Vinh danh 132 học sinh, sinh viên giỏi nghề TP. Hồ Chí Minh năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Tối ng&agrave;y 13-5, Th&agrave;nh Đo&agrave;n phối hợp với Sở Lao động, Thương binh v&agrave; X&atilde; hội&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh vinh danh 132 học sinh, sinh vi&ecirc;n đạt th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong Hội thi &ldquo;Học sinh, sinh vi&ecirc;n giỏi nghề&rdquo; lần thứ 10, năm 2018.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30676/Tong%20the.JPG" style="height:338px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Nguyễn Thị B&iacute;ch Ngọc - Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy, Nguyễn Thị Thu Ho&agrave;i - Trưởng ph&ograve;ng Khoa gi&aacute;o Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy, Trần Đo&agrave;n Trung - Ph&oacute; Chủ tịch Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động Th&agrave;nh phố, Nguyễn Văn L&acirc;m - Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc&nbsp;Sở Lao động, Thương binh - X&atilde; hội Th&agrave;nh phố v&agrave; Phạm Hồng Sơn - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n. Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam &nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>S&acirc;n chơi chuy&ecirc;n nghiệp</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm 2018, hội thi thu h&uacute;t sự tham gia của 513 th&iacute; sinh của 22 trường trung cấp, cao đẳng, đại học c&oacute; đ&agrave;o tạo bậc trung cấp tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố, c&oacute; những phần trranh t&agrave;i quyết liệt, s&ocirc;i nổi v&agrave; tr&iacute; tuệ, trong đ&oacute; c&oacute; hai đơn vị lần đầu tham gia l&agrave; Cao đẳng Việt &ndash; Mỹ v&agrave; Cao đẳng FPT Polytechnic.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nội dung thi ở 18 lĩnh vực: Cơ điện tử, Phục vụ nh&agrave; h&agrave;ng, Hướng dẫn vi&ecirc;n du lịch, Phục vụ ph&ograve;ng, Điện c&ocirc;ng nghiệp, Điện lạnh, Thiết kế website, H&agrave;n, Điện tử, C&ocirc;ng nghệ &ocirc;t&ocirc;, Gi&aacute;o vi&ecirc;n mầm non, Tiện, Kế to&aacute;n doanh nghiệp, Cắt may, Thiết kế thời trang, Điều dưỡng, Dược sĩ, Ng&agrave;nh x&acirc;y dựng.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30676/h%C3%A0n%201.png" style="height:425px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Phần thi thực h&agrave;nh của th&iacute; sinh ng&agrave;nh H&agrave;n</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhấn mạnh về &yacute; nghĩa của hội thi, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Ng&ocirc; Minh Hải chia sẻ: <em>&ldquo;Trong giai đoạn hội nhập v&agrave; ph&aacute;t triển, nhu cầu thực tế x&atilde; hội kh&ocirc;ng chỉ ch&uacute; trọng đến kiến thức nền tảng được cung cấp trong nh&agrave; trường m&agrave; c&ograve;n đ&ograve;i hỏi cả kỹ năng chuy&ecirc;n m&ocirc;n, kinh nghiệm thực h&agrave;nh x&atilde; hội trong ch&iacute;nh c&aacute;c em học sinh. V&agrave; c&aacute;c hội thi học thuật, tay nghề ch&iacute;nh l&agrave; s&acirc;n chơi kỹ năng thiết thực nhất để c&aacute;c em học sinh c&oacute; th&ecirc;m m&ocirc;i trường để r&egrave;n luyện v&agrave; thực h&agrave;nh&rdquo;. </em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Lan tỏa t&igrave;nh y&ecirc;u nghề</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30676/giainhatnghe.JPG" style="height:338px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Ph&oacute; Trưởng ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy Nguyễn Thị B&iacute;ch Ngọc v&agrave; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Phạm Hồng Sơn trao bằng khen UBND Th&agrave;nh phố cho 29 th&iacute; sinh đạt giải Nhất</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Điểm s&aacute;ng năm nay của hội thi l&agrave; việc tổ chức c&aacute;c đo&agrave;n học sinh trung học phổ th&ocirc;ng đến tham quan phần thi thực h&agrave;nh tại c&aacute;c Hội đồng thi, g&oacute;p phần định hướng về nghề nghiệp cũng như giới thiệu trực quan sinh động c&aacute;c ng&agrave;nh nghề đến với c&aacute;c em.