;n lại th&agrave;nh c&ocirc;ng của phong tr&agrave;o n&agrave;y, ch&uacute;ng ta c&oacute; thể thấy được b&agrave;i học kinh nghiệm rất đ&aacute;ng tự h&agrave;o v&agrave; ghi nhớ. Đ&acirc;y l&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng thực sự của phong tr&agrave;o lan tỏa trong to&agrave;n quốc dưới sự l&atilde;nh đạo của Trung ương Đo&agrave;n; l&agrave; th&agrave;nh quả của sự gắn b&oacute;, phối hợp chặt chẽ của phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh phố với thanh ni&ecirc;n đường sắt. Phong tr&agrave;o kế hoạch nhỏ Thiếu ni&ecirc;n tiền phong vừa c&oacute; &yacute; nghĩa gi&aacute;o dục, vừa c&oacute; sản phẩm thiết thực thể hiện sự đ&oacute;ng g&oacute;p nhỏ b&eacute;, t&igrave;nh nguyện của thiếu nhi v&agrave;o c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc. Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức triển khai chặt chẽ, rộng khắp nghị quyết của Trung ương Đo&agrave;n, động vi&ecirc;n được h&agrave;ng triệu thiếu nhi tham gia l&agrave;m kế hoạch nhỏ.</span></span> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền thực hiện phong tr&agrave;o kế hoạch nhỏ được thực hiện rất tốt. Nhiều b&agrave;i h&aacute;t, b&agrave;i b&aacute;o được lan tỏa.Nh&agrave; thiếu nhi H&agrave; Nội đ&atilde; cử Đội văn nghệ sang Nh&agrave; m&aacute;y xe lửa Gia L&acirc;m biểu diễn phục vụ c&ocirc;ng nh&acirc;n; Tỉnh Đo&agrave;n S&ocirc;ng B&eacute; v&agrave; huyện đo&agrave;n Thuận An động vi&ecirc;n thanh thiếu nhi hỗ trợ Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n xe lửa Dĩ An thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh. Trung ương Đo&agrave;n đ&atilde; quyết định tặng thưởng nhiều Huy chương V&igrave; thế hệ trẻ cho c&aacute;c tập thể v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n trong ng&agrave;nh đường sắt c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng tr&igrave;nh.</span></span> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng tr&igrave;nh đ&oacute;ng đo&agrave;n t&agrave;u Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; kết quả của sự l&atilde;nh đạo đồng bộ, dứt điểm từ l&atilde;nh đạo chuy&ecirc;n m&ocirc;n, C&ocirc;ng đo&agrave;n, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n ng&agrave;nh đường sắt từ cấp Tổng cục đến cấp cơ sở. Lần đầu ti&ecirc;n trong một thời gian ngắn, c&aacute;n bộ c&ocirc;ng nh&acirc;n đường sắt - đặc biệt l&agrave; những người thợ trẻ Xe lửa Dĩ An đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh sản phẩm đ&oacute;ng mới đồng bộ một đo&agrave;n xe lửa chở kh&aacute;ch. Đo&agrave;n t&agrave;u n&agrave;y đ&atilde; được đưa v&agrave;o khai th&aacute;c phục vụ cho h&agrave;nh kh&aacute;ch tr&ecirc;n tuyến đường sắt H&agrave; Nội - Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, bảo đảm &ldquo;an to&agrave;n, chu đ&aacute;o, lịch sự.&rdquo; (như kết luận của đo&agrave;n kiểm tra của Trung ương Đo&agrave;n c&ugrave;ng 60 đội vi&ecirc;n TNTP v&agrave;o năm 1979, sau khi đo&agrave;n xe đ&atilde; chạy tr&ecirc;n 50 chuyến).</span></span> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; th&agrave;nh quả của việc tổ chức, tập hợp thanh ni&ecirc;n xung k&iacute;ch tr&ecirc;n mặt trận lao động sản xuất, ho&agrave;n th&agrave;nh vượt tiến độ c&ocirc;ng tr&igrave;nh đề ra, đảm bảo chất lượng. C&aacute;n bộ BCH Đo&agrave;n c&aacute;c cơ sở đều b&aacute;m s&aacute;t c&ocirc;ng tr&igrave;nh, l&agrave; tấm gương t&iacute;ch cực, s&aacute;ng tạo cho thanh ni&ecirc;n; Đo&agrave;n vi&ecirc;n TN Đường sắt Việt Nam l&uacute;c đ&oacute; đều sẵn s&agrave;ng l&agrave;m th&ecirc;m giờ, t&igrave;nh nguyện l&agrave;m th&ecirc;m v&agrave;o ng&agrave;y chủ nhật. Bức trướng của Trung ương Đo&agrave;n tặng Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Nh&agrave; m&aacute;y xe lửa Gia L&acirc;m được th&ecirc;u c&aacute;c h&agrave;ng chữ : &quot;Lao động hăng say / C&ugrave;ng đ&agrave;n em nhỏ/ Ho&agrave;n th&agrave;nh đo&agrave;n t&agrave;u/ Rực rỡ chiến c&ocirc;ng&quot;.