Đoàn HFIC: Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố và Toàn quốc

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Thực hiện chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o Thanh ni&ecirc;n năm 2018, kế hoạch về việc triển khai học tập, qu&aacute;n triệt Nghị quyết Đại hội to&agrave;n quốc Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh lần XI v&agrave; Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022, s&aacute;ng ng&agrave;y 21/4/2018 tại Hội trường C&ocirc;ng ty Đầu tư T&agrave;i ch&iacute;nh nh&agrave; nước TP. Hồ Ch&iacute; Minh (HFIC), Ban Thường vụ Đo&agrave;n HFIC tổ chức Hội nghị học tập, qu&aacute;n triệt Nghị quyết Đại hội to&agrave;n quốc Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh lần XI v&agrave; Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30604/IMG_6576.JPG" style="height:400px; width:533px" /></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Phương Thảo - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Trường An &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n HFIC c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; &nbsp;Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Th&agrave;nh vi&ecirc;n Ủy ban Kiếm tra Đo&agrave;n HFIC v&agrave; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n chủ chốt v&agrave; Đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; tại c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại hội nghị c&aacute;c học vi&ecirc;n đ&atilde; được lắng nghe chị Nguyễn Phương Thảo b&aacute;o c&aacute;o c&aacute;c vấn đề trọng t&acirc;m trong nội dung Nghị quyết Đại hội to&agrave;n quốc Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh lần XI v&agrave; &nbsp;Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022, đồng thời được học tập v&agrave; t&igrave;m hiểu về c&aacute;c chủ trương, định hướng mới trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o Thanh&nbsp; ni&ecirc;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trong giai đoạn 2017 &ndash; 2022.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Điểm đặt biệt trong hội nghị lần n&agrave;y l&agrave; cac học vi&ecirc;n tham dự được l&agrave;m b&agrave;i thu hoạch bằng điện thoại th&ocirc;ng minh với phần mềm TungTung. Đ&acirc;y l&agrave; phần mềm m&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; thực hiện th&iacute; điểm để tổ chức thi, l&agrave;m b&agrave;i thu hoạch trong c&aacute;c kỳ hội nghị của Th&agrave;nh Đo&agrave;n. Sử dụng h&igrave;nh thức l&agrave;m b&agrave;i thu hoạch n&agrave;y gi&uacute;p học vi&ecirc;n v&agrave; Ban Tổ chức hội nghị tiết kiệm thời gian, kinh ph&iacute;, đồng thời thể hiện tinh thần hội nhập với kỳ nguy&ecirc;n c&ocirc;ng nghệ 4.0 của tuổi trẻ C&ocirc;ng ty Đầu tư T&agrave;i ch&iacute;nh nh&agrave; nước TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 546 bạn sinh, viên đến từ 27 trường đại học, cao đẳng, trung cấp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đào tạo bậc cao đẳng, trung cấp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã tham gia Lễ khai mạc Hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi nghề" lần thứ 11 năm 2019.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” và hội thi tìm hiểu các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại”.

Agile Việt Nam
;