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhiều th&iacute; sinh đạt cao trong Hội thi năm 2018 l&agrave; điển h&igrave;nh gương vượt kh&oacute; trong học tập như th&iacute; sinh L&ecirc; Duy Kh&aacute;nh &ndash; học sinh trường Cao đẳng C&ocirc;ng nghệ Thủ Đức, do ho&agrave;n cảnh gia đ&igrave;nh, Kh&aacute;nh đang vừa đi học, vừa l&agrave;m c&ocirc;ng nh&acirc;n tại Khu chế xuất Linh Trung, Kh&aacute;nh đ&atilde; nỗ lực học tập, nhiều năm liền l&agrave; sinh vi&ecirc;n xuất sắc nhất khoa v&agrave; đ&atilde; đạt giải I ng&agrave;nh H&agrave;n trong Hội thi, th&iacute; sinh Nguyễn Huỳnh Đức &ndash; Giải I ng&agrave;nh Điện C&ocirc;ng nghiệp, học sinh trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, bằng &yacute; ch&iacute; vượt kh&oacute; v&agrave; nỗ lực vươn l&ecirc;n ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn của gia đ&igrave;nh, Đức đ&atilde; ki&ecirc;n tr&igrave; theo đuổi ước mơ, vừa học, vừa l&agrave;m.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bạn Nguyễn Thị Như Lam - Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Nam S&agrave;i G&ograve;n, giải Nhất phần thi Điều dưỡng chia sẻ: &quot;<em>Lần đầu ti&ecirc;n tham gia hội thi, m&igrave;nh cảm thấy rất lo lắng. Tuy nhi&ecirc;n, m&igrave;nh cảm thấy may mắn khi được thầy, c&ocirc; hướng dẫn tận t&igrave;nh, cũng như sự chia sẻ kinh nghiệm từ c&aacute;c anh, chị th&iacute; sinh đi trước. Hội thi l&agrave; h&agrave;nh trang chắp c&aacute;nh ước mơ,&nbsp;gi&uacute;p m&igrave;nh c&oacute; kinh nghiệm hơn trong ng&agrave;nh nghề. Đối với m&igrave;nh chăm s&oacute;c sức khỏe mọi người ch&iacute;nh l&agrave; hạnh ph&uacute;c của m&igrave;nh&quot;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tương tự thế, cũng l&agrave; th&iacute; sinh lần đầu dự thi, bạn Trần Văn H&ugrave;ng - Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, giải Nhất ng&agrave;nh Điện lạnh phấn khởi chia sẻ <em>&quot;Hội thi l&agrave; động lực để vững bước tương lai, khẳng định nghề nghiệp m&igrave;nh đ&atilde; chọn&quot;.&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Dịp n&agrave;y, 10 đơn vị c&oacute; đ&oacute;ng g&oacute;p trong hội thi đ&atilde; được Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố trao tặng Bằng khen; 35 nh&agrave; gi&aacute;o c&oacute; đ&oacute;ng g&oacute;p xuất sắc đ&atilde; được trao tặng Bằng khen Th&agrave;nh Đo&agrave;n,...</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30676/10%20don%20vi%20nhan%20Bang%20khen.JPG" style="height:365px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30676/trao%20bang%20khen%20cho%20nha%20giao.JPG" style="height:338px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <table align="center" border="2" cellpadding="1.2" cellspacing="1.3" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">Được tổ chức lần đầu ti&ecirc;n v&agrave;o năm 2004 với chủ đề &quot;Người thợ trẻ tương lai&quot;&nbsp;, Hội thi Học sinh, sinh vi&ecirc;n giỏi nghề đ&atilde; ng&agrave;y c&agrave;ng mở rộng về quy m&ocirc;, chất lượng hội thi, trở th&agrave;nh một trong những giải ph&aacute;p hiệu quả g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng học tập, thực h&agrave;nh v&agrave; giảng dạy trong c&aacute;c trường Cao đẳng nghề, Trung cấp chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; dạy nghề, đ&aacute;p ứng nhu cầu đ&agrave;o tạo nguồn nh&acirc;n lực phục vụ cho sự nghiệp c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a đất nước v&agrave; th&agrave;nh phố.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">Qua 10 năm, Hội thi đ&atilde; thu h&uacute;t được hơn 20 ng&agrave;n lượt học sinh, sinh vi&ecirc;n đến từ 40 trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp v&agrave; cơ sở gi&aacute;o dục nghề nghiệp tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, trở th&agrave;nh s&acirc;n chơi &yacute; nghĩa, được học sinh, sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường mong đợi v&agrave; hăng h&aacute;i đăng k&yacute; dự thi.</span></em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">TIẾN LỘC &ndash; &Yacute; NHUNG</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 17/11, hàng trăm học sinh đã đến Nhà thiếu nhi TP.HCM để tham dự Lễ kỷ niệm và triển lãm ảnh với chủ đề “Thắp sáng nụ cười Việt Nam”.

Agile Việt Nam
;