</span></span> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> </div> <table border="2" cellpadding="2" cellspacing="2" style="background-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; height:451px; width:596px"> <tbody> <tr> <td><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>&bull; Một v&agrave;i mốc sự kiện :</strong></span></span> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- 19/5/1977 &ndash; Thiếu nhi TP Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; s&aacute;ng kiến đề nghị dung số tiền thu được từ kế hoạch nhỏ đ&oacute;ng đo&agrave;n t&agrave;u mang t&ecirc;n Đội TNTP</span></span> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Th&aacute;ng 7/1977, tại Kỳ họp thứ nhất kh&oacute;a I HĐND TP Hồ Ch&iacute; Minh, đ/c V&otilde; Văn Kiệt, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP Hồ Ch&iacute; Minh k&ecirc;u gọi c&aacute;c cơ quan, x&iacute; nghiệp, đơn vị gi&uacute;p đỡ c&aacute;c em thiếu nhi thu lượm 1 triệu kg giấy loại trong 2&nbsp; năm</span></span> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- 27/6/1978 : gần 1.000 thiếu nhi huyện Hoa Lư (H&agrave; Nam Ninh) c&ugrave;ng c&aacute;c b&aacute;c, c&aacute;c anh chị c&ocirc;ng nh&acirc;n đường sắt l&agrave;m Lễ khởi c&ocirc;ng th&aacute;o dỡ đầu m&aacute;y 215 từ Ninh B&igrave;nh đưa về Nh&agrave; m&aacute;y Xe lửa Gia L&acirc;m kh&ocirc;i phục lại</span></span> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- 17/7/1978, Lễ khởi c&ocirc;ng kh&ocirc;i phục đầu m&aacute;y 215 ở Nh&agrave; m&aacute;y Xe lửa Gia L&acirc;m. Đo&agrave;n TN nh&agrave; m&aacute;y đ&atilde; tổ chức cho 700 đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; 300 thanh ni&ecirc;n t&iacute;ch cực tham gia sửa chữa đầu m&aacute;y, vận động thiếu nhi l&agrave;m kế hoạch nhỏ</span></span> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>&bull; Một số tấm gương ti&ecirc;u biểu trong phong tr&agrave;o Kế hoạch nhỏ TNTP:</strong></span></span> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Tấm gương em Nguyễn Đức Chức, l&agrave; con liệt sĩ, Trường cấp II Nguyễn Tr&atilde;i (TP Đ&agrave; Nẵng). Em l&agrave; Chi đội trưởng Chi đội Nguyễn B&aacute; Ngọc, bản th&acirc;n em đ&atilde; thu gom được 596 kg giấy vụn, đạt kỷ lục cao nhất cả nước.</span></span> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- 6 anh em họ L&yacute; ở phường 8 quận G&ograve; Vấp (TP Hồ Ch&iacute; Minh) được đi dự Đại hội chiến sĩ Kế hoạch nhỏ th&agrave;nh phố (Anh cả L&yacute; Anh Tuấn, 16 tuổi, c&ugrave;ng c&aacute;c em: L&yacute; Ho&agrave;ng Kh&aacute;nh, L&yacute; Thị Thủy Phượng, L&yacute; Thị Th&uacute;y Hồng, L&yacute; Ho&agrave;ng Cường, L&yacute; Ho&agrave;ng Hiệp). Tuấn&nbsp; đ&atilde; g&oacute;p 260 kg giấy vụn, được trao danh hiệu &ldquo;Chiến sĩ KH nhỏ cấp ưu t&uacute;&rdquo;; Khanh, Phượng c&ugrave;ng đạt mức nộp 65 kg; Hồng: 10 kg, Cường 31 kg, b&eacute; Hiệp 11,5 kg .</span></span> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Chi đội Vừ A D&iacute;nh, Trường cấp I,II Trưng Vương (H&agrave; Nội) với Chi đội trưởng l&agrave; em Nguyễn Tường Mai đ&atilde; thu được 705,2 kg giấy.</span></span> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Trường cấp I, II Ti&ecirc;n Thắng, huyện Ti&ecirc;n L&atilde;ng (Hải Ph&ograve;ng) c&oacute; em Nguyễn Thị Chọn thu nhặt được 248 kg giấy, em Nguyễn Thị Ngăn được 200 kg l&agrave; 2 Chiến sĩ KH nhỏ xuất sắc của Hải Ph&ograve;ng.</span></span> <div style="box-sizing: border-box; text-align: left;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Em V&otilde; Văn Qu&acirc;n ở T&acirc;n Ninh (Long An) c&ugrave;ng c&aacute;c bạn thu nhặt được 963 kg th&oacute;c ướt, mua v&agrave; nu&ocirc;i 148 con g&agrave;.</span></span></td> </tr> </tbody> </table> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div> <div style="box-sizing: border-box;"> <div style="box-sizing: border-box;"> <div style="box-sizing: border-box; text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em><strong>Theo Doanthanhnien.vn</strong></em></span></span></div> </div> